Zasady

wersja do druku
ZASADA PIERWSZA – ZASADA PRZEJRZYSTOŚCI

         Jak już wcześniej informowaliśmy Państwa, Starostwo Powiatowe w Grodzisku Wielkopolskim wraz z Radą Powiatu przystąpiło do programu „Przejrzysta Polska”. W ramach tej akcji zobowiązaliśmy się zrealizować 6 zadań obligatoryjnych i kilka fakultatywnych. Chcielibyśmy na łamach „Informatora Powiatowego” (w kolejnych miesiącach) przybliżyć Państwu realizację tych zadań.

         Pierwszym zadaniem obligatoryjnym jest opracowanie opisu usług świadczonych w samorządzie. Celem zadania jest ułatwienie mieszkańcom dostępu do usług świadczonych przez Starostwo. Zostanie opracowanych 50 kart najczęściej wykonywanych usług. Karty te będą zawierały podstawowe informacje: nazwa usługi, podstawa prawna, wykaz potrzebnych dokumentów, wysokość opłat, dokładne określenie miejsca wykonywania usługi, określenie czasu realizacji usługi, informacje o trybie odwoławczym.

         Zostanie opracowana procedura aktualizacji tych kart oraz informacja dla mieszkańców (między innymi w Informatorze Powiatowym, na stronach internetowych Powiatu) o zasadach ich udostępnienia. W nieodległej przyszłości planuje się w Starostwie uruchomienie punktu informacyjnego dla klientów urzędu. W tym punkcie zamierzamy zebrać wszystkie karty usług, aby mieszkańcy mieli w jednym miejscu wszystkie dostępne informacje na temat świadczonych usług przez urząd oraz niezbędnymi do ich realizacji dokumentami.

         W celu opracowania opisu usług zostało zorganizowane spotkanie Sekretarza Powiatu z Naczelnikami Wydziałów oraz Dyrektorami i Kierownikami jednostek organizacyjnych w celu omówienia sposobu realizacji tego zadania i terminu jego realizacji. Naczelnicy, Dyrektorzy i Kierownicy są odpowiedzialni za realizację tego zadania. Zostali też oni poinformowani o celu opracowania opisu świadczonych usług. Najważniejsze jest, aby karty zostały opracowane w taki sposób, aby były zrozumiałe dla mieszkańców bez zbędnych dodatkowych informacji. Tam, gdzie to będzie konieczne, karty usług będą wzbogacone o formularze wniosków. Wszystkie karty poza tym, że będą dostępne w urzędzie, będą zamieszczone na stronie internetowej, aby korzystający z Internetu mogli w ten sposób pobrać konieczne im karty wraz z wnioskami.

         Karty te pod względem formatowania i standardu opisu będą jednorodne. Zostanie opracowana procedura wdrożenia i aktualizacji kart oraz zostaną wyznaczone osoby odpowiedzialne za ich aktualizację i skuteczne informowanie o zmianach mieszkańców.

         Ideą tego zadania jest, aby przewodnik po usługach zawierał wszystkie niezbędne informacje i formularze potrzebne klientom urzędu do realizacji usług świadczonych przez Starostwo.

         Zadanie jest to realizowane w ramach „Zasady Przejrzystości”, która zakłada skuteczne informowanie mieszkańców o zasadach funkcjonowania administracji.

 

