System Zarządzania Jakością ISO 9001 – 2000

wersja do druku
RECERTYFIKACJA CERTYFIKATU ISO GRODZISKIEGO STAROSTWA

W dniach 12 i 13 marca br. grodziskie starostwo zostało poddane ocenie przez auditora wiodącego Barbarę Żelezik, przedstawiciela Polskiej Izby Handlu Zagranicznego, w ramach przyznanego 6 lat temu Certyfikatu ISO 9001 : 2001.

Audit ten miał charakter odnowieniowy, którego poprawne przeprowadzenie, pozwoliło na uzyskanie kontynuacji Certyfikatu na kolejne 3 lata. Auditowi poddane zostały wytypowane wydziały grodziskiego urzędu, za pomocą dostarczonych próbek. Brak niezgodności jest dowodem na poprawność działania systemu.

Każdemu auditowi towarzyszy spotkanie otwierające i zamykające, w którym uczestniczą naczelnicy wydziałów, auditowana kadra oraz pełnomocnik starosty ds. ISO Tomasz Dolata. Za przeprowadzony audit i słowa uznania skierowane do kadry grodziskiego starostwa, podziękował starosta grodziski Mariusz Zgaiński.

 

AUDIT POTWIERDZIŁ JAKOŚĆ W URZĘDZIE

W poniedziałek 11 marca br. przedstawicielka Polskiej Izby Handlu Zagranicznego Krystyna Milczarek przeprowadziła audit zewnętrzny sprawdzający prawidłowe funkcjonowanie w grodziskim starostwie Systemu Zarządzania Jakością wg normy ISO 9001 : 2009.

Na spotkaniu otwierającym spotkała się z Najwyższym Kierownictwem w osobach: Antoni Kłak – wicestarosta grodziski, Sławomir Górny – członek Zarządu Powiatu, Tomasz Dolata – Pełnomocnik starosty ds. ISO oraz naczelnikami poszczególnych wydziałów. Przedstawiła program auditu, który objął 3 wydziały oraz Najwyższe Kierownictwo.

Spotkanie zamykające z panią auditor, które odbyło się po całym dniu wytężonej pracy, posłużyło przekazaniu uwag i spostrzeżeń. Norma ISO 9001 : 2009 skierowana jest głównie na obsługę klienta zewnętrznego, i jego obsługa w starostwie została wysoko oceniona.

Tegoroczny audit nie wykazał żadnych niezgodności w działającym systemie, co upoważnia auditora zewnętrznego o rekomendowanie do Polskiej Izby Handlu Zagranicznego o kontynuacje normy w grodziskim starostwie.

 

ISO 9001:2009

16 marca br., przeprowadzony został audit zewnętrzny – recertyfikacyjny, mający na celu wykazać, że Starostwo spełnia wymagania zarządzania systemem jakości, zgodnego z normą ISO 9001:2001. W trakcie auditów przeprowadzonych w wybranych wydziałach i komórkach organizacyjnych Starostwa, stwierdzono, iż dostarczone obiektywne dowody potwierdzają pracę Starostwa zgodnie z międzynarodową normą. Auditorzy nie tylko utrzymali dotychczasowy certyfikat, ale nadali mu najnowszą wersję PN-EN ISO 9001:2009, co było rezultatem wprowadzonych w roku 2008 zmian w normie ISO i zastosowania ich w systemie zarządzania jakością w Starostwie.


AUDIT ZEWNĘTRZNY ISO

Przez cały poniedziałek, 16 marca br., w Starostwie Powiatowym w Grodzisku Wielkopolskim przedstawicielki Polskiej Izby Handlu Zagranicznego przeprowadziły audity zewnętrzne, w ramach przyznanej 3 lata temu, normy Systemu Zarządzania Jakością PN EN 9001:2001. Auditor wiodący Krystyna Milczarek wraz z auditorem pomocniczym Anną Pożogą, w trakcie dnia pracy urzędu, sprawdzały poprawność działania wybranych komórek organizacyjnych. Audit przeprowadzono również ze starostą grodziskim Stanisławem Hadką oraz pełnomocnikiem starosty ds. ISO Tomaszem Dolatą.

