Rakoniewice
drukuj

3 lipca 2014

Powierzchnia: 201,1 km2rakoniewice_herb

Ludność: 12.599 mieszkańców

 

URZĄD MIEJSKI

Os. M. Drzymały 25

62-067 Rakoniewice

tel.: 0-61/44 41 002, 44 41 009

fax.: 0-61/44 41 139

www.rakoniewice.pl

e-mail: sekretariat@rakoniewice.pl

Burmistrz: Gerard Tomiak

 

CHARAKTERYSTYKA GMINY

Rakoniewice to gmina o charakterze typowo rolniczym, słynie z bogatej uprawy pieczarek oraz brzoskwiń. Na całym terenie gminy roztaczają się szerokie połacie lasów, przeważnie sosnowych, w których występuje ciekawa roślinność w postaci: czartawy drobnej, tajeży jednostronnej czy rosiczki okrągłolistnej.

W 1996 roku Rakoniewice zostały uhonorowane przez Radę Europy „Dyplomem Honorowym”, a dwa lata później przyznano miastu „Flagę Europy” za otwarcie drogi do porozumienia i zacieśniania więzi młodzieżowych, nawiązywanie kontaktów z zagranicą, wymianę sąsiedzką oraz współpracę z gminami holenderskimi, niemieckimi i duńskimi.

Z HISTORII GMINY

Pierwsze zapiski o Rakoniewicach – wówczas jeszcze wsi – pojawiły się w 1252 roku. Od drugiej połowy XVI w. na terenie gminy zaczęli osiedlać się innowiercy, w wyniku czego w 1662 r. założono tu miasto, pierwotnie zwane – Freystad. Po 34 latach nastąpiła ponowna lokalizacja miasta.

W latach 1842 – 1849 mieszkańcy Rakoniewic trudnili się handlem pijawek sprowadzanych z południowej Rosji, które następnie sprzedawali do Francji i Anglii. Znaczne dochody z handlu pijawkami wpłynęły na szybki rozwój miasta.

W latach 1869 – 1872 swą pierwszą praktykę lekarską odbywał w Rakoniewicach – w domu przy ul. Pocztowej 13 – dr Robert Koch, późniejszy odkrywca prątka gruźlicy.

Z gminą Rakoniewice nierozerwalnie związana jest postać Michała Drzymały, którego historia walki z polityką rządu pruskiego, stała się głośna w kraju i za granicą. Michał Drzymała urósł do symbolu nieugiętości i wytrwałości w walce o polską ziemię, a swą postawą dodawał otuchy innym Polakom. Wraz z rodziną zamieszkał w wozie cyrkowym, po tym, jak nie otrzymał zezwolenia na budowę domu mieszkalnego. Swym zachowaniem utwierdzał w przekonaniu słusznej walki o sprawę Polski i Polaków zamieszkujących ziemie pod zaborem pruskim. Kopia „wozu Drzymały” z 1977 roku mieści się w Drzymałowie.

CIEKAWOSTKI, TURYSTYKA, REKREACJA

Charakterystycznymi zabudowaniami dla rakoniewickiego rynku są domy podcieniowe. To właśnie w latach 1763 – 1793 rynek w Rakoniewicach był otoczony tymi drewnianymi budynkami, a na środku rynku stał unikalny ratusz. Zabudowy te charakteryzują się dwukondygnacyjnymi szczytami z belkowymi stropami. Niestety większość z nich spłonęła podczas groźnego pożaru w 1927 r. Dziś można podziwiać tylko cztery ocalałe budynki, które niewątpliwie są atrakcją dla miasta.

Ciekawym obiektem w gminie jest również zabytkowy ratusz w Rostarzewie z 1768 r. Jego położenie na samym środku rynku powodowało, że główna droga prowadząca przez miasto, przebiegała pod budynkiem, przez dwie bramy. Ten nietypowy obiekt odrestaurowany został w 1954 r., a obecnie mieści się w nim Oddział Biblioteki Publicznej z Rakoniewic.

