Powiat Grodziski

Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do dokonania sprzedaży

Ocena 0/5

Starosta Grodziski

działając na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r. poz. 344 ze zm.) przekazuje do publicznej wiadomości:

 

Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do dokonania sprzedaży w trybie bezprzetargowym na podstawie art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy o gospodarce nieruchomościami

Przeznaczenie nieruchomości: Przedmiotowa nieruchomość nie jest objęta obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z postanowieniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Rakoniewice przyjętym  uchwałą nr XXII/166/2020 Rady Miejskiej Rakoniewice z  dnia 17 grudnia 2020 r. działka nr 610/9 stanowi tereny oznaczone na rysunku studium symbolem R, co należy rozumieć jako tereny rolnicze, w tym grunty orne, tereny upraw ogrodniczych, pastwisk,  łąk oraz nieużytków rolniczych.

Dla ww. działki nie wydano decyzji o warunkach zabudowy oraz nie jest  ona objęta Uchwałą Rady Miejskiej w Rakoniewicach w sprawie rewalitalizacji lub specjalnej  strefy rewitalizacji.

 

Sposób zagospodarowania nieruchomości:  

Aktualnie przedmiotowa nieruchomość stanowi własność Skarbu Państwa. Zgodnie z ewidencją gruntów i budynków stanowi grunty pod rowami. W bezpośrednim sąsiedztwie działki znajduje się typowa wiejska zabudowa - domy mieszkalne z zabudowaniami inwestarsko - gospodarczymi i pola uprawne. 

 

Opis nieruchomości: Działka nr 610/9 zlokalizowana jest w obrębie Rostarzewo, w odległości ok 750 m na południe od centrum wsi. Działka obejmuje grunt - wąski pas  zajęty przez rów melioracyjny. Działka położona równolegle do ulicy Gościeszyńskiej pomiędzy gruntami rolnymi (nieużytkami) w pierwszej linii  od drogi i położonymi w drugiej linii  zabudowy nowo wydzielonymi działkami budowlanymi. Dojazd drogą asfaltową i ok. 30 metrów drogą gruntową.. Uzbrojenie  infrastrukturalne podstawowe w zasięgu ( w ulicy).

 

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami: 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu osobie, która spełnia jeden z następujących warunków: przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy ustawy o gospodarce nieruchomościami lub odrębnych przepisów; jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo jego spadkobiercą.

* Zgodnie  z  art.  35  ust.  1  ustawy  z  dnia  21  sierpnia  1997  r.  o  gospodarce  nieruchomościami  (Dz. U.  z  2023  r., poz. 344 ze zm.), wykaz wywiesza się na okres 21 dni.

*Sprzedaż nieruchomości nastąpi  po wydaniu  zgody  w formie zarządzenia przez Wojewodę Wielkopolskiego.

 

* Osoba wyznaczona do kontaktu  Katarzyna Rabiega- Łakoma

Nr telefonu: 61 44 52 531

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Dodaj komentarz

Spodobała Ci się informacja? Zostaw nam swoją opinię
- to dla Ciebie staramy się być najlepsi, a Twoje zdanie bardzo nam w tym pomoże!
Twoja ocena
Ocena (0/5)

Pozostałe
aktualności