ogłoszenia zarządu

wersja do druku

 

UCHWAŁA NR  178 / 2019

ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO

z dnia  26 listopada 2019 r.

 

w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego  z zakresu pomocy społecznej

 

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 511 ze zm.), art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 688 ze zm.), art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1507 ze zm.) Zarząd Powiatu Grodziskiego uchwala, co następuje:

 

 • 1. 1.Postanawia się ogłosić otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej pod nazwą: prowadzenie ośrodka interwencji kryzysowej.
 1. Treść ogłoszenia stanowi załącznik nr 1 do uchwały.

 

 • 2. 1. Postanawia się zaprosić organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do zgłaszania kandydatów na przedstawicieli do komisji konkursowej.
 1. Treść zaproszenia stanowi załącznik nr 2 do uchwały.

 

 • 3. 1. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Grodzisku Wielkopolskim.
 1. Publikację ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Grodzisku Wielkopolskim oraz na stronie internetowej powiatu grodziskiego powierza się Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Grodzisku Wielkopolskim.

 

 • 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Załącznik nr 1 do

UCHWAŁY NR   178 / 2019

ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO

z dnia 26 listopada 2019 r.

 

ZARZĄD POWIATU GRODZISKIEGO

ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej

 

Konkurs adresowany jest do organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzących działalność statutową w dziedzinie pomocy społecznej, pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób.

 

 1. Rodzaj zadania publicznego: prowadzenie ośrodka interwencji kryzysowej.

 

 1. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania: w projekcie uchwały budżetowej od 01 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. zaplanowano kwotę 70 000,00 zł.

 

 1. Zasady przyznawania dotacji:

Dotacja zostanie przyznana w formie powierzenia realizacji zadania publicznego wybranemu w drodze otwartego konkursu podmiotowi.

Po ogłoszeniu wyników otwartego konkursu ofert z wyłonionym podmiotem zostanie zawarta umowa o powierzenie realizacji zadania publicznego, w której określone zostaną szczegółowe warunki przyznania dotacji.

 

 1. Termin i warunki realizacji zadania:

1) Zadanie będzie realizowane w 2020 roku.

2) W otwartym konkursie ofert mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe, osoby prawne, jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczpospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych Kościołów i związków wyznaniowych oraz gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jak również pozostałe podmioty uwzględnione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które łącznie spełniają następujące warunki:

– prowadzą działalność statutową w dziedzinie objętej konkursem

– dysponują odpowiednią bazą lokalową, w której zadanie ma być realizowane,

– dysponują odpowiednio wykwalifikowaną kadrą, legitymującą się udokumentowanymi kwalifikacjami, zdolną do realizacji zadania,

– posiadają doświadczenie niezbędne do realizacji zadania.

3) Warunki realizacji zadania zostaną określone w umowie o powierzenie realizacji zadania publicznego.

 

 1. Termin składania ofert:

Oferty należy składać w formie pisemnej  zgodnie z Rozporządzeniem Przewodniczącego  Komitetu Do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie  wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań ( Dz.U. z 2018 r. poz. 2057), w zamkniętej kopercie z dopiskiem ,,Otwarty Konkurs Ofert 2019 na zadanie z zakresu pomocy społecznej pod nazwą: prowadzenie ośrodka interwencji kryzysowej”, w Biurze Obsługi Mieszkańca Starostwa Powiatowego w Grodzisku Wielkopolskim, ul. Żwirki i Wigury 1, 62-065 Grodzisk

Wielkopolski, w terminie do dnia 20.12.2019 r. , godz. 900. Datą złożenia oferty jest data wpływu (doręczenia).

Nie przewiduje się możliwości uzupełnienia oferty.

 

 1. Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert oraz termin dokonania wyboru ofert:

1) otwarcie ofert przez komisję konkursową powołaną uchwałą Zarządu Powiatu Grodziskiego, nastąpi dnia 20.12.2019 r., o godz. 0915 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Grodzisku Wielkopolskim,

2) zaopiniowane ofert przez komisję konkursową oraz ich końcowa ocena zostaną dokonane w oparciu o kryteria merytoryczne i formalne określone w art. 14 i 15 ustawy z dnia                         24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz Regulamin prac komisji konkursowej.

