Organizacje pozarządowe

wersja do druku

OGŁOSZENIE

O KONSULTACJACH Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI

 

„Programu współpracy Powiatu Grodziskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok”

 

Do udziału w konsultacjach zaprasza się wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działające na terenie Powiatu Grodziskiego.

 

Przedmiot konsultacji:

„Program współpracy Powiatu Grodziskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok”.

 

Konsultacje trwają od 10 lutego 2020 roku do dnia 19 lutego 2020 roku.

 

Treść projektu programu można pobrać poniżej oraz jest on dostępny bezpośrednio w Biurze Obsługi Mieszkańca Starostwa Powiatowego w Grodzisku Wielkopolskim, ul. Żwirki i Wigury 1a.

 

Forma konsultacji:

Wnioski i uwagi do projektu programu należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19 lutego 2020 r. w BOM – ie Starostwa Powiatowego w Grodzisku Wielkopolskim, przesyłać drogą listowną na adres Starostwo Powiatowe w Grodzisku Wielkopolskim ul. Żwirki i Wigury 1, 62 – 065 Grodzisk Wlkp. (decyduje data wpływu do urzędu) lub pocztą elektroniczną na adres e-mail: promocja@pgw.pl.

 

Osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest Katarzyna Sielecka – inspektor Wydziału Oświaty, Kultury i Promocji Starostwa Powiatowego w Grodzisku Wielkopolskim, tel. 61 44 52 562, adres e – mail: promocja@pgw.pl.

 

 

Starosta Grodziski

  /-/ Mariusz Zgaiński

 

Do pobrania:

 1. Uchwała Zarządu Powiatu – pobierz /pdf/,
 2. Projekt Programu – pobierz /pdf/
 3. Formularz opinii/uwag – pobierz /doc/

*****************************************************************************************

Konkurs na realizację zadania z zakresu prowadzenia punktu przeznaczonego na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej w roku 2020 został rozstrzygnięty;

Punkt przeznaczony na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej i świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w Grodzisku Wlkp. w roku 2020 będzie prowadzony przez
Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych „WSPARCIE, INFORMACJA, ROZWÓJ” z siedzibą w Górze;
Harmonogram funkcjonowania punktu zostanie podany po uzgodnieniu ze Stowarzyszeniem.

*****************************************************************************************

Program współpracy Powiatu Grodziskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020

*****************************************************************************************

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej 

UCHWAŁA NR  178 / 2019

ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO

z dnia  26 listopada 2019 r.

 

w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego  z zakresu pomocy społecznej

 

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 511 ze zm.), art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 688 ze zm.), art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1507 ze zm.) Zarząd Powiatu Grodziskiego uchwala, co następuje:

 

 • 1. 1.Postanawia się ogłosić otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej pod nazwą: prowadzenie ośrodka interwencji kryzysowej.
 1. Treść ogłoszenia stanowi załącznik nr 1 do uchwały.

 

 • 2. 1. Postanawia się zaprosić organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do zgłaszania kandydatów na przedstawicieli do komisji konkursowej.
 1. Treść zaproszenia stanowi załącznik nr 2 do uchwały.

 

 • 3. 1. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Grodzisku Wielkopolskim.
 1. Publikację ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Grodzisku Wielkopolskim oraz na stronie internetowej powiatu grodziskiego powierza się Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Grodzisku Wielkopolskim.

 

 • 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Załącznik nr 1 do

UCHWAŁY NR   178 / 2019

ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO

z dnia 26 listopada 2019 r.

 

ZARZĄD POWIATU GRODZISKIEGO

ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej

 

Konkurs adresowany jest do organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzących działalność statutową w dziedzinie pomocy społecznej, pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób.

 

 1. Rodzaj zadania publicznego: prowadzenie ośrodka interwencji kryzysowej.

 

 1. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania: w projekcie uchwały budżetowej od 01 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. zaplanowano kwotę 70 000,00 zł.

 

 1. Zasady przyznawania dotacji:

Dotacja zostanie przyznana w formie powierzenia realizacji zadania publicznego wybranemu w drodze otwartego konkursu podmiotowi.

Po ogłoszeniu wyników otwartego konkursu ofert z wyłonionym podmiotem zostanie zawarta umowa o powierzenie realizacji zadania publicznego, w której określone zostaną szczegółowe warunki przyznania dotacji.

 

 1. Termin i warunki realizacji zadania:

1) Zadanie będzie realizowane w 2020 roku.

2) W otwartym konkursie ofert mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe, osoby prawne, jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczpospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych Kościołów i związków wyznaniowych oraz gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jak również pozostałe podmioty uwzględnione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które łącznie spełniają następujące warunki:

– prowadzą działalność statutową w dziedzinie objętej konkursem

– dysponują odpowiednią bazą lokalową, w której zadanie ma być realizowane,

– dysponują odpowiednio wykwalifikowaną kadrą, legitymującą się udokumentowanymi kwalifikacjami, zdolną do realizacji zadania,

– posiadają doświadczenie niezbędne do realizacji zadania.

3) Warunki realizacji zadania zostaną określone w umowie o powierzenie realizacji zadania publicznego.

 

 1. Termin składania ofert:

Oferty należy składać w formie pisemnej  zgodnie z Rozporządzeniem Przewodniczącego  Komitetu Do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie  wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań ( Dz.U. z 2018 r. poz. 2057), w zamkniętej kopercie z dopiskiem ,,Otwarty Konkurs Ofert 2019 na zadanie z zakresu pomocy społecznej pod nazwą: prowadzenie ośrodka interwencji kryzysowej”, w Biurze Obsługi Mieszkańca Starostwa Powiatowego w Grodzisku Wielkopolskim, ul. Żwirki i Wigury 1, 62-065 Grodzisk

Wielkopolski, w terminie do dnia 20.12.2019 r. , godz. 900. Datą złożenia oferty jest data wpływu (doręczenia).

Nie przewiduje się możliwości uzupełnienia oferty.

 

 1. Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert oraz termin dokonania wyboru ofert:

1) otwarcie ofert przez komisję konkursową powołaną uchwałą Zarządu Powiatu Grodziskiego, nastąpi dnia 20.12.2019 r., o godz. 0915 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Grodzisku Wielkopolskim,

2) zaopiniowane ofert przez komisję konkursową oraz ich końcowa ocena zostaną dokonane w oparciu o kryteria merytoryczne i formalne określone w art. 14 i 15 ustawy z dnia                         24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz Regulamin prac komisji konkursowej.

3) Oferty zostaną ocenione pod względem,

– kryterium oceny formalnej;

a) Czy oferta została złożona przez podmiot uprawniony do udziału w otwartym konkursie ofert,

b) Czy oferta została podpisana przez osoby upoważnione do reprezentacji,

c) Czy oferta została złożona w terminie,

d) Czy oferta została złożona na obowiązującym wzorze oferty,

e) Czy oferta zawiera wniosek o przyznanie dotacji ze środków publicznych nieprzekraczającej wysokości środków przeznaczonych na realizację zadania,

f) Czy oferta jest kompletna, zawiera wszystkie wymagane informacje oraz załączniki.