Jedyną placówką muzealną w gminie, a drugą na terenie powiatu jest Wielkopolskie Muzeum Pożarnictwa w Rakoniewicach. Jest jedyną tego typu placówką w Województwie Wielkopolskim i chlubą Rakoniewic oraz powiatu grodziskiego. Wielkopolskie Muzeum Pożarnictwa jest jednym z najstarszych muzeów pożarniczych w kraju. Działająca od 1974 roku placówka mieści się w zabytkowym budynku kościoła ewangelickiego. Z zewnątrz oko przykuwa wspaniała konstrukcja szachulcowa i wieża z zabytkowym zegarem. Zbiory dokumentujące tradycje, sprzęt i różne formy pracy ochotniczej straży pożarnej, pochodzą wyłącznie z darów różnych osób i instytucji – straży ochotniczych i zakładowych, komend strażackich i prywatnych kolekcjonerów, przede wszystkim z terenu Wielkopolski. Łączna liczba eksponatów sięga 3700.

Kolejną atrakcją gminy jest niewątpliwie Młodzieżowa Orkiestra Dęta, działająca przy Szkole Podstawowej w Rostarzewie. Powstała w 1992 r. z inicjatywy kapelmistrza Henryka Basińskiego, a skupia uczniów i absolwentów tejże szkoły. Orkiestra, ze względu na swój szeroki repertuar – począwszy od muzyki rozrywkowej i marszowej po religijną – cieszy się dużą popularnością nie tylko w najbliższej okolicy. Widownię przyciągają przede wszystkim występy grup tanecznych i musztra paradna, które składają się na część widowiskową. Młodzieżowa Orkiestra Dęta z Rostarzewa koncertowała już m. in. w Wienhausen w Niemczech oraz prezentowała się podczas Wielkopolskich Przeglądów Orkiestr Dętych, Ogólnopolskiego Festiwalu Młodzieżowych Orkiestr Dętych czy Turnieju Orkiestr Dętych im. Rajmunda Gronowskiego w Swarzędzu.

Na terenie gminy Rakoniewice prężnie działają również kluby sportowe „Sokół” Rakoniewice oraz „Orzeł” Rostarzewo, a także zespoły śpiewacze i chóry „Cecylia” w Rostarzewie i „Nuta w nutę” w Rakoniewicach.

WSPÓŁPRACA ZAGRANICZNA

Gmina Rakoniewice ma szeroko rozwiniętą współpracę z zagranicznymi krajami. Dotychczas podpisano umowy z miastami:
–          Diessen – Hilvarenbeek w Holandii /1986 r./,
–          Flotwedel w Niemczech /umowę podpisano 28 sierpnia 1998 r./,
–          Strovring w Danii /umowę podpisano 12 września 1999 r./,
–          Sirvintos na Litwie /umowę zawarto 10 października 2003 r./,
–          Morino w Rosji /umowę podpisano 6 października 2003 r./,
–          Pisoczyn w obwodzie Charkowskim na Ukrainie /umowę podpisano 1 maja 2004 r./.
Współpraca ta obejmuje zarówno życie społeczne, kulturalne, gospodarcze, jak i wymianę doświadczeń samorządowych. Współpraca dotyczy zacieśniania więzi pomiędzy organizacjami i przedsiębiorstwami lokalnymi poszczególnych krajów, wymiany dzieci i młodzieży, wymiany doświadczeń oraz informacji dotyczących rozwoju miast, infrastruktury technicznej, transportu, ochrony środowiska, budownictwa. Podczas wzajemnych wizyt mieszkańcy mają możliwość wzajemnego zapoznania się z życiem, historią, kulturą i obyczajami regionów zagranicznych.

W związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) informujemy, iż na podstawie art. 13 RODO od dnia 25 maja 2018 r. będą Pani/Panu przysługiwały określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Starostwo Powiatowe w Grodzisku Wielkopolskim.

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Grodziski z siedzibą przy ul. Żwirki i Wigury 1, 62-065 Grodzisk Wielkopolski; tel.: 61 44 52 500

2. W Starostwie Powiatowym w Grodzisku Wielkopolskim wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, z którym można skontaktować się pod adresem e-mail: iod@pgw.pl

3. Do zakresu działania samorządu powiatowego należy wykonywanie określonych ustawami:

– zadań własnych o charakterze ponadgminnym;

– zadań zleconych z zakresu administracji rządowej;

oraz zadań realizowanych na podstawie porozumień zawieranych z organami administracji publicznej.

Starostwo Powiatowe w Grodzisku Wielkopolskim gromadzi Państwa dane w celu realizacji zadań wynikających z przepisów prawa, a w szczególności z ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2017 r., poz. 1868). Podstawa prawna przetwarzania Państwa danych wynika z przepisów prawa krajowego i unijnego.

4. Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w ściśle określonym, minimalnym zakresie niezbędnym do osiągnięcia celu, o którym mowa powyżej. W szczególnych sytuacjach Administrator może przekazać/powierzyć Państwa dane innym podmiotom (np. organy administracji publicznej, wymiar sprawiedliwości, administracja skarbowa, instytucje związane
z obsługą szeroko pojętych funduszy unijnych, podmioty związane z obsługą sfery socjalnej – ZUS, PFRON). Podstawą przekazania/powierzenia danych są przepisy prawa lub właściwie skonstruowane, zapewniające bezpieczeństwo danym osobowym, umowy powierzenia danych do przetwarzania.

5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w ramach dokumentacji prowadzonej przez Starostwo Powiatowe w Grodzisku Wielkopolskim w formie papierowej i elektronicznej na podstawie przepisów prawa dotyczących archiwizacji, przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w pkt 3, lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji. Oznacza to, że dane osobowe mogą zostać zniszczone po upływie od 5 do 50 lat lub być przetwarzane bezterminowo, zależnie od kategorii archiwalnej danej sprawy i przepisów.

6. W związku z przetwarzaniem przez Starostwo Powiatowe w Grodzisku Wielkopolskim Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do:

– dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 RODO z zastrzeżeniem, że udostępniane dane osobowe nie mogą ujawniać informacji niejawnych, ani naruszać tajemnic prawnie chronionych, do których zachowania zobowiązany jest Starosta Grodziski;

– sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO;

– usunięcia danych, na podstawie art. 17 RODO, przetwarzanych na podstawie Pani/Pana zgody; w pozostałych przypadkach, w których Starostwo Powiatowe przetwarza dane osobowe na podstawie przepisów prawa, dane mogą być usunięte po zakończeniu okresu archiwizacji;

– wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzanych danych, na podstawie art. 21 RODO, z zastrzeżeniem, że nie dotyczy to przypadków, w których Starostwo Powiatowe w Grodzisku Wielkopolskim posiada uprawnienie do przetwarzania danych na podstawie przepisów prawa.

7. W przypadkach, w których przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj. Pani/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność
z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

8. W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Starostwo Powiatowe w Grodzisku Wielkopolskim Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu właściwego w sprawach ochrony danych osobowych to jest Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

9. W Starostwie Powiatowym w Grodzisku Wielkopolskim nie wykonuje się przetwarzania Pani/Pana danych w sposób zautomatyzowany.

 

UWAGA!

Drodzy Państwo, zatwierdzony i aktualny projekt organizacji ruchu jest ważny tylko w przypadku złożenia, co najmniej na 7 dni wcześniej przed planowanymi robotami w pasie drogowym, zawiadomienia właściwych jednostek (tj. KPP, Zarządcę drogi, Zarządzającego ruchem) o wprowadzeniu organizacji ruchu. Data wskazana w zawiadomieniu o wprowadzeniu organizacji ruchu musi być spójna z terminem zajęcia pasa drogowego.
Bez udokumentowania złożenia tego zawiadomienia nie będzie możliwości wydania zezwolenia na zajęcie pasa drogowego. Wszelkich informacji udzielają pracownicy Referatu Inwestycji i Dróg Powiatowych pod nr tel. 61 44 46 385 lub osobiście w siedzibie przy ul. Rakoniewickiej 40 w m. Grodzisk Wlkp.