zawiadomienia
drukuj

2 lipca 2014

Zaproszenie na posiedzenie Rady Społecznej SP ZOZ

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej, które odbędzie się dnia 10.03.2016 roku o godz. 12:00 w salce konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Grodzisku Wlkp., ul. Żwirki i Wigury 1 (Budynek  B).

Proponowany porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia i powitanie.
2. Przedstawienie i przyjęcie  porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady Społecznej SP ZOZ z dnia 30.12.2015 r.
4. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady Społecznej SP ZOZ z dnia 19.02.2016 r.
5. Analiza skarg i wniosków wnoszonych przez pacjentów, z wyłączeniem spraw podlegających nadzorowi medycznemu.
6. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) przedstawienia Dyrektorowi Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Grodzisku Wielkopolskim opinii dotyczącej zmiany planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Grodzisku Wielkopolskim na rok 2015,
b) przedstawienia Dyrektorowi Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Grodzisku Wielkopolskim opinii dotyczącej planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Grodzisku Wielkopolskim na rok 2016,
c) przedstawienia  Dyrektorowi Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Grodzisku Wielkopolskim opinii dotyczącej pozyskania pożyczki przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Grodzisku Wlkp. od instytucji świadczącej usługi finansowe w sektorze zdrowia,
d) przedstawienia Dyrektorowi Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Grodzisku Wielkopolskim opinii dotyczącej zmiany planu finansowego Samodzielnego Publicznego zakładu Opieki Zdrowotnej w Grodzisku Wielkopolskim na rok 2016,
e) przedstawienia Dyrektorowi Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Grodzisku Wielkopolskim opinii w sprawie rocznego sprawozdania z wykonania planu finansowego za rok 2015.
7. Sprawy bieżące.
8. Zakończenie.

 

Przewodniczący
Rady Społecznej SP ZOZ
w Grodzisku Wlkp.

/-/ Antoni Kłak

*******************************************************************

Z A W I A D O M I E N I E

Uprzejmie informuję, że
XVII sesja V kadencji
Rady Powiatu Grodziskiego odbędzie się
29 marca 2016 roku  o godz. 13.00
w Starostwie Powiatowym (budynek „B”)
w Grodzisku Wielkopolskim przy ul. Żwirki i Wigury 1.
Na powyższą sesję zapraszam mieszkańców
Powiatu Grodziskiego.

Przewodnicząca Rady
Powiatu Grodziskiego

/-/ Dorota Jaśkowiak

Porządek obrad:
1.    Otwarcie sesji i powitanie radnych oraz gości.
2.    Stwierdzenie quorum.
3.    Przedstawienie porządku obrad.
4.    Przyjęcie protokołu z  XVI sesji   Rady Powiatu.
5.    Sprawozdanie Starosty  z prac Zarządu Powiatu  w okresie między sesjami.
6.    Informacja z działalności Komisji Rady, nie objętej planem jej pracy, w okresie między sesjami.
7.    Informacja Przewodniczącej Rady o złożonych interpelacjach i wnioskach  oraz udzielonych odpowiedziach.
8.    Interpelacje  radnych.
9.    Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie za rok 2015.
10.    Sprawozdanie z działalności Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności za rok 2015.
11.    Rozpatrzenie projektów uchwał i podjęcie uchwał w sprawie:
a)    określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej,
b)    określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych na rok 2016,
c)    zmiany uchwały budżetowej Powiatu Grodziskiego na 2016 rok,
d)    zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Grodziskiego na lata 2016 – 2019,
e)    założenia Centrum Kształcenia Praktycznego, włączenia go do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego z siedzibą w Grodzisku Wielkopolskim, ulica Żwirki i Wigury 2.
12.    Wnioski i oświadczenia radnych.
13.    Wolne głosy.
14.    Zakończenie sesji.

 

W związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) informujemy, iż na podstawie art. 13 RODO od dnia 25 maja 2018 r. będą Pani/Panu przysługiwały określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Starostwo Powiatowe w Grodzisku Wielkopolskim.

