Informacje

wersja do druku
SPOTKANIE Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI

21 kwietnia br. w siedzibie Starostwa – wspólnie z Gminą Grodzisk Wlkp. zorganizowaliśmy spotkanie z organizacjami pozarządowymi. Głównym celem spotkania było zaprezentowanie programu „Przejrzysta Polska”, ze szczególnym uwzględnieniem zadań fakultatywnych. Przedstawicielom organizacji rozdaliśmy listę zgłoszonych przez samorządy zadań – omawiając każde z nich, prosząc jednocześnie o ocenę zasadności ich wyboru. W tym celu rozdaliśmy ankiety, w których oprócz pełnej nazwy wybranego zadania fakultatywnego było miejsce na dokonanie oceny, z punktu widzenia mieszkańców; czy realizacja jest bardzo potrzebna, potrzebna, mało potrzebna, niepotrzebna. Z satysfakcją odnotowujemy, że wśród wypełnionych ankiet przeważają oceny – jest potrzebna. Wiele zadań postrzeganych jest jako bardzo potrzebnych. Żadne zadanie nie zostało ocenione jako mało potrzebne lub niepotrzebne. Świadczy to o tym, że organizacje pozarządowe popierają realizację zgłoszonych przez nas zadań i pozytywnie wyrażają się o całej akcji. Ponadto organizacje wyszły z inicjatywą, aby umożliwić im na forum publicznym prezentowania swoich nie tylko ocen realizacji poszczególnych zadań, ale same chciałby by rozliczać się np. z publicznych pieniędzy. Przedstawiciele organizacji pozarządowych wyrazili chęć wydania podobnego dokumentu, jak samorządy – skąd, na co wydajemy środki finansowe. Zainteresowanie organizacji pozarządowych, potwierdzone przybyciem niemal wszystkich zaproszonych, jest wyrazem oczekiwań mieszkańców, którzy reprezentowani są także przez organizacje pozarządowe, na otwartość działań urzędu, jawności życia publicznego. Nie było to ostatnie spotkanie, ale początek wspólnej drogi budowania przejrzystości działań administracji, przy życzliwym monitoringu czynników społecznych.

w górę