LO Grodzisk Wielkopolski
drukuj

2 lipca 2014

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
im. Juliusza Słowackiego

ul. 3 Maja 7
62 – 065 Grodzisk Wielkopolski
tel.:  61/44 45 398
fax:  61/44 45 397
kom. 512 379 127

e – mail: sekretariat@logw.pl
dyrektor@logw.pl
www.logw.pl

DYREKTOR
mgr Jadwiga Łacheta
WICEDYREKTOR
mgr Katarzyna Nowak-Pierszalska

HISTORIA SZKOŁY
1878 r. – 1885 r.- powstaje budynek szkoły
28.V.1927 r. – uchwała Rady Miejskiej o powołaniu do życia Miejskiego Gimnazjum Koedukacyjnego
04.IX.1927 r.- inauguracja działalności Gimnazjum Koedukacyjnego Nowoklasycznego im. Juliusza Słowackiego w Grodzisku Wlkp. pod kierownictwem W. Godziszewskiego.
1930/31 r. – powołano Hufiec Szkolny Przysposobienia Wojskowego
14.IV.1933 r. – pierwsza matura
04.IV.1945 r.- ponowne, uroczyste otwarcie Miejskiego Gimnazjum i Liceum Koedukacyjnego
17.II.1947 r. – pierwszy, powojenny egzamin dojrzałości
01.II.1950 r. – zarządzeniem Ministra Oświaty i Wychowania szkoła zostaje przekształcona w Liceum Ogólnokształcące
1970 r. – powstaje Klub Pro Sinfonika
01.IX.1977 r. – rozpoczęło działalność Liceum Zawodowe o profilu rolniczym, (działało do 1985 r.)
24.IX.1977 r.- obchody 50 – lecia szkoły – Zjazd absolwentów i profesorów
1978 r. – wyróżnienie Liceum Medalem im. Komisji Edukacji Narodowej
1980/81 r. – remont generalny budynku głównego
27.04.1985 r. – uroczyste przekazanie szkole sztandaru ufundowanego przez całą społeczność szkolną, absolwentów, rodziców i zakłady pracy
1985 r. – wprowadzenie do programu nauczania trzeciego języka obcego, obok języka francuskiego (nauczanego od początku istnienia szkoły) i języka rosyjskiego pojawił się język niemiecki
1987 r. – obchody 60 – lecia szkoły; odznaczenie szkoły Odznaką Honorową Za Zasługi w Rozwoju Województwa Poznańskiego
1991 r. – początek kontaktów międzynarodowych i wymian, w latach 1991 – 2015: Szwecja, Włochy, Dania, Francja, Szwajcaria, Niemcy, Belgia, Czechy, Ukraina, Litwa,
XII.1992 r. – powstaje I pracownia komputerowa
IX.1993 r. – wprowadzenie czwartego języka obcego – angielskiego
1997 r. – obchody 70 – lecia szkoły
1991 r. – 2001 r. – modernizacja sprzętu komputerowego; powstaje centrum multimedialne
2001 r. – Szkolny Klub Pro Sinfonika otrzymuje Puchar Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
2002 r. – początek współpracy z fundacją Bachalski i organizacja kursów języka angielskiego i języka niemieckiego dla bezrobotnych – prowadzone przez uczniów
2003 r. – początek udziału w programie Inkubator Przedsiębiorczości
2003 r. – XIX Ogólnopolski i VII Międzynarodowy Zlot Liceów im. Juliusza Słowackiego
2003 r. – szkoła otrzymuje tytuł „Zasłużony dla Miasta i Gminy Grodzisk Wielkopolski”
2005 r. – w szkole odbyła się pierwsza Nowa Matura
VI.2007 r. – organizacja wraz z samorządem gminnym I Półmaratonu Słowaka
2007 r. – Zjazd absolwentów z okazji obchodów 80 – lecia szkoły.
2011 r. – 2014 udział w projektach e – Szkoła Wielkopolska – TWÓRCZY UCZEŃ,
e – Szkoła – MOJA WIELKOPOLSKA, „KOLEGIUM ŚNIADECKICH”, „Fizyka jest ciekawa”
2010 r. – projekt pt. „Sus domesticus, czyli grodziscy licealiści odkrywają świnię domową zdobył I miejsce w projekcie e -Szkoła Wielkopolska – TWÓRCZY UCZEŃ,
2011 r. – Szkolny Klub Pro Sinfonika po raz drugi zdobywa Puchar Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
2012 r.- I Majówka ze Słowakiem
2012 r. – XXVIII Zlotu Europejskiej Rodziny Szkół im. Juliusza Słowackiego
2014 r. – wszystkie sale w szkole wyposażone w tablice interaktywne lub rzutniki multimedialne

