zawiadomienia

wersja do druku

Zaproszenie na posiedzenie Rady Społecznej SP ZOZ

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej, które odbędzie się dnia 10.03.2016 roku o godz. 12:00 w salce konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Grodzisku Wlkp., ul. Żwirki i Wigury 1 (Budynek  B).

Proponowany porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia i powitanie.
2. Przedstawienie i przyjęcie  porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady Społecznej SP ZOZ z dnia 30.12.2015 r.
4. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady Społecznej SP ZOZ z dnia 19.02.2016 r.
5. Analiza skarg i wniosków wnoszonych przez pacjentów, z wyłączeniem spraw podlegających nadzorowi medycznemu.
6. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) przedstawienia Dyrektorowi Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Grodzisku Wielkopolskim opinii dotyczącej zmiany planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Grodzisku Wielkopolskim na rok 2015,
b) przedstawienia Dyrektorowi Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Grodzisku Wielkopolskim opinii dotyczącej planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Grodzisku Wielkopolskim na rok 2016,
c) przedstawienia  Dyrektorowi Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Grodzisku Wielkopolskim opinii dotyczącej pozyskania pożyczki przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Grodzisku Wlkp. od instytucji świadczącej usługi finansowe w sektorze zdrowia,
d) przedstawienia Dyrektorowi Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Grodzisku Wielkopolskim opinii dotyczącej zmiany planu finansowego Samodzielnego Publicznego zakładu Opieki Zdrowotnej w Grodzisku Wielkopolskim na rok 2016,
e) przedstawienia Dyrektorowi Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Grodzisku Wielkopolskim opinii w sprawie rocznego sprawozdania z wykonania planu finansowego za rok 2015.
7. Sprawy bieżące.
8. Zakończenie.

 

Przewodniczący
Rady Społecznej SP ZOZ
w Grodzisku Wlkp.

/-/ Antoni Kłak

*******************************************************************

Z A W I A D O M I E N I E

Uprzejmie informuję, że
XVII sesja V kadencji
Rady Powiatu Grodziskiego odbędzie się
29 marca 2016 roku  o godz. 13.00
w Starostwie Powiatowym (budynek „B”)
w Grodzisku Wielkopolskim przy ul. Żwirki i Wigury 1.
Na powyższą sesję zapraszam mieszkańców
Powiatu Grodziskiego.

Przewodnicząca Rady
Powiatu Grodziskiego

/-/ Dorota Jaśkowiak

Porządek obrad:
1.    Otwarcie sesji i powitanie radnych oraz gości.
2.    Stwierdzenie quorum.
3.    Przedstawienie porządku obrad.
4.    Przyjęcie protokołu z  XVI sesji   Rady Powiatu.
5.    Sprawozdanie Starosty  z prac Zarządu Powiatu  w okresie między sesjami.
6.    Informacja z działalności Komisji Rady, nie objętej planem jej pracy, w okresie między sesjami.
7.    Informacja Przewodniczącej Rady o złożonych interpelacjach i wnioskach  oraz udzielonych odpowiedziach.
8.    Interpelacje  radnych.
9.    Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie za rok 2015.
10.    Sprawozdanie z działalności Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności za rok 2015.
11.    Rozpatrzenie projektów uchwał i podjęcie uchwał w sprawie:
a)    określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej,
b)    określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych na rok 2016,
c)    zmiany uchwały budżetowej Powiatu Grodziskiego na 2016 rok,
d)    zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Grodziskiego na lata 2016 – 2019,
e)    założenia Centrum Kształcenia Praktycznego, włączenia go do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego z siedzibą w Grodzisku Wielkopolskim, ulica Żwirki i Wigury 2.
12.    Wnioski i oświadczenia radnych.
13.    Wolne głosy.
14.    Zakończenie sesji.

 

w górę