Na spotkaniu zamykającym z kadrą kierowniczą, auditor wiodący poinformowała o efektach całodziennej pracy. Przedstawiła spostrzeżenia na temat funkcjonowania normy ISO w grodziskim starostwie.

Ze względu na brak niezgodności, Krystyna Milczarek, przekazała, iż będzie rekomendować w Polskiej Izbie Handlu Zagranicznego o nadaniu na kolejne 3 lata, Certyfikatu potwierdzającego prawidłową pracę, zgodną z normą PN EN 9001:2009. Na zakończenie starosta grodziski Stanisław Hadka podziękował auditorkom za „bezkolizyjne” wykonanie swoich zadań, a pracownikom pogratulował działań zgodnych z Systemem Zarządzania Jakością.

 

JAKOŚĆ POTWIERDZONA CERTYFIKATEM ISO

Wójtowie i burmistrzowie bądź ich przedstawiciele, radni i przewodniczący Rady Powiatu, szefowie jednostek powiatowych, pracownicy Starostwa oraz Zbigniew Rak, dyrektor Dolnośląskiego Oddziału PIHZ Certyfikacja Sp. z o.o. byli gośćmi na uroczystości wręczenia certyfikatu ISO PN-EN 9001-2001 grodziskiemu Starostwu Powiatowemu.

Kameralna uroczystość rozpoczęła się w piątek 25 maja, o godzinie 12.00.

Obecnych powitał Starosta Władysław Chwalisz. W swoim wystąpieniu powiedział, że od momentu powstania samorządu powiatowego, dokładano wszelkich starań, aby usługi świadczone przez Starostwo były na jak najwyższym poziomie. Stąd też, wprowadzono m.in. system obiegu dokumentacji w urzędzie; Starostwo przystąpiło do akcji „Przejrzysta Polska”. Kolejnym krokiem była decyzja o wdrożeniu systemu jakości, zgodnego z normą ISO, w marcu ubiegłego roku. Po roku, przedstawicielka Polskiej Izby Handlu Zagranicznego przeprowadziła audit zewnętrzny – certyfikujący, który potwierdził poprawność wdrożenia systemu.

Władysław Chwalisz powiedział, że wdrożenie ISO otwiera drogę do wprowadzenia w niedalekiej przyszłości e-administracji. Serdecznie podziękował wszystkim zaangażowanym w prace nad wprowadzaniem systemu; szczególnie zaś auditorom wewnętrznym: Natalii Chorąziak, Małgorzacie Górnej – Lesińskiej oraz Mikołajowi Kandulskiemu oraz sekretarzowi Tomaszowi Dolacie, pełnomocnikowi ds. zarządzania jakością.

Gratulując wejścia do elitarnego i wąskiego grona urzędów, posiadających certyfikaty jakości ISO, Zbigniew Rak przekazał Władysławowi Chwaliszowi certyfikat.

Z gratulacjami pospieszyli także, obecni w sali Budynku B Starostwa, zaproszeni goście.

Uroczystość zakończył toast oraz poczęstunek, przygotowany przez ZSP w Grodzisku Wlkp.

PIERWSZY AUDIT W STAROSTWIE
W grudniu ubiegłego roku, Starostwo Powiatowe w Grodzisku Wielkopolskim rozpoczęło wdrażanie systemu zarządzania jakością ISO 9001. To kolejny etap podwyższania jakości naszych usług, świadczonych mieszkańcom powiatu.

W dniach 22-24 marca br. Starostwo poddane zostało auditowi zewnętrznemu przez Polską Izbę Handlu Zagranicznego, certyfikującą firmy i instytucje, starające się o przyznanie certyfikatu zarządzania systemem jakości, zgodnym z normą ISO 9001:2000. Auditorem wiodącym w naszym urzędzie była Krystyna Milczarek.

Na spotkaniu zamykającym, w którym udział wzięli starosta oraz pracownicy, K. Milczarek poinformowała o pomyślnych wynikach auditu i skierowaniu odpowiedniego wniosku o nadanie certyfikatu dla grodziskiego Starostwa.

w górę