-kryterium oceny merytorycznej;

a) Dotychczasowe doświadczenie we współpracy z organizacją,

b) Doświadczenie w realizacji podobnych zadań, zgodność oferty z zadaniami statutowymi organizacji,

c) Posiadane zasoby lokalowe, sprzętowe i finansowe organizacji,

d) Personel organizacji oraz jej partnerów,

e) Zgodność oferty z założeniami konkursu,

f) Adekwatność i jakość metod i działań przyjętych do realizacji zadania,

g) Harmonogram działań,

h) Ogólny oraz jednostkowy koszt realizacji zadania,

i) Zasady finansowania projektu, przejrzystość kalkulacji,

 

 

4) Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 31.12.2019 r.

 1. Zadanie publiczne było przedmiotem realizacji w poprzednich latach:
  a) w 2013 r. zadanie pn. „Prowadzenie całodobowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej”, w drodze otwartego konkursu ofert zostało powierzone Stowarzyszeniu „Dom Pomocna Dłoń” z siedzibą w Błońsku oraz fundacji „Już czas” z siedzibą w Błońsku, kwota przyznanej dotacji 50 000 zł,
  b) w 2014 r. zadanie pn. „Prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej”, w drodze otwartego konkursu ofert zostało powierzone Stowarzyszeniu „Dom Pomocna Dłoń” z siedzibą w Błońsku w formie wsparcia, kwota przyznanej dotacji 60 000,00 zł,
  c) w 2015 r. zadanie pn. „Prowadzenie ośrodka interwencji kryzysowej” w drodze otwartego konkursu ofert zostało powierzone Stowarzyszeniu „Dom Pomocna Dłoń” z siedzibą w Błońsku w formie powierzenia realizacji zadania, kwota przyznanej dotacji 60 000,00 zł,
  d) w 2016 r. zadanie pn. „Prowadzenie ośrodka interwencji kryzysowej” w drodze otwartego konkursu ofert zostało powierzone Stowarzyszeniu „Dom Pomocna Dłoń” z siedzibą w Błońsku w formie powierzenia realizacji zadania, kwota przyznanej dotacji 60 000,00 zł,
  e) w 2017 r. zadanie pn. „Prowadzenie ośrodka interwencji kryzysowej” w drodze otwartego konkursu ofert zostało powierzone Stowarzyszeniu „Dom Pomocna Dłoń” z siedzibą w Błońsku w formie powierzenia realizacji zadania, kwota przyznanej dotacji 60 000,00 zł,
  f) w 2018 r. zadanie pn. „Prowadzenie ośrodka interwencji kryzysowej” w drodze otwartego konkursu ofert zostało powierzone Stowarzyszeniu „Dom Pomocna Dłoń” z siedzibą w Błońsku w formie powierzenia realizacji zadania, kwota przyznanej dotacji 65 000,00 zł,
  g) w 2019 r. zadanie pn. „Prowadzenie ośrodka interwencji kryzysowej” w drodze otwartego konkursu ofert zostało powierzone Stowarzyszeniu „Dom Pomocna Dłoń” z siedzibą w Błońsku w formie powierzenia realizacji zadania, kwota przyznanej dotacji 65 000,00 zł.

 

 1. Informacje dodatkowe:

Informacje dotyczące otwartego konkursu ofert można uzyskać osobiście w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Grodzisku Wielkopolskim, ul. Żwirki i Wigury 1, 62-065 Grodzisk Wielkopolskim, bud. A,  pok. 25 oraz telefonicznie pod numerem: (061) 44 47 281.

 

Informacje dotyczące konkursu dostępne są również w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Grodzisku Wielkopolskim, na stronie internetowej powiatu grodziskiego oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Grodzisku Wielkopolskim. Zarząd Powiatu Grodziskiego zastrzega sobie prawo do odwołania otwartego konkursu ofert, przesunięcia terminu składania ofert oraz terminu rozstrzygnięcia konkursu.

 

 

Załącznik nr 2 do

UCHWAŁY NR   178 / 2019

ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO

z dnia 26 listopada 2019 r.

 

Zaproszenie do zgłaszania kandydatów na przedstawicieli do komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej

 

ZARZĄD POWIATU GRODZISKIEGO

 

zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do zgłaszania kandydatów na przedstawicieli do komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej.

 

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w siedzibie Starostwa Powiatowego w Grodzisku Wielkopolskim w miejscu przeznaczonym na umieszczenie ogłoszeń.

 

W pracach komisji nie mogą brać udziału osoby reprezentujące organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, biorące udział w konkursie.

 

Kandydatów można zgłaszać w terminie do dnia 12.12.2019 r., godz. 1000 pisemnie, w drodze korespondencji e-mail wysłanej na adres pcpr@pgw.pl, osobiście w Starostwie Powiatowym w Grodzisku Wielkopolskim, ul. Żwirki i Wigury 1, 62-065 Grodzisk Wielkopolskim. Do zgłoszenia należy dołączyć kopię (skan) aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego lub informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców, innego rejestru lub ewidencji oraz aktualną kopię statutu bądź aktu założycielskiego.

 

W przypadku większej liczy zgłoszeń wybór osób reprezentujących organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zostanie przeprowadzony w drodze losowania.

 

W przypadku braku zgłoszeń wyboru osób reprezentujących organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie dokona Starosta Grodziski.

 

*****************************************************************************************

 

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, a także edukacji prawnej.

 

Załącznik Nr 1

do UCHWAŁY NR 175/2019

ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO

z dnia  19 listopada 2019 r.

 

ZARZĄD POWIATU GRODZISKIEGO

 

ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu prowadzenia punktu przeznaczonego na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej

 

Konkurs ma na celu wyłonienie organizacji pozarządowej, która będzie prowadziła w Grodzisku Wlkp.  jeden punkt, przeznaczony na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na zasadach określonych w ustawie z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej.

 

 1. Rodzaj zadania publicznego:

Powierzenie prowadzenia w 2020 roku jednego punktu przeznaczonego na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej, zlokalizowanego w Grodzisku Wielkopolskim.

 

 1. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania:

64.020,00 zł.

 

 1. Zasady przyznawania dotacji:

Dotacja zostanie przyznana jako forma powierzenia realizacji zadania publicznego wybranej w drodze otwartego konkursu ofert organizacji pozarządowej, wpisanej na listę organizacji pozarządowych, uprawnionych do prowadzenia punktów na obszarze województwa wielkopolskiego.

Po ogłoszeniu wyników otwartego konkursu ofert z wyłonioną organizacją pozarządową zostanie zawarta umowa o powierzenie realizacji zadania publicznego, w której określone zostaną szczegółowe warunki przyznania dotacji.

 

 1. Termin i warunki realizacji zadania:

Zadanie będzie realizowane w okresie od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.

Zadanie może być realizowane przez organizację pozarządową, wpisaną na listę organizacji pozarządowych, uprawnionych do prowadzenia punktów na obszarze województwa wielkopolskiego, prowadzoną przez Wojewodę Wielkopolskiego.

