PROJEKT „RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ” – REKRUTACJA 2013

wersja do druku

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Grodzisku Wielkopolskim prowadzi nabór osób do udziału w kolejnej edycji
projektu systemowego PO KL pn. „RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ”, współfinansowanego ze
środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Fundusz Społecznego.Projekt „RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ”
jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII
Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnienie
aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.2. Rozwój i upowszechnianie aktywnej
integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie.  Celem głównym projektu
jest aktywizacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych, osób
umieszczonych w rodzinach zastępczych oraz osób zagrożonych wykluczeniem
społecznym w wieku aktywności zawodowej.Oferowane wsparcie w ramach projektu obejmuje następujące instrumenty aktywnej
integracji:Instrument aktywizacji
edukacyjnej – finansowanie kosztów uczestnictwa w zajęciach w ramach
podnoszenia kluczowych kompetencji o charakterze zawodowym lub zdobywania
nowych kompetencji i umiejętności zawodowych umożliwiających aktywizację
zawodową;Instrument aktywizacji
zawodowej  – usługi wspierające aktywizacje zawodową;  organizacja i
finansowanie usług wspierających w tym trenera pracy, doradcy zawodowego.Instrument aktywizacji społecznej
– organizacja i finansowanie treningów kompetencji i umiejętności społecznych;


Instrument aktywizacji zdrowotnej
– sfinansowanie części kosztów udziału w turnusie rehabilitacyjnym oraz
kosztów zespołów ćwiczeń fizycznych usprawniających psychoruchowo lub zajęć
rehabilitacyjnych zgodnie z potrzebami osób niepełnosprawnych.1. Poszukujemy osób spełniających następujące kryteria:– Osoby nie uczestniczące w poprzednich edycjach
tego projektu.– Wiek aktywności zawodowej: 15-64 lat.– Osoby posiadające udokumentowaną
niepełnosprawność.– Osoby zamieszkujące powiat grodziski.– Osoby bezrobotne bądź pracujące, zagrożone
wykluczeniem społecznym z co najmniej jednego powodu określonego w art.7
ustawy o pomocy społecznej, które jednocześnie są w wieku aktywności
społecznej.– Osoby nie objęte wsparciem w ramach projektów
systemowych realizowanych przez inne instytucje.– Młodzież w wieku od 15 do 25 roku życia,
pochodzącej ze środowisk zagrożonych  wykluczeniem społecznym, w tym
znajdująca się w rodzinach naturalnych, w rodzinach zastępczych oraz placówkach
opiekuńczo – wychowawczych.
2. Wybór uczestników projektu odbędzie się kolejno wg.
następujących kryteriów:– sytuacja bytowo – materialna;– motywacja do udziału w projekcie;– w przypadku osób niepełnosprawnych posiadanie
orzeczenia o stopniu niepełnosprawności (znaczy i umiarkowany lub równoważne);


Udział w projekcie jest bezpłatny.


Więcej
informacji znaleźć można na stronie internetowej: www.cpr.grodzisk.org oraz pod numerami
telefonów:


61 44 52 508 lub 61 44 52
509
lub 61 44 47 281
Zainteresowanych prosimy o wypełnienie ankiety
rekrutacyjnej. Ankietę można przesłać drogą e-mail: pcprg@wp.pl, lub piotr@pcprgw.pl bądź wypełnić w siedzibie
PCPR,przy ulicy Żwirki i Wigury 1 (budynek A Starostwa Powiatowego).
Zgłoszenia do uczestnictwa w projekcie przyjmujemy w
terminie od 5 grudnia do 20 grudnia 2012 r.Więcej informacji można uzyskać osobiście:Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Żwirki i Wigury 1, Grodzisk Wielkopolski
budynek A. Od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 – 15.30.

w górę