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Grodziski z siedzibą przy ul. Żwirki i Wigury 1, 62-065 Grodzisk Wielkopolski; tel.: 61 44 52 500

2. W Starostwie Powiatowym w Grodzisku Wielkopolskim wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, z którym można skontaktować się pod adresem e-mail: iod@pgw.pl

3. Do zakresu działania samorządu powiatowego należy wykonywanie określonych ustawami:

– zadań własnych o charakterze ponadgminnym;

– zadań zleconych z zakresu administracji rządowej;

oraz zadań realizowanych na podstawie porozumień zawieranych z organami administracji publicznej.

Starostwo Powiatowe w Grodzisku Wielkopolskim gromadzi Państwa dane w celu realizacji zadań wynikających z przepisów prawa, a w szczególności z ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2017 r., poz. 1868). Podstawa prawna przetwarzania Państwa danych wynika z przepisów prawa krajowego i unijnego.

4. Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w ściśle określonym, minimalnym zakresie niezbędnym do osiągnięcia celu, o którym mowa powyżej. W szczególnych sytuacjach Administrator może przekazać/powierzyć Państwa dane innym podmiotom (np. organy administracji publicznej, wymiar sprawiedliwości, administracja skarbowa, instytucje związane
z obsługą szeroko pojętych funduszy unijnych, podmioty związane z obsługą sfery socjalnej – ZUS, PFRON). Podstawą przekazania/powierzenia danych są przepisy prawa lub właściwie skonstruowane, zapewniające bezpieczeństwo danym osobowym, umowy powierzenia danych do przetwarzania.

5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w ramach dokumentacji prowadzonej przez Starostwo Powiatowe w Grodzisku Wielkopolskim w formie papierowej i elektronicznej na podstawie przepisów prawa dotyczących archiwizacji, przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w pkt 3, lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji. Oznacza to, że dane osobowe mogą zostać zniszczone po upływie od 5 do 50 lat lub być przetwarzane bezterminowo, zależnie od kategorii archiwalnej danej sprawy i przepisów.

6. W związku z przetwarzaniem przez Starostwo Powiatowe w Grodzisku Wielkopolskim Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do:

– dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 RODO z zastrzeżeniem, że udostępniane dane osobowe nie mogą ujawniać informacji niejawnych, ani naruszać tajemnic prawnie chronionych, do których zachowania zobowiązany jest Starosta Grodziski;

– sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO;

– usunięcia danych, na podstawie art. 17 RODO, przetwarzanych na podstawie Pani/Pana zgody; w pozostałych przypadkach, w których Starostwo Powiatowe przetwarza dane osobowe na podstawie przepisów prawa, dane mogą być usunięte po zakończeniu okresu archiwizacji;

– wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzanych danych, na podstawie art. 21 RODO, z zastrzeżeniem, że nie dotyczy to przypadków, w których Starostwo Powiatowe w Grodzisku Wielkopolskim posiada uprawnienie do przetwarzania danych na podstawie przepisów prawa.

7. W przypadkach, w których przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj. Pani/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność
z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

8. W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Starostwo Powiatowe w Grodzisku Wielkopolskim Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu właściwego w sprawach ochrony danych osobowych to jest Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

9. W Starostwie Powiatowym w Grodzisku Wielkopolskim nie wykonuje się przetwarzania Pani/Pana danych w sposób zautomatyzowany.

 

UWAGA!

Drodzy Państwo, zatwierdzony i aktualny projekt organizacji ruchu jest ważny tylko w przypadku złożenia, co najmniej na 7 dni wcześniej przed planowanymi robotami w pasie drogowym, zawiadomienia właściwych jednostek (tj. KPP, Zarządcę drogi, Zarządzającego ruchem) o wprowadzeniu organizacji ruchu. Data wskazana w zawiadomieniu o wprowadzeniu organizacji ruchu musi być spójna z terminem zajęcia pasa drogowego.
Bez udokumentowania złożenia tego zawiadomienia nie będzie możliwości wydania zezwolenia na zajęcie pasa drogowego. Wszelkich informacji udzielają pracownicy Referatu Inwestycji i Dróg Powiatowych pod nr tel. 61 44 46 385 lub osobiście w siedzibie przy ul. Rakoniewickiej 40 w m. Grodzisk Wlkp.