Wstęp
drukuj

31 stycznia 2014

CERTYFIKAT

WSTĘP

            Społeczna Akcja „Przejrzysta Polska” prowadzona m.in. przez Gazetę Wyborczą, Centrum Edukacji Obywatelskiej, przy wsparciu Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej, ma na celu promowanie uczciwości i skuteczności samorządów, poprawę jakości życia publicznego oraz pobudzanie aktywności obywatelskiej. Termin jego realizacji przewidziany jest na okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2005r. W ramach tego programu samorządy, w tym również rady (gminne, powiatowe) będą miały do wykonania określone zadania. Uczestnicy będą realizować zadania przypisane do sześciu zasad dobrego zarządzania – przejrzystości, przeciwdziałania korupcji, partycypacji społecznej, przewidywalności, fachowości i rozliczalności. Zadania podzielono na obowiązkowe i dodatkowe. Do obowiązkowych zadań należą:?>?>?>

1.     opracowanie opisu usług świadczonych przez samorząd

Przewodnik po usługach powinien być tak napisany, aby zawarte w nim informacje nie wymagały dodatkowego komentarza, ponadto do kart usług należy dołączyć wszystkie niezbędne formularze

2.     wypracowanie i wdrożenie kodeksu etycznego pracowników urzędu powiatowego

Samorząd powinien opracować i wdrożyć kodeks etyczny swoich pracowników, nakładający na urzędnika obowiązek unikania sytuacji, które mogą być zinterpretowane jako korupcyjne oraz powstrzymywania się od działań, które mogłyby być zinterpretowane jako nieetyczne.

3.     opracowanie i wdrożenie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi

Samorząd systematycznie współpracuje z organizacjami społecznymi i innymi grupami obywatelskimi, wspólnie z nimi podejmuje inicjatywy mające na celu rozwiązywanie problemów lokalnych i rozwój społeczno-ekonomiczny.

4.      opracowanie, z udziałem społeczności lokalnej, strategii rozwoju społeczno – ekonomicznego powiatu oraz krótkiego materiału przybliżającego strategię mieszkańcom

Samorząd posiada strategiczny plan rozwoju obejmujący wszystkie obszary działania w perspektywie wieloletniej. Strategia rozwoju opracowywana jest przy aktywnym udziale społeczności lokalnej.

5.      wprowadzenie systemu ciągłej poprawy funkcjonowania urzędu opartego na celach  jakościowych, zakomunikowanych społeczności lokalnej

W samorządzie istnieją wypracowane metody skutecznego komunikowania się z mieszkańcami zapewniające szerokie dotarcie do mieszkańców z informacjami na temat funkcjonowania samorządu lokalnego i możliwość zbierania uwag i opinii członków wspólnoty samorządowej.

Ponadto samorząd prowadzi politykę naboru i oceny pracowników w oparciu o kryterium fachowości i zaangażowania w pracę oraz dba o stałe podnoszenie kompetencji swoich pracowników.

6.     urząd przygotuje i rozpropaguje książeczkę (coroczny informator budżetowy dla mieszkańców) pt. „Skąd mamy pieniądze i na co je wydajemy”

Samorząd tworzy budżet na kolejne lata w oparciu o zadania planowane do wykonania (WPI, WPF), posiada ustalone, jasne i jawne procedury postępowania w realizacji swoich zadań. Zainteresowane osoby mają do nich dostęp i mogą sprawdzić czy postępowanie w interesującej ich sprawie nie odbiega od ustalonego wzorca. Samorząd prowadzi analizę efektywności swojego działania

        

Wykonanie tych sześciu zadań będzie warunkiem uzyskania „certyfikatu przejrzystego urzędu”. W ramach tych zasad są również przewidziane zadania dla radnych, m. in.: opracowanie kodeksu etycznego radnego, imienne głosowanie, stałe terminy obrad rady.

         Starostwo Powiatowe zgłosiło swój akces do programu i w miarę upływu czasu będziemy prezentować społeczności Powiatu Grodziskiego etapy jego realizacji, spełniając jednocześnie jeden z warunków powodzenia Akcji – podwyższenie wiedzy i świadomości mieszkańców w zakresie prawidłowego sposobu organizowania działalności władz publicznych oraz niebezpieczeństw zawiązanych z korupcją.

CERTYFIKAT „PRZEJRZYSTA POLSKA” PRZYZNANY STAROSTWU
W sobotę, 4 marca br., w redakcji Gazety Wyborczej 403 samorządy, z ponad 775 zgłoszonych, otrzymały certyfikaty „Przejrzysta Polska”. Samorządy te wzięły udział w akcji pod tym samym hasłem, której celem było m.in. wyeliminowanie korupcji w samorządach. Jednostki samorządu terytorialnego wszystkich szczebli, wykonały zadania odpowiadające sześciu zasadom dobrego rządzenia, m.in. przejrzystości, przeciwdziałania korupcji, fachowości. Udział w akcji polegał na zrealizowaniu w ciągu roku minimum 6 zadań obligatoryjnych oraz 6 fakultatywnych. Przykładowe zadania to opracowanie kodeksu etycznego urzędnika i radnego, opracowanie materiału dla mieszkańców o strategii i budżecie powiatu, przygotowanie przewodników po usługach świadczonych dla mieszkańców, opracowanie i wdrożenie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi, planu rozwoju lokalnego oraz zmian w Statucie Rady Powiatu. Zadania odpowiadały 6 zasadom dobrego rządzenia, zaproponowanym przez Fundację S. Batorego, czyli: przejrzystości, przeciwdziałaniu korupcji, partycypacji społecznej, przewidywalności, fachowości i rozliczalności.