3) Oferty zostaną ocenione pod względem,

– kryterium oceny formalnej;

a) Czy oferta została złożona przez podmiot uprawniony do udziału w otwartym konkursie ofert,

b) Czy oferta została podpisana przez osoby upoważnione do reprezentacji,

c) Czy oferta została złożona w terminie,

d) Czy oferta została złożona na obowiązującym wzorze oferty,

e) Czy oferta zawiera wniosek o przyznanie dotacji ze środków publicznych nieprzekraczającej wysokości środków przeznaczonych na realizację zadania,

f) Czy oferta jest kompletna, zawiera wszystkie wymagane informacje oraz załączniki.

-kryterium oceny merytorycznej;

a) Dotychczasowe doświadczenie we współpracy z organizacją,

b) Doświadczenie w realizacji podobnych zadań, zgodność oferty z zadaniami statutowymi organizacji,

c) Posiadane zasoby lokalowe, sprzętowe i finansowe organizacji,

d) Personel organizacji oraz jej partnerów,

e) Zgodność oferty z założeniami konkursu,

f) Adekwatność i jakość metod i działań przyjętych do realizacji zadania,

g) Harmonogram działań,

h) Ogólny oraz jednostkowy koszt realizacji zadania,

i) Zasady finansowania projektu, przejrzystość kalkulacji,

 

4) Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 31.12.2019 r.

 

 1. Zadanie publiczne było przedmiotem realizacji w poprzednich latach:
  a) w 2013 r. zadanie pn. „Prowadzenie całodobowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej”, w drodze otwartego konkursu ofert zostało powierzone Stowarzyszeniu „Dom Pomocna Dłoń” z siedzibą w Błońsku oraz fundacji „Już czas” z siedzibą w Błońsku, kwota przyznanej dotacji 50 000 zł,
  b) w 2014 r. zadanie pn. „Prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej”, w drodze otwartego konkursu ofert zostało powierzone Stowarzyszeniu „Dom Pomocna Dłoń” z siedzibą w Błońsku w formie wsparcia, kwota przyznanej dotacji 60 000,00 zł,
  c) w 2015 r. zadanie pn. „Prowadzenie ośrodka interwencji kryzysowej” w drodze otwartego konkursu ofert zostało powierzone Stowarzyszeniu „Dom Pomocna Dłoń” z siedzibą w Błońsku w formie powierzenia realizacji zadania, kwota przyznanej dotacji 60 000,00 zł,
  d) w 2016 r. zadanie pn. „Prowadzenie ośrodka interwencji kryzysowej” w drodze otwartego konkursu ofert zostało powierzone Stowarzyszeniu „Dom Pomocna Dłoń” z siedzibą w Błońsku w formie powierzenia realizacji zadania, kwota przyznanej dotacji 60 000,00 zł,
  e) w 2017 r. zadanie pn. „Prowadzenie ośrodka interwencji kryzysowej” w drodze otwartego konkursu ofert zostało powierzone Stowarzyszeniu „Dom Pomocna Dłoń” z siedzibą w Błońsku w formie powierzenia realizacji zadania, kwota przyznanej dotacji 60 000,00 zł,
  f) w 2018 r. zadanie pn. „Prowadzenie ośrodka interwencji kryzysowej” w drodze otwartego konkursu ofert zostało powierzone Stowarzyszeniu „Dom Pomocna Dłoń” z siedzibą w Błońsku w formie powierzenia realizacji zadania, kwota przyznanej dotacji 65 000,00 zł,
  g) w 2019 r. zadanie pn. „Prowadzenie ośrodka interwencji kryzysowej” w drodze otwartego konkursu ofert zostało powierzone Stowarzyszeniu „Dom Pomocna Dłoń” z siedzibą w Błońsku w formie powierzenia realizacji zadania, kwota przyznanej dotacji 65 000,00 zł.

 

 1. Informacje dodatkowe:

Informacje dotyczące otwartego konkursu ofert można uzyskać osobiście w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Grodzisku Wielkopolskim, ul. Żwirki i Wigury 1, 62-065 Grodzisk Wielkopolskim, bud. A,  pok. 25 oraz telefonicznie pod numerem: (061) 44 47 281.

 

Informacje dotyczące konkursu dostępne są również w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Grodzisku Wielkopolskim, na stronie internetowej powiatu grodziskiego oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Grodzisku Wielkopolskim. Zarząd Powiatu Grodziskiego zastrzega sobie prawo do odwołania otwartego konkursu ofert, przesunięcia terminu składania ofert oraz terminu rozstrzygnięcia konkursu.

