Wydziały
drukuj

6 lipca 2014

Starostwo Powiatowe w Grodzisku Wielkopolskim
przyjmuje interesantów
od dnia 3 stycznia 2011 roku w następujących godzinach:

PONIEDZIAŁEK – PIĄTEK OD 7.30 DO 15.30

Wydział Komunikacji przyjmuje interesantów w godzinach 7:30 – 14:45

Starosta lub osoba przez niego wyznaczona
przyjmuje obywateli w sprawach skarg i wniosków
w poniedziałki w godzinach od 14.00 do 16.00.

W przypadku, gdy w poniedziałek przypada dzień ustawowo wolny od pracy,
Starosta lub osoba przez niego wyznaczona
przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków
w następnym dniu roboczym
w godzinach od 14.00 do 16.00.

Wicestarosta, Sekretarz, Skarbnik i Naczelnicy wydziałów
przyjmują obywateli w sprawach skarg i wniosków
w poniedziałki w godzinach od 10.00 do 15.30.

Pozostali pracownicy Starostwa
przyjmują obywateli w sprawach skarg i wniosków
codziennie w godzinach pracy Starostwa Powiatowego w Grodzisku Wielkopolskim.

*W celu ograniczenia ilości spamu w powyższych adresach mailowych zamieniono „@” na „(a)”.

Starosta – Mariusz Zgaiński
ul. Żwirki i Wigury 1A
62 – 065 Grodzisk Wielkopolski
parter, pokój nr 3
tel.: 61 44 52 501
e-mail:
starostwo(a*)pgw.pl

Wicestarosta – Sławomir Górny
ul. Żwirki i Wigury 1A
62 – 065 Grodzisk Wielkopolski
parter, pokój nr 3
tel.: 61 44 52 501
e-mail:
starostwo(a)pgw.pl

Sekretarz Powiatu – Tomasz Dolata
ul. Żwirki i Wigury 1A
62 – 065 Grodzisk Wielkopolski
I piętro, pokój nr 16
tel.: 61 44 52 505
e-mail:
sekretarz(a)pgw.pl

Skarbnik Powiatu – Ewa Smoczyńska
ul. Żwirki i Wigury 1A
62 – 065 Grodzisk Wielkopolski
I piętro, pokój nr 14
tel.: 61 44 52 504
e-mail:
skarbnik(a)pgw.pl

Wydział Organizacyjny
ul. Żwirki i Wigury 1A
62 – 065 Grodzisk Wielkopolski
parter, pokój nr 2
tel.: 61 44 52 506
e-mail:
br(a)pgw.pl

Wydział Finansów
ul. Żwirki i Wigury 1A
62 – 065 Grodzisk Wielkopolski
I piętro, pokój nr 15
tel.: 61 44 52 520, 521
e-mail: finanse(a)pgw.pl

Stanowisko ds. kontroli
ul. Żwirki i Wigury 1A
62 – 065 Grodzisk Wielkopolski
I piętro, pokój nr 13
tel.: 61 44 52 518

Zespół Radców Prawnych
ul. Żwirki i Wigury 1A
62 – 065 Grodzisk Wielkopolski
I piętro, pokój 18
tel.: 61 44 52 527
e-mail:
radca(a)pgw.pl

Powiatowy Rzecznik Konsumentów
ul. Żwirki i Wigury 1A
62 – 065 Grodzisk Wielkopolski
I piętro, pokój nr 21
tel.: 61 44 52 532
e-mail:
rzecznik(a)pgw.pl

OD DNIA 1 stycznia 2015 ROKU
POWIATOWY RZECZNIK KONSUMENTÓW
PRZYJMUJE INTERESANTÓW

W ŚRODY OD 11.30 DO 15.30

Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
ul. Żwirki i Wigury 1A
62 – 065 Grodzisk Wielkopolski
I piętro, pokój 22
tel.: 61 44 52 533, 534
e-mail:
os(a)pgw.pl

