Obiekty gastronomiczne
drukuj

2 lipca 2014

BAR „DEXOIL”
ul. Poznańska 76
62 – 066 Granowo
tel.: +48/61 44 72 478

PENSJONAT „DUET”
ul. Poznańska 1a
62 – 066 Granowo
tel.: +48/61 44 72 148
www.duetgranowo.pl

PIZZERIA „CAPRICORN”
ul. Poznańska 1b
62 – 066 Granowo
tel.: +48/61 44 71 550

RESTAURACJA „WENUS”
ul. Poznańska 1
62 – 066 Granowo
tel.: +48/61 44 72 077

DWÓR W NIEMIERZYCACH
Niemierzyce 6
62 – 066 Granowo
www.dworniemierzyce.com.pl

BAR QUATRO
pl. Powstańców Wielkopolskich 17
62 – 065 Grodzisk Wielkopolski
tel.: +48/61 44 46 247

CAFE – BAR BISTRO
ul. Nowotomyska 13
62 – 065 Grodzisk Wielkopolski
tel.: +48/61 44 46 561

HOTEL „GROCLIN”
ul. Sportowa 2
62 – 065 Grodzisk Wielkopolski
tel.: +48/61 44 36 200
www.hotelgroclin.pl

„KARCZMA STAROPOLSKA”
Ptaszkowo 19
62 – 065 Grodzisk Wielkopolski
tel.: +48/61 44 45 339

KEBAB PIZZA „U BASI”
ul. Poznańska 17
62 – 065 Grodzisk Wielkopolski
tel.: +48/61 44 48 719

MOTEL RESTAURACJA „LEŚNA”
ul. Nowotomyska 141
62 – 065 Grodzisk Wielkopolski
tel.: +48/61 44 45 379
www.reges.pl/lesna.htm

MOTEL „XXI WIEKU”
ul. Poznańska 38b
62 – 065 Grodzisk Wielkopolski
tel.: +48/61 44 48 665
www.hotelleobus.pl

RESTAURACJA HOTEL „BEHAPOWIEC”
ul. Nowa 27
62 – 065 Grodzisk Wielkopolski
tel.: +48/61 44 21 139
www.hotelbehapowiec.pl

PIZZERIA „PEPINO”
ul. Ks. P. Wawrzyniaka 19
62 – 065 Grodzisk Wielkopolski
tel.: +48/61 44 47 977
www.pepino.com.pl

PIZZERIA „MarJo”
ul. Nowotomyska 57
62 – 065 Grodzisk Wielkopolski
tel.kom: 616 772 900

CAFE KACHLICKI
ul. Przemysłowa 5
62 – 065 Grodzisk Wielkopolski
tel. kom: 500 266 572
www.cukierniakachlicki.pl

CENTRUM KULTURALNO – ROZRYWKOWE „MASARNIA”
ul. Powstańców Chocieszyńskich 23 E
62 – 065 Grodzisk Wielkopolski
tel. kom: 516 193 184
www.ckrmasarnia.com.pl

RESTAURACJA „PROWINCJA”
Plastowo 6
64 – 061 Kamieniec
tel.: +48/61 44 30 444

PIZZERIA „AGA”
ul. Grodziska 1
64 – 061 Kamieniec

OŚRODEK KONFERENCYJNO – SZKOLENIOWY „PAŁAC SZCZEPOWICE”
Szczepowice 14
64 – 060 Wolkowo
tel.: +48/61 44 31 723
tel. kom.: 602 366 301
www.szczepowice.com.pl

RESTAURACJA „GAWRA”
ul. Pocztowa 10
62 – 067 Rakoniewice
tel.: +48/61 44 41 271
tel. kom.: 604 401 883
www.gawrark.pl

ZAJAZD „U BOGDANA”
Rakoniewice Wieś 6 b
62 – 067 Rakoniewice
tel.: +48/61 44 41 459

GOSPODA W RUCHOCICACH
ul. Drzymały 13
62 – 073 Ruchocice
tel.: +48/61 44 45 859

GOŚCINIEC „U MICHAŁA”
Drzymałowo
62 – 073 Ruchocice
tel.: +48/61 44 41 526
www.gosciniecumichala.cgx.pl

