Powiat Grodziski

Podpisanie umowy z Wykonawcą

znaki-UE  

Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Grodziskiego - podpisanie umowy z wykonawcą robót budowlanych

 

W dniu 15 marca 2023r. w Starostwie Powiatowym w Grodzisku Wlkp. władze Powiatu Grodziskiego podpisały umowę z firmą Inare Sp. z o.o. z Krakowa na wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Grodziskiego”.

Wartość kontraktu to kwota 9.161.401,99 zł. Powiat Grodziski na powyższy projekt otrzymał dofinansowanie w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 wysokości 5.605.101,95 zł. Wykonawca ma 6miesięcy  na wykonanie inwestycji.

Termomodernizacja obejmie 2 budynki.

Przedmiotem projektu jest przeprowadzenie prac termomodernizacyjnych w:

-  „małym” budynku Liceum Ogólnokształcącego im. J. Słowackiego w Grodzisku Wielkopolskim oraz 

-  budynku Zespołu Szkół Technicznych im. E. Kwiatkowskiego w Grodzisku Wielkopolskim

 

W ramach zadania zostanie wykonany m.in. następujący zakres prac:

1) Termomodernizacja małego budynku Liceum Ogólnokształcącego im. J. Słowackiego w Grodzisku Wielkopolskim, w ramach której zostaną wykonane m.in. :

- ocieplenie ścian wewnętrznych oddzielających pomieszczenia ogrzewane od nieogrzewanych na piętrze, w tym usunięcie starej warstwy farby i tynku, montaż systemu ocieplenia, malowanie farbami, 

- ocieplenie ścian zewnętrznych od wewnątrz, w tym skucie tynków , oczyszczenie i przygotowanie podłoża, uzupełnienie spoin zaprawą cementowo – wapienną, zagruntowanie podłoża, montaż warstwy ocieplenia, malowanie;

- wymiana drzwi;

- wymiana okien;

- ocieplenie stropu nad  parterem w pomieszczeniach nieogrzewanych wełną mineralną w tym oczyszczenie powierzchni stropu i ułożenie drewnianego rusztu, montaż wełny mineralnej, montaż legarów, ułożenie desek podłogowych. 

- modernizacja instalacji c.o. wraz z wymianą źródła ciepła:

a.    wymiana źródła ciepła na hybrydową pompę ciepła (pompa ciepła typu powietrze/woda i kocioł gazowy kondensacyjny współpracujące ze sobą w sposób równoległy

b.    wymiana kotła gazowego na kocił kondensacyjny nowej generacji

c.   wykonanie przewodu kominowego ze stali szlachetnej dla kotła gazowego

d.    montaż głowic termostatycznych

- modernizacja systemu oświetlenia na nowe z oprawami oświetleniowymi o wysokiej sprawności energetycznej, wykonanymi w technologii LED, montaż czujek ruchu dla oświetlenia korytarzy, klatek schodowych i sanitariatów, modernizacja oświetlenia w zakresie czujek ruchu i oświetlenia awaryjnego, wyposażenie budynku w nowe autonomiczne oprawy oświetlenia ewakuacyjnego i kierunkowego z wbudowanymi akumulatorami;

- prace remontowe towarzyszące, w tym:

a. modernizacja elewacji - tynkowanie tynkiem dekoracyjnym mineralnym drobnoziarnistym w kolorze białym; malowanie farbą elewacyjną silikonową;

b. oczyszczenie i malowanie drzwi wejściowych, wymiana uszczelek ościeżnicy i progowych;

c. oczyszczenie, zabezpieczenie farbami antykorozyjnymi oraz malowanie krat w oknach;

d. wypełnienie nową blachą płaską aluminiową otworu z wbudowanymi kratkami wentylacyjnymi, montaż nowych kratek wentylacyjnych;

e. demontaż i ponowny montaż rur spustowych;

f. naprawa posadzek po pracach elektrycznych w pomieszczeniach gdzie występują gniazda komputerowe;

g. wykonanie instalacji technicznej komputerowej, systemu sygnalizacji włamania  i napadu oraz systemu monitoringu;

h. wymiana parapetów wewnętrznych;

i. naprawa schodów, wyremontowanie i odmalowanie murków przy tylnym wejściu do LO.

2) Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Technicznych im. E. Kwiatkowskiego w Grodzisku Wielkopolskim, w ramach której zostaną wykonane m.in.:

- ocieplenie ścian zewnętrznych „starszej” części szkoły i nowej części szkoły  metodą BSO z użyciem styropianu 

- ocieplenie ścian fundamentowych płytami styropianowymi wodoodpornymi;

- ocieplenie stropodachu; 

- wymiana drzwi;

- wymiana okien i luksferów;

- modernizacja instalacji c.o. i c.w.u. wraz z wymianą źródła ciepła obejmująca:

a. zmiana sposobu wytwarzania c.w.u. na układ pompa ciepła i kocił gazowy kondensacyjny

b. wykonanie nowej technologii kotłowni opartej o układ hybrydowy (montaż układu pomp ciepła typu powietrze/woda zasilanych elektrycznie i kotła kondensacyjnego pracującego w kaskadzie)

c. wymiana instalacji  c.o. oraz wymiana grzejników i wprowadzenie zaworów termostatycznych

- montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku;

- modernizacja systemu oświetlenia nowe z oprawami oświetleniowymi o wysokiej sprawności energetycznej, wykonanymi w technologii LED, montaż czujek ruchu dla oświetlenia korytarzy, klatek schodowych i sanitariatów, modernizacja oświetlenia w zakresie czujek ruchu i oświetlenia awaryjnego, wyposażenie budynku w nowe autonomiczne oprawy oświetlenia ewakuacyjnego i kierunkowego z wbudowanymi akumulatorami;

- prace towarzyszące termomodernizacyjne (niezbędne do wykonania usprawnień wskazanych w audycie energetycznym):

a. demontaż rur spustowych i montaż nowych z blachy tytanowo-cynkowej;

b. wykonanie nowych obróbek blacharskich z blachy tytanowo-cynkowej;

c. zmiana instalacji odgromowej;

- prace modernizacyjne towarzyszące, w tym:

a. malowanie ścian wewnętrznych (pomieszczeń w budynku);

b. wykonanie instalacji technicznej komputerowej, systemu sygnalizacji włamania i napadu, radiowęzła oraz systemu monitoringu;

c. wykonanie projektu i przyłączenie nowego kabla zasilającego zgodnie z warunkami ENEA przyłączenia do sieci;

d. naprawa posadzek po pracach elektrycznych w pomieszczeniach gdzie występują gniazda komputerowe;

e. naprawa kominów;

f. wymiana parapetów wewnętrznych;

g. wyremontowanie i odmalowanie murku przy bocznym wejściu do szkoły od 
ul. 3 Maja.

W ramach projektu realizowany będzie również nadzór inwestorski nad zadaniem, który będą pełnić:

1.       Jan Kielar – nadzór w specjalności konstrukcyjno – budowlanej – Kierownik Zespołu Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego;

2.       Tomasz Słupiński – nadzór w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych, kanalizacyjnych i gazowych;

3.       Krzysztof Jędrzejczak –nadzór w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.

Wartość całości nadzoru inwestorskiego to kwota 85.782,00 zł.