 

 1. Termin składania ofert:

Oferty należy składać według wzoru określonego w Rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw pożytku publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. 2018 poz. 2057), w zamkniętej kopercie z dopiskiem:  otwarty konkurs ofert na zadanie z zakresu prowadzenia punktu w Grodzisku Wlkp. przeznaczonego na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej, w Biurze Obsługi Mieszkańca Starostwa Powiatowego w Grodzisku Wielkopolskim, ul. Żwirki i Wigury 1, 62-065 Grodzisk Wielkopolski, w terminie do dnia 13 grudnia 2019 r. do godz. 900. Datą złożenia oferty jest data wpływu (doręczenia).

 

Do oferty należy dołączyć następujące załączniki:

 • Aktualny odpis z rejestru (KRS) lub inny dokument potwierdzający status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących;
 • W przypadku, gdy organizacja nie podlega wpisowi w Krajowym Rejestrze Sądowym – statut, sprawozdania finansowe za rok ubiegły;
 • W przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotu składającego ofertę niż wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru – dokument potwierdzający upoważnienie/pełnomocnictwo do działania w imieniu oferenta.
 • Dokument potwierdzający dokonanie wpisu oferenta na liście organizacji pozarządowych, uprawnionych do prowadzenia punktów na obszarze województwa wielkopolskiego, prowadzonej przez Wojewodę Wielkopolskiego.

Kopie wymaganych załączników powinny być potwierdzone przez oferenta za zgodność z oryginałem. Oferta złożona bez wymaganych załączników jest niekompletna i zostanie odrzucona z przyczyn formalnych.

Rozpatrywane będą wyłącznie oferty kompletne, złożone w terminie określonym w ogłoszeniu konkursowym. Nie przewiduje się możliwości uzupełnienia oferty.

Z organizacją wyłonioną w konkursie zostanie podpisana umowa, w której zostaną określone szczegółowe warunki prowadzenia zadania oraz sposób finansowania i rozliczenia się z przyznanej dotacji.

Nie będą rozpatrywane z powodów formalnych oferty:

 • złożone przez podmioty nieuprawnione,
 • złożone po terminie,
 • niekompletne,
 • dotyczące zadania nieujętego w niniejszym ogłoszeniu konkursowym.

Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji. Dotację na realizację zadania publicznego otrzyma podmiot, którego oferta zostanie wybrana w postępowaniu konkursowym.

 

 1. Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert oraz termin dokonania wyboru ofert:

Otwarcie ofert przez komisję konkursową powołaną uchwałą Zarządu Powiatu Grodziskiego, nastąpi dnia 13 grudnia 2019 r. o godz. 9.30 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Grodzisku Wlkp.

Oferty zostaną ocenione pod względem:

    1) zakresu i wartości planowanego wkładu rzeczowego, osobowego, w tym świadczenia wolontariuszy i pracy społecznej członków organizacji w realizację zadania:

– wkład rzeczowy,

– wkład osobowy,

– świadczenia wolontariuszy i praca społeczna

2) proponowanych działań promocyjnych zadania:

– opracowanie informatorów i poradników

– prowadzenie otwartych wykładów i warsztatów

– rozpowszechnianie informacji, w tym sposób rozpowszechniania informacji o realizacji zadania, częstotliwość rozpowszechniania tej informacji, ilość kampanii reklamowych promocji zadania w lokalnych mediach i w innych formach komunikacji.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 20 grudnia 2019 r.

 

 1. Zadanie publiczne było przedmiotem realizacji w poprzednich latach.

Zadanie to było realizowane:

 • w roku 2016 przez Fundację Krzysztofa Ladorudzkiego na rzecz pomocy osobom, a w szczególności dzieciom w trudnych sytuacjach życiowych związanych z kryzysami w rodzinie z siedzibą w Przyłęku. Koszt dotacji wyniósł 54.950,50 zł
 • w roku 2017 przez Wielkopolskie Centrum Pomocy Prawnej i Mediacji z siedzibą w Nowym Tomyślu. Koszt dotacji wyniósł 60.725,88 zł
 • w roku 2018 przez Stowarzyszenie „Bezpieczny Dom” z siedzibą w Kielcach. Koszt dotacji wyniósł 60.720,00 zł
 • w roku 2019 przez Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych „WSPARCIE, INFORMACJA, ROZWÓJ” z siedzibą w Górze. Koszt dotacji wyniósł 64.020,00 zł.

 

 1. Informacje dodatkowe:

Informacje dotyczące otwartego konkursu ofert można uzyskać osobiście w Starostwie Powiatowym w Grodzisku Wlkp., ul. Żwirki i Wigury 1, Zespół Radców Prawnych,  bud. A, p. 21 oraz telefonicznie pod numerem 61 44 52 527 (poniedziałek, piątek) lub pod numerem telefonu 605 062 001 (r.pr. Magdalena Adamczewska).

 

Informacje dotyczące konkursu dostępne są również w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Grodzisku Wlkp., na stronie internetowej Powiatu Grodziskiego pod adresem: www.pgw.pl, w dziale „Informator’- Ogłoszenia Zarządu, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Grodzisku Wlkp.

 

Zarząd Powiatu Grodziskiego zastrzega sobie prawo do odwołania otwartego konkursu ofert, przesunięcia terminu składania ofert oraz terminu rozstrzygnięcia konkursu.

 

Załącznik Nr 2

do UCHWAŁY NR 175/2019

ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO

z dnia  19 listopada 2019 r.

 

Zaproszenie do zgłaszania kandydatów na przedstawicieli do komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, a także edukacji prawnej

 

ZARZĄD POWIATU GRODZISKIEGO

 

zaprasza organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do zgłaszania kandydatów na przedstawicieli do komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z  zakresu prowadzenia punktu przeznaczonego na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej.

 

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizacje zadań publicznych z zakresu prowadzenia punktu przeznaczonego na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej znajduje się na BIP, na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Grodzisku Wlkp. www.pgw.pl .

 

W pracach komisji nie mogą brać udziału osoby reprezentujące organizacje pozarządowe biorące udział w konkursie.

 

Kandydatów można zgłaszać w terminie do dnia 29 listopada 2019 r., godz.1500 pisemnie, w drodze korespondencji e-mail wysłanej na adres madamczewska@spgw.pl, osobiście w Starostwie Powiatowym w Grodzisku Wlkp., ul. Żwirki i Wigury 1, 62-065 Grodzisk Wlkp. Do zgłoszenia należy dołączyć kopię (skan) aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sadowego, innego rejestru lub ewidencji oraz kopię statutu.

 

W przypadku większej liczby zgłoszeń, wybór osób reprezentujących organizacje pozarządowe lub podmioty  wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zostanie przeprowadzony w drodze losowania.

W przypadku braku zgłoszeń wyboru osób reprezentujących organizacje pozarządowe lub podmioty  wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie dokona Starosta Grodziski.