 

 

Załącznik nr 2 do

UCHWAŁY NR   178 / 2019

ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO

z dnia 26 listopada 2019 r.

 

Zaproszenie do zgłaszania kandydatów na przedstawicieli do komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej

 

ZARZĄD POWIATU GRODZISKIEGO

 

zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do zgłaszania kandydatów na przedstawicieli do komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej.

 

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w siedzibie Starostwa Powiatowego w Grodzisku Wielkopolskim w miejscu przeznaczonym na umieszczenie ogłoszeń.

 

W pracach komisji nie mogą brać udziału osoby reprezentujące organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, biorące udział w konkursie.

 

Kandydatów można zgłaszać w terminie do dnia 12.12.2019 r., godz. 1000 pisemnie, w drodze korespondencji e-mail wysłanej na adres pcpr@pgw.pl, osobiście w Starostwie Powiatowym w Grodzisku Wielkopolskim, ul. Żwirki i Wigury 1, 62-065 Grodzisk Wielkopolskim. Do zgłoszenia należy dołączyć kopię (skan) aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego lub informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców, innego rejestru lub ewidencji oraz aktualną kopię statutu bądź aktu założycielskiego.

 

W przypadku większej liczy zgłoszeń wybór osób reprezentujących organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zostanie przeprowadzony w drodze losowania.

 

W przypadku braku zgłoszeń wyboru osób reprezentujących organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie dokona Starosta Grodziski.

 

******************************************************************

Grodzisk Wielkopolski, 27.08.2019 r. 

WYKAZ

części nieruchomości, położonej w Grodzisku Wlkp., przeznaczonej do oddania w użyczenie jednostce samorządu terytorialnego

zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami

(tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 ze zm.)

 

 Miejscowość: Grodzisk Wlkp., ul. Żwirki i Wigury 1.

Właściciel: Powiat Grodziski.

Nr działki: 1233.

KW: PO1S/00042502/1.

Powierzchnia: około 0,1000 ha.

 

Opis nieruchomości: część działki nr 1233 o powierzchni około 0,1000 ha (całkowita powierzchnia 0,5828 ha) jest zlokalizowana w Grodzisku Wielkopolskim przy ul. Żwirki i Wigury 1. Przedmiotowa część nieruchomości jest niezabudowana, częściowo ogrodzona siatką. Bezpośrednie sąsiedztwo części działki stanowią budynki użyteczności publicznej, zakładu poprawczego, boiska szkolne, teren niezabudowany. Działka posiada dostęp do drogi publicznej przez działkę nr 1257/4 stanowiącą własność Gminy Grodzisk Wlkp.

W ewidencji gruntów i budynków: Bi – inne tereny zabudowane.

Przeznaczenie: działka znajduje się na terenie nieobjętym obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z zapisami
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Grodzisk Wielkopolski, przyjętym uchwałą Nr XLII/268/2002 Rady Miejskiej w Grodzisku Wielkopolskim z dnia 19.09.2002 roku (zmienionym uchwałą Nr XXVI/202/2008 z dnia 30.10.2008, uchwałą Nr XLVI/331/2010 z dnia 28.04.2010, uchwałą Nr XLVI/313/2014 z dnia 28.08.2014, uchwałą Nr XXV/160/2016 z dnia 28.09.2016, uchwałą Nr XLI/271/2017 z dnia 30.11.2017 i uchwałą Nr IV/34/2019 z dnia 31.01.2019), ww. działka stanowi teren obiektów usługowych.

Nieruchomość jest przeznaczona do użyczenia Gminie Grodzisk Wielkopolski dla potrzeb poszerzenia boiska szkolnego dla Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Powstańców Wielkopolskich w Grodzisku Wlkp.

Wysokość opłat z tytułu użyczenia – bezpłatnie.

Informacja o przeznaczeniu do oddania w użyczenie: umowa użyczenia zostanie zawarta na okres 9 miesięcy.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Grodzisku Wlkp. przy ul. Żwirki i Wigury 1, pokój nr 20, I piętro, Budynek A, tel. /0-61/ 44 52-531, 44 52-530.

Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni.

 

 

******************************************************************

 

Ogłoszenie otwartego naboru partnerów do wspólnej realizacji projektu w ramach konkursu RPWP.07.02.02-IZ.00-30-001/19 w ramach poddziałania 7.2.2 Usługi społeczne i zdrowotne – projekty konkursowe

Treść ogłoszenia – tutaj

******************************************************************

 

Grodzisk Wielkopolski, dnia 31 grudnia 2018 r.