Certyfikat w imieniu grodziskiego starostwa odebrał sekretarz powiatu Tomasz Dolata.

W związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) informujemy, iż na podstawie art. 13 RODO od dnia 25 maja 2018 r. będą Pani/Panu przysługiwały określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Starostwo Powiatowe w Grodzisku Wielkopolskim.

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Grodziski z siedzibą przy ul. Żwirki i Wigury 1, 62-065 Grodzisk Wielkopolski; tel.: 61 44 52 500

2. W Starostwie Powiatowym w Grodzisku Wielkopolskim wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, z którym można skontaktować się pod adresem e-mail: iod@pgw.pl

3. Do zakresu działania samorządu powiatowego należy wykonywanie określonych ustawami:

– zadań własnych o charakterze ponadgminnym;

– zadań zleconych z zakresu administracji rządowej;

oraz zadań realizowanych na podstawie porozumień zawieranych z organami administracji publicznej.

Starostwo Powiatowe w Grodzisku Wielkopolskim gromadzi Państwa dane w celu realizacji zadań wynikających z przepisów prawa, a w szczególności z ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2017 r., poz. 1868). Podstawa prawna przetwarzania Państwa danych wynika z przepisów prawa krajowego i unijnego.

4. Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w ściśle określonym, minimalnym zakresie niezbędnym do osiągnięcia celu, o którym mowa powyżej. W szczególnych sytuacjach Administrator może przekazać/powierzyć Państwa dane innym podmiotom (np. organy administracji publicznej, wymiar sprawiedliwości, administracja skarbowa, instytucje związane
z obsługą szeroko pojętych funduszy unijnych, podmioty związane z obsługą sfery socjalnej – ZUS, PFRON). Podstawą przekazania/powierzenia danych są przepisy prawa lub właściwie skonstruowane, zapewniające bezpieczeństwo danym osobowym, umowy powierzenia danych do przetwarzania.

5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w ramach dokumentacji prowadzonej przez Starostwo Powiatowe w Grodzisku Wielkopolskim w formie papierowej i elektronicznej na podstawie przepisów prawa dotyczących archiwizacji, przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w pkt 3, lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji. Oznacza to, że dane osobowe mogą zostać zniszczone po upływie od 5 do 50 lat lub być przetwarzane bezterminowo, zależnie od kategorii archiwalnej danej sprawy i przepisów.

6. W związku z przetwarzaniem przez Starostwo Powiatowe w Grodzisku Wielkopolskim Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do:

– dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 RODO z zastrzeżeniem, że udostępniane dane osobowe nie mogą ujawniać informacji niejawnych, ani naruszać tajemnic prawnie chronionych, do których zachowania zobowiązany jest Starosta Grodziski;

– sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO;

– usunięcia danych, na podstawie art. 17 RODO, przetwarzanych na podstawie Pani/Pana zgody; w pozostałych przypadkach, w których Starostwo Powiatowe przetwarza dane osobowe na podstawie przepisów prawa, dane mogą być usunięte po zakończeniu okresu archiwizacji;

– wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzanych danych, na podstawie art. 21 RODO, z zastrzeżeniem, że nie dotyczy to przypadków, w których Starostwo Powiatowe w Grodzisku Wielkopolskim posiada uprawnienie do przetwarzania danych na podstawie przepisów prawa.

7. W przypadkach, w których przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj. Pani/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność
z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

8. W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Starostwo Powiatowe w Grodzisku Wielkopolskim Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu właściwego w sprawach ochrony danych osobowych to jest Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

9. W Starostwie Powiatowym w Grodzisku Wielkopolskim nie wykonuje się przetwarzania Pani/Pana danych w sposób zautomatyzowany.

 

UWAGA!

Drodzy Państwo, zatwierdzony i aktualny projekt organizacji ruchu jest ważny tylko w przypadku złożenia, co najmniej na 7 dni wcześniej przed planowanymi robotami w pasie drogowym, zawiadomienia właściwych jednostek (tj. KPP, Zarządcę drogi, Zarządzającego ruchem) o wprowadzeniu organizacji ruchu. Data wskazana w zawiadomieniu o wprowadzeniu organizacji ruchu musi być spójna z terminem zajęcia pasa drogowego.
Bez udokumentowania złożenia tego zawiadomienia nie będzie możliwości wydania zezwolenia na zajęcie pasa drogowego. Wszelkich informacji udzielają pracownicy Referatu Inwestycji i Dróg Powiatowych pod nr tel. 61 44 46 385 lub osobiście w siedzibie przy ul. Rakoniewickiej 40 w m. Grodzisk Wlkp.