MOTEL RESTAURACJA MDS
Wielichowo – Wieś
ul. Dębska 6
64 – 055 Wielichowo
tel.: +48/61 44 33 673
www.mdsmotel.pl

RESTAURACJA „FANTAZJA”
ul. Rynek 13
64 – 050 Wielichowo
tel.: +48/61 44 33 013

W związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) informujemy, iż na podstawie art. 13 RODO od dnia 25 maja 2018 r. będą Pani/Panu przysługiwały określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Starostwo Powiatowe w Grodzisku Wielkopolskim.

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Grodziski z siedzibą przy ul. Żwirki i Wigury 1, 62-065 Grodzisk Wielkopolski; tel.: 61 44 52 500

2. W Starostwie Powiatowym w Grodzisku Wielkopolskim wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, z którym można skontaktować się pod adresem e-mail: iod@pgw.pl

3. Do zakresu działania samorządu powiatowego należy wykonywanie określonych ustawami:

– zadań własnych o charakterze ponadgminnym;

– zadań zleconych z zakresu administracji rządowej;

oraz zadań realizowanych na podstawie porozumień zawieranych z organami administracji publicznej.

Starostwo Powiatowe w Grodzisku Wielkopolskim gromadzi Państwa dane w celu realizacji zadań wynikających z przepisów prawa, a w szczególności z ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2017 r., poz. 1868). Podstawa prawna przetwarzania Państwa danych wynika z przepisów prawa krajowego i unijnego.

4. Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w ściśle określonym, minimalnym zakresie niezbędnym do osiągnięcia celu, o którym mowa powyżej. W szczególnych sytuacjach Administrator może przekazać/powierzyć Państwa dane innym podmiotom (np. organy administracji publicznej, wymiar sprawiedliwości, administracja skarbowa, instytucje związane
z obsługą szeroko pojętych funduszy unijnych, podmioty związane z obsługą sfery socjalnej – ZUS, PFRON). Podstawą przekazania/powierzenia danych są przepisy prawa lub właściwie skonstruowane, zapewniające bezpieczeństwo danym osobowym, umowy powierzenia danych do przetwarzania.

5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w ramach dokumentacji prowadzonej przez Starostwo Powiatowe w Grodzisku Wielkopolskim w formie papierowej i elektronicznej na podstawie przepisów prawa dotyczących archiwizacji, przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w pkt 3, lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji. Oznacza to, że dane osobowe mogą zostać zniszczone po upływie od 5 do 50 lat lub być przetwarzane bezterminowo, zależnie od kategorii archiwalnej danej sprawy i przepisów.

6. W związku z przetwarzaniem przez Starostwo Powiatowe w Grodzisku Wielkopolskim Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do:

– dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 RODO z zastrzeżeniem, że udostępniane dane osobowe nie mogą ujawniać informacji niejawnych, ani naruszać tajemnic prawnie chronionych, do których zachowania zobowiązany jest Starosta Grodziski;

– sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO;

– usunięcia danych, na podstawie art. 17 RODO, przetwarzanych na podstawie Pani/Pana zgody; w pozostałych przypadkach, w których Starostwo Powiatowe przetwarza dane osobowe na podstawie przepisów prawa, dane mogą być usunięte po zakończeniu okresu archiwizacji;

– wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzanych danych, na podstawie art. 21 RODO, z zastrzeżeniem, że nie dotyczy to przypadków, w których Starostwo Powiatowe w Grodzisku Wielkopolskim posiada uprawnienie do przetwarzania danych na podstawie przepisów prawa.

7. W przypadkach, w których przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj. Pani/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność
z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

8. W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Starostwo Powiatowe w Grodzisku Wielkopolskim Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu właściwego w sprawach ochrony danych osobowych to jest Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

9. W Starostwie Powiatowym w Grodzisku Wielkopolskim nie wykonuje się przetwarzania Pani/Pana danych w sposób zautomatyzowany.