 

*****************************************************************************************

OGŁOSZENIE

O KONSULTACJACH Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI

 

„Programu współpracy Powiatu Grodziskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok”

 

Do udziału w konsultacjach zaprasza się wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe
i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działające na terenie Powiatu Grodziskiego.

 

Przedmiot konsultacji:

„Program współpracy Powiatu Grodziskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie na 2020 rok”.

Konsultacje trwają od 25 października 2019 roku do dnia 6 listopada 2019 roku.

Treść projektu programu można pobrać poniżej oraz jest on dostępny bezpośrednio w Biurze Obsługi Mieszkańca Starostwa Powiatowego w Grodzisku Wielkopolskim, ul. Żwirki
i Wigury 1a.

Forma konsultacji:

Wnioski i uwagi do projektu programu należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 6 listopada 2019 r. w BOM – ie Starostwa Powiatowego w Grodzisku Wielkopolskim, przesyłać drogą listowną na adres Starostwo Powiatowe w Grodzisku Wielkopolskim ul. Żwirki i Wigury 1, 62 – 065 Grodzisk Wlkp. (decyduje data wpływu do urzędu) lub pocztą elektroniczną na adres e-mail: promocja@pgw.pl.

 

Osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest Katarzyna Sielecka – inspektor Wydziału Oświaty, Kultury i Promocji Starostwa Powiatowego w Grodzisku Wielkopolskim, tel. 61 44 52 562, adres e – mail: promocja@pgw.pl.

Starosta Grodziski

   /-/ Mariusz Zgaiński

 

Do pobrania:

 1. Uchwała Zarządu Powiatu – pobierz /pdf/
 2. Projekt Programu – pobierz /pdf/
 3. Formularz opinii/uwag – pobierz /doc/

*****************************************************************************************

Program współpracy Powiatu Grodziskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019

*****************************************************************************************

 

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, a także edukacji prawnej.

Załącznik Nr 1

do UCHWAŁY NR 672/2018

ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO

z dnia  29 października 2018r.

ZARZĄD POWIATU GRODZISKIEGO

ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, a także edukacji prawnej.

Konkurs ma na celu wyłonienie organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego, która będzie prowadziła w Powiecie Grodziskim jeden punkt nieodpłatnej pomocy prawnej na zasadach określonych w ustawie z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej.

 1. Rodzaj zadania:

Powierzenie prowadzenia w 2019 roku jednego punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, o którym mowa w ustawie z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej, zlokalizowanego w Grodzisku Wielkopolskim.

 1. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania:

64.020,00 zł.

 1. Zasady przyznawania dotacji:

Dotacja zostanie przyznana jako forma powierzenia realizacji zadania publicznego wybranej w drodze otwartego konkursu organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego.

Po ogłoszeniu wyników otwartego konkursu ofert z wyłonioną organizacją pozarządową zostanie zawarta umowa o powierzenie realizacji zadania publicznego, w której określone zostaną szczegółowe warunki przyznania dotacji.

 1. Termin i warunki realizacji zadania:

Zadanie będzie realizowane w okresie od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.

Zadanie może być realizowane przez organizację pozarządową prowadzącą działalność pożytku publicznego w zakresie, o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 1b ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, która spełnia łącznie następujące warunki:

 • posiada co najmniej dwuletnie doświadczenie w wykonywaniu zadań wiążących się z udzielaniem porad prawnych lub informacji prawnych;
 • przedstawi zawarte umowy lub promesy ich zawarcia z adwokatem, radcą prawnym, doradcą podatkowym lub osobą, o której mowa w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej;
 • daje gwarancję należytego wykonania zadania, w szczególności przez złożenie pisemnego zobowiązania:
  1. zapewnienia poufności w związku z udzielaniem nieodpłatnej pomocy prawnej i jej dokumentowaniem,
  2. zapewnienia profesjonalnego i rzetelnego udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, w szczególności w sytuacji, gdy zachodzi konflikt interesów.

O powierzenie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej nie może ubiegać się organizacja pozarządowa, która w okresie dwóch lat poprzedzających przystąpienie do otwartego konkursu ofert nie rozliczyła się z dotacji przyznanej na wykonanie zadania publicznego lub wykorzystała dotację niezgodnie z celem jej przyznania, jak również organizacja pozarządowa, z którą Starosta rozwiązał umowę. Termin dwóch lat biegnie odpowiednio od dnia rozliczenia się z dotacji i zwrotu nienależnych środków wraz z odsetkami albo rozwiązania umowy.

 1. Termin składania ofert:

Oferty należy składać według wzoru określonego w  Rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U. z 2016 r., poz. 1300), który zachowuje swoją moc do czasu wydania przez Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego przepisów wykonawczych określających nowe wzory ofert, albo – po wejściu w życie tych przepisów wykonawczych – oferty należy składać według wzoru określonego przez te przepisy, w zamkniętej kopercie z dopiskiem:  Otwarty Konkurs Ofert na zadanie z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej (…) – prowadzenie jednego punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Grodzisku Wlkp., w Biurze Obsługi Mieszkańca Starostwa Powiatowego w Grodzisku Wielkopolskim, ul. Żwirki i Wigury 1, 62-065 Grodzisk Wielkopolski, w terminie do dnia 26 listopada 2018 r. do godz. 900. Datą złożenia oferty jest data wpływu (doręczenia).

Do oferty należy dołączyć następujące załączniki:

 • Aktualny odpis z rejestru (KRS) lub inny dokument potwierdzający status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących;
 • W przypadku, gdy organizacja nie podlega wpisowi w Krajowym Rejestrze Sądowym – statut, sprawozdania finansowe za rok ubiegły;
 • W przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotu składającego ofertę niż wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru – dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta.
 • Zawarte umowy lub promesy ich zawarcia z adwokatem, radcą prawnym, doradcą podatkowym lub osobą, o której mowa w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej. Umowy lub promesy z ww. osobami muszą być zawarte przez organizację pozarządową składającą ofertę. Umowy lub promesy zawarte przez inny podmiot nie będą spełniały warunku, o którym mowa w art. 11 ust. 6 pkt 2 ustawy.
 • Pisemne zobowiązania:
  1. zapewnienia poufności w związku z udzielaniem nieodpłatnej pomocy prawnej i jej dokumentowaniem,
  2. zapewnienia profesjonalnego i rzetelnego udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, w szczególności w sytuacji, gdy zachodzi konflikt interesów
 • Dokumenty potwierdzające spełnienie warunku posiadania co najmniej dwuletniego doświadczenia w wykonywaniu zadań wiążących się z udzielaniem porad prawnych lub informacji prawnych.

Kopie wymaganych załączników powinny być potwierdzone przez oferenta za zgodność z oryginałem. Oferta złożona bez wymaganych załączników jest niekompletna i zostanie odrzucona z przyczyn formalnych.

Rozpatrywane będą wyłącznie oferty kompletne, złożone w terminie określonym w ogłoszeniu konkursowym. Nie przewiduje się możliwości uzupełnienia oferty.

Z organizacją wyłonioną w konkursie zostanie podpisana umowa, w której zostaną określone szczegółowe warunki prowadzenia zadania oraz sposób finansowania i rozliczenia się z przyznanej dotacji.

