Niepełnosprawni
drukuj

2 lipca 2014

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE
w Grodzisku Wielkopolskim
62 – 065 Grodzisk Wielkopolski
ul. Żwirki i Wigury 1 (budynek Starostwa Powiatowego)
tel./fax 61/44 47 281
e – mail: pcpr@pgw.pl
www.pcprgw.pl
Dyrektor – Agnieszka Brambor – Nolka

Dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uczestnictwa w TURNUSIE REHABILITACYJNYM.
http://www.pcprgw.pl/turnusy-rehabilitacyjne/

Zasady LIKWIDACJI BARIER architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu się.
http://www.pcprgw.pl/zasady-likwidacji-barier-architektonicznych-technicznych-i-w-komunikowaniu-sie-/

Dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ZAOPATRZENIA W SPRZĘT REHABILITACYJNY, PRZEDMIOTY ORTOPEDYCZNE i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym, na podstawie odrębnych przepisów.
http://www.pcprgw.pl/dofinansowanie-ze-srodkow-pamstwowego-funduszu-rehabilitacji-osob-niepelnosprawnych-zaopatrzenia-w-sprzet-rehabilitacyjny-przedmioty-ortopedyczne-i-srodki-pomocnicze-przyznawane-osobom-niepelnosprawnym-na-podstawie-odrebnych-przepisow-/

*******************************************************************************************

WARSZTATY W RAKONIEWICACH ZAPRASZAJĄ NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Warsztaty Terapii Zajęciowej prowadzone są przez Stowarzyszenie Pomocy dzieciom „Serce” w Rakoniewicach. Stwarzają warunki do rozwoju i usamodzielniania osób niepełnosprawnych. Prowadzone są zajęcia w zakresie rehabilitacji społecznej oraz zawodowej.
Zapraszamy do odwiedzenia naszych Warsztatów, gdzie w pracowniach potrafimy wykonać bardzo ciekawe i często niespotykane prace – rękodzieło. Pracownie jakimi dysponujemy to pracownia rehabilitacyjna, komputerowa, plastyczna, artystyczna, pamiątkarska, techniczna, papieru czerpanego, ogrodnicza, gospodarstwa domowego i krawiecka.
Uczestnicy Warsztatu biorą udział w praktykach zawodowych w wielu instytucjach oraz zakładach pracy. Oprócz zajęć prowadzonych w pracowniach oraz zajęć dodatkowych jak: nauka tańca towarzyskiego, prowadzenie kabaretu „Wótezecik” oraz zajęć sportowych często uczestniczymy w piknikach, przeglądach artystycznych i plastycznych, konkursach, olimpiadach specjalnych, turniejach, spływach kajakowych, rajdach rowerowych.
Ważne są dla nas także organizowane uroczystości takie jak spotkanie wielkanocne czy wigilijne. Przygotowujemy Charytatywne Bale Walentynkowe i chętnie w nich uczestniczymy.
Jesteśmy otwarci na otaczający nas świat, dlatego chętnie wyjeżdżamy na wycieczki i biwaki. Organizujemy i uczestniczymy w wyjazdach czy spotkaniach, które dają nam szansę na wspólną rehabilitację i odpoczynek co integruje „warsztatową rodzinę”.

Warunkiem do przyjęcia na Warsztaty jest posiadanie:
• orzeczenia o stopniu niepełnosprawności (stopień umiarkowany lub znaczny) ze wskazaniem do uczestnictwa w terapii zajęciowej
Warsztaty Terapii Zajęciowej zapewniają bezpłatne uczestnictwo oraz dojazd na zajęcia! Zajęcia terapeutyczne odbywają się od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 – 15.00.
Serdecznie zachęcamy do kontaktu z nami.

Dane kontaktowe:
Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom „Serce”
Warsztaty Terapii Zajęciowej
ul. Krystyny 30, 62 – 067 Rakoniewice
tel. (61) 44 41 462

STRONA INTERNETOWA

W związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) informujemy, iż na podstawie art. 13 RODO od dnia 25 maja 2018 r. będą Pani/Panu przysługiwały określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Starostwo Powiatowe w Grodzisku Wielkopolskim.

