Powstanie Wielkopolskie
drukuj

2 lipca 2014
POWIATOWY KONKURS HISTORYCZNY „POWSTANIE WIELKOPOLSKIE I JEGO UCZESTNICY”

REGULAMIN POWIATOWEGO KONKURSU HISTORYCZNEGO
„POWSTANIE WIELKOPOLSKIE I JEGO UCZESTNICY”
pobierz

Materiały do konkursu historycznego
,,Powstanie Wielkopolskie i jego uczestnicy”
pobierz

PROTOKÓŁ

PROTOKÓŁ

z przebiegu I Powiatowego Konkursu Historycznego ,,Powstanie Wielkopolskie i jego uczestnicy”

ŚPIEWNIK POLAKA
W związku ze zbliżającymi sie obchodami 90. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę Ośrodek Kultury Biblioteka Polskiej Piosenki opracował na stronie www.bibliotekapiosenki.pl multimedialny Śpiewnik Polaka.Przygotowany przez O. K. B. P. P. śpiewnik zawiera blisko 120 tekstów oraz opracowań nutowych pieśni historycznych i patriotycznych. Dodatkowo do wybranych utworów zostały skomponowane podkłady muzyczne dostosowane do możliwości wokalnych przeciętnego człowieka. Publikacja ta może być pomocna przy organizowaniu okolicznościowych uroczystości, spotkań towarzyskich oraz jako materiał dydaktyczny do przeprowadzenia lekcji muzyki lub historii. Korzystanie z w/w materiałów na czas obchodów 90. rocznicy odzyskania niepodległości, czyli do końca listopada br., jest całkowicie bezpłatne.

Bezpośredni link do Śpiewnika Polaka:

http://bibliotekapiosenki.pl/static:Spiewnik_Polaka

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU

Strona internetowa
I miejsce Szkoła Ponadgimnazjalna
autor: Karol Kuleczka – Liceum Ogólnokształcące w Grodzisku Wielkopolskim

I miejsce Szkoła Gimnazjalna
autor: I miejsce – Wojciech Ratajczak – Gimnazjum w Konojadzie
Prezentacja multimedialna

I miejsce Szkoła Ponadgimnazjalna
autor: Katarzyna Biskupska – Liceum Ogólnokształcące w Grodzisku Wielkopolskim
I miejsce Szkoła Gimnazjalna
autor: Kamil Nadobnik – Gimnazjum w Grodzisku Wielkopolskim
HARMONOGRAM

Planowany harmonogram działań
związanych z obchodami 90. rocznicy Powstania Wielkopolskiego
na terenie powiatu grodziskiego
:::pobierz:::

POCIĄG POWSTANIEC – OŚWIADCZENIE GRODZISKIEJ KOLEI DREZYNOWEJ
pobierz

RELACJE Z WYDARZEŃ

 

O uroczystości wręczenia nagród laureatom powiatowych konkursów na komiks oraz konkursów multimedialnych z okazji
90 Rocznicy Powstania Wielkopolskiego można przeczytać tutaj .
*****
O IX Przeglądzie Zespołów Śpiewaczych Powiatu Grodziskiego, którego motywem przewodnim była
90 Rocznica Powstania Wielkopolskiego można przeczytać tutaj .
KLUB PATRIOTYCZNY ORLE GNIAZDO

nowy ruch społeczny, który powstał w Poznaniu
ogłaszają ogólnopolski konkurs plastyczny
na plakat o tematyce
POWSTANIE WIELKOPOLSKIE
:::plakat informacyjny:::
:::regulamin:::

 


OFICJALNA STRONA

W związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) informujemy, iż na podstawie art. 13 RODO od dnia 25 maja 2018 r. będą Pani/Panu przysługiwały określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Starostwo Powiatowe w Grodzisku Wielkopolskim.

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Grodziski z siedzibą przy ul. Żwirki i Wigury 1, 62-065 Grodzisk Wielkopolski; tel.: 61 44 52 500

2. W Starostwie Powiatowym w Grodzisku Wielkopolskim wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, z którym można skontaktować się pod adresem e-mail: iod@pgw.pl

3. Do zakresu działania samorządu powiatowego należy wykonywanie określonych ustawami:

– zadań własnych o charakterze ponadgminnym;

– zadań zleconych z zakresu administracji rządowej;

oraz zadań realizowanych na podstawie porozumień zawieranych z organami administracji publicznej.

Starostwo Powiatowe w Grodzisku Wielkopolskim gromadzi Państwa dane w celu realizacji zadań wynikających z przepisów prawa, a w szczególności z ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2017 r., poz. 1868). Podstawa prawna przetwarzania Państwa danych wynika z przepisów prawa krajowego i unijnego.

4. Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w ściśle określonym, minimalnym zakresie niezbędnym do osiągnięcia celu, o którym mowa powyżej. W szczególnych sytuacjach Administrator może przekazać/powierzyć Państwa dane innym podmiotom (np. organy administracji publicznej, wymiar sprawiedliwości, administracja skarbowa, instytucje związane
z obsługą szeroko pojętych funduszy unijnych, podmioty związane z obsługą sfery socjalnej – ZUS, PFRON). Podstawą przekazania/powierzenia danych są przepisy prawa lub właściwie skonstruowane, zapewniające bezpieczeństwo danym osobowym, umowy powierzenia danych do przetwarzania.

5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w ramach dokumentacji prowadzonej przez Starostwo Powiatowe w Grodzisku Wielkopolskim w formie papierowej i elektronicznej na podstawie przepisów prawa dotyczących archiwizacji, przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w pkt 3, lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji. Oznacza to, że dane osobowe mogą zostać zniszczone po upływie od 5 do 50 lat lub być przetwarzane bezterminowo, zależnie od kategorii archiwalnej danej sprawy i przepisów.

6. W związku z przetwarzaniem przez Starostwo Powiatowe w Grodzisku Wielkopolskim Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do:

– dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 RODO z zastrzeżeniem, że udostępniane dane osobowe nie mogą ujawniać informacji niejawnych, ani naruszać tajemnic prawnie chronionych, do których zachowania zobowiązany jest Starosta Grodziski;

– sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO;

– usunięcia danych, na podstawie art. 17 RODO, przetwarzanych na podstawie Pani/Pana zgody; w pozostałych przypadkach, w których Starostwo Powiatowe przetwarza dane osobowe na podstawie przepisów prawa, dane mogą być usunięte po zakończeniu okresu archiwizacji;

– wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzanych danych, na podstawie art. 21 RODO, z zastrzeżeniem, że nie dotyczy to przypadków, w których Starostwo Powiatowe w Grodzisku Wielkopolskim posiada uprawnienie do przetwarzania danych na podstawie przepisów prawa.

7. W przypadkach, w których przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj. Pani/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność
z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

8. W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Starostwo Powiatowe w Grodzisku Wielkopolskim Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu właściwego w sprawach ochrony danych osobowych to jest Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

9. W Starostwie Powiatowym w Grodzisku Wielkopolskim nie wykonuje się przetwarzania Pani/Pana danych w sposób zautomatyzowany.