ZASADA DRUGA – KODEKS ETYCZNY

Drugą zasadą – zadaniem w ramach społecznej akcji „Przejrzysta Polska” jest wypracowanie i wdrożenie kodeksu etycznego pracowników urzędu powiatowego. Jest to zadanie obligatoryjne. Kodeks etyczny będzie zbiorem wartości i zasad, jakimi kierują się pracownicy danego urzędu. Dla realizacji tego zadania zarządzeniem Starosty zostanie powołany zespół do opracowania tego dokumentu. Wszyscy pracownicy Starostwa zostaną poinformowani o przystąpieniu do tworzenia kodeksu i możliwości nanoszenia uwag. Kodeks ma być stworzony przez pracowników urzędu – nie powinien być powielaniem kodeksów innych urzędów. W celu wykonania tego działania zostanie zorganizowane spotkanie z pracownikami, aby w formie dyskusji (warsztaty lub ankiety) wypracować zasady i wartości, które znajdą się w kodeksie, a jakimi powinni kierować się urzędnicy. Wnioski z dyskusji będą podstawą do stworzenia projektu, który w dalszym postępowaniu – już w gronie węższym – powołanej komisji, przybierze ostateczną wersję. Kodeks ten zostanie podany do publicznej wiadomości, zamieszczony na stronie internetowej, w Informatorze Powiatowym i zacznie funkcjonować w jednostce, jako dokument, który nie podlega okresowej ocenie, ani aktualizacji. Tekst kodeksu zostanie powielony i dostarczony wszystkim pracownikom w celu zapoznania i stosowania w praktyce urzędniczej. Wyrażamy nadzieję, że realizacja tego zadania wpłynie na zwiększenie zaufania mieszkańców do urzędu i pracy poszczególnych urzędników.

ZASADA TRZECIA – PROGRAM WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI

         Trzecim obowiązkowym zadaniem w ramach Akcji jest opracowanie i wdrożenie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi. Celem zadania jest opracowanie wieloletniego programu współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi i przyjęcie go przez Radę Powiatu w formie uchwały. Jest to zadanie, które Powiat Grodziski już realizuje, ponieważ taka uchwała została wywołana i podjęta przez Radę z początkiem bieżącego roku. Podjęcie tej uchwały spowodowane było zmianą ustawy o finansach publicznych. Od stycznia tego roku zmienił się sposób i zasady dofinansowania działalności organizacji społecznych, pozarządowych, stowarzyszeń. Najogólniej rzecz ujmując, aby organizacje mogły być wsparte finansami publicznymi muszą przedstawić program działania i złożyć ofertę jednostce samorządu terytorialnego na zadanie, które leży w obszarze działania samorządu. Innym sposobem jest rozpisanie konkursu na wykonanie zadania, na które jednostka samorządu terytorialnego ma zagwarantowane środki finansowe i może przekazać je organizacji społecznej, stowarzyszeniu, które wygra postępowanie konkursowe. Przyjęty uchwałą Rady program obejmuje okres jednego roku, natomiast ideą zawartą w tym zadaniu w ramach „Przejrzystej Polski” jest, aby program ten był wieloletni. Poza tym zadanie to musi być realizowane z udziałem organizacji pozarządowych. W tym celu 21 kwietnia br. zaprosiliśmy do współpracy dla realizacji zadania przedstawicieli wszystkich działających na terenie Powiatu organizacji (informacja na temat tego spotkania zamieszczona była w poprzednim numerze Informatora Powiatowego). Zadanie to jest wykonane, gdy wieloletni program współpracy z organizacjami pozarządowymi określa następujące elementy:

          zakres współpracy z organizacjami pozarządowymi

          formy współpracy z organizacjami pozarządowymi

          sposób dotowania organizacji

          powołanie koordynatora do spraw współpracy z organizacjami pozarządowymi

          powołanie zespołu konsultacyjnego do spraw współpracy z organizacjami pozarządowymi

          sposób monitorowania współpracy

          zasady komunikacji samorządu z organizacjami pozarządowymi

         W tym kierunku zmierzają prace Starostwa, aby stworzyć taki wieloletni plan współpracy z organizacjami pozarządowymi, a z drugiej strony oczekujemy i zachęcamy organizacje pozarządowe do monitorowania postępów akcji „Przejrzysta Polska” oraz przekazywania sygnału zwrotnego z realizacji zadań, w celu podjęcia ewentualnych działań korygujących. Chodzi o zbudowanie płaszczyzny współpracy pomiędzy samorządem terytorialnym, a organizacjami pozarządowymi w celu podniesienia jakości działania samorządu. Informacje o realizacji zadań zamieszczane będą na stronach internetowych Powiatu i tam również będzie możliwość wyrażania opinii na temat jego realizacji przez mieszkańców oraz organizacje społeczne.

