Powiat Grodziski
Powróć do: Realizowane projekty

„Cyfryzacja zasobów geodezyjnych w Powiecie Grodziskim”

Powiat Grodziski realizuje projekt: „Cyfryzacja zasobów geodezyjnych w Powiecie Grodziskim” to projekt  współfinansowany ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego w ramach poddziałania 2.1.2  „Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Umowa nr RPW.02.01.02-30-0009/19 

Termin realizacji Projektu: - 31.12.2022r.

 

Wartość Projektu: 1 231 365,30 zł., w tym dofinansowanie w wysokości 1 046 660.50zł. ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego.

 

Opis projektu:

Projekt obejmuje rozbudowę infrastruktury aplikacyjnej Systemu PZGiK oraz uruchomienie nowych elektronicznych usług w zakresie koordynacji usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu: wniosku o koordynację sytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu oraz przeprowadzenia narady koordynacyjnej w zakresie złożonych wniosków o koordynację sytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu (w skrócie narady koordynacyjnej). W zakresie prac geodezyjnych przeprowadzona zostanie modernizacja ewidencji gruntów i budynków polegająca na zastosowaniu zmiany technologicznej w zakresie prowadzenia mapy ewidencji gruntów poprzez tzw. zmianę nośnika – i opracowanie mapy numerycznej na podstawie materiałów istniejących w zasobie. Zakres rzeczowy tego zadania stanowić będzie wydzielony obszar 19 obrębów gminy Rakoniewice.

 

Cele Projektu:

Celem projektu jest zwiększenie dostępności, jakości oraz stopnia wykorzystania danych przestrzennych dotyczących Powiatu Grodziskiego, przez przedsiębiorców i obywateli poprzez zwiększenie zasięgu numerycznej mapy ewidencyjnej, uruchomienie kolejnych e-usług, cyfryzację zasobów geodezyjnych  oraz modernizację infrastruktury informatycznej w Starostwie Powiatowym w Grodzisku Wielkopolskim.

 

Grupa docelowa:

Odbiorcami dostarczonych w ramach projektu produktów tj. danych i baz danych PZGiK oraz e-usług są pracownicy Starostwa Powiatowego oraz pracownicy innych organów i jednostek organizacyjnych administracji publicznej, mieszkańcy powiatu grodziskiego i województwa wielkopolskiego, inwestorzy i projektanci oraz każda osoba fizyczna i prawna mająca swój interes w zakresie realizowanych przez Wnioskodawcę zadań, dla których z punktu widzenia kompetencji właściwa jest Służba Geodezyjna i Kartograficzna Powiatu Grodziskiego. Docelowa liczba użytkowników nowych elektronicznych usług publicznych tj. osób korzystających z Internetu w kontaktach z administracją publiczną przyjmie w 2023 roku wartość nie mniejszą niż 40 osoby – są to przedstawiciele podmiotów władających siecią uzbrojenia terenu oraz inwestorzy i projektanci.

 

Planowane efekty  Projektu:

Obecny Projekt swoim zakresem obejmuje cztery (4) zadania, których realizacja stanowić będzie wymierne efekty Projektu:

 1. Zadanie 1: Rozbudowa Systemu PZGiK oraz uruchomienie nowe e-usług. Zadanie to zawiera wdrożenie dwóch nowych elektronicznych usług publicznych wspierających proces inwestycyjny. Są to: Złożenie wniosku o koordynację usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu (3 poziom edojrzałości) oraz Narada koordynacyjna (5 poziom e-dojrzałości).

2. Zadanie 2: Podniesienie bezpieczeństwa systemu PZGiK i wdrożenie systemu backup w chmurze. W ramach tego zadania uruchomiona zostanie rozbudowa obecnej infrastruktury technicznej Systemu PZGiK o dodatkowy, nowy serwer sprzętowy pełniący dwie role – serwera zabezpieczającego (zapasowego), zwiększającego poziom dostępności działania infrastruktury Systemu PZGiK oraz serwera systemowego dla środowiska aplikacyjnego nowych e-usług. Poza powyższym na potrzeby uruchomienia tejże konfiguracji systemowej zakupione zostaną dwa przełączniki sieciowe 10Gbit wraz z wyposażeniem i niezbędne oprogramowanie dla serwera sprzętowego i aplikacji e-usług. Tak powstała dość „oszczędnościowa” konfiguracja bezpieczeństwa Systemu PZGiK dodatkowo wsparta będzie usługami systemu backup w chmurze publicznej (opcja pojemnościowa).

3. Zadanie 3: Opracowanie numerycznej mapy ewidencyjnej. Zadanie to zawiera czynności związane z wykonaniem numerycznej mapy ewidencyjnej dla obrębów gminy Rakoniewice w technologii geodezyjnej zwanej tzw. zmianą nośnika z postaci analogowej, rastrowej mapy ewidencyjnej do postaci numerycznej mapy ewidencyjnej zgodniej z obowiązującym schematem aplikacyjnym rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków.

4. Zadanie 4: Promocja projektu.

5. Zadanie 5: Prace przygotowawcze obejmujące opracowanie dokumentacji projektowej – studium wykonalności.

znaki UE, Rzeczpospolita Polska, Samorząd Województwa Wielkopolskiego