„RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ” – BĘDZIE KONTYNUACJA W 2014 ROKU

wersja do druku
W połowie grudnia zakończyły się ostatnie kursy realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grodzisku w ramach projektu systemowego. Były to kursy: florystyczny, autoprezentacji, kurs języka angielskiego i niemieckiego. Dodatkowo w sobotę 14 grudnia w Poznaniu, odbył się egzamin końcowy (praktyczny i teoretyczny) kursu na operatora koparko – ładowarki, który z wynikiem pozytywnym ukończyło 5 osób z projektu.

W roku 2013 w projekcie uczestniczyło 116 osób, w tym osoby niepełnosprawne, osoby zagrożone wykluczeniem społecznym, osoby będące w pieczy zastępczej. Mogły one skorzystać z różnorakich kursów i szkoleń, turnusów rehabilitacyjnych, masaży i zabiegów rehabilitacyjnych, treningach kompetencji i umiejętności społecznych zawodowych. Korzystały również z porad psychologa, doradcy zawodowego oraz radcy prawnego.

W ciągu 3 lat trwania projektu z różnorakiej oferty wsparcie skorzystały 252 osoby z terenu powiatu grodziskiego.

Projekt „RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ” jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Podziałanie 7.1.2. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie. Wartość tegorocznego projektu to 745 919,62 zł, z czego wkład własny PCPR to 78 321,56 zł

PCPR w Grodzisku Wlkp. również w roku 2014 kontynuować będzie projekt. Bliższe informacje o przyszłorocznym działaniach, terminie rozpoczęcia naboru, warunkach uczestnictwa, będą udzielane na początku przyszłego roku..

Oferowane wsparcie w ramach projektu obejmować będzie następujące instrumenty aktywnej integracji:

Instrument aktywizacji edukacyjnej – finansowanie kosztów uczestnictwa w zajęciach w ramach podnoszenia kluczowych kompetencji o charakterze zawodowym lub zdobywania nowych kompetencji i umiejętności zawodowych umożliwiających aktywizację zawodową;Instrument aktywizacji zawodowej  – usługi wspierające aktywizacje zawodową; organizacja i finansowanie usług wspierających, w tym trenera pracy, doradcy zawodowego.

Instrument aktywizacji społecznej – organizacja i finansowanie treningów kompetencji i umiejętności społecznych;

Instrument aktywizacji zdrowotnej – sfinansowanie części kosztów udziału w turnusie rehabilitacyjnym oraz kosztów zespołów ćwiczeń fizycznych usprawniających psychoruchowo lub zajęć rehabilitacyjnych zgodnie z potrzebami osób niepełnosprawnych.

1. Poszukiwane będą osób spełniające następujące kryteria:  

– osoby, które nie uczestniczyły w poprzednich edycjach tego projektu.

– wiek aktywności zawodowej: 15-64 lat.

– osoby posiadające udokumentowaną niepełnosprawność.

– osoby zamieszkujące powiat grodziski.

– osoby bezrobotne bądź pracujące, zagrożone wykluczeniem społecznym z co najmniej jednego powodu określonego w art.7 ustawy o pomocy społecznej, które jednocześnie są w wieku aktywności społecznej.

– osoby nie objęte wsparciem w ramach projektów systemowych realizowanych przez inne instytucje.

– młodzież w wieku od 15 do 25 roku życia, pochodzącej ze środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym znajdująca się w rodzinach naturalnych, w rodzinach zastępczych oraz placówkach opiekuńczo – wychowawczych.

2. Wybór uczestników projektu odbędzie się kolejno wg. następujących kryteriów:

– sytuacja bytowo – materialna;

– motywacja do udziału w projekcie;

– w przypadku osób niepełnosprawnych posiadanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności (znaczy i umiarkowany lub równoważne).

Udział w projekcie będzie bezpłatny.

fot. PCPR
w górę