Nie będą rozpatrywane z powodów formalnych oferty:

 • złożone przez podmioty nieuprawnione,
 • złożone po terminie,
 • niekompletne,
 • dotyczące zadania nieujętego w niniejszym ogłoszeniu konkursowym.

Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji. Dotację na realizację zadania publicznego otrzyma podmiot, którego oferta zostanie wybrana w postępowaniu konkursowym.

 1. Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert oraz termin dokonania wyboru ofert:

Otwarcie ofert przez komisję konkursową powołaną uchwałą Zarządu Powiatu Grodziskiego, nastąpi dnia 26 listopada 2018 r. o godz. 9.30 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Grodzisku Wlkp.

Oferty zostaną ocenione pod względem:

1) możliwości realizacji zadania publicznego przez oferenta, w tym posiadane przez oferenta certyfikaty, wdrożone normy jakości;

2) wartości i zakresu planowanego wkładu rzeczowego, osobowego, w tym świadczenia wolontariuszy i pracy społecznej członków organizacji:

– wkład rzeczowy,

– wkład osobowy,

– świadczenia wolontariuszy i praca społeczna

3) proponowanej jakości wykonania zadania i kwalifikacji osób, przy udziale których organizacja pozarządowa będzie realizować zadanie publiczne:

świadczenie usług przez adwokata lub radcę prawnego, bądź doradcę, o którym mowa w art. 11 ust. 3a ustawy,

– świadczenie usług przez doradcę podatkowego lub osobę spełniająca warunku określone w art. 11 ust. 3 pkt 2) ustawy

– proponowane dodatkowe działania promocyjne realizacji zadania,

– proponowane dodatkowe działania związane z realizacją ustawy o nieodpłatne pomocy prawnej (…)

4) doświadczenia oferenta w latach poprzednich w realizacji tego rodzaju zadania:

– liczba wykonywanych zadań wiążących się z udzielaniem porad prawnych lub informacji prawnej w ostatnich dwóch latach, koszt projektów, opinie i rekomendacje instytucji i podmiotów udzielających dotacji na zrealizowane projekty

– liczba wykonywanych zadań w ostatnich dwóch latach związanych z prowadzeniem edukacji prawnej.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 14 grudnia 2018 r.

 1. Zadanie publiczne było przedmiotem realizacji w poprzednich latach.

Zadanie to było realizowane:

 • w roku 2016 przez Fundację Krzysztofa Ladorudzkiego na rzecz pomocy osobom, a w szczególności dzieciom w trudnych sytuacjach życiowych związanych z kryzysami w rodzinie z siedzibą w Przyłęku. Koszt dotacji wyniósł 54.950,50 zł
 • w roku 2017 przez Wielkopolskie Centrum Pomocy Prawnej i Mediacji z siedzibą w Nowym Tomyślu. Koszt dotacji wyniósł 60.725,88 zł
 • w roku 2018 przez Stowarzyszenie „Bezpieczny Dom” z siedzibą w Kielcach. Koszt dotacji wyniósł 60.720,00 zł
 1. Informacje dodatkowe:

Informacje dotyczące otwartego konkursu ofert można uzyskać osobiście w Starostwie Powiatowym w Grodzisku Wlkp., ul. Żwirki i Wigury 1, Zespół Radców Prawnych,  bud. A, p. 21 oraz telefonicznie pod numerem 61 44 52 527 (poniedziałek, piątek) lub pod numerem telefonu 605 062 001 (r.pr. Magdalena Adamczewska).

Informacje dotyczące konkursu dostępne są również w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Grodzisku Wlkp., na stronie internetowej Powiatu Grodziskiego pod adresem: www.pgw.pl, w dziale „Informator’- Ogłoszenia Zarządu, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Grodzisku Wlkp.

Zarząd Powiatu Grodziskiego zastrzega sobie prawo do odwołania otwartego konkursu ofert, przesunięcia terminu składania ofert oraz terminu rozstrzygnięcia konkursu.

Załącznik Nr 2

do UCHWAŁY NR 672/2018

ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO

z dnia 29 października 2018r

Zaproszenie do zgłaszania kandydatów na przedstawicieli do komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, a także edukacji prawnej

ZARZĄD POWIATU GRODZISKIEGO

zaprasza organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do zgłaszania kandydatów na przedstawicieli do komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z  zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, a także edukacji prawnej.

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizacje zadań publicznych z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, a także edukacji prawnej znajduje się na stronie internetowej www.pgw.pl .

W pracach komisji nie mogą brać udziału osoby reprezentujące organizacje pozarządowe biorące udział w konkursie.

Kandydatów można zgłaszać w terminie do dnia 19 listopada 2018 r., godz.1500 pisemnie, w drodze korespondencji e-mail wysłanej na adres madamczewska@spgw.pl, osobiście w Starostwie Powiatowym w Grodzisku Wlkp., ul. Żwirki i Wigury 1, 62-065 Grodzisk Wlkp. Do zgłoszenia należy dołączyć kopię (skan) aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sadowego, innego rejestru lub ewidencji oraz kopię statutu.

W przypadku większej liczby zgłoszeń, wybór osób reprezentujących organizacje pozarządowe lub podmioty  wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zostanie przeprowadzony w drodze losowania.

W przypadku braku zgłoszeń wyboru osób reprezentujących organizacje pozarządowe lub podmioty  wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie dokona Starosta Grodziski.

 

*****************************************************************************************

OGŁOSZENIE

O KONSULTACJACH Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI

„Programu współpracy Powiatu Grodziskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok”

Do udziału w konsultacjach zaprasza się wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działające na terenie Powiatu Grodziskiego.

Przedmiot konsultacji:

„Program współpracy Powiatu Grodziskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie na 2019 rok”.

Konsultacje trwają od 24 października 2018 roku do dnia 2 listopada 2018 roku.

Treść projektu programu można pobrać poniżej oraz jest on dostępny bezpośrednio w Biurze Obsługi Mieszkańca Starostwa Powiatowego w Grodzisku Wielkopolskim, ul. Żwirki i Wigury 1a.

Forma konsultacji:

Wnioski i uwagi do projektu programu należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 2 listopada 2018 r. w BOM – ie Starostwa Powiatowego w Grodzisku Wielkopolskim, przesyłać drogą listowną na adres Starostwo Powiatowe w Grodzisku Wielkopolskim ul. Żwirki i Wigury 1, 62 – 065 Grodzisk Wlkp. (decyduje data wpływu do urzędu) lub pocztą elektroniczną na adres e-mail: promocja@pgw.pl.

Osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest Katarzyna Sielecka – inspektor Wydziału Oświaty, Kultury i Promocji Starostwa Powiatowego w Grodzisku Wielkopolskim, tel. 61 44 52 562, adres e – mail: promocja@pgw.pl.