Wydział Informatyczny
ul. Żwirki i Wigury 1A
62 – 065 Grodzisk Wielkopolski
I piętro, pokój 24
tel.: 61 44 52 536
e-mail:
informatyk(a)pgw.pl

Wydział Gospodarki Nieruchomościami
ul. Żwirki i Wigury 1A
62 – 065 Grodzisk Wielkopolski
I piętro, pokój 20
tel.: 61 44 52 530, 531
e-mail:
gn(a)pgw.pl

Wydział Architektury i Budownictwa
ul. Żwirki i Wigury 1A
62-065 Grodzisk Wielkopolski
I piętro, pokój 19
tel.: 61 44 52 528
e-mail:
ab(a)pgw.pl

Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru Nieruchomości

Geodeta Powiatowy
ul. Żwirki i Wigury 1A
62 – 065 Grodzisk Wielkopolski
I piętro, pokój nr 13
tel.: 61 44 52 518

e-mail: podgik(a)pgw.pl

Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
ul. Żwirki i Wigury 1A

62 – 065 Grodzisk Wielkopolski
parter, pokój nr 5, 6, 7
tel.: 61 44 52 539, 538, 511, 567
e-mail: podgik(a*)pgw.pl

 

Uzgadnianie Dokumentacji Projektowej
ul. Żwirki i Wigury 1A

62 – 065 Grodzisk Wielkopolski
I piętro, pokój 12
tel.: 61 44 52 525
e-mail: zud(a*)pgw.pl

 

Wydział Komunikacji
ul. Żwirki i Wigury 1B
62 – 065 Grodzisk Wielkopolski
parter, pokój 1-3
Prawa Jazdy – tel.: 61 44 52 542
Rejestracja Pojazdów – tel.: 61 44 52 544, 546, 547, 548, 549
e-mail:
komunikacja(a)pgw.pl

Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych
ul. Żwirki i Wigury 1B
62 – 065 Grodzisk Wielkopolski
I piętro, pokój nr 10
tel.: 61 44 52 551

Wydział Inwestycyjno-Gospodarczy i Dróg
ul. Żwirki i Wigury 1B
62 – 065 Grodzisk Wielkopolski
I piętro, pokój 10 – 13
tel.: 61 44 52 565

Referat I – Referat Kadr, Spraw Społecznych i Zarządzania Kryzysowego
ul. Żwirki i Wigury 1B
62 – 065 Grodzisk Wielkopolski
I piętro, pokój 10 – 13
tel.: 61 44 52 550, 551, 553, 566

e-mail: kadry(a)pgw.pl
e-mail: czk(a)pgw.pl

Referat II – Referat Inwestycji i Dróg Powiatowych
ul. Żwirki i Wigury 1B
62 – 065 Grodzisk Wielkopolski
I piętro, pokój 10 – 13
tel.: 61 44 52 552
e-mail: zp@pgw.pl

ul.  Rakoniewicka 40
62 – 065 Grodzisk Wielkopolski
tel.: 61 44 46 385
fax:  61 44 48 696
e-mail: dp@pgw.pl

Wydział Oświaty, Kultury i Promocji
ul. Żwirki i Wigury 1B
62 – 065 Grodzisk Wielkopolski
II piętro, pokój nr 20, 21
tel.: 61 44 52 560, 562
e-mail:
oswiata(a)pgw.pl
e-mail: promocja(a)pgw.pl

Powiatowy Zespół ds. Orzekana o Niepełnosprawności
ul. Mossego 14
62 – 065 Grodzisk Wielkopolski
tel.: 61 44 46 766
e-mail:
pzoon(a)pgw.pl

*****************************************************************

Konsultanci i przedstawiciele innych instytucji,
przyjmujący interesantów
w Starostwie Powiatowym w Grodzisku Wielkopolskim:

Lokalny Punkt Konsultacyjny
WIELKOPOLSKIEJ AGENCJI ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI w POZNANIU
ul. Żwirki i Wigury 1a /budynek a/
62-065 Grodzisk Wielkopolski
I piętro, pokój nr 21

(drugi czwartek miesiąca w godz. 10.00 – 14.00)

W sprawach związanych z ochroną zabytków prosimy
kontaktować się bezpośrednio z
Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków w Poznaniu
ul Gołębia 2
61 – 834 Poznań
tel. 61 852 80 03, 61 852 80 04
fax. 61 852 80 02

pon. – 8.00 – 18.00
wt. – pt. 8.00 – 16.00

 *W celu ograniczenia ilości spamu w powyższych adresach mailowych zamieniono „@” na „(a)”.

W związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) informujemy, iż na podstawie art. 13 RODO od dnia 25 maja 2018 r. będą Pani/Panu przysługiwały określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Starostwo Powiatowe w Grodzisku Wielkopolskim.

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Grodziski z siedzibą przy ul. Żwirki i Wigury 1, 62-065 Grodzisk Wielkopolski; tel.: 61 44 52 500

2. W Starostwie Powiatowym w Grodzisku Wielkopolskim wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, z którym można skontaktować się pod adresem e-mail: iod@pgw.pl

3. Do zakresu działania samorządu powiatowego należy wykonywanie określonych ustawami:

– zadań własnych o charakterze ponadgminnym;

– zadań zleconych z zakresu administracji rządowej;

oraz zadań realizowanych na podstawie porozumień zawieranych z organami administracji publicznej.

Starostwo Powiatowe w Grodzisku Wielkopolskim gromadzi Państwa dane w celu realizacji zadań wynikających z przepisów prawa, a w szczególności z ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2017 r., poz. 1868). Podstawa prawna przetwarzania Państwa danych wynika z przepisów prawa krajowego i unijnego.

4. Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w ściśle określonym, minimalnym zakresie niezbędnym do osiągnięcia celu, o którym mowa powyżej. W szczególnych sytuacjach Administrator może przekazać/powierzyć Państwa dane innym podmiotom (np. organy administracji publicznej, wymiar sprawiedliwości, administracja skarbowa, instytucje związane
z obsługą szeroko pojętych funduszy unijnych, podmioty związane z obsługą sfery socjalnej – ZUS, PFRON). Podstawą przekazania/powierzenia danych są przepisy prawa lub właściwie skonstruowane, zapewniające bezpieczeństwo danym osobowym, umowy powierzenia danych do przetwarzania.

5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w ramach dokumentacji prowadzonej przez Starostwo Powiatowe w Grodzisku Wielkopolskim w formie papierowej i elektronicznej na podstawie przepisów prawa dotyczących archiwizacji, przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w pkt 3, lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji. Oznacza to, że dane osobowe mogą zostać zniszczone po upływie od 5 do 50 lat lub być przetwarzane bezterminowo, zależnie od kategorii archiwalnej danej sprawy i przepisów.

6. W związku z przetwarzaniem przez Starostwo Powiatowe w Grodzisku Wielkopolskim Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do:

– dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 RODO z zastrzeżeniem, że udostępniane dane osobowe nie mogą ujawniać informacji niejawnych, ani naruszać tajemnic prawnie chronionych, do których zachowania zobowiązany jest Starosta Grodziski;

– sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO;

– usunięcia danych, na podstawie art. 17 RODO, przetwarzanych na podstawie Pani/Pana zgody; w pozostałych przypadkach, w których Starostwo Powiatowe przetwarza dane osobowe na podstawie przepisów prawa, dane mogą być usunięte po zakończeniu okresu archiwizacji;

– wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzanych danych, na podstawie art. 21 RODO, z zastrzeżeniem, że nie dotyczy to przypadków, w których Starostwo Powiatowe w Grodzisku Wielkopolskim posiada uprawnienie do przetwarzania danych na podstawie przepisów prawa.

7. W przypadkach, w których przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj. Pani/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność
z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

8. W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Starostwo Powiatowe w Grodzisku Wielkopolskim Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu właściwego w sprawach ochrony danych osobowych to jest Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

9. W Starostwie Powiatowym w Grodzisku Wielkopolskim nie wykonuje się przetwarzania Pani/Pana danych w sposób zautomatyzowany.