Informacja o nowelizacji ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

wersja do druku

Informacja w sprawie  nowelizacji ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów i bonifikacie w wysokości 99%

 Na podstawie ustawy z dnia 13 czerwca 2019 r. o zmianie ustawy o Krajowym Zasobie Nieruchomości oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2019.1309) w  połowie lipca weszła w życie kolejna, trzecia już nowelizacja ustawy przekształceniowej. Dotycząca m.in. kwestii przekształcania nieruchomości mieszkalnych oraz udzielania obligatoryjnych bonifikat rodzinom wielodzietnym, osobom niepełnosprawnym, ciężko chorym, kombatantom czy inwalidom wojennym.

  1. Do tej pory jeśli na jednej nieruchomości oprócz budynku mieszkalnego znajdował się kiosk, sklep, czy też budynek usługowy, to nie było możliwości automatycznego przekształcenia. Obecnie, po trzeciej nowelizacji przepisów będzie możliwe przekształcenie, jednak pod warunkiem, że łączna powierzchnia użytkowa budynków niemieszkalnych nie przekracza 30% powierzchni użytkowej wszystkich budynków położonych na tych gruntach.
  2. Ważna zmiana dotyczy również udzielania bonifikat. Ustawa wprowadza obligatoryjną, 99-procentową bonifikatę od opłaty jednorazowej za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntu zabudowanego na cele mieszkaniowe w prawo własności tego gruntu, na wniosek osób określonych w art. 20 pkt 7 (patrz: ramka poniżej).

Aby móc skorzystać z bonifikaty, należy złożyć do urzędu wniosek wraz z dokumentami potwierdzającymi uprawnienia do skorzystania z tej ulgi. Formularz wniosku jest dostępny pod tym linkiem POBIERZ

(Uwaga! Zmiana ta weszła w życie 16 lipca, ale z mocą obowiązującą wstecz, czyli od 1 stycznia br.)

Oznacza to, że nawet w przypadku, gdy zostało już wydane zaświadczenie potwierdzające przekształcenie, można starać się o udzielenie bonifikaty. Co więcej, jeśli została już uiszczona opłata przekształceniowa za 2019 r. lub z góry za 20 lat, również jest możliwość uzyskania ulgi! Nadpłata będzie mieszkańcom zwracana.

  1. Nowelizacja ustawy wprowadziła także zapis mówiący o tym, że jeżeli przed wydaniem zaświadczenia dotychczasowy użytkownik wieczysty wniósł opłatę roczną z tytułu użytkowania wieczystego za rok 2019 lub lata następne, opłaty te podlegają zaliczeniu z urzędu na poczet opłaty przekształceniowej lub opłaty jednorazowej.
Bonifikata będzie przysługiwała:

  1. osobom, w stosunku do których orzeczono niepełnosprawność w stopniu umiarkowanym lub znacznym, oraz osobom, w stosunku do których orzeczono niepełnosprawność przed ukończeniem 16. roku życia, lub zamieszkującym w dniu przekształcenia z tymi osobami opiekunom prawnym lub przedstawicielom ustawowym tych osób
  2. członkom rodzin wielodzietnych, o których mowa w ustawie z 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny
  3. inwalidom wojennym i wojskowym w rozumieniu ustawy z 29 maja 1974 r. o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin
  4. kombatantom oraz ofiarom represji wojennych i okresu powojennego w rozumieniu ustawy z 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego
  5. świadczeniobiorcom do ukończenia 18. roku życia, u których stwierdzono ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, o których mowa w art. 47 ust. 1a ustawy z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych lub ich opiekunom prawnym

 

w górę