Starosta Grodziski

   /-/ Mariusz Zgaiński

Do pobrania:

 1. Uchwała Zarządu Powiatu wraz załącznikiem (projekt programu) – pobierz/pdf/
 2. Formularz opinii/uwag – pobierz/doc/

*****************************************************************************************

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu kultury
i dziedzictwa kulturowego  „Śladami historii – upamiętnienie 100 rocznicy Powstania Wielkopolskiego” 

 

W odpowiedzi na ogłoszony Uchwałą nr 588/2018 z dnia 23 kwietnia 2018 r. przez Zarząd Powiatu Grodziskiego, otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu  kultury i dziedzictwa kulturowego w roku 2018, którego przedmiotem jest wykonanie zadania związanego z upamiętnieniem 100 rocznicy Powstania Wielkopolskiego, w wyznaczonym terminie wpłynęła 1 oferta złożona przez Stowarzyszenie Grupa Rekonstrukcji Historycznej „Grätz” z siedzibą w Grodzisku Wielkopolskim.

Dnia 17 maja 2018 r. w wyniku oceny formalnej i merytorycznej oferta uzyskała pozytywną opinię Komisji Konkursowej powołanej Uchwałą nr 576/2018 z dnia 9 kwietnia 2018 r. do oceny złożonych ofert.

W związku z powyższym realizacja ww. zadania zostanie zlecona Grupa Rekonstrukcji Historycznej „Grätz” z siedzibą w Grodzisku Wielkopolskim.

Na powyższe zadanie została przyznana dotacja w wysokości 15 000,00 zł. (piętnaście tysięcy złotych 00/100)

Wsparcie realizacji zadania nastąpi na podstawie umowy zawartej pomiędzy Powiatem Grodziskim a Stowarzyszeniem Grupa Rekonstrukcji Historycznej „Grätz” z siedzibą w Grodzisku Wielkopolskim.

 

*****************************************************************************************

 

OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO Z ZAKRESU KULTURY I DZIEDZICTWA KULTUROWEGO

Załącznik

do UCHWAŁY NR 588/2018 r.

ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO

z dnia  23 kwietnia 2018 r.

ZARZĄD POWIATU GRODZISKIEGO

Ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu kultury i dziedzictwa kulturowego:

Konkurs adresowany jest do organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzących działalność statutową w dziedzinie kultury i dziedzictwa kulturowego.

 1. Rodzaj zadania publicznego:

„Śladami historii – upamiętnienie 100 rocznicy Powstania Wielkopolskiego”

Wnioskodawca zaplanuje wykonanie zadania związanego z upamiętnieniem 100 rocznicy Powstania Wielkopolskiego.

 1. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania:

15 000,00 zł.

 1. Zasady przyznawania dotacji:

Dotacja zostanie przyznana jako forma powierzenia realizacji zadania publicznego wybranemu w drodze otwartego konkursu podmiotowi.

Po ogłoszeniu wyników otwartego konkursu ofert z wyłonionymi podmiotami zostanie zawarta umowa o powierzenie realizacji zadania publicznego, w której określone zostaną szczegółowe warunki przyznania dotacji.

 1. Termin i warunki realizacji zadania:
  1. Zadanie będzie realizowane w okresie od 1 lipca do 30 września 2018 roku.
  2. Warunkiem uczestnictwa w otwartym konkursie ofert jest prowadzenie działalności statutowej
  w dziedzinie kultury.
  3. Warunki realizacji zadania zostaną określone w umowie o powierzenie realizacji zadania publicznego.
 2. Termin składania ofert:

Oferty należy składać w formie pisemnej według wzoru oferty realizacji zadania publicznego stanowiącego załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2016 r., poz. 1300) w zamkniętej kopercie z dopiskiem:  „Otwarty Konkurs Ofert 2018 na zadanie z zakresu kultury i dziedzictwa kulturowego – Śladami historii – upamiętnienie 100 rocznicy Powstania Wielkopolskiego” w Biurze Obsługi Mieszkańca Starostwa Powiatowego w Grodzisku Wielkopolskim, ul. Żwirki i Wigury 1, 62-065 Grodzisk Wielkopolski, w terminie do dnia 17 maja 2018 r. do godz. 900. Datą złożenia oferty jest data wpływu (doręczenia).

Wzór oferty dostępny jest na stronie www.pgw.pl, w dziale „Informacje”- Ogłoszenia Zarządu.

Nie przewiduje się możliwości uzupełnienia oferty.

 1. Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert oraz termin dokonania wyboru ofert:

1) Otwarcie ofert przez komisję konkursową powołaną Uchwałą Zarządu Powiatu Grodziskiego nr 576/2018 z dnia 9 kwietnia 2018 r., nastąpi dnia 17 maja 2018 r. o godz. 930 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Grodzisku Wielkopolskim.

2) Zaopiniowanie ofert przez komisję konkursową oraz ich końcowa ocena zostaną dokonane w oparciu o kryteria merytoryczne i formalne określone w art. 14 i 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz Regulamin prac komisji konkursowej.

3) Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 30 maja 2018 r.

 1. W poprzednich latach nie były realizowane zadania publiczne w tym samym zakresie.
 2. Informacje dodatkowe:

Informacje dotyczące otwartego konkursu ofert można uzyskać osobiście w Starostwie Powiatowym w Grodzisku Wielkopolskim, ul. Żwirki i Wigury 1, Wydział Oświaty, Kultury i Promocji, p. 20, 21, bud. B, telefonicznie pod numerami 61 44 52 562, 61 44 52 564 oraz mailowo pod adresem e-mail: promocja@pgw.pl

Informacje dotyczące konkursu dostępne są również w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Grodzisku Wielkopolskim, na stronie internetowej Powiatu Grodziskiego pod adresem: www.pgw.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Grodzisku Wielkopolskim.

Zarząd Powiatu Grodziskiego zastrzega sobie prawo do odwołania otwartego konkursu ofert, przesunięcia terminu składania ofert oraz terminu rozstrzygnięcia konkursu.

*****************************************************************************************

 

OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO Z ZAKRESU KULTURY I DZIEDZICTWA KULTUROWEGO

Załącznik Nr 1

do UCHWAŁY NR 549/2018.

ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO

z dnia 26 lutego 2018 r.

ZARZĄD POWIATU GRODZISKIEGO

 Ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu kultury i dziedzictwa kulturowego:

Konkurs adresowany jest do organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzących działalność statutową w dziedzinie kultury i dziedzictwa kulturowego.

 1. Rodzaj zadania publicznego:

„Śladami historii – upamiętnienie 100 rocznicy Powstania Wielkopolskiego”.

Wnioskodawca zaplanuje wykonanie zadania związanego z upamiętnieniem 100 rocznicy Powstania Wielkopolskiego.

 1. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania:

15 000,00 zł.

 1. Zasady przyznawania dotacji:

Dotacja zostanie przyznana jako forma powierzenia realizacji zadania publicznego wybranemu w drodze otwartego konkursu podmiotowi.

Po ogłoszeniu wyników otwartego konkursu ofert z wyłonionymi podmiotami zostanie zawarta umowa o powierzenie realizacji zadania publicznego, w której określone zostaną szczegółowe warunki przyznania dotacji.

