Powiat Grodziski
Powróć do: Unia Europejska

Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Grodziskiego

 znaki UE

 

Powiat Grodziski realizuje projekt pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Grodziskiego” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020

Oś priorytetowa 3: Energia

Działanie 3.2. Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym

Poddziałanie 3.2.1. Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej

Cel projektu:

Głównym celem projektu jest poprawa efektywności energetycznej „małego” budynku Liceum Ogólnokształcącego oraz budynku Zespołu Szkół Technicznych w Grodzisku Wielkopolskim

 

Opis projektu:

Termomodernizacja obejmie 2 budynki.

Przedmiotem projektu jest przeprowadzenie prac termomodernizacyjnych w:

 • „małym” budynku Liceum Ogólnokształcącego im. J. Słowackiego w Grodzisku Wielkopolskim oraz
 • budynku Zespołu Szkół Technicznych im. E. Kwiatkowskiego w Grodzisku Wielkopolskim

 

W ramach projektu zostanie wykonany następujący zakres prac:

 Mały budynek Liceum Ogólnokształcącego im. J. Słowackiego w Grodzisku Wielkopolskim:

 • ocieplenie ścian wewnętrznych oddzielających pomieszczenia ogrzewane od nieogrzewanych;
 • ocieplenie ścian zewnętrznych od wewnątrz;
 • wymiana drzwi;
 • wymiana okien;
 • ocieplenie stropu nad  parterem;
 • modernizacja instalacji c.o. wraz z wymianą źródła ciepła:

- wymiana źródła ciepła na hybrydową pompę ciepła (pompa ciepła typu powietrze/woda i kocioł gazowy kondensacyjny współpracujące ze sobą w sposób równoległy

-wymiana kotła gazowego na kocił kondensacyjny nowej generacji

 • modernizacja systemu oświetlenia;
 • prace remontowe towarzyszące (stanowiące w całości koszt niekwalifikowany), w tym:

- modernizacja elewacji - tynkowanie tynkiem dekoracyjnym mineralnym drobnoziarnistym w kolorze białym; malowanie farbą elewacyjną silikonową;

- oczyszczenie i malowanie drzwi wejściowych, wymiana uszczelek ościeżnicy i progowych;

-  oczyszczenie, zabezpieczenie farbami antykorozyjnymi oraz malowanie krat w oknach;

-  wypełnienie nową blachą płaską aluminiową otworu z wbudowanymi kratkami wentylacyjnymi, montaż nowych kratek wentylacyjnych;

- demontaż i ponowny montaż rur spustowych.

 Budynek Zespołu Szkół Technicznych im. E. Kwiatkowskiego w Grodzisku Wielkopolskim:

 • ocieplenie ścian zewnętrznych „starszej” części szkoły;
 • ocieplenie ścian fundamentowych;
 • ocieplenie stropodachu;
 • wymiana drzwi;
 • wymiana okien i luksferów;
 • modernizacja instalacji c.o. i c.w.u. wraz z wymianą źródła ciepła obejmująca:

- zmiana sposobu wytwarzania c.w.u. na układ pompa ciepła i kocił gazowy kondensacyjny

- wykonanie nowej technologii kotłowni opartej o układ hybrydowy (montaż układu pomp ciepła typu powietrze/woda zasilanych elektrycznie i kotła kondensacyjnego pracującego w kaskadzie)

 • montaż instalacji fotowoltaicznej;
 • modernizacja systemu oświetlenia;
 • prace towarzyszące termomodernizacyjne (niezbędne do wykonania usprawnień wskazanych w audycie energetycznym):

- demontaż rur spustowych i montaż nowych z blachy tytanowo-cynkowej;

- wykonanie nowych obróbek blacharskich z blachy tytanowo-cynkowej;

- wymiana instalacji odgromowej;

 • prace modernizacyjne towarzyszące (stanowiące w całości koszt niekwalifikowany), w tym:

- malowanie ścian wewnętrznych (pomieszczeń w budynku);

- wykonanie instalacji technicznej komputerowej, systemu sygnalizacji włamania i napadu, radiowęzła oraz systemu monitoringu.

 

Planowane efekty:

Planowane efekty rzeczowe (produkty) uzyskane w wyniku realizacji projektu:

-  Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków  - 2 szt.

- Powierzchnia użytkowa budynków poddanych termomodernizacji – 4 601,00 m2

-  Liczba zmodernizowanych źródeł ciepła – 2 szt.

-  Dodatkowa zdolność wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych – 0,0398 MWe

-  Dodatkowa zdolność wytwarzania energii cieplnej ze źródeł odnawialnych – 0,2660 MWt

-  Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE – 1 szt.

-  Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii cieplnej z OZE – 2 szt.

 

Planowane rezultaty realizacji projektu:

-  Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych – 182,70 tony ekwiwalentu CO2/rok

-  Zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych – 978 930,00 kWh/rok

-  Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej 470,8 MWh/rok

-  Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej – 2 986,00 GJ/rok

- Produkcja energii elektrycznej z nowo wybudowanych instalacji wykorzystujących OZE – 41,83 MWhe/rok

-  Produkcja energii cieplnej z nowo wybudowanych instalacji wykorzystujących OZE 249,45 MWht/rok

-  Zmniejszenie zużycia energii końcowej w wyniku realizacji projektów 3 155,47 GJ/rok

 

Wartość projektu:

Całkowita wartość projektu: 9 301 004,01 zł

Kwota dofinansowania w ramach WRPO: 5 605 101,95 zł

Wkład własny Powiatu Grodziskiego: 3 695 902,06 zł