Zadania fakultatywne
drukuj

31 stycznia 2014
SAMORZĄDOWY SERWIS INFORMACYJNY

Samorządowy Serwis Informacyjny – „Informator Powiatowy”

Protokół nr 130/2001 z posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 11 września 2001 r. pkt 4 – sprawa wydawania informatora powiatowego.

Uchwała nr 185/2001 Zarządu Powiatu Grodziskiego w sprawie dysponowania budżetem.

Uchwała nr 251/2004 Zarządu Powiatu Grodziskiego z 29 grudnia 2004 r. w sprawie zatwierdzenia podziału środków budżetowych na rok 2005 na realizację zadań powiatu grodziskiego w dziedzinie promocji i rozwoju powiatu grodziskiego.

W związku z przystąpieniem Powiatu Grodziskiego do akcji społecznej „Przejrzysta Polska”, dnia 5 października 2005 roku zostały wysłane do oddziału regionalnego Gazety Wyborczej w Poznaniu, wszystkie tegoroczne numery „Informatora Powiatowego”, w którym mieszkańcy byli na bieżąco infomowani o ww. akcji społecznej. – pobierz

OZNAKOWANIE W URZĘDZIE
KODEKS ETYKI RADNEGO
SZKOLENIE DLA PRACOWNIKÓW Z ETYKI
28 września br. w grodziskim Starostwie odbyło się szkolenie z dziedziny etyki dla pracowników urzędu. Przeprowadził je sekretarz Tomasz Dolata. Pracownicy mieli okazję przeanalizować zaproponowany projekt kodeksu etycznego, który został przez obecnych zaakceptowany bez żadnych zmian.
Kodeks etyczny

Prezentacja ze szkolenia do pobrania >>tutaj<< (format *.pdf).
INICJATYWA UCHWAŁODAWCZA MIESZKAŃCÓW
OPRACOWANIE WIELOLETNIEGO PLANU INWESTYCYJNEGO I WIELOLETNIEGO PLANU FINANSOWEGO
Uchwała nr 281/2005 Zarządu Powiatu Grodziskiego z dnia 6 kwietnia 2005 roku w sprawie powołania Zespołu do opracowania Wieloletniego Planu Inwestycyjnego i Wieloletniego Planu Finansowego Powiatu Grodziskiego na lata 2006 – 2013 – pobierz
Projekty:
  1. Program modernizacji i rozbudowy sieci dróg powiatowych – pobierz
  2. Program rozwoju bazy oświatowej – pobierz
  3. Program rozwoju informatyzacji Starostwa – pobierz

Plan Rozwoju Lokalnego – pobierz

WPROWADZENIE STAŁYCH TERMINÓW OBRAD RADY POWIATU

Uchwała Nr XXXIV/180/2005 Rady Powiatu Grodziskiego z 27 września 2005 roku w sprawie: zmiany Statutu Powiatu Grodzisk Wielkopolski

 

PLAN PRACY RADY POWIATU GRODZISKIEGO


1.      Sprawozdanie z działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów – pobierz, pobierz

2.      Informacja Powiatowego Inspektora Sanitarnego oraz Powiatowego Lekarza Weterynarii o stanie bezpieczeństwa sanitarnego powiatu grodziskiego – pobierz, pobierz

3.      Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie za rok 2004 – pobierz

4.      Sprawozdanie z działalności Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności – pobierz

5.      Informacja o działalności biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Grodzisku Wielkopolskim – pobierz

6.      Analiza bezrobocia oraz rynku pracy w powiecie grodziskim – pobierz

7.      Informacja o działalności Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego – pobierz

8.      Informacja z działalności Grodziskiej Hali Sportowej – pobierz

9.      Informacja o działalności Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej – pobierz

10. Informacja Komendanta Powiatowego Policji i Komendanta Powiatowego PSP na temat bezpieczeństwa, ładu i porządku w powiecie grodziskim – pobierz, pobierz

IMIENNE GŁOSOWANIE RADNYCH

W związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) informujemy, iż na podstawie art. 13 RODO od dnia 25 maja 2018 r. będą Pani/Panu przysługiwały określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Starostwo Powiatowe w Grodzisku Wielkopolskim.

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Grodziski z siedzibą przy ul. Żwirki i Wigury 1, 62-065 Grodzisk Wielkopolski; tel.: 61 44 52 500

2. W Starostwie Powiatowym w Grodzisku Wielkopolskim wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, z którym można skontaktować się pod adresem e-mail: iod@pgw.pl

3. Do zakresu działania samorządu powiatowego należy wykonywanie określonych ustawami:

– zadań własnych o charakterze ponadgminnym;

– zadań zleconych z zakresu administracji rządowej;

oraz zadań realizowanych na podstawie porozumień zawieranych z organami administracji publicznej.

Starostwo Powiatowe w Grodzisku Wielkopolskim gromadzi Państwa dane w celu realizacji zadań wynikających z przepisów prawa, a w szczególności z ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2017 r., poz. 1868). Podstawa prawna przetwarzania Państwa danych wynika z przepisów prawa krajowego i unijnego.

4. Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w ściśle określonym, minimalnym zakresie niezbędnym do osiągnięcia celu, o którym mowa powyżej. W szczególnych sytuacjach Administrator może przekazać/powierzyć Państwa dane innym podmiotom (np. organy administracji publicznej, wymiar sprawiedliwości, administracja skarbowa, instytucje związane
z obsługą szeroko pojętych funduszy unijnych, podmioty związane z obsługą sfery socjalnej – ZUS, PFRON). Podstawą przekazania/powierzenia danych są przepisy prawa lub właściwie skonstruowane, zapewniające bezpieczeństwo danym osobowym, umowy powierzenia danych do przetwarzania.

5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w ramach dokumentacji prowadzonej przez Starostwo Powiatowe w Grodzisku Wielkopolskim w formie papierowej i elektronicznej na podstawie przepisów prawa dotyczących archiwizacji, przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w pkt 3, lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji. Oznacza to, że dane osobowe mogą zostać zniszczone po upływie od 5 do 50 lat lub być przetwarzane bezterminowo, zależnie od kategorii archiwalnej danej sprawy i przepisów.

6. W związku z przetwarzaniem przez Starostwo Powiatowe w Grodzisku Wielkopolskim Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do:

– dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 RODO z zastrzeżeniem, że udostępniane dane osobowe nie mogą ujawniać informacji niejawnych, ani naruszać tajemnic prawnie chronionych, do których zachowania zobowiązany jest Starosta Grodziski;

– sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO;

– usunięcia danych, na podstawie art. 17 RODO, przetwarzanych na podstawie Pani/Pana zgody; w pozostałych przypadkach, w których Starostwo Powiatowe przetwarza dane osobowe na podstawie przepisów prawa, dane mogą być usunięte po zakończeniu okresu archiwizacji;

– wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzanych danych, na podstawie art. 21 RODO, z zastrzeżeniem, że nie dotyczy to przypadków, w których Starostwo Powiatowe w Grodzisku Wielkopolskim posiada uprawnienie do przetwarzania danych na podstawie przepisów prawa.

7. W przypadkach, w których przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj. Pani/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność
z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

8. W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Starostwo Powiatowe w Grodzisku Wielkopolskim Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu właściwego w sprawach ochrony danych osobowych to jest Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

9. W Starostwie Powiatowym w Grodzisku Wielkopolskim nie wykonuje się przetwarzania Pani/Pana danych w sposób zautomatyzowany.