         Ponadto w celu większej aktywizacji lokalnej społeczności chcemy, jako dodatkowe zadanie podjąć uchwałę Rady w sprawie inicjatywy uchwałodawczej mieszkańców. Celem zadania jest umożliwienie większej aktywności i uczestnictwa mieszkańców na rzecz Powiatu, poprzez stworzenie prawnych podstaw do podejmowania przez mieszkańców inicjatyw uchwałodawczych. Na temat samej procedury oraz sposobu złożenia wniosku, a także dolną liczbę osób (50 lub 100) mogących wystąpić z inicjatywą uchwałodawczą określi Rada Powiatu i nie chciałbym w tym miejscu uprzedzać jej działań. Myślę, że zadanie to zostanie zrealizowane do końca września bieżącego roku, o czym będziecie Państwo poinformowani.

ZASADA CZWARTA – OPRACOWANIE STRATEGII SPOŁECZNO – EKONOMICZNEJ POWIATU

Kolejnym zadaniem do realizacji w ramach akcji „Przejrzysta Polska” jest opracowanie z udziałem społeczności lokalnej strategii rozwoju społeczno-ekonomicznego powiatu oraz krótkiego materiału przybliżającego strategię mieszkańcom. Powiat Grodziski uchwałą Rady Powiatu nr XXXV/171 z dnia 26.02.2002 roku przyjął dokument pod nazwą „Strategia Rozwoju Powiatu Grodzisk Wielkopolski”. Strategia ta określa misję, cele i kierunki działania samorządu powiatowego na lata 2002 – 2012. W związku z tym, że Strategia jest już opracowana, w dzisiejszym numerze Informatora Powiatowego, jako realizację powyższego zadania chcielibyśmy Państwu przybliżyć, czym jest ten dokument.

         Strategia określa bliżej opcje i warianty rozwoju powiatu, ustala kierunki działań w zakresie społeczności, przestrzeni, infrastruktury, gospodarki i finansów.

         Strategia winna spełniać kilka podstawowych funkcji:

Po pierwsze – powinna być materiałem informującym o zasobach i potrzebach powiatu, wskazującym potencjalnym inwestorom i organom decyzyjnym możliwości i pożądane kierunki działania.

Po drugie – ma stanowić instrument ułatwiający planowanie, organizowanie i realizowanie przedsięwzięć służących społeczności lokalnej.

Po trzecie – powinna wyzwolić rozwój inicjatyw obywatelskich, nawiązanie bądź umocnienie lokalnych więzi społecznych, które mogą zaowocować powstaniem instytucji (stowarzyszenia, fundacje, organizacje obywatelskie) wspierających realizację celów określonych w Strategii.

Po czwarte – winna stać się podstawą tworzenia programów finansowanych z udziałem środków zewnętrznych, określając jednocześnie lokalne priorytety.

         Zatem uwzględniając powyższe przesłanki władze samorządowe powiatu uznały, iż najkorzystniejszym sposobem opracowania Strategii będzie tzw. debata społeczna, polegająca na wykonaniu opracowania przy udziale przedstawicieli różnych środowisk społecznych, gospodarczych, zawodowych, kulturalnych i samorządowych, działających na terenie powiatu. Metoda ta zapewnia szerokie uspołecznienie procesu budowania Strategii, co w konsekwencji powinno zwiększyć utożsamienie się z zaproponowanymi celami strategicznymi.

W ramach prac nad Strategią dokonano opisu stanu istniejącego powiatu grodziskiego w najważniejszych dziedzinach społeczno – gospodarczych, wykonano analizę SWOT czyli zidentyfikowano mocne i słabe strony oraz szanse i zagrożenia. W toku prac poszczególnych zespołów problemowych wskazano najistotniejsze problemy powiatu.

         Wykonane prace analityczne, sporządzone oceny i wnioski oraz przeprowadzone na ich podstawie dyskusje i konsultacje pozwoliły na sprecyzowanie celów strategicznych, dokonanie ich hierarchizacji oraz ustalenie wariantów rozwoju.