 1. Termin i warunki realizacji zadania:
  1. Zadanie będzie realizowane w okresie od 1 lipca do 30 września 2018 roku.
  2. Warunkiem uczestnictwa w otwartym konkursie ofert jest prowadzenie działalności statutowej w dziedzinie kultury.
  3. Warunki realizacji zadania zostaną określone w umowie o powierzenie realizacji zadania publicznego.
 2. Termin składania ofert:

Oferty należy składać w formie pisemnej według wzoru oferty realizacji zadania publicznego stanowiącego załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2016 r., poz. 1300) w zamkniętej kopercie z dopiskiem:  „Otwarty Konkurs Ofert 2018 na zadanie z zakresu kultury i dziedzictwa kulturowego – Śladami historii – upamiętnienie 100 rocznicy Powstania Wielkopolskiego” w Biurze Obsługi Mieszkańca Starostwa Powiatowego w Grodzisku Wielkopolskim, ul. Żwirki i Wigury 1, 62-065 Grodzisk Wielkopolski, w terminie do dnia 16 kwietnia 2018 r. do godz. 9.00. Datą złożenia oferty jest data wpływu (doręczenia).

Wzór oferty dostępny jest na stronie www.pgw.pl, w dziale „Informacje”- Ogłoszenia Zarządu.

Nie przewiduje się możliwości uzupełnienia oferty.

 1. Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert oraz termin dokonania wyboru ofert:

1) Otwarcie ofert przez komisję konkursową powołaną uchwałą Zarządu Powiatu Grodziskiego, nastąpi dnia 16 kwietnia 2018 r. o godz. 9.30 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Grodzisku Wielkopolskim.

2) Zaopiniowanie ofert przez komisję konkursową oraz ich końcowa ocena zostaną dokonane w oparciu o kryteria merytoryczne i formalne określone w art. 14 i 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz Regulamin prac komisji konkursowej.

3) Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 30 kwietnia 2018 r.

 1. W poprzednich latach nie były realizowane zadania publiczne w tym samym zakresie.
 2. Informacje dodatkowe:

Informacje dotyczące otwartego konkursu ofert można uzyskać osobiście w Starostwie Powiatowym w Grodzisku Wielkopolskim, ul. Żwirki i Wigury 1, Wydział Oświaty, Kultury i Promocji, p. 20, 21, bud. B, telefonicznie pod numerami 61 44 52 562, 61 44 52 564 oraz mailowo pod adresem e-mail: promocja@pgw.pl

Informacje dotyczące konkursu dostępne są również w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Grodzisku Wielkopolskim, na stronie internetowej Powiatu Grodziskiego pod adresem: www.pgw.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Grodzisku Wielkopolskim.

Zarząd Powiatu Grodziskiego zastrzega sobie prawo do odwołania otwartego konkursu ofert, przesunięcia terminu składania ofert oraz terminu rozstrzygnięcia konkursu.

Załącznik Nr 2

do UCHWAŁY NR 549/2018

ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO

z dnia 26 lutego 2018 r.

Zaproszenie do zgłaszania kandydatów na przedstawicieli do komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu kultury
i dziedzictwa kulturowego.

ZARZĄD POWIATU GRODZISKIEGO

Zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do zgłaszania kandydatów na przedstawicieli do komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu kultury i dziedzictwa kulturowego.

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizacje zadań publicznych z zakresu kultury i dziedzictwa kulturowego znajduje się na stronie internetowej www.pgw.pl a ponadto w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w siedzibie Starostwa Powiatowego w Grodzisku Wielkopolskim w miejscu przeznaczonym na umieszczenie ogłoszeń.

W pracach komisji nie mogą brać udziału osoby reprezentujące organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, biorące udział w konkursie.

Kandydatów można zgłaszać w terminie do dnia 6 kwietnia 2018 r., do godz.1500 pisemnie, w drodze korespondencji e-mail wysłanej na adres promocja@pgw.pl, osobiście w Starostwie Powiatowym w Grodzisku Wielkopolski., ul. Żwirki i Wigury 1, 62-065 Grodzisk Wielkopolski. Do zgłoszenia należy dołączyć kopię (skan) aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sadowego lub informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców, innego rejestru lub ewidencji oraz aktualną kopię statutu bądź aktu założycielskiego.

W przypadku większej liczby zgłoszeń wybór osób reprezentujących organizacje pozarządowe lub podmioty  wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zostanie przeprowadzony w drodze losowania.

W przypadku braku zgłoszeń wyboru osób reprezentujących organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie dokona Starosta Grodziski.

 

 

Program współpracy Powiatu Grodziskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018

 

RADA DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO
Powiatu Grodziskiego

Rada Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Grodziskiego działa w oparciu o przepisy Uchwały Rady Powiatu Grodziskiego Nr VI/42/2015 z dnia 28 kwietnia 2015 roku w sprawie określenia trybu powołania członków oraz organizacji i trybu działania Rady Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Grodziskiego.
Rada powołana została na dwa lata.

SKŁAD

lp.

imię i nazwisko

organizacja

1.
Dorota Jaśkowiak

przedstawiciel
Rady Powiatu Grodziskiego

2.
Piotr Stasiłowicz

przedstawiciel
Rady Powiatu Grodziskiego

3.

Karolina
Konieczna – Nowak

przedstawiciel
Zarządu Powiatu Grodziskiego

4.
Piotr Bartkowiak
WICEPRZEWODNICZĄCY

przedstawiciel
Zarządu Powiatu Grodziskiego

5.
Marcin Brudło
PRZEWODNICZĄCY
STOWARZYSZENIE Ludzi Aktywnych
APERTE
w Grodzisku Wielkopolskim
6.
Michał Sokół STOWARZYSZENIE
Grodziski Klub Biegacza
w Grodzisku Wielkopolskim
7.
Dariusz Wajs TOWARZYSTWO Miłośników
Ziemi Rakoniewickiej
w Rakoniewicach
8.
Agnieszka Chojnacka STOWARZYSZENIE Wspierania Inicjatyw Gospodarczych
oraz Rozwoju Ziemi Granowskiej
w Granowie

KONTAKT

Marcin Brudło – PRZEWODNICZĄCY     mbrudlo76@gmail.com
Piotr Bartkowiak – WICEPRZEWODNICZĄCY     piotr@pcprgw.pl

OSOBA DO KONTAKTU:
Starostwo Powiatowe w Grodzisku Wielkopolskim
Wydział Oświaty, Kultury i Promocji
ul. Żwirki i Wigury 1
62 – 065 Grodzisk Wielkopolski
tel: 61/44 52 560, 564
 Małgorzata Górna        mgorna@spgw.pl
Małgorzata Gracz        mgracz@spgw.pl

PROTOKOŁY

1. PROTOKÓŁ NR 1 – 14 września 2015 rok
2. PROTOKÓŁ NR 2 – 8 października 2015 rok
3. PROTOKÓŁ NR 3 – 12 listopada 2015 rok

PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU GRODZISKIEGO
Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI,
O KTÓRYCH MOWA W ART. 3 UST. 3
USTAWY O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE
NA ROK 2016