Ogłoszenie wyników  otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego  z zakresu pomocy społecznej „ Prowadzenie ośrodka  interwencji kryzysowej”

W odpowiedzi  na  ogłoszony  Uchwałą nr 6/2018 z dnia 04 grudnia 2018 roku przez  Zarząd Powiatu Grodziskiego, otwarty konkurs ofert  na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej  w roku 2019, którego przedmiotem jest prowadzenie ośrodka interwencji kryzysowej, w wyznaczonym terminie wpłynęła jedna oferta złożona przez Stowarzyszenie „Dom Pomocna Dłoń” z siedzibą w Błońsku.

Dnia 27 grudnia 2018 r w wyniku oceny formalnej i merytorycznej oferta uzyskała  pozytywną opinię Komisji Konkursowej powołanej  Uchwalą nr 8/2018 z dnia 18 grudnia 2018r. do oceny złożonych ofert.

 W związku  z powyższym  realizacja ww. zadania  zostanie zlecona Stowarzyszeniu „Dom Pomocna Dłoń” z siedzibą w Błońsku, Błońsko 37 a, 64-308 Jabłonna.

N powyższe zadanie została przyznana  dotacja w wysokości 65 000,00 zł.                           ( sześćdziesiąt  pięć  tysięcy złotych 00/100).

Wsparcie  realizacji zadania nastąpi na podstawie umowy zawartej pomiędzy  powiatem Grodziskim a Stowarzyszeniem „ Dom Pomocna Dłoń „ w Błońsku.

******************************************************************

UCHWAŁA NR 6/2018

ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO

z dnia  4 grudnia  2018 r.

w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego  z zakresu pomocy społecznej

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 995 ze zm.), art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 450 ze zm.), art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1508 ze zm.) Zarząd Powiatu Grodziskiego uchwala, co następuje:

1. 1.Postanawia się ogłosić otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej pod nazwą: prowadzenie ośrodka interwencji kryzysowej.

2. Treść ogłoszenia stanowi załącznik nr 1 do uchwały.

2. 1. Postanawia się zaprosić organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do zgłaszania kandydatów na przedstawicieli do komisji konkursowej.

2.Treść zaproszenia stanowi załącznik nr 2 do uchwały.

3. 1. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Grodzisku Wielkopolskim.

2. Publikację ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Grodzisku Wielkopolskim oraz na stronie internetowej powiatu grodziskiego powierza się Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Grodzisku Wielkopolskim.

4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 1 do

UCHWAŁY NR 6/2018

ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO

z dnia 4 grudnia 2018 r.

 

ZARZĄD POWIATU GRODZISKIEGO

ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej

Konkurs adresowany jest do organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzących działalność statutową w dziedzinie pomocy społecznej, pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób.

 1. Rodzaj zadania publicznego: prowadzenie ośrodka interwencji kryzysowej.
 2. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania: w projekcie uchwały budżetowej na 2019 rok zaplanowano kwotę 65 000,00 zł.
 1. Zasady przyznawania dotacji:

Dotacja zostanie przyznana w formie powierzenia realizacji zadania publicznego wybranemu w drodze otwartego konkursu podmiotowi.

Po ogłoszeniu wyników otwartego konkursu ofert z wyłonionym podmiotem zostanie zawarta umowa o powierzenie realizacji zadania publicznego, w której określone zostaną szczegółowe warunki przyznania dotacji.

 1. Termin i warunki realizacji zadania:

1) Zadanie będzie realizowane w 2019 roku.

2) W otwartym konkursie ofert mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe, osoby prawne, jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczpospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych Kościołów i związków wyznaniowych oraz gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jak również pozostałe podmioty uwzględnione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które łącznie spełniają następujące warunki:

– prowadzą działalność statutową w dziedzinie objętej konkursem

– dysponują odpowiednią bazą lokalową, w której zadanie ma być realizowane,

– dysponują odpowiednio wykwalifikowaną kadrą, legitymującą się udokumentowanymi kwalifikacjami, zdolną do realizacji zadania,

– posiadają doświadczenie niezbędne do realizacji zadania.

3) Warunki realizacji zadania zostaną określone w umowie o powierzenie realizacji zadania publicznego.

