POWIATOWA RADA RYNKU PRACY

wersja do druku

W dniu 21 grudnia 2016 roku Starosta Mariusz Zgaiński uroczyście wręczył powołania na czteroletnią kadencję nowo wybranym członkom Powiatowej Rady Rynku Pracy w Grodzisku Wielkopolskim. W skład Rady weszli przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego, organizacji związkowych, organizacji pracodawców oraz społeczno-zawodowych organizacji rolników.

Powiatowa Rada Rynku Pracy jest organem opiniodawczo-doradczym Starosty w sprawach polityki rynku pracy.

Powiatowa Rada Rynku Pracy działa na podstawie:

  1. Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.
  2. Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014r. w sprawie rad rynku pracy.

Do zakresu działania Powiatowej Rady Rynku Pracy należy między innymi:

1) inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do pełnego i produktywnego zatrudnienia w powiecie;

2) ocena racjonalności gospodarki środkami Funduszu Pracy;

3) opiniowanie opracowanych przez Powiatowy Urząd Pracy propozycji przeznaczenia środków Funduszu Pracy będących w dyspozycji powiatu i sprawozdań z ich wykorzystania;

4) wydawanie opinii w sprawach dotyczących kierunków kształcenia, szkolenia zawodowego oraz zatrudnienia w powiecie;

5) opiniowanie celowości realizacji programów specjalnych, biorąc pod uwagę w szczególności:
a) liczbę osób objętych programem i kryteria doboru tych osób,

  1. b) zakładane rezultaty programu specjalnego, w tym przewidywaną efektywność kosztową
    i zatrudnieniową,
  2. c) koszty realizacji programu specjalnego, w tym poszczególnych przedsięwzięć;

6) opiniowanie celowości realizacji Programu Aktywizacja i Integracja, biorąc pod uwagę w szczególności:

  1. a) kryteria doboru bezrobotnych,
  2. b) zakładane efekty realizacji Programu Aktywizacja i Integracja.

 

W skład powiatowej rady rynku pracy wchodzą osoby powoływane przez Starostę spośród:

1) terenowych struktur każdej organizacji związkowej;

2) terenowych struktur  każdej organizacji pracodawców – reprezentatywnej  w rozumieniu ustawy o Trójstronnej Komisji;

3) społeczno-zawodowych organizacji rolników, w tym związków zawodowych rolników
indywidualnych i izb rolniczych;

4) organizacji pozarządowych zajmujących  się statutowo problematyką rynku pracy.

 

Kadencja Powiatowej Rady Rynku Pracy trwa 4 lata.

w górę