Szkoła w liczbach (do 2015 r.):
– szkołą kierowało: 16 dyrektorów wspieranych przez 6 wicedyrektorów
– w szkole uczyło: ok. 320 nauczycieli
– pracowało ok. 45 pracowników administracji i obsługi
– szkołę ukończyło do 2015r. ok. 5 000 absolwentów
Za szczególne osiągnięcia wyróżniono:
– 38 absolwentów tytułem „Absolwent Roku”
– 42 absolwentów tytułem „Absolwent Rozsławiający Imię Szkoły”
– 39 uczniów tytułem „Uczeń Roku”
– 80 uczniów tytułem „Uczeń Rozsławiający Imię Szkoły”
– 33 razy przyznano tytuł „Klasa Roku” – tytuł zdobywało 26 klas
– 17 klas uzyskało tytuł „Klasa na bis”
W latach 2012 – 2015 zdawalność egzaminu maturalnego waha się od 98 do 100%, nasi absolwenci studiują na prestiżowych uczelniach.
Od 01.09.2002 r. rozpoczęło funkcjonowanie trzyletnie liceum ogólnokształcące. Uczniowie realizują od dwóch do czterech przedmiotów w zakresie rozszerzonym.

JĘZYKI OBCE
– język angielski
– język niemiecki
– język rosyjski (przedmiot dodatkowy)
– język łaciński i kultura antyczna (przedmiot dodatkowy)

WSPÓŁPRACA ZAGRANICZNA
Szkoła posiada kontakty oraz prowadziła lub prowadzi wymiany ze szkołami i samorządami w: Danii, Francji, Szwajcarii, Niemczech, Belgii, Ukrainie, Litwie. Jako członek Stowarzyszenia Szkół im. Juliusza Słowackiego współpracujemy ze szkołami w Republice Czeskiej oraz na Ukrainie.

UDZIAŁ W KONKURSACH
Informacje na ten temat są uaktualniane co miesiąc na stronie internetowej szkoły – www.logw.pl

NIEKTÓRE IMPREZY I PRZEDSIĘWZIĘCIA ORGANIZOWANE CYKLICZNIE PRZEZ SZKOŁĘ
Niektóre imprezy organizowane cyklicznie:
– uroczyste przyjęcie pierwszoklasistów do społeczności szkolnej,
– obchody Światowego Dnia Muzyki,
– obchody Narodowego Święta Niepodległości,
– „Połowinki” dla klas drugich
– „Mikołajki” i spotkanie opłatkowe,
– udział w Finale WOŚP,
– „Studniówka”
– Dzień Babci i Dziadka
– „Walentynki”
– Powitanie Wiosny,
– Konkursy dla gimnazjalistów: historyczno-literacki i matematyczny, językowy, wiedzy o powiecie grodziskim
– Turniej Pro Sinfoniki,
– „Lekcja ze Sztandarem” dla klas pierwszych,
– Dzień Patrona Szkoły,
– rajd turystyczny (pieszy lub rowerowy),
– Uroczystość Pożegnania Absolwentów,
– Majówka ze Słowakiem
– Dzień Sportu Szkolnego,
– „Półmaraton Słowaka”
– Drzwi otwarte” i lekcje otwarte dla gimnazjalistów

Niektóre imprezy, w których biorą udział uczniowie szkoły:
– Zloty i Rajdy Szkół im. Juliusza Słowackiego,
– Udział w konkursach, zawodach sportowych i olimpiadach przedmiotowych różnych szczebli,
– Imprezy turystyczno – wypoczynkowe,
– Turystyka międzynarodowa (udział młodzieży i pracowników)
– Przedsięwzięcia Szkolnego Koła PCK promujące wychowanie prozdrowotne
– Koncerty i turnieje Pro Sinfoniki
– udział w Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy

DZIAŁALNOŚĆ POZALEKCYJNA
W szkole odbywają się dodatkowe zajęcia z języka rosyjskiego, języka łacińskiego i kultury antycznej, rysunku technicznego oraz zajęcia sportowe.
Zajęcia pozalekcyjne prowadzone są z większości przedmiotów w formie zajęć poszerzających wiedzę i umiejętności niezbędne do egzaminu maturalnego. W szkole działają: Klub Pro Sinfonika, Klub Eurosłowak, Klub Ekosłowak, szkolne koło PCK.