         „Strategia Rozwoju Powiatu Grodzisk Wlkp.” składa się z następujących elementów:

1.      wprowadzenie

2.      części I – ogólna charakterystyka powiatu grodziskiego

3.      części II – uwarunkowania i główne problemy rozwoju powiatu grodziskiego

4.      części III – główne kierunki rozwoju powiatu grodziskiego

5.      uwarunkowania realizacji ustaleń strategii

6.      podsumowanie.

         Katalog celów rozwoju powiatu grodziskiego – składa się z 3 poziomów hierarchicznych:

POZIOM I – GENERALNY CEL KIERUNKOWY – MISJA POWIATU – jest to syntetyczna deklaracja intencji władz powiatu, leżąca u podstaw formowania Strategii. Zestaw trwałych dążeń, których realizacja będzie miała wpływ na pomyślne dobro powiatu. Określa zasadnicze kierunki rozwoju powiatu w przyszłości, czyli wskazuje, do czego powiat będzie zmierzać w określonym horyzoncie czasowym.

POZIOM II – CELE STRATEGICZNE – będące konkretyzacją misji rozwoju. Wskazuje priorytetowe kierunki, dążenia do zaspokojenia potrzeb społeczno – gospodarczych, infrastrukturalnych i ekologicznych mieszkańców powiatu.

POZIOM III – CELE OPERACYJNE – wyrażające konkretne problemy do rozwiązania w poszczególnych sferach życia społecznego powiatu.

         Misja powiatu – jako cel kierunkowy została zdefiniowana następująco: „Powiat grodziski nowoczesny gospodarczo, z dobrze zorganizowaną edukacją, zdrowy i bezpieczny”. Dla poszczególnych sfer życia społeczno – gospodarczego opracowano cele strategiczne i operacyjne oraz zadania, których realizacja powinna przebiegać w perspektywie 10 lat. Przedstawiono je w formie tabelarycznej, jako swego rodzaju programy. Dla każdego z nich przewidywano opracowanie szczegółowych planów realizacyjnych.

         W toku prac wypracowano następujące cele strategiczne w poszczególnych dziedzinach życia społeczno – gospodarczego:

          gospodarka – wzrost dochodów społeczeństwa oraz ożywienie gospodarki powiatu

          infrastruktura – modernizacja i dalszy rozwój infrastruktury powiatu

          rynek pracy – wzrost liczby ofert pracy

          edukacja – rozszerzenie oferty edukacyjnej dla dzieci i młodzieży

          kultura, sport i turystyka – zachowanie i rozwijanie dziedzictwa kulturowego

          ochrona zdrowia – poprawa jakości dostępnych usług medycznych

          pomoc społeczna – stworzenie systemu wsparcia dla najsłabszych grup społecznych

          bezpieczeństwo publiczne – stała poprawa bezpieczeństwa i porządku publicznego

          ekologia – wykorzystanie walorów środowiska naturalnego w kierunku rozwoju agroturystyki i małej turystyki.

         Dla każdego z nich przewidziano opracowanie szczegółowych projektów realizacyjnych, które zawierać powinny cele, planowane zadania, spodziewane rezultaty, harmonogram realizacji oraz zakładane źródła finansowania.

         Opracowany i przyjęty dokument jest globalną projekcją pożądanych kierunków rozwoju powiatu, które w zależności od uwarunkowań sytuacyjnych mogą być korygowane, nowelizowane i zmieniane.

         „Strategia Rozwoju Powiatu Grodzisk Wlkp.” jest dokumentem „otwartym”, co gwarantuje zachowanie jej bieżącej aktualności.

         Strategia zakłada prowadzenie stałego monitoringu i okresowej oceny jej realizacji. W marcu 2005 roku sporządzono sprawozdanie z realizacji strategii za okres 2002 – 2004. Z satysfakcją można przyznać, iż Strategia jest dokumentem „żywym”, a jej założenia są realizowane. Jednakże mając na uwadze, przede wszystkim kondycję finansową powiatu, jednoczesna realizacja wszystkich zapisanych celów nie jest możliwa.

         W związku z powyższym Strategia w swych założeniach ujmuje możliwość dokonywania wyboru priorytetów, których realizacja ze względu na obecne zapotrzebowanie społeczno- gospodarcze, winna rozpoczynać się w pierwszej kolejności.

