Powiat Grodziski
Powróć do: Kultura i rekreacja

Promocja

R E G U L A M I N

PRZYZNAWANIA PATRONATU STAROSTY GRODZISKIEGO

Rozdział I

Zasady przyznawania patronatu Staroty Grodziskiego

§1

 1. Regulamin określa zasady obejmowania i sprawowania Patronatu Honorowego Starosty Grodziskiego nad wszelkiego rodzaju imprezami lub wydarzeniami mającymi związek z zadaniami wykonywanymi przez powiat, określonymi w art. 4 ustawy z dnia
  5 czerwca 1998 r.  o samorządzie powiatowym o znaczeniu i zasięgu powiatowym oraz ponadpowiatowym, zwanymi w treści zarządzenia "przedsięwzięciami".
 2. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Grodzisku Wielkopolskim: www.pgw.pl w zakładce „KULTURA I REKREACJA”
 3. Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:

a)       Patronat – Patronat Starosty Grodziskiego;

b)      Starosta - Starosta Grodziski;

c)       Starostwo - Starostwo Powiatowe w Grodzisku Wielkopolskim

 §2

 1. Patronat Starosty Grodziskiego jest wyróżnieniem podkreślającym szczególną rangę i znaczenie przedsięwzięcia dla Powiatu Grodziskiego. 

  §3

 1. Patronatem mogą być objęte przedsięwzięcia organizowane jednorazowo lub cyklicznie na terenie powiatu grodziskiego, mające zasięg powiatowy, regionalny, ogólnopolski lub międzynarodowy.
 2. Przyznanie Patronatu nie oznacza deklaracji wsparcia finansowego lub organizacyjnego przedsięwzięcia.
 3. W przypadku przedsięwzięć cyklicznych, o Patronat należy występować każdorazowo.

 

 Rozdział II

Procedura przyznawania Patronatu

§4

 Z wnioskiem o objęcie przedsięwzięcia Patronatem występuje jego Organizator.

 1. Organizator przedsięwzięcia mającego charakter imprezy masowej zapewnia spełnienie wymogów określonych w ustawie z dnia 22 sierpnia 1997 roku o bezpieczeństwie imprez masowych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 2171).
 2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1 powinien zawierać, w szczególności:

a)       dane kontaktowe organizatora,

b)      nazwę przedsięwzięcia,

c)       termin i miejsce przedsięwzięcia,

d)      uzasadnienie,

e)       informacje o zasięgu przedsięwzięcia,

f)       oświadczenie o zapoznaniu się z Regulaminem przyznawania Patronatu Starosty i spełnieniu jego warunków, w przypadku objęcia przedsięwzięcia Patronatem.

 1. Formularz wniosku, o którym mowa w ust. 3 dostępny jest na stronie internetowej Starostwa: www.pgw.pl
 2. Prawidłowy wniosek należy złożyć w siedzibie Starostwa lub przesłać na adres: Starostwo Powiatowe w Grodzisku Wielkopolskim ul. Żwirki i Wigury 1, 62-065 Grodzisk Wielkopolski, nie później niż na dwa miesiące przed planowaną datą organizacji przedsięwzięcia. W uzasadnionych przypadkach Starosta może uwzględnić wniosek złożony z przekroczeniem terminu, o którym mowa w zdaniu 1.

    §5 

 1. Patronat jest wyróżnieniem uznaniowym. Starosta może odmówić objęcia przedsięwzięcia Patronatem bez podania przyczyn.
 2. O decyzji Starosty Organizator powiadamiany jest nie później niż w ciągu 30 dni od dnia złożenia wniosku. W uzasadnionych przypadkach termin ten może zostać wydłużony.

  

Rozdział III

Korzystanie z Patronatu

§6

 1. Organizator może posługiwać się informacją o objęciu przedsięwzięcia Patronatem dopiero po otrzymaniu pozytywnej decyzji.
 2. Organizator przedsięwzięcia objętego Patronatem zobowiązany jest do:

a)       zamieszczenia informacji o przyznanym Patronacie w zaproszeniu, oraz materiałach promocyjnych, reklamowych i informacyjnych na temat przedsięwzięcia, posługując się znakami graficznymi herbu i logo powiatu, udostępnionymi przez Wydział Oświaty Kultury i Promocji,

b)      wzmiankowania faktu otrzymania przyznanego wyróżnienia w przekazach medialnych dotyczących przedsięwzięcia,

c)       umieszczenia, w widocznym miejscu, znaków promocyjnych Powiatu Grodziskiego (herbu oraz logo powiatu) podczas trwania przedsięwzięcia objętego Patronatem,

d)      sporządzenia i przesłania relacji z przedsięwzięcia oraz dokumentacji fotograficznej, niezwłocznie po zakończeniu imprezy.

 1.  Starostwo zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego umieszczania dostarczonych zdjęć z przedsięwzięcia na swojej stronie internetowej oraz w publikacjach, folderach, wydawnictwach itp.
 2. Niespełnienie zobowiązań, o których mowa w ust.2 może skutkować w przyszłości odmowa udzielenia Organizatorowi Patronatu nad tym samym lub innym przedsięwzięciem.
 3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Starosta może odebrać przyznany Patronat. Organizator jest informowany o tym fakcie niezwłocznie i od tego momentu jest on zobowiązany do rezygnacji z przyznanego wcześniej wyróżnienia.

           §7

 1. Sprawy z zakresu patronatów prowadzone są przez Wydział Oświaty Kultury i Promocji. Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 61 44 52 562.
 2. Przed złożeniem wniosku o objęcie przedsięwzięcia Patronatem należy zapoznać się z klauzulą informacją dotyczącą przekierowania danych osobowych oraz niniejszym Regulaminem.

Wnioski o przyznanie patronatu Starosty Grodziskiego można przesyłać:

 1. za pośrednictwem poczty na adres:
  Starostwo Powiatowe w Grodzisku Wielkopolskim, ul. Żwirki i Wigury 1, 62-065 Grodzisk Wlkp. 
 2. e-mailem na adres: starostwo@pgw.pl
 3. lub osobiście w Biurze Obsługi Mieszkańca.

Wzór wniosku 

Zarządzenie Starosty Grodziskiego