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Grodziski z siedzibą przy ul. Żwirki i Wigury 1, 62-065 Grodzisk Wielkopolski; tel.: 61 44 52 500

2. W Starostwie Powiatowym w Grodzisku Wielkopolskim wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, z którym można skontaktować się pod adresem e-mail: iod@pgw.pl

3. Do zakresu działania samorządu powiatowego należy wykonywanie określonych ustawami:

– zadań własnych o charakterze ponadgminnym;

– zadań zleconych z zakresu administracji rządowej;

oraz zadań realizowanych na podstawie porozumień zawieranych z organami administracji publicznej.

Starostwo Powiatowe w Grodzisku Wielkopolskim gromadzi Państwa dane w celu realizacji zadań wynikających z przepisów prawa, a w szczególności z ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2017 r., poz. 1868). Podstawa prawna przetwarzania Państwa danych wynika z przepisów prawa krajowego i unijnego.

4. Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w ściśle określonym, minimalnym zakresie niezbędnym do osiągnięcia celu, o którym mowa powyżej. W szczególnych sytuacjach Administrator może przekazać/powierzyć Państwa dane innym podmiotom (np. organy administracji publicznej, wymiar sprawiedliwości, administracja skarbowa, instytucje związane
z obsługą szeroko pojętych funduszy unijnych, podmioty związane z obsługą sfery socjalnej – ZUS, PFRON). Podstawą przekazania/powierzenia danych są przepisy prawa lub właściwie skonstruowane, zapewniające bezpieczeństwo danym osobowym, umowy powierzenia danych do przetwarzania.

5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w ramach dokumentacji prowadzonej przez Starostwo Powiatowe w Grodzisku Wielkopolskim w formie papierowej i elektronicznej na podstawie przepisów prawa dotyczących archiwizacji, przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w pkt 3, lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji. Oznacza to, że dane osobowe mogą zostać zniszczone po upływie od 5 do 50 lat lub być przetwarzane bezterminowo, zależnie od kategorii archiwalnej danej sprawy i przepisów.

6. W związku z przetwarzaniem przez Starostwo Powiatowe w Grodzisku Wielkopolskim Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do:

– dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 RODO z zastrzeżeniem, że udostępniane dane osobowe nie mogą ujawniać informacji niejawnych, ani naruszać tajemnic prawnie chronionych, do których zachowania zobowiązany jest Starosta Grodziski;

– sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO;

– usunięcia danych, na podstawie art. 17 RODO, przetwarzanych na podstawie Pani/Pana zgody; w pozostałych przypadkach, w których Starostwo Powiatowe przetwarza dane osobowe na podstawie przepisów prawa, dane mogą być usunięte po zakończeniu okresu archiwizacji;

– wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzanych danych, na podstawie art. 21 RODO, z zastrzeżeniem, że nie dotyczy to przypadków, w których Starostwo Powiatowe w Grodzisku Wielkopolskim posiada uprawnienie do przetwarzania danych na podstawie przepisów prawa.

7. W przypadkach, w których przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj. Pani/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność
z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

8. W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Starostwo Powiatowe w Grodzisku Wielkopolskim Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu właściwego w sprawach ochrony danych osobowych to jest Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

9. W Starostwie Powiatowym w Grodzisku Wielkopolskim nie wykonuje się przetwarzania Pani/Pana danych w sposób zautomatyzowany.

 

UWAGA!

Drodzy Państwo, zatwierdzony i aktualny projekt organizacji ruchu jest ważny tylko w przypadku złożenia, co najmniej na 7 dni wcześniej przed planowanymi robotami w pasie drogowym, zawiadomienia właściwych jednostek (tj. KPP, Zarządcę drogi, Zarządzającego ruchem) o wprowadzeniu organizacji ruchu. Data wskazana w zawiadomieniu o wprowadzeniu organizacji ruchu musi być spójna z terminem zajęcia pasa drogowego.
Bez udokumentowania złożenia tego zawiadomienia nie będzie możliwości wydania zezwolenia na zajęcie pasa drogowego. Wszelkich informacji udzielają pracownicy Referatu Inwestycji i Dróg Powiatowych pod nr tel. 61 44 46 385 lub osobiście w siedzibie przy ul. Rakoniewickiej 40 w m. Grodzisk Wlkp.