 1. Termin składania ofert:

Oferty należy składać w formie pisemnej  zgodnie z Rozporządzeniem Przewodniczącego  Komitetu Do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie  wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań ( Dz.U. z 2018 r. poz. 2057), w zamkniętej kopercie z dopiskiem ,,Otwarty Konkurs Ofert 2019 na zadanie z zakresu pomocy społecznej pod nazwą: prowadzenie ośrodka interwencji kryzysowej”, w Biurze Obsługi Mieszkańca Starostwa Powiatowego w Grodzisku Wielkopolskim, ul. Żwirki i Wigury 1, 62-065 Grodzisk Wielkopolski, w terminie do dnia 27.12.2018 r. , godz. 900. Datą złożenia oferty jest data wpływu (doręczenia).

Nie przewiduje się możliwości uzupełnienia oferty.

 1. Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert oraz termin dokonania wyboru ofert:

1) otwarcie ofert przez komisję konkursową powołaną uchwałą Zarządu Powiatu Grodziskiego, nastąpi dnia 27.12.2018 r., o godz. 0915 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Grodzisku Wielkopolskim,

2) zaopiniowane ofert przez komisję konkursową oraz ich końcowa ocena zostaną dokonane w oparciu o kryteria merytoryczne i formalne określone w art. 14 i 15 ustawy z dnia                         24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz Regulamin prac komisji konkursowej.

3) Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 08.01.2019 r.

 1. Zadanie publiczne było przedmiotem realizacji w poprzednich latach:
 2. a) w 2013 r. zadanie pn. „Prowadzenie całodobowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej”, w drodze otwartego konkursu ofert zostało powierzone Stowarzyszeniu „Dom Pomocna Dłoń” z siedzibą w Błońsku oraz fundacji „Już czas” z siedzibą w Błońsku, kwota przyznanej dotacji 50 000 zł.,
 3. b) w 2014 r. zadanie pn. „Prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej”, w drodze otwartego konkursu ofert zostało powierzone Stowarzyszeniu „Dom Pomocna Dłoń” z siedzibą w Błońsku w formie wsparcia, kwota przyznanej dotacji 60 000,00 zł,
 4. c) w 2015 r. zadanie pn.” Prowadzenie ośrodka interwencji kryzysowej” w drodze otwartego konkursu ofert zostało powierzone Stowarzyszeniu „Dom Pomocna Dłoń” z siedzibą w Błońsku w formie powierzenia realizacji zadania, kwota przyznanej dotacji 60 000,00 zł.
 5. d) w 2016 r. zadanie pn.” Prowadzenie ośrodka interwencji kryzysowej” w drodze otwartego konkursu ofert zostało powierzone Stowarzyszeniu „Dom Pomocna Dłoń” z siedzibą w Błońsku w formie powierzenia realizacji zadania, kwota przyznanej dotacji 60 000,00 zł.
 6. e) w 2017 r. zadanie pn.” Prowadzenie ośrodka interwencji kryzysowej” w drodze otwartego konkursu ofert zostało powierzone Stowarzyszeniu „Dom Pomocna Dłoń” z siedzibą w Błońsku w formie powierzenia realizacji zadania, kwota przyznanej dotacji 60 000,00 zł.
 7. f) w 2018 r. zadanie pn.” Prowadzenie ośrodka interwencji kryzysowej” w drodze otwartego konkursu ofert zostało powierzone Stowarzyszeniu „Dom Pomocna Dłoń” z siedzibą w Błońsku w formie powierzenia realizacji zadania, kwota przyznanej dotacji 65 000,00 zł.
 1. Informacje dodatkowe:

Informacje dotyczące otwartego konkursu ofert można uzyskać osobiście w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Grodzisku Wielkopolskim, ul. Żwirki i Wigury 1, 62-065 Grodzisk Wielkopolskim, bud. A,  pok. 25 oraz telefonicznie pod numerem: (061) 44 47 281.

Informacje dotyczące konkursu dostępne są również w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Grodzisku Wielkopolskim, na stronie internetowej powiatu grodziskiego oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Grodzisku Wielkopolskim.

Zarząd Powiatu Grodziskiego zastrzega sobie prawo do odwołania otwartego konkursu ofert, przesunięcia terminu składania ofert oraz terminu rozstrzygnięcia konkursu.

Załącznik nr 2 do

UCHWAŁY NR 6/2018

ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO

z dnia 4 grudnia 2018 r.

Zaproszenie do zgłaszania kandydatów na przedstawicieli do komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej

ZARZĄD POWIATU GRODZISKIEGO

zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do zgłaszania kandydatów na przedstawicieli do komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej.

