Kamieniec
drukuj

3 lipca 2014

Powierzchnia: 132 km2

Ludność: 6.618 mieszkańców

 

URZĄD GMINY

ul. 1000-lecia Państwa Polskiego 25

64 – 061 Kamieniec

tel. 0-61/44 23 388, 44 30 027, 44 30 28

fax 0-61/44 30 705

www.kamieniec.pl

e-mail: gmina@kamieniec.pl

Wójt: Piotr Halasz

 

CHARAKTERYSTYKA GMINY

Gmina Kamieniec położona jest około 60 km na południowy zachód od Poznania, w środkowo zachodniej części województwa wielkopolskiego. Od stolicy miasta powiatowego dzieli ją odległość 10 km. Jest to obszar o bardzo bogatej tradycji i kulturze, sięgającej nawet okresu sprzed 6000 lat.

Gmina ma charakter typowo rolniczy, bowiem ponad 82% jej powierzchni zajmują użytki rolne. W skład gminy wchodzą 24 wsie sołeckie i 4 przysiółki, co łącznie daje 28 miejscowości.

Z HISTORII GMINY

Najdawniej udokumentowany zapisek, odnoszący się do Kamieńca, pochodzi z 1233 roku. Wspomina się w nim o Gotardzie – właścicielu Kamieńca – miejscowości, w której istniał dwór murowany. Nazwa wsi pochodzi właśnie od murowanej siedziby właścicieli tych dóbr. Kolejnym dobrodziejem był Wojciech Ślepiec; on to w roku 1303 sprzedał te tereny wraz z częścią odkupioną od miejscowych ziemian, proboszczowi ze Zbąszynia, który oddając je Katedrze Poznańskiej został nominowany kanonikiem poznańskim.

Historyczne zapiski świadczą o ogromnym patriotyzmie i duchu narodowym mieszkańców. Aby bronić swej tożsamości narodowej, w 1850 r. utworzono Narodową Ligę Polską w celu przeciwdziałania niemieckiemu osadnictwu, a w 1867 r. powołano w Konojadzie Kółko Rolnicze, dążące do utrzymania polskiego stanu posiadania.

Duży wpływ na mieszkańców gminy miało pojawienie się duchowieństwa, które zostało sprowadzone mi in. do Lubinia w 1070 r. przez Bolesława Śmiałego /benedyktyni/, kanonika gnieźnieńskiego Sędziwoja w 1231 r. /cystersi/ oraz Przemysława I w 1250 r. /cysterki/. Wpłynęli oni na rozwój nowych form rolnictwa, podniesienie kultury rolnej, a także za ich przyczyną powstała szkoła przyklasztorna.

CIEKAWOSTKI, TURYSTYKA, REKREACJA

Wśród atrakcji turystycznych gminy, należy wspomnieć zarówno o zabytkach sakralnych i świeckich. Do świeckich zaliczyć można zespoły dworskie w miejscowościach Karczewo, Cykowo, Parzęczewo, Szczepowice i Ujazd.

Na uwagę zasługuje Pałac w Szczepowicach, który jest laureatem Nagrody Generalnego Konserwatora Zabytków za najlepiej odrestaurowany obiekt zabytkowy w Polsce. To elegancki i stylowy hotel, centrum konferencyjne oraz ośrodek wypoczynkowy, położony we wsi Szczepowice, o której pierwsze wzmianki pochodzą z 1340 r. Miejsce to posiada niezwykły urok romantycznej architektury neobarokowej i zarazem jest wyposażone we wszystkie udogodnienia, potrzebne do dobrego wypoczynku. Dojazd do Pałacu to zaledwie 25 minut jazdy z Poznania w kierunku Wrocławia. Pałac w 1996 r. kupiła rodzina Piechockich i przeprowadziła kapitalny remont, który został ukończony w 2002 r.

Z kolei zabytkowe budownictwo sakralne reprezentują świątynie w Kamieńcu – neogotycki kościół o unikalnej polichromii Antoniego Procajłowicza, Parzęczewie i Łękach Wielkich /XVIII – wieczne kościoły drewniane/.

Dowodem na funkcjonowanie na terenie gminy wczesnego osadnictwa, sięgającego 1700 – 1500 lat p. n. e. z czasów kultury łużyckiej i unietyckiej, są kurhany. Zlokalizowane są w okolicach Łęk Małych, Wilanowa i Wolkowa. W grobowcach tych znaleziono liczne wyroby z brązu, złota, bursztynu. Warto również wspomnieć, że w pobliżu gminy, przebiegał w czasach rzymskich szlak bursztynowy, o czym świadczą wykopaliska w Czaczu i Bonikowie. Bardzo licznie na terenie gminy zlokalizowane są grodziska wczesnohistoryczne – pozostałości osad, które mieszczą się m. in. w Kamieńcu, Konojadzie, Wolkowie, Łękach Małych oraz Łękach Wielkich. Podczas oględzin przeprowadzonych na tych obiektach znaleziono srebrne monety, kości zwierząt, skorupy wczesnohistoryczne: żużel żeliwny i węgiel drzewny.

W tutejszej szkole, zbudowanej ok. 1906 r. w latach 1940 – 1941 mieścił się obóz jeniecki dla 100 francuskich Murzynów, którzy byli zatrudnieni przy pracach rolnych.

