INWESTYCJE DROGOWE

wersja do druku

W dniu 4 grudnia 2018r. odbył się odbiór inwestycji pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2497P Buk – Woźniki – Kotowo od km 11+710 do km 16+312 – etap I”. Roboty zostały wykonane  na odcinku od drogi krajowej nr 32 do przejazdu kolejowego. W ramach inwestycji wykonano m.in. poszerzenie pasa jezdni, wzmocnienie jezdni siatką z drutu stalowego, nową nawierzchnię z betonu asfaltowego, odwodnienie, regulację rowów przydrożnych, regulację istniejących chodników i zjazdów na posesje, oznakowanie poziome i pionowe. Prace wykonała firma POL-DRÓG Drawsko Pomorskie S.A. Wartość robót budowlanych wyniosła: 863.300,01 zł. Zadanie współfinansowane było przez Gminę Granowo kwotą w wysokości 437.000,00 zł.

W dniu 7 grudnia 2018r. dokonano odbioru inwestycji pn. „Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3582P Kąkolewo – Biała Wieś w miejscowości Sworzyce”. W ramach inwestycji zrealizowano m.in. 120 metrów chodnika, zjazdy na posesje, kanalizację deszczową. Roboty budowlane zrealizował Zakład Drogowo-Budowlany NOJAN z Grodziska Wlkp., a ich koszt wyniósł 99.507,42 zł.

Odbyły się również odbiory inwestycji, które Powiat Grodziski przekazał do realizacji Gminie Granowo. A mianowicie w dniu 29.11.2018r. dokonano odbioru zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 3587P w miejscowości Granowo (ul. Kościańska) – odcinek miejski”. W ramach zadania na odcinku 575m wykonano nawierzchnię jezdni mineralno-asfaltowej wraz z krawężnikami, ściekiem ulicznym, przełożeniem chodników i zjazdów do posesji. Wykonano elementy poprawiające bezpieczeństwo ruchu drogowego: wyniesione skrzyżowanie z kostki betonowej, przejście dla pieszych. Na całej długości wykonano kolektor kanalizacji deszczowej z rur PCV wraz z wpustami i przykanalikami. Prace wykonała firma POL-DRÓG Drawsko Pomorskie S.A. Wartość inwestycji wyniosła 1.815.707,19 zł, a powiat przekazał środki w wysokości 907.500,00 zł. Pozostałe koszty inwestycji pokryte zostały z budżetu Gminy Granowo.

Również dnia 29.11.2018r. odebrano zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3587Pw miejscowości Granówko”. W ramach inwestycji na odcinku 215m drogi powiatowej wykonano nawierzchnię jezdni o szerokości 6,0m z betonu asfaltowego wraz z przełożeniem chodników i wjazdów oraz regulacją odwodnienia (wymiana studzienek, wpustów i przykanalików). Na odcinku 213m drogi gminnej wykonano nawierzchnię jezdni o szerokości 5,0m wraz
z utwardzonym poboczem. Wykonawcą zadania był POL-DRÓG Drawsko Pomorskie S.A. Całkowite koszty zadania wyniosły 547.834,57 zł, w tym koszt robót na drodze powiatowej wyniósł
346.337,86 zł. Powiat przekazał na zadanie kwotę w wysokości 250.000,00 zł. Pozostałe koszty inwestycji pokryte zostały z budżetu Gminy Granowo.

w górę