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w siedzibie Starostwa Powiatowego w Grodzisku Wielkopolskim w miejscu przeznaczonym na umieszczenie ogłoszeń.

W pracach komisji nie mogą brać udziału osoby reprezentujące organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, biorące udział w konkursie.

Kandydatów można zgłaszać w terminie do dnia 12.12.2018 r., godz. 1000 pisemnie, w drodze korespondencji e-mail wysłanej na adres pcpr@pgw.pl, osobiście w Starostwie Powiatowym w Grodzisku Wielkopolskim, ul. Żwirki i Wigury 1, 62-065 Grodzisk Wielkopolskim. Do zgłoszenia należy dołączyć kopię (skan) aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego lub informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców, innego rejestru lub ewidencji oraz aktualną kopię statutu bądź aktu założycielskiego.

W przypadku większej liczy zgłoszeń wybór osób reprezentujących organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zostanie przeprowadzony w drodze losowania.

W przypadku braku zgłoszeń wyboru osób reprezentujących organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie dokona Starosta Grodziski.

STAROSTA GRODZISKI
/ – / Mariusz Zgaiński

******************************************************************

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu kultury
i dziedzictwa kulturowego  „Śladami historii – upamiętnienie 100 rocznicy Powstania Wielkopolskiego” 

W odpowiedzi na ogłoszony Uchwałą nr 588/2018 z dnia 23 kwietnia 2018 r. przez Zarząd Powiatu Grodziskiego, otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu  kultury i dziedzictwa kulturowego w roku 2018, którego przedmiotem jest wykonanie zadania związanego z upamiętnieniem 100 rocznicy Powstania Wielkopolskiego, w wyznaczonym terminie wpłynęła 1 oferta złożona przez Stowarzyszenie Grupa Rekonstrukcji Historycznej „Grätz” z siedzibą w Grodzisku Wielkopolskim.

Dnia 17 maja 2018 r. w wyniku oceny formalnej i merytorycznej oferta uzyskała pozytywną opinię Komisji Konkursowej powołanej Uchwałą nr 576/2018 z dnia 9 kwietnia 2018 r. do oceny złożonych ofert.

W związku z powyższym realizacja ww. zadania zostanie zlecona Grupa Rekonstrukcji Historycznej „Grätz” z siedzibą w Grodzisku Wielkopolskim.

Na powyższe zadanie została przyznana dotacja w wysokości 15 000,00 zł. (piętnaście tysięcy złotych 00/100)

Wsparcie realizacji zadania nastąpi na podstawie umowy zawartej pomiędzy Powiatem Grodziskim a Stowarzyszeniem Grupa Rekonstrukcji Historycznej „Grätz” z siedzibą w Grodzisku Wielkopolskim.

******************************************************************

  Załącznik

do Uchwały Nr 603/2018

Zarządu Powiatu Grodziskiego

z dnia 21 maja 2018 r.

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Zarząd Powiatu Grodziskiego

ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego w Grodzisku Wielkopolskim,

62-065 Grodzisk Wielkopolski

Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (Dz. U. z 2017r. poz. 1597) oraz spełnia kryteria określone w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z 1 sierpnia 2017r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. z 2017 r. poz. 1597), to jest:

 1.      Jest nauczycielem mianowanym lub dyplomowanym, który spełnia łącznie następujące wymagania:

a)      posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy magister, magister inżynier lub równorzędny, oraz przygotowanie pedagogiczne i kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w szkole wchodzącej w skład zespołu, w której wymagania dotyczące kwalifikacji są najwyższe, oraz

b)      ukończył studia wyższe lub studia podyplomowe z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania  oświatą prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli;

c)      posiada co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela lub pięcioletni staż pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego;

d)      uzyskał:

– co najmniej dobrą ocenę pracy w okresie ostatnich pięciu lat pracy lub

– pozytywną ocenę dorobku zawodowego w okresie ostatniego roku albo

– w przypadku nauczyciela akademickiego – pozytywną ocenę pracy w okresie ostatnich czterech lat pracy w szkole wyższej,