         Dlatego też, w poszczególnych obszarach działania powstały szczegółowe projekty sektorowe, przyjęte stosownymi uchwałami Rady Powiatu:

          Program Ochrony Zdrowia na lata 2002 – 2005,

          Strategia Rozwoju Pomocy Społecznej dla Powiatu Grodziskiego na lata 2002 – 2010,

          Program na Rzecz Osób Niepełnosprawnych,

          Program Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami,

          Program Zapobiegania i Zwalczania Bezrobocia,

          Program Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Porządku Publicznego na Terenie Powiatu Grodziskiego na lata 2003 – 2006.

         Decydując się na opracowanie i wdrażanie „Strategii Rozwoju Powiatu Grodzisk Wielkopolski”, władze powiatu miały świadomość, iż dokument ten samoistnie nie stanowi gwarancji zapewnienia rozwoju i poprawy warunków życia społeczności powiatu grodziskiego. Ostateczne efekty uzależnione są od wiedzy, umiejętności i przedsiębiorczości społeczności lokalnej powiatu, dynamizmu i skuteczności liderów oraz umiejętności organizowania się dla realizacji wspólnych przedsięwzięć. Strategia powinna w tym pomóc.

 

 

ZASADA PIĄTA – ZASADA FACHOWOŚCI

Piąta zasada akcji społecznej „Przejrzysta Polska” dotyczy fachowości, a konkretniej wprowadzenia procedury naboru na każdy wakat w Starostwie. Celem zadania jest zagwarantowanie równego dostępu do stanowisk pracy i weryfikacja kandydatów na pracowników w oparciu na kryterium fachowości. Chodzi o stworzenie dwóch odrębnych procedur:

1.      przeprowadzania konkursów na stanowiska kierownicze i stanowiska merytoryczne

2.      naboru na pozostałe wakaty w Urzędzie.

 

Mieszkańcy powinni skutecznie być poinformowani o przyjętych procedurach naboru.

W związku z podpisaną ustawą z dnia 6 maja bieżącego roku „O zmianie ustawy” o pracownikach rządowych…” która zacznie obowiązywać od dnia 7 sierpnia bieżącego roku zadanie to nie będzie realizowane w zakładanej formie. Ustawa ta określa bowiem szczegółowo obowiązek ogłaszania konkursów na wolne stanowiska urzędnicze, w tym na stanowiska kierownicze. Ogłoszenie o stanowisku urzędniczym oraz naborze kandydatów na to stanowisko Starosta będzie miał obowiązek umieszczania w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej w jednostce, w której jest prowadzony nabór. Tak więc nie potrzeba tworzyć dodatkowych procedur ponieważ ustawa wyszła jakby naprzeciw oczekiwaniom autorom akcji „Przejrzysta Polska” i wszystkie urzędy administracji samorządowej będą musiały ją stosować. Ustawa ta opublikowana jest w Dzienniku Ustaw nr 122 pod pozycją 1020.

ZASADA SZÓSTA – ZASADA ROZLICZALNOŚCI

Celem tego działania jest umożliwienie mieszkańcom uzyskania informacji o tym, jak zaprojektowano budżet na kolejny rok oraz o rozliczeniu budżetu z poprzedniego roku. Każdego roku należy opracować książeczkę (broszurę) z informacją o tym, że każdy mieszkaniec ma prawo znać budżet oraz w jaki sposób budżet jest tworzony i w jaki sposób można zgłaszać wnioski do budżetu. Informacje te muszą być podane językiem zrozumiałym, niespecjalistycznym, w przystępnej formie, łatwej do zrozumienia przez osoby nie znające terminologii finansowej. Dochody i wydatki powiatu są przedstawione w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Ważny jest edukacyjny charakter książeczki – wskazanie trendów i tendencji wieloletnich.

Informacja dostępna jest na stronach internetowych Powiatu – www.pgw.pl oraz w „Informatorze Powiatowym”, w numerze październikowym. Mieszkańcy mogą wyrazić swoją opinię na temat informacji o budżecie i uzyskać dodatkowe informacje w Starostwie, w Wydziale Finansowym.

Informator budżetowy

w górę