Spośród imprez rozrywkowych, najbardziej znaną jest cykliczny Regionalny Festiwal Piosenki Dziecięcej „Piccolo Voice”, który co roku gromadzi rzesze młodych talentów, chcących zaprezentować się przed szeroką publicznością.

Do atutów gminy Kamieniec zaliczyć można czyste, niczym nieskażone środowisko naturalne. W rejonie wsi Kotusz znajduje się centrum ekologiczno – przyrodnicze ze ścieżką rowerową. Znajduje się tam również „Wigwam”, stylowa Altana oraz strzelnica LOK, gdzie można strzelać z broni pneumatycznej.

Kilka słów o Wilanowie – zobacz

W związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) informujemy, iż na podstawie art. 13 RODO od dnia 25 maja 2018 r. będą Pani/Panu przysługiwały określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Starostwo Powiatowe w Grodzisku Wielkopolskim.

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Grodziski z siedzibą przy ul. Żwirki i Wigury 1, 62-065 Grodzisk Wielkopolski; tel.: 61 44 52 500

2. W Starostwie Powiatowym w Grodzisku Wielkopolskim wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, z którym można skontaktować się pod adresem e-mail: iod@pgw.pl

3. Do zakresu działania samorządu powiatowego należy wykonywanie określonych ustawami:

– zadań własnych o charakterze ponadgminnym;

– zadań zleconych z zakresu administracji rządowej;

oraz zadań realizowanych na podstawie porozumień zawieranych z organami administracji publicznej.

Starostwo Powiatowe w Grodzisku Wielkopolskim gromadzi Państwa dane w celu realizacji zadań wynikających z przepisów prawa, a w szczególności z ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2017 r., poz. 1868). Podstawa prawna przetwarzania Państwa danych wynika z przepisów prawa krajowego i unijnego.

4. Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w ściśle określonym, minimalnym zakresie niezbędnym do osiągnięcia celu, o którym mowa powyżej. W szczególnych sytuacjach Administrator może przekazać/powierzyć Państwa dane innym podmiotom (np. organy administracji publicznej, wymiar sprawiedliwości, administracja skarbowa, instytucje związane
z obsługą szeroko pojętych funduszy unijnych, podmioty związane z obsługą sfery socjalnej – ZUS, PFRON). Podstawą przekazania/powierzenia danych są przepisy prawa lub właściwie skonstruowane, zapewniające bezpieczeństwo danym osobowym, umowy powierzenia danych do przetwarzania.

5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w ramach dokumentacji prowadzonej przez Starostwo Powiatowe w Grodzisku Wielkopolskim w formie papierowej i elektronicznej na podstawie przepisów prawa dotyczących archiwizacji, przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w pkt 3, lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji. Oznacza to, że dane osobowe mogą zostać zniszczone po upływie od 5 do 50 lat lub być przetwarzane bezterminowo, zależnie od kategorii archiwalnej danej sprawy i przepisów.

6. W związku z przetwarzaniem przez Starostwo Powiatowe w Grodzisku Wielkopolskim Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do:

– dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 RODO z zastrzeżeniem, że udostępniane dane osobowe nie mogą ujawniać informacji niejawnych, ani naruszać tajemnic prawnie chronionych, do których zachowania zobowiązany jest Starosta Grodziski;

– sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO;

– usunięcia danych, na podstawie art. 17 RODO, przetwarzanych na podstawie Pani/Pana zgody; w pozostałych przypadkach, w których Starostwo Powiatowe przetwarza dane osobowe na podstawie przepisów prawa, dane mogą być usunięte po zakończeniu okresu archiwizacji;

– wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzanych danych, na podstawie art. 21 RODO, z zastrzeżeniem, że nie dotyczy to przypadków, w których Starostwo Powiatowe w Grodzisku Wielkopolskim posiada uprawnienie do przetwarzania danych na podstawie przepisów prawa.

7. W przypadkach, w których przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj. Pani/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność
z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

8. W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Starostwo Powiatowe w Grodzisku Wielkopolskim Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu właściwego w sprawach ochrony danych osobowych to jest Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

9. W Starostwie Powiatowym w Grodzisku Wielkopolskim nie wykonuje się przetwarzania Pani/Pana danych w sposób zautomatyzowany.

 

UWAGA!

Drodzy Państwo, zatwierdzony i aktualny projekt organizacji ruchu jest ważny tylko w przypadku złożenia, co najmniej na 7 dni wcześniej przed planowanymi robotami w pasie drogowym, zawiadomienia właściwych jednostek (tj. KPP, Zarządcę drogi, Zarządzającego ruchem) o wprowadzeniu organizacji ruchu. Data wskazana w zawiadomieniu o wprowadzeniu organizacji ruchu musi być spójna z terminem zajęcia pasa drogowego.
Bez udokumentowania złożenia tego zawiadomienia nie będzie możliwości wydania zezwolenia na zajęcie pasa drogowego. Wszelkich informacji udzielają pracownicy Referatu Inwestycji i Dróg Powiatowych pod nr tel. 61 44 46 385 lub osobiście w siedzibie przy ul. Rakoniewickiej 40 w m. Grodzisk Wlkp.