– przed przystąpieniem do konkursu na stanowisko dyrektora, a w przypadku o którym mowa w art. 63 ust. 11 i 12 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, jeżeli nie przeprowadzono konkursu – przed powierzeniem stanowiska dyrektora;

e)      spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;

f)       ma pełna zdolność do czynności prawnych i korzysta z  pełni praw publicznych;

g)      nie był prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną, o której mowa z art.76 ust.1 z dnia 26 stycznia 1982  – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2017., poz. 1189 ze zm.), a w przypadku nauczyciela akademickiego – karą dyscyplinarną, o której mowa w art.140 ust.1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2016 r., poz. 1842 ze zm.) oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne;

h)      nie był karany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

i)       nie toczy się przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego;

j)       nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r.  o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1311 ze zm.);

k)      w przypadku cudzoziemca – posiada znajomość języka polskiego poświadczoną na zasadach określonych w ustawie z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz.U. z 2011 r. poz. 224 i 445 z 2015 r., poz. 1132 oraz z 2017 r. poz. 60).

2. Jest osobą niebędącą nauczycielem, która spełnia łącznie następujące wymagania:

a) posiada obywatelstwo polskie, z tym że wymóg ten nie dotyczy obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia w Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz Konferencji Szwajcarskiej;

b) posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy magister, magister inżynier lub równorzędny;

c) posiada co najmniej pięcioletni staż pracy, w tym co najmniej dwuletni staż pracy na stanowisku kierowniczym;

d) nie toczy się przeciwko niej postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne;

e)  spełnia wymagania określone w pkt 1 lit. b, lit. e, lit. f, lit. h, lit. j, lit. k.

3)      Jest nauczycielem mianowanym lub dyplomowanym, zatrudnionym na stanowisku wymagającym kwalifikacji pedagogicznych w urzędzie organu administracji rządowej, kuratorium oświaty, Centrum  Edukacji Artystycznej, Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisjach egzaminacyjnych, lub nauczycielem mianowanym lub dyplomowanym urlopowanym lub zwolnionym z obowiązku świadczenia pracy na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 maja 1991 roku o związkach zawodowych (Dz. U. z 2015, poz. 1881) spełniającym wymagania określone w rozporządzeniu, z wyjątkiem wymogu posiadania co najmniej dobrej oceny pracy albo pozytywnej oceny dorobku zawodowego.

Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:

1. Uzasadnienie przystąpienia do konkursu wraz z koncepcją funkcjonowania i rozwoju publicznej szkoły/placówki.

2. Życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierającego w szczególności informację o:

      – stażu pracy pedagogicznej – w przypadku nauczyciela albo

      – stażu pracy dydaktycznej – w przypadku nauczyciel akademickiego, albo

      – stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym – w przypadku osoby niebędące nauczycielem.

3. Oświadczenie zawierające następujące dane osobowe kandydata:

– imię (imiona) i nazwisko,

– datę i miejsce urodzenia,

– obywatelstwo,

– miejsce zamieszkania (adres do korespondencji).

  4. Poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w p. 2: świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu lub innych dokumentów potwierdzających okres zatrudnienia.

5. Poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzające posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplom ukończenia studiów wyższych lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą.

6. Poświadczonej przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego, o którym  mowa w ustawie z dnia 7 października 1999 r. z języku polskim (Dz. U. z 2011 r., poz. 224 i 455, z 2015 r poz. 1132 oraz z 2017 r. poz. 60) –  w przypadku cudzoziemca.

7. Poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym.

8. Oświadczenia, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane  z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne.

9. Oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

10. Oświadczenia, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1311 ze zm.).

11. Oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art.7 ust.1i ust. 3a ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2016 r. poz. 1721 ze zm. oraz z 2017 r. poz.1530) – w przypadku kandydata na dyrektora publicznej szkoły urodzonego przed 1 sierpnia 1972 r.

12. Poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego – w przypadku nauczyciela.

13. Poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego – w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego.

14. Oświadczenie, że kandydat nie był  prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust.1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2017 r, poz. 1189 ze zm.) lub w art. 140 ust.1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2016., poz. 1842 ze zm.) – w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego.

15. Oświadczenia, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych.

16. Oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922)  w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Liceum Ogólno- kształcącego im. Juliusza Słowackiego w Grodzisku Wielkopolskim.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem  „Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego w Grodzisku Wielkopolskim”  na adres: Starostwo Powiatowe w Grodzisku Wielkopolskim, ul. Żwirki i Wigury 1,  Biuro Obsługi Mieszkańców – parter w budynku A w terminie do 15 czerwca 2018 r.

Nie dopuszcza się składania ofert w wersji elektronicznej.

Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Zarząