Banki
drukuj

6 lipca 2014

BANK SPÓŁDZIELCZY
Oddział w Granowie
ul. Sportowa 14
62 – 066 Granowo
tel.: +48/61 44 72 476
bankomat:
ul. Sportowa 14

BANK SPÓŁDZIELCZY
ul. Chopina 1
62 – 065 Grodzisk Wielkopolski
tel.: +48/61 44 21 450
www.bsgrodzisk.pl
bankomat:
ul. Chopina 1
Os. Wojska Polskiego 18b

BANK ZACHODNI WBK S. A.
ul. 3 Maja 8
62 – 065 Grodzisk Wielkopolski
tel.: +48/61 44 21 400
www.bzwbk.pl
bankomat:
ul. 3 Maja 8
ul. Wawrzyniaka 11a

PKO BANK POLSKI S. A.
ul. Chopina 8
62 – 065 Grodzisk Wielkopolski
tel.: +48/61 44 21 850
www.pkobp.pl
bankomat:
ul. Chopina 8
Os. Wojska Polskiego

BANK GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ S. A.
ul. Szeroka 12
62 – 065 Grodzisk Wielkopolski
tel.: +48/61 44 24 398
www.bgz.pl
bankomat:
ul.  Szeroka 12

EUROBANK S. A.
pl. św. Anny 11
62 – 065 Grodzisk Wielkopolski
tel.: +48/801 100 700
www.eurobank.pl

SANTANDER CONSUMER BANK S. A.
pl. św. Anny 11
62 – 065 Grodzisk Wielkopolski
www.santanderconsumer.pl

BANK SPÓŁDZIELCZY
ul. 1000 – lecia Państwa Polskiego 27
64 – 061 Kamieniec
tel.: +48/61 44 30 022
bankomat:
ul. 1000-lecia PP 27

NADOBRZAŃSKI BANK SPÓŁDZIELCZY
pl. Powstańców Wielkopolskich 34
62 – 067 Rakoniewice
tel.: +48/61 44 21 700
www.nbs-rakoniewice.pl
bankomat:
pl. Powstańców Wlkp. 34

BANK SPÓŁDZIELCZY
Filia w Wielichowie
ul. Grodziska 8
64 – 050 Wielichowo
tel.: +48/61 44 33 011
bankomat:
ul. Grodziska 8

PKO BANK POLSKI S. A.
Agencja w Wielichowie
ul. Świerczewskiego 1
64 – 050 Wielichowo
tel. +48/61 44 33 200

KANTOR WYMIANY WALUT
ul. Garbary 7
62-065 Grodzisk Wielkopolski
tel.: +48/61 44 48 647

W związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) informujemy, iż na podstawie art. 13 RODO od dnia 25 maja 2018 r. będą Pani/Panu przysługiwały określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Starostwo Powiatowe w Grodzisku Wielkopolskim.

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Grodziski z siedzibą przy ul. Żwirki i Wigury 1, 62-065 Grodzisk Wielkopolski; tel.: 61 44 52 500

2. W Starostwie Powiatowym w Grodzisku Wielkopolskim wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, z którym można skontaktować się pod adresem e-mail: iod@pgw.pl

3. Do zakresu działania samorządu powiatowego należy wykonywanie określonych ustawami:

– zadań własnych o charakterze ponadgminnym;

– zadań zleconych z zakresu administracji rządowej;

oraz zadań realizowanych na podstawie porozumień zawieranych z organami administracji publicznej.

Starostwo Powiatowe w Grodzisku Wielkopolskim gromadzi Państwa dane w celu realizacji zadań wynikających z przepisów prawa, a w szczególności z ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2017 r., poz. 1868). Podstawa prawna przetwarzania Państwa danych wynika z przepisów prawa krajowego i unijnego.

4. Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w ściśle określonym, minimalnym zakresie niezbędnym do osiągnięcia celu, o którym mowa powyżej. W szczególnych sytuacjach Administrator może przekazać/powierzyć Państwa dane innym podmiotom (np. organy administracji publicznej, wymiar sprawiedliwości, administracja skarbowa, instytucje związane
z obsługą szeroko pojętych funduszy unijnych, podmioty związane z obsługą sfery socjalnej – ZUS, PFRON). Podstawą przekazania/powierzenia danych są przepisy prawa lub właściwie skonstruowane, zapewniające bezpieczeństwo danym osobowym, umowy powierzenia danych do przetwarzania.

5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w ramach dokumentacji prowadzonej przez Starostwo Powiatowe w Grodzisku Wielkopolskim w formie papierowej i elektronicznej na podstawie przepisów prawa dotyczących archiwizacji, przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w pkt 3, lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji. Oznacza to, że dane osobowe mogą zostać zniszczone po upływie od 5 do 50 lat lub być przetwarzane bezterminowo, zależnie od kategorii archiwalnej danej sprawy i przepisów.

6. W związku z przetwarzaniem przez Starostwo Powiatowe w Grodzisku Wielkopolskim Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do:

– dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 RODO z zastrzeżeniem, że udostępniane dane osobowe nie mogą ujawniać informacji niejawnych, ani naruszać tajemnic prawnie chronionych, do których zachowania zobowiązany jest Starosta Grodziski;

– sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO;

– usunięcia danych, na podstawie art. 17 RODO, przetwarzanych na podstawie Pani/Pana zgody; w pozostałych przypadkach, w których Starostwo Powiatowe przetwarza dane osobowe na podstawie przepisów prawa, dane mogą być usunięte po zakończeniu okresu archiwizacji;

– wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzanych danych, na podstawie art. 21 RODO, z zastrzeżeniem, że nie dotyczy to przypadków, w których Starostwo Powiatowe w Grodzisku Wielkopolskim posiada uprawnienie do przetwarzania danych na podstawie przepisów prawa.

7. W przypadkach, w których przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj. Pani/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność
z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

8. W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Starostwo Powiatowe w Grodzisku Wielkopolskim Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu właściwego w sprawach ochrony danych osobowych to jest Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

9. W Starostwie Powiatowym w Grodzisku Wielkopolskim nie wykonuje się przetwarzania Pani/Pana danych w sposób zautomatyzowany.