 

W związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) informujemy, iż na podstawie art. 13 RODO od dnia 25 maja 2018 r. będą Pani/Panu przysługiwały określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Starostwo Powiatowe w Grodzisku Wielkopolskim.

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Grodziski z siedzibą przy ul. Żwirki i Wigury 1, 62-065 Grodzisk Wielkopolski; tel.: 61 44 52 500

2. W Starostwie Powiatowym w Grodzisku Wielkopolskim wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, z którym można skontaktować się pod adresem e-mail: iod@pgw.pl

3. Do zakresu działania samorządu powiatowego należy wykonywanie określonych ustawami:

– zadań własnych o charakterze ponadgminnym;

– zadań zleconych z zakresu administracji rządowej;

oraz zadań realizowanych na podstawie porozumień zawieranych z organami administracji publicznej.

Starostwo Powiatowe w Grodzisku Wielkopolskim gromadzi Państwa dane w celu realizacji zadań wynikających z przepisów prawa, a w szczególności z ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2017 r., poz. 1868). Podstawa prawna przetwarzania Państwa danych wynika z przepisów prawa krajowego i unijnego.

4. Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w ściśle określonym, minimalnym zakresie niezbędnym do osiągnięcia celu, o którym mowa powyżej. W szczególnych sytuacjach Administrator może przekazać/powierzyć Państwa dane innym podmiotom (np. organy administracji publicznej, wymiar sprawiedliwości, administracja skarbowa, instytucje związane
z obsługą szeroko pojętych funduszy unijnych, podmioty związane z obsługą sfery socjalnej – ZUS, PFRON). Podstawą przekazania/powierzenia danych są przepisy prawa lub właściwie skonstruowane, zapewniające bezpieczeństwo danym osobowym, umowy powierzenia danych do przetwarzania.

5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w ramach dokumentacji prowadzonej przez Starostwo Powiatowe w Grodzisku Wielkopolskim w formie papierowej i elektronicznej na podstawie przepisów prawa dotyczących archiwizacji, przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w pkt 3, lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji. Oznacza to, że dane osobowe mogą zostać zniszczone po upływie od 5 do 50 lat lub być przetwarzane bezterminowo, zależnie od kategorii archiwalnej danej sprawy i przepisów.

6. W związku z przetwarzaniem przez Starostwo Powiatowe w Grodzisku Wielkopolskim Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do:

– dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 RODO z zastrzeżeniem, że udostępniane dane osobowe nie mogą ujawniać informacji niejawnych, ani naruszać tajemnic prawnie chronionych, do których zachowania zobowiązany jest Starosta Grodziski;

– sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO;

– usunięcia danych, na podstawie art. 17 RODO, przetwarzanych na podstawie Pani/Pana zgody; w pozostałych przypadkach, w których Starostwo Powiatowe przetwarza dane osobowe na podstawie przepisów prawa, dane mogą być usunięte po zakończeniu okresu archiwizacji;

– wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzanych danych, na podstawie art. 21 RODO, z zastrzeżeniem, że nie dotyczy to przypadków, w których Starostwo Powiatowe w Grodzisku Wielkopolskim posiada uprawnienie do przetwarzania danych na podstawie przepisów prawa.

7. W przypadkach, w których przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj. Pani/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność
z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

8. W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Starostwo Powiatowe w Grodzisku Wielkopolskim Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu właściwego w sprawach ochrony danych osobowych to jest Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

9. W Starostwie Powiatowym w Grodzisku Wielkopolskim nie wykonuje się przetwarzania Pani/Pana danych w sposób zautomatyzowany.

 

UWAGA!

Drodzy Państwo, zatwierdzony i aktualny projekt organizacji ruchu jest ważny tylko w przypadku złożenia, co najmniej na 7 dni wcześniej przed planowanymi robotami w pasie drogowym, zawiadomienia właściwych jednostek (tj. KPP, Zarządcę drogi, Zarządzającego ruchem) o wprowadzeniu organizacji ruchu. Data wskazana w zawiadomieniu o wprowadzeniu organizacji ruchu musi być spójna z terminem zajęcia pasa drogowego.
Bez udokumentowania złożenia tego zawiadomienia nie będzie możliwości wydania zezwolenia na zajęcie pasa drogowego. Wszelkich informacji udzielają pracownicy Referatu Inwestycji i Dróg Powiatowych pod nr tel. 61 44 46 385 lub osobiście w siedzibie przy ul. Rakoniewickiej 40 w m. Grodzisk Wlkp.