Powiat Grodziski

OGŁOSZENIE PRZETARGU USTNEGO OGRANICZONEGO

Ocena 0/5

STAROSTA  GRODZISKI 

OGŁASZA

 

PIERWSZY PRZETARG USTNY OGRANICZONY na sprzedaż nieruchomości rolnej stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w obrębie Łęki Wielkie, 
gm. Kamieniec, oznaczonej jako działka nr 347/1 o powierzchni 0,0696 ha, skierowany do właścicieli nieruchomości przyległych, oznaczonych jako działki nr 348 lub 349 lub 347/3 lub 347/6 lub 347/4, z przeznaczeniem na poprawę ich zagospodarowania.

 

Informacje dotyczące zbywanej nieruchomości:

 

1.      Rodzaj nieruchomości: gruntowa.

2.      Położenie: Łęki Wielkie, obręb 13, gmina Kamieniec.

3.      Oznaczenie geodezyjne: działka o numerze 347/1  o powierzchni 0,0696 ha, położona 
w obrębie 13 - Łęki Wielkie, gm. Kamieniec, użytek: W-IVa grunty pod rowami.

4.      Oznaczenie według księgi wieczystej: księga wieczysta prowadzona przez Sąd Rejonowy w Grodzisku Wielkopolskim nr  PO1S/00064057/6.

5.      Obciążenia nieruchomości i zobowiązania, których przedmiotem jest nieruchomość: brak obciążeń i zobowiązań.

6.      Opis nieruchomości: nieruchomość gruntowa położona w południowo – zachodniej części wsi  stanowiąca łamany, długi, wąski pas – płytki rów, biegnący wzdłuż drogi wewnętrznej łączącej drogę gminną (z północy na południe), z gruntami w drugiej linii zabudowy, m.in. nowa hala namiotowa na sąsiedniej nieruchomości (ze wschodu na zachód). W bezpośrednim sąsiedztwie znajduje się typowa zabudowa wiejska - domy mieszkalne z zabudowaniami inwentarsko – gospodarczymi i pola uprawne. Dojazd drogą asfaltową. Uzbrojenie infrastrukturalne pełne w zasięgu (od strony północnej, w ulicy).

7.      Przeznaczenie nieruchomości: zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kamieniec uchwalonym Uchwałą nr XXXVII/245/2018 Rady Gminy Kamieniec z dnia 16 października 2018 r. działka  nr 347/1, położona w obrębie Łęki Wielkie posiada przeznaczenie – tereny zabudowy zagrodowej, tereny rolnicze niższych klas bonitacyjnych (IV-VI), strefa „WII” ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych powierzchniowych, tereny zabudowy usługowej, granica głównego zbiornika wód podziemnych NR 150. Gmina Kamieniec nie posiada informacji co do wielkości poszczególnych funkcji ww. przeznaczenia terenu. Ponadto przedmiotowa działka nie została objęta obszarem rewitalizacji bądź specjalną strefą rewitalizacji oraz nie jest przeznaczona pod zalesienia.

8.      Termin zagospodarowania nieruchomości: nie dotyczy.

9.      Sposób zagospodarowania nieruchomości: przedmiotowa nieruchomość jest użytkowana jako grunt pod rowem. 

10.   Cena  wywoławcza:   6700,00 zł  (brutto) (słownie: sześć tysięcy siedemset zł 00/100). Sprzedaż ww. gruntu podlega zwolnieniu z podatku VAT.

11.   Termin i miejsce przetargu: 20 października 2023 r. (piątek) godzina 10.00, Starostwo Powiatowe w Grodzisku Wlkp., ul. Żwirki i Wigury 1, 62-065 Grodzisk Wlkp., budynek A, pokój nr 20.

 

12.   Wysokość wadium, forma, termin i miejsce jego wniesienia: wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej w formie pieniężnej, tj. kwotę 670,00 zł należy wpłacić w terminie do dnia 13.10.2023r. na konto  Starostwa Powiatowego w Grodzisku Wielkopolskim prowadzone przez Bank Spółdzielczy w  Grodzisku Wielkopolskim  nr:

 

83 9063 0008 0000 0000 0071 0003

 

Za datę wpłacenia wadium uznaje się datę wpływu środków na wskazane konto bankowe  Starostwa Powiatowego w Grodzisku Wielkopolskim. 

13.   Termin zgłoszenia uczestnictwa w przetargu: osoby zamierzające uczestniczyć 
w przetargu powinny złożyć dowody potwierdzające spełnienie warunków uczestnictwa 
w przetargu (pkt. 17) do dnia 13 października 2023 r. 

14.   Wysokość postąpienia: o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu – minimalnie 100 zł.

15.   Uzasadnienie wyboru formy przetargu: wybrano formę przetargu ustnego ograniczonego do właścicieli nieruchomości przyległych oznaczonych geodezyjnie jako działki nr 348, 349, 347/3, 347/6, 347/4 z uwagi na to, że nieruchomość stanowi rów biegnący pomiędzy gruntami rolnymi, które korzystają z niniejszej nieruchomości. Nabycie nieruchomości przez właściciela działki sąsiedniej pozwoli poprawić jej zagospodarowanie.

