Zadania

wersja do druku
1. Opracowanie systemu badania opinii na temat funkcjonowania katalogu usług
Zarządzenie nr 24 Starosty Powiatu Grodziskiego
z dnia 15 września 2005 roku w sprawie polityki jakości
w Starostwie Powiatowym w Grodzisku Wielkopolskim
Analiza ankiet
2. Opracowanie procedury corocznego przeglądu i monitoringu kodeksu etycznego urzędnika prowadzonego przez pracowników urzędu oraz społeczność lokalną

Zarządzenie nr 15/2006

Starosty Grodziskiego

z 10 sierpnia 2006 roku

 

w sprawie zmiany zarządzenia nr 18/2005 z dnia 7 września 2005 roku

w sprawie wprowadzenia kodeksu etycznego pracownika

Starostwa Powiatowego w Grodzisku Wielkopolskim

pobierz

 Protokół ze spotkania organizacji pozarządowych powiatu grodziskiego

pobierz

3. Opracowanie z udziałem społeczności lokalnej procedury konsultacji społecznych
Załącznik do Uchwały

Nr XXXVI/191/2005

z dnia 29 listopada 2005 r.

PROGRAM WSPÓŁPRACYZ ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO w roku 2006

Powiat Grodzisk Wielkopolski

Rozdział II. Formy współpracy§ 5

1. Zlecenie realizacji zadań Powiatu Grodziskiego organizacjom pozarządowym i podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego odbywa się poprzez:

a) powierzenie wykonania zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie ich realizacji,

b) wspieranie wykonywania zadań publicznych poprzez udzielenie dotacji na dofinansowanie ich realizacji.2. Wzajemne informowanie się o planowanych kierunkach działalności i współdziałania w celu zharmonizowania tych kierunków odbywa się poprzez:

a) publikowanie ważnych informacji w serwisie informacyjnym oraz na stronach internetowych Powiatu

b) udział przedstawicieli organizacji w sesjach Rady Powiatu oraz Komisjach Rady Powiat

c) przekazywanie przez organizacje informacji o przewidywanych lub realizowanych w 2005 roku zadaniach sfery publicznej (o których mowa w Rozdziale I § 4 „Programu”), których realizacja odbywa się w oparciu o środki inne niż wynikające z „Programu”,

d) konsultowanie listy zagadnień priorytetowych, o których mowa w Rozdziale I, na kolejny rok budżetowy.3. Konsultowanie projektów aktów normatywnych w dziedzinach dotyczących działalności organizacji odbywa się poprzez:

a)informowanie organizacji o planowanych sesjach Rady Powiatu oraz posiedzeniach komisji Rady Powiatu, na których dyskutowane będą projekty uchwał odnoszących się do zagadnień związanych z profilem działalności tych organizacji,

b) udostępnienie  projektów uchwał na stronie internetowej Powiatu.

4. Tworzenie wspólnych zespołów zadaniowych o charakterze doradczymi inicjatywnym, które nastąpić może w sytuacji zaistniałej potrzeby z inicjatywy organów Powiatu lub organizacji, w celu:

a) przygotowania projektów uchwał Rady Powiatu w sprawach dotyczących działalności pożytku publicznego,

b) przygotowania opinii w sprawach związanych z „Programem”,

c) przygotowania sprawozdania z realizacji „Programu”.

5.Inne formy wsparcia mogą obejmować w szczególności:

a) udzielenie pomocy przy organizowaniu spotkań otwartych przez organizacje, których tematyka wiąże się z  „Programem”, np. poprzez możliwość nieodpłatnego udostępnienia lokalu, środków technicznych, itp.

b) udzielanie pomocy w pozyskiwaniu środków finansowych na realizację zadań publicznych z innych źródeł niż dotacja Powiatu

c) organizację przez Powiat lub współudział organu Powiatu w organizacji szkoleń, konferencji, forum wymiany doświadczeń, w celu podniesienia sprawności funkcjonowania organizacji,

d) nieodpłatne udostępnienie materiałów związanych ze wspieraniem oraz powierzaniem realizacji zadań publicznych, których realizacja odbywa się w drodze konkursu ofert,

e) promocję działalności organizacji uczestniczących w realizacji „Programu” na stronach internetowych Powiatu, poprzez utworzenie „bazy dobrych praktyk”.

w górę