Powiat Grodziski
Powróć do: strona główna

Drogi Powiatowe Informacje

UWAGA!

Drodzy Państwo, zatwierdzony i aktualny projekt organizacji ruchu jest ważny tylko w przypadku złożenia, co najmniej na 7 dni wcześniej przed planowanymi robotami w pasie drogowym, zawiadomienia właściwych jednostek (tj. KPP, Zarządcę drogi, Zarządzającego ruchem) o wprowadzeniu organizacji ruchu. Data wskazana w zawiadomieniu o wprowadzeniu organizacji ruchu musi być spójna z terminem zajęcia pasa drogowego. Bez udokumentowania złożenia tego zawiadomienia nie będzie możliwości wydania zezwolenia na zajęcie pasa drogowego. Wszelkich informacji udzielają pracownicy Referatu Inwestycji i Dróg Powiatowych pod nr tel. 61 44 46 385 lub osobiście w siedzibie przy ul. Rakoniewickiej 40 w m. Grodzisk Wlkp.

 

 

 

PLAN ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG POWIATOWYCH 

Plan ZUD 2023-2024

Załącznik Nr 1 - do Planu Zimowego Utrzymania Dróg na sezon 2023/2024 

Załącznik - Mapa Zimowego Utrzymania Dróg

GDDKiA_-_1_-_Pismo_o_standardach

GDDKiA_-_2_-_Zarzadzenie_GD_nr_23_z_dnia_2022-10-04 GDDKiA_-_3_-_Mapa_Rejonu_z_podziałem_dróg_na_standardy_2022_2023-_wersja_2_(1) GDDKiA_-_4_-_Wykaz__dróg__krajowych_2023 

GDDKiA_-_5_-_Telefony_wykaz

WZDW_-_2_-_Plan_ZUD_2023_2024_cz_opisowa

WZDW_-_3_-Plan_ZUD_2023_2024_cz_rysunkowa

WZDW_-_1_-_Pismo_przewodnie 

 

Uchwały: 

Uchwała NR XV/122/2020 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 28 stycznia 2020 r. - w sprawie ustalenia stawek opłat za zajmowanie pasa drogowego dróg powiatowych, dla których zarządcą jest Zarząd Powiatu Grodziskiego, na cele niezwiązane z potrzebami zarządzenia drogami lub potrzebami ruchu

Uchwała NR 824/2023 Zarządu Powiatu Grodziskiego z dnia 26 września 2023 r. - w sprawie gospodarowania mieniem powiatu w postaci drewna pozyskanego z wycinki drzew w pasie dróg powiatowych

 

 

 

 
Szanowni Państwo!
Oddajemy do Waszej dyspozycji karty usług, które pomogą sprawnie i wygodnie załatwić sprawy związane z Drogami Powiatowymi, które znajdują się następującym linkiem :
KARTY USŁUG - DROGI POWIATOWE