Powiat Grodziski

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI

Ocena 0/5

…………………………

   (Pieczęć jednostki)

Starosta Grodziski

działając na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r. poz. 344 ze zm.) przekazuje do publicznej wiadomości:

Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do dokonania darowizny na rzecz użytkownika wieczystego Województwa Wielkopolskiego 

Tabelk Przeznaczenie nieruchomości: Przedmiotowe nieruchomości nie posiadają obecnie aktualnego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z postanowieniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wielichowo uchwalonym uchwałą nr XLVI/239/2022 Rady Miejskiej w Wielichowie z dnia 30 listopada 2022 r. działka nr :

 1 - znajduje się w terenie oznaczonym symbolem R – tereny rolnicze, łąki, pastwiska, 

 22 - znajduje się częściowo w terenie oznaczonym symbolem R – tereny rolnicze, łąki, pastwiska oraz częściowo w terenie oznaczonym symbolem MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, 

70 - znajduje się częściowo w terenie oznaczonym symbolem R – tereny rolnicze, łąki, pastwiska oraz częściowo w terenie oznaczonym symbolem MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,

  84/1- znajduje się częściowo w terenie oznaczonym symbolem R – tereny rolnicze, łąki, pastwiska, częściowo w terenie ZL – tereny lasów, zadrzewienia oraz częściowo w terenie drogi wojewódzkiej, 

 921 -znajduje się częściowo w terenie oznaczonym symbolem R – tereny rolnicze, łąki, pastwiska oraz częściowo w terenie drogi wojewódzkiej,

 922 - znajduje się w terenie drogi wojewódzkiej. 

Sposób zagospodarowania nieruchomości:  

Aktualnie  opisane wyżej działki  stanowią własność Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Województwa Wielkopolskiego i są  wykorzystywane  w części jako tereny kolejowe, Tp – grunty przeznaczone pod budowę dróg publicznych lub linii kolejowych i tereny kolejowe.  Stanowią  teren po nieczynnej  linii kolejowej wąskotorowej. Zlokalizowane są  na całej długości miejscowości Ziemin, wzdłuż drogi wojewódzkiej 312.

Opis nieruchomości:  Działki nr 1, 22, 921, 922, 70, 84/1 posiadają nieregularny kształt – są wydłużone. Ukształtowanie terenu płaskie, miejscami występuje nachylenie w postaci skarp przydrożnych rowów. W przeważającej części działki stanowią nieużytkowane pobocze wzdłuż drogi, w większości porośnięte trawą, w zabudowanej części wsi miejscami utwardzone – kostką brukową (przy budynkach mieszkalnych) lub asfaltem, kruszywem przy zjazdach. Sąsiedztwo działek znajdują się elementy infrastruktury technicznej tj. sieć elektroenergetyczna i wodociągowa.

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami: 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu osobie, która spełnia jeden z następujących warunków: przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy ustawy o gospodarce nieruchomościami lub odrębnych przepisów; jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo jego spadkobiercą.

Z tytułu  użytkowania  wieczystego przedmiotowej nieruchomości nie jest pobierana opłata.

 

* Zgodnie  z  art.  35  ustawy  z  dnia  21  sierpnia  1997  r.  o  gospodarce  nieruchomościami  (Dz. U.  z  2023  r., poz. 344 ze zm.), wykaz wywiesza się na okres 21 dni.

 

* Osoba wyznaczona do kontaktu  Katarzyna Rabiega- Łakoma

Nr telefonu: 61 44 52 531

 

……………………………..

 

(Pieczęć i podpis osoby upoważnionej)

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Dodaj komentarz

Spodobała Ci się informacja? Zostaw nam swoją opinię
- to dla Ciebie staramy się być najlepsi, a Twoje zdanie bardzo nam w tym pomoże!
Twoja ocena
Ocena (0/5)

Pozostałe
aktualności