16.   Termin i miejsce, w  którym można zapoznać się z dodatkowymi warunkami przetargu: szczegółowe informacje można uzyskać w Starostwie Powiatowym 
w Grodzisku Wielkopolskim  ul. Żwirki i Wigury 1 62-065 Grodzisk Wielkopolski, Wydział Gospodarki Nieruchomościami budynek A  pok. nr 20, tel. 614452531, 
w terminie do dnia 13 października 2023 r.

17.   Dodatkowe informacje: 

a)      Do przetargu mogą przystąpić osoby, które są właścicielami nieruchomości sąsiednich – bezpośrednio do niej przyległych oznaczonych jako działki nr 348 lub 349 lub 347/3 lub 347/6 lub 347/4 położone w obrębie Łęki Wielkie, gm. Kamieniec. Osoby zamierzające wziąć udział w przetargu, do zgłoszenia uczestnictwa w przetargu, powinny dołączyć dowód prawa własności nieruchomości (np. odpis księgi wieczystej, wydruk z systemu Elektronicznych Ksiąg Wieczystych, kopia aktu notarialnego).

b)      Komisja przetargowa sprawdzi czy oferenci spełniają wymogi przetargowe 
i kwalifikuje ich do uczestnictwa w przetargu. Listę osób zakwalifikowanych zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Grodziskiego www.bip.pgw.pl oraz wywiesza w Starostwie Powiatowym w Grodzisku Wlkp., nie później niż na 1 dzień przed wyznaczonym terminem przetargu. 

c)      Podmioty podlegające wpisom do rejestrów, winny przedłożyć aktualny odpis 
z Krajowego Rejestru Sądowego lub informację odpowiadającą odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców KRS, wydane w ciągu ostatnich trzech miesięcy, natomiast spółki cywilne – umowę spółki.

d)      W przypadku reprezentowania osoby prawnej lub osoby fizycznej przez pełnomocnika należy przedłożyć pełnomocnictwo z notarialnie poświadczonym podpisem mocodawcy, natomiast do czynności przetargowych i nabycia w drodze umowy notarialnej pełnomocnictwo w formie aktu notarialnego.

e)      W przypadku małżonków, jeżeli nabycie ma nastąpić do majątku wspólnego, do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich ze stosownym pełnomocnictwem drugiego małżonka, zawierającym zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości. Pełnomocnictwo do czynności przetargowych i nabycia w drodze umowy notarialnej powinno być sporządzone w formie aktu notarialnego, natomiast do czynności przetargowych dopuszczalne jest pełnomocnictwo współmałżonka w formie pisemnej z poświadczonym notarialnie podpisem.

Jeżeli nabycie ma nastąpić do majątku osobistego, małżonek uczestniczący samodzielnie w czynnościach przetargowych, powinien przedłożyć dokument potwierdzający ustanowienie rozdzielności majątkowej lub oświadczenie w formie pisemnej dotyczące zamiaru nabycia nieruchomości za środki pochodzące z majątku osobistego.

f)       Przy nabyciu nieruchomości przez cudzoziemca zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2017 r. poz. 2278).

g)      Nabywca nieruchomości będzie zobowiązany do utrzymywania w ciągłej drożności (poprzez m.in. czyszczenie, usuwanie śmieci oraz koszenie trawy na zboczach) 
i zachowania trwałości konstrukcji rowu znajdującego się na przedmiotowej nieruchomości. 

h)      Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia. Pozostałym osobom wadium zwraca się w terminie trzech dni od daty zamknięcia przetargu – warunkiem jest podanie konta, na które powinno być zwrócone wadium. Cena za nabycie nieruchomości płatna jest przed zawarciem aktu notarialnego.

i)        Zawiadomienie o terminie i miejscu zawarcia umowy notarialnej nastąpi w ciągu 21 dni od daty zamknięcia przetargu. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Koszt umowy ponosi nabywca.

Zastrzega się prawo odwołania przetargu z ważnych powodów, z podaniem uzasadnionej przyczyny.

18.   Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych Oferenta

Udział w postępowaniu przetargowym wiąże się z  przetwarzaniem danych osobowych oferentów określonych  w  rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz w zakresie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( tj. Dz.U z 2021 , poz. 1899 ze zm.) oraz  rozporządzenia  Rady Ministrów z 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie  nieruchomości (tj. Dz.U. z 2021,  poz. 2213). Więcej  informacji o przetwarzaniu danych osobowych przez Starostwo Powiatowe w Grodzisku Wielkopolskim można uzyskać na stronie https://pgw.pl/rodo.html.

 

Grodzisk Wlkp., 12.09.2023 r.

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Dodaj komentarz

Spodobała Ci się informacja? Zostaw nam swoją opinię
- to dla Ciebie staramy się być najlepsi, a Twoje zdanie bardzo nam w tym pomoże!
Twoja ocena
Ocena (0/5)

Pozostałe
aktualności