**********************************************************************************

Związek Kombatantów RP i byłych Więźniów Politycznych
62-066 Granowo

Związek Kombatantów RP i byłych Więźniów Politycznych
PROMESSA
ul. Powstańców Chocieszyńskich 23 f
62 – 065 Grodzisk Wielkopolski
Prezes – Anna Jany

Związek Kombatantów RP i byłych Więźniów Politycznych
Maksymilianowo 8
64 – 061 Kamieniec
Prezes – Henryk Jankowski

Związek Kombatantów RP i byłych Więźniów Politycznych
Pl. Powstańców Chocieszyńskich 28/3
62 – 067 Rakoniewice
Prezes – Edward Polak

Związek Kombatantów RP i byłych Więźniów Politycznych
64 – 050 Wielichowo

Stowarzyszenie Polaków Poszkodowanych przez III Rzeszę
PROMESSA
ul. Powstańców Chocieszyńskich 23f
62 – 065 Grodzisk Wielkopolski

Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów
PROMESSA
ul. Powstańców Chocieszyńskich 23 F
62 – 065 Grodzisk Wielkopolski
Prezes – Bogusław Pakuła

Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów
ul. Rolna 6/3
64 – 061 Kamieniec
Prezes – Stefan Strażyński

Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów
ul. Kutrzeby 27
64 – 050 Wielichowo
Prezes – Aniela Sobecka

Grodziskie Stowarzyszenie „Amazonki”
PROMESSA
ul. Powstańców Chocieszyńskich 23f
62 – 065 Grodzisk Wielkopolski
tel. 61 44 45953, 663 785 609
Prezes – Ewa Michałkiewicz

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym
Warsztaty Terapii Zajęciowej
ul. Rakoniewicka 16
62 – 065 Grodzisk Wielkopolski
tel. 61 44 47 346
Przewodnicząca Stowarzyszenia – Anna Hoffmann

Stowarzyszenie Abstynenckie „Nowe Życie”
Świetlica Socjoterapeutyczna
ul. Kościelna 4
62 – 065 Grodzisk Wielkopolski
tel. 61 44 47 898
Prezes Stowarzyszenia – Ryszard Olechnowski

Stowarzyszenie „Dom Pomocna Dłoń”  
Błońsko 37a
64 – 308 Jabłonna
tel. 44 43 001
www.blonsko.pl
Prezes – Andrzej Herzog

Dom Samotnej Matki BETLEJEMKA
ul. Rzemieślnicza 7
62 – 068 Rostarzewo
tel. 44 42 826
Dyrektor – Wojciech Michnikowski

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom „SERCE”
ul. Słoneczna 3
Warsztaty Terapii Zajęciowej
ul. Krystyny 30
62 – 067 Rakoniewice
tel. 44 41 462
Prezes – Mirosława Sworowska

Gminne Stowarzyszenie Kobiet Aktywnych
ul. Powstańców Chocieszyńskich 23f
62 – 065 Grodzisk Wielkopolski
tel. 61 44 45 336
Prezes – Dorota Momot

Zarząd Gminego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci
ul. 1000 – lecia PP 25
64 – 061 Kamieniec
Prezes – Agnieszka Stopa

Parafialny Zespół Caritas przy parafii św. Faustyny
Os. Wojska Polskiego 108
62 – 065 Grodzisk Wielkopolski
tel. 44 40 244

Parafialny Zespół Caritas przy parafii św. Marcina i Stanisława Biskupa
ul. Krystyny 25A
62 – 067 Rakoniewice
tel. 44 41 031
Ks. Zbigniew Stelmach

Stowarzyszenie „Złota Jesień”
ul. Krystyny 30
62 – 067 Rakoniewice
tel. 605 247 092
Prezes – Dorota Jaśkowiak

Grodziskie Stowarzyszenie Sportowe
Os. Wojska Polskiego 25
62 – 065 Grodzisk Wielkopolski
tel. 44 46 033
Prezes – Jerzy Piątyszek

Grodziskie Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości
ul. Bernarda 4
62 – 065 Grodzisk Wlkp.
Dyrektor – Kazimierz Borowski

Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Gospodarczych oraz Rozwoju Ziemi Granowskiej
ul. Poznańska
62 – 066 Granowo
Prezes – Agnieszka Chojnacka

Stowarzyszenie Grodziska Kolej Drezynowa
Grąblewo 66
62 – 065 Grodzisk Wielkopolski
kontakt – 504 159 996
www.drezyny.kolej.one.pl
Prezes – Mikołaj Rzanny

Stowarzyszenie Kobiet Gminy Kamieniec
ul. Szkolna 2
64 – 061 Kamieniec

Koło Emerytów Związku Nauczycielstwa Polskiego
ul. Stary Rynek
62 – 065 Grodzisk Wielkopolski
Prezes – Wanda Hojan

Powiatowy Związek OSP RP
ul. Wawrzyniaka 18
62 – 065 Grodzisk Wielkopolski
Prezes Zarządu – Zdzisław Jankowski

Stowarzyszenie Ziemi Grodziskiej Leader
ul. Powstańców Chocieszyńskich 23 F
62 – 065 Grodzisk Wielkopolski
(budynek PROMESY, piętro II)
tel. 61 44 44 486

Uczniowski Klub Sportowy DYSKOBOLIA
ul. Powst. Chocieszyńskich 23 D
62 – 065 Grodzisk Wielkopolski
tel. 061 44 44 902
Prezes – Artur Kalinowski

Stowarzyszenie Grodziski Klub Biegacza
ul. Żwirki i Wigury 2/A
62 – 065 Grodzisk Wielkopolski
Prezes – Michał Sokół

Grodziskie Stowarzyszenie „Amazonki”
ul. Powstańców Chocieszyńskich 23f
62 – 065 Grodzisk Wielkopolski

Grodziskie Stowarzyszenie na Rzecz Współpracy z Zagranicą
ul. Stary Rynek 1
62 – 065 Grodzisk Wielkopolski
Prezes – Marek Kinecki

Klub Oficerów Rezerwy Ligi Obrony Kraju
ul. Słowackiego 33
62 – 065 Grodzisk Wielkopolski

Ludowy Klub Piłkarski „Inter Zdrój”
Zdrój 11/1
62 – 065 Grodzisk Wielkopolski

Motocyklowe Stowarzyszenie Pomocy Polakom za Granicą „WSCHÓD – ZACHÓD”
ul. Nowotomyska 82
62 – 065 Grodzisk Wielkopolski
Prezes – Piotr Lusina

Parafialny Zespół Caritas przy parafii św. Faustyny
Os. Wojska Polskiego 108
62 – 065 Grodzisk Wielkopolski
tel. 61 44 40 244

STOWARZYSZENIE
Miłośników Wsi Wielkopolskiej
Słocin 75
62 – 065 Grodzisk Wielkopolski
Prezes – Katarzyna Maria Lusina

STOWARZYSZENIE
Harcerzy z Tamtych Lat
PROMESSA
ul. Powstańców Chocieszyńskich 23f
62 – 065 Grodzisk Wielkopolski
Prezes – Zofia Nowakowska

w górę