Wstęp

wersja do druku

CERTYFIKAT

WSTĘP

            Społeczna Akcja „Przejrzysta Polska” prowadzona m.in. przez Gazetę Wyborczą, Centrum Edukacji Obywatelskiej, przy wsparciu Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej, ma na celu promowanie uczciwości i skuteczności samorządów, poprawę jakości życia publicznego oraz pobudzanie aktywności obywatelskiej. Termin jego realizacji przewidziany jest na okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2005r. W ramach tego programu samorządy, w tym również rady (gminne, powiatowe) będą miały do wykonania określone zadania. Uczestnicy będą realizować zadania przypisane do sześciu zasad dobrego zarządzania – przejrzystości, przeciwdziałania korupcji, partycypacji społecznej, przewidywalności, fachowości i rozliczalności. Zadania podzielono na obowiązkowe i dodatkowe. Do obowiązkowych zadań należą:?>?>?>

1.     opracowanie opisu usług świadczonych przez samorząd

Przewodnik po usługach powinien być tak napisany, aby zawarte w nim informacje nie wymagały dodatkowego komentarza, ponadto do kart usług należy dołączyć wszystkie niezbędne formularze

2.     wypracowanie i wdrożenie kodeksu etycznego pracowników urzędu powiatowego

Samorząd powinien opracować i wdrożyć kodeks etyczny swoich pracowników, nakładający na urzędnika obowiązek unikania sytuacji, które mogą być zinterpretowane jako korupcyjne oraz powstrzymywania się od działań, które mogłyby być zinterpretowane jako nieetyczne.

3.     opracowanie i wdrożenie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi

Samorząd systematycznie współpracuje z organizacjami społecznymi i innymi grupami obywatelskimi, wspólnie z nimi podejmuje inicjatywy mające na celu rozwiązywanie problemów lokalnych i rozwój społeczno-ekonomiczny.

4.      opracowanie, z udziałem społeczności lokalnej, strategii rozwoju społeczno – ekonomicznego powiatu oraz krótkiego materiału przybliżającego strategię mieszkańcom

Samorząd posiada strategiczny plan rozwoju obejmujący wszystkie obszary działania w perspektywie wieloletniej. Strategia rozwoju opracowywana jest przy aktywnym udziale społeczności lokalnej.

5.      wprowadzenie systemu ciągłej poprawy funkcjonowania urzędu opartego na celach  jakościowych, zakomunikowanych społeczności lokalnej

W samorządzie istnieją wypracowane metody skutecznego komunikowania się z mieszkańcami zapewniające szerokie dotarcie do mieszkańców z informacjami na temat funkcjonowania samorządu lokalnego i możliwość zbierania uwag i opinii członków wspólnoty samorządowej.

Ponadto samorząd prowadzi politykę naboru i oceny pracowników w oparciu o kryterium fachowości i zaangażowania w pracę oraz dba o stałe podnoszenie kompetencji swoich pracowników.

6.     urząd przygotuje i rozpropaguje książeczkę (coroczny informator budżetowy dla mieszkańców) pt. „Skąd mamy pieniądze i na co je wydajemy”

Samorząd tworzy budżet na kolejne lata w oparciu o zadania planowane do wykonania (WPI, WPF), posiada ustalone, jasne i jawne procedury postępowania w realizacji swoich zadań. Zainteresowane osoby mają do nich dostęp i mogą sprawdzić czy postępowanie w interesującej ich sprawie nie odbiega od ustalonego wzorca. Samorząd prowadzi analizę efektywności swojego działania

        

Wykonanie tych sześciu zadań będzie warunkiem uzyskania „certyfikatu przejrzystego urzędu”. W ramach tych zasad są również przewidziane zadania dla radnych, m. in.: opracowanie kodeksu etycznego radnego, imienne głosowanie, stałe terminy obrad rady.

         Starostwo Powiatowe zgłosiło swój akces do programu i w miarę upływu czasu będziemy prezentować społeczności Powiatu Grodziskiego etapy jego realizacji, spełniając jednocześnie jeden z warunków powodzenia Akcji – podwyższenie wiedzy i świadomości mieszkańców w zakresie prawidłowego sposobu organizowania działalności władz publicznych oraz niebezpieczeństw zawiązanych z korupcją.

CERTYFIKAT „PRZEJRZYSTA POLSKA” PRZYZNANY STAROSTWU
W sobotę, 4 marca br., w redakcji Gazety Wyborczej 403 samorządy, z ponad 775 zgłoszonych, otrzymały certyfikaty „Przejrzysta Polska”. Samorządy te wzięły udział w akcji pod tym samym hasłem, której celem było m.in. wyeliminowanie korupcji w samorządach. Jednostki samorządu terytorialnego wszystkich szczebli, wykonały zadania odpowiadające sześciu zasadom dobrego rządzenia, m.in. przejrzystości, przeciwdziałania korupcji, fachowości. Udział w akcji polegał na zrealizowaniu w ciągu roku minimum 6 zadań obligatoryjnych oraz 6 fakultatywnych. Przykładowe zadania to opracowanie kodeksu etycznego urzędnika i radnego, opracowanie materiału dla mieszkańców o strategii i budżecie powiatu, przygotowanie przewodników po usługach świadczonych dla mieszkańców, opracowanie i wdrożenie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi, planu rozwoju lokalnego oraz zmian w Statucie Rady Powiatu. Zadania odpowiadały 6 zasadom dobrego rządzenia, zaproponowanym przez Fundację S. Batorego, czyli: przejrzystości, przeciwdziałaniu korupcji, partycypacji społecznej, przewidywalności, fachowości i rozliczalności.

Certyfikat w imieniu grodziskiego starostwa odebrał sekretarz powiatu Tomasz Dolata.

w górę