Granowo
drukuj

3 lipca 2014

GranowoPowierzchnia: 68.42 km2

Ludność: 4.866 mieszkańców

 

URZĄD GMINY

ul. Sportowa 2

62-066 Granowo

tel.: 0-61/44 72 001

fax: 0-61/44 72 046

www.granowo.pl

e-mail: granowo@granowo.pl

Wójt: Zbigniew Kaczmarek

 

CHARAKTERYSTYKA GMINY

 

Gmina Granowo jest położona we wschodniej części powiatu, przy drodze nr 32. Siedzibą władz gminnych jest Granowo – duża wieś, oddalona od Grodziska Wlkp. o 11 kilometrów. Gmina Granowo ma charakter typowo rolniczy, blisko 90% jej powierzchni obejmują użytki rolne, podczas gdy lasy stanowią jedynie 2% obszaru. Tutejsza Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska” rozpoczęła działalność już 21 października 1945 roku. Przez gminę przepływa rzeka Mogilnica, a w jej zachodniej części znajduje się Jezioro Strykowskie.

Z HISTORII GMINY

Najstarszą osadą w okolicy Granowa jest Drużyń, położony na lewym brzegu Mogilnicy, o którym pierwsze wzmianki pochodzą z roku 1225. Był to gród i ośrodek kasztelanii w latach 1286-1448 z osadą o miejskim zakroju.

Pierwsze wzmianki o Granowie pochodzą natomiast z 1298 roku, kiedy tozostało ono umieszczone przez ówczesnego biskupa w granicach archidiakonatu poznańskiego. Osobą z dawnej historii Granowa był Wincenty – człowiek majętny i obdarzony dużą władzą: sprawował urząd kasztelana nakielskiego i starosty generalnego wielkopolski. Był także zaufanym człowiekiem króla Władysława Jagiełły, a w czasie bitwy pod Grunwaldem dowodził jedną z chorągwi. Z osobą Wincentego wiąże się interesująca historia, zapisana przez kronikarza Długosza. Otóż wdowa po Wincentym, Elżbieta z Pilczy, została żoną Władysława Jagiełły. Choć plany matrymonialne króla znalazły wielu przeciwników, a sama Elżbieta była jak na owe czasy wiekową kobietą, Jagiełło nie tylko ją poślubił, ale także koronował na królową Polski.
Mieszkańcy tej gminy czynnie brali udział w Powstaniu Wielkopolskim. W czasie II wojny światowej wysiedlono z tego terenu ponad pół tysiąca osób, a na opuszczonych przez nich gospodarstwach osadzano Niemców. Okupanci i sprowadzeni osadnicy opuścili Granowo w styczniu 1945 roku.

CIEKAWOSTKI, TURYSTYKA, REKREACJA

W ponad czterohektarowym parku w Granowie znajduje się dworek szlachecki, pochodzący z drugiej połowy XIX wieku. Obecnie mieści się w nim Biblioteka Gminna. W pobliskim Granówku wznosi się pochodzący z początku XIX wieku pałac, wybudowany w stylu późnoklasycystycznym. Wokół pałacu rozciąga się park krajobrazowy o powierzchni 5,4 hektara.

Także w Kotowie mieści się pałac wybudowany w latach 1850-54 w stylu neogotyku angielskiego (tudorowskiego), przebudowany około 1910 roku. Otaczający go urokliwy park o powierzchni 6,7 hektara, pochodzi z pierwszej połowy XIX wieku.

Najcenniejszym zabytkiem na terenie gminy jest kościół parafialny p.w. św. Marcina. Pochodzący z 1729 roku obiekt to jednonawowy, drewniany kościółek z sąsiadującą dzwonnicą z drugiej połowy XIX wieku. W jego wnętrzu znajdują się barokowe i rokokowe ołtarze.

W okolicy Granowa odkopano skarb brązowy, należący do kultury unietyckiej (około 1700-1500 r. p.n.e.), najbogatszy spośród przeszło 20 skarbów z wczesnej epoki brązu w Wielkopolsce. W literaturze wymieniane jest także grodzisko niewiadomego typu i o nieznanym położeniu.

Przejawem niezwykle interesującej działalności kulturalnej na terenie gminy, ale i powiatu jest funkcjonowanie Pracowni Gobelinu Artystycznego w Granowie. Powstała ona w 1992 roku i dzięki przychylności władz lokalnych działa i rozwija się przy miejscowej Bibliotece Gminnej. W zajęciach uczestniczy grupa kobiet, które pod kierunkiem instruktorki Barbary Włodarczyk uczą się skomplikowanej sztuki tkania gobelinów. Obecnie z pracownią związanych jest osiem pań, które tworzą najpiękniejsze gobeliny.

Poza tworzeniem prac indywidualnych, członkinie wykonują też prace zbiorowe, z których wiele zdobi ściany różnych instytucji. Pierwszy wspólnie wykonany gobelin zdobi ściany granowskiej Biblioteki. Dwa kolejne wykonano z okazji obchodów 700 – lecia Granowa. Jeden z gobelinów, przedstawiający herb gminy, znajduje się w gabinecie wójta gminy, drugi natomiast został podarowany urzędowi w holenderskim St. Anthonis. Pracę przedstawiającą kościół w Granowie przekazano niemieckiemu stowarzyszeniu „Kirche in Not” za pomoc finansową, jakiej stowarzyszenie udzieliło na remont tego kościoła.
Gobeliniarki tworzą prace przedstawiające okolicę, o tematyce religijnej, a także abstrakcje.

W związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) informujemy, iż na podstawie art. 13 RODO od dnia 25 maja 2018 r. będą Pani/Panu przysługiwały określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Starostwo Powiatowe w Grodzisku Wielkopolskim.

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Grodziski z siedzibą przy ul. Żwirki i Wigury 1, 62-065 Grodzisk Wielkopolski; tel.: 61 44 52 500

2. W Starostwie Powiatowym w Grodzisku Wielkopolskim wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, z którym można skontaktować się pod adresem e-mail: iod@pgw.pl

3. Do zakresu działania samorządu powiatowego należy wykonywanie określonych ustawami:

– zadań własnych o charakterze ponadgminnym;

– zadań zleconych z zakresu administracji rządowej;

oraz zadań realizowanych na podstawie porozumień zawieranych z organami administracji publicznej.

Starostwo Powiatowe w Grodzisku Wielkopolskim gromadzi Państwa dane w celu realizacji zadań wynikających z przepisów prawa, a w szczególności z ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2017 r., poz. 1868). Podstawa prawna przetwarzania Państwa danych wynika z przepisów prawa krajowego i unijnego.

4. Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w ściśle określonym, minimalnym zakresie niezbędnym do osiągnięcia celu, o którym mowa powyżej. W szczególnych sytuacjach Administrator może przekazać/powierzyć Państwa dane innym podmiotom (np. organy administracji publicznej, wymiar sprawiedliwości, administracja skarbowa, instytucje związane
z obsługą szeroko pojętych funduszy unijnych, podmioty związane z obsługą sfery socjalnej – ZUS, PFRON). Podstawą przekazania/powierzenia danych są przepisy prawa lub właściwie skonstruowane, zapewniające bezpieczeństwo danym osobowym, umowy powierzenia danych do przetwarzania.

5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w ramach dokumentacji prowadzonej przez Starostwo Powiatowe w Grodzisku Wielkopolskim w formie papierowej i elektronicznej na podstawie przepisów prawa dotyczących archiwizacji, przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w pkt 3, lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji. Oznacza to, że dane osobowe mogą zostać zniszczone po upływie od 5 do 50 lat lub być przetwarzane bezterminowo, zależnie od kategorii archiwalnej danej sprawy i przepisów.

6. W związku z przetwarzaniem przez Starostwo Powiatowe w Grodzisku Wielkopolskim Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do:

– dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 RODO z zastrzeżeniem, że udostępniane dane osobowe nie mogą ujawniać informacji niejawnych, ani naruszać tajemnic prawnie chronionych, do których zachowania zobowiązany jest Starosta Grodziski;

– sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO;

– usunięcia danych, na podstawie art. 17 RODO, przetwarzanych na podstawie Pani/Pana zgody; w pozostałych przypadkach, w których Starostwo Powiatowe przetwarza dane osobowe na podstawie przepisów prawa, dane mogą być usunięte po zakończeniu okresu archiwizacji;

– wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzanych danych, na podstawie art. 21 RODO, z zastrzeżeniem, że nie dotyczy to przypadków, w których Starostwo Powiatowe w Grodzisku Wielkopolskim posiada uprawnienie do przetwarzania danych na podstawie przepisów prawa.

7. W przypadkach, w których przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj. Pani/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność
z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

8. W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Starostwo Powiatowe w Grodzisku Wielkopolskim Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu właściwego w sprawach ochrony danych osobowych to jest Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

9. W Starostwie Powiatowym w Grodzisku Wielkopolskim nie wykonuje się przetwarzania Pani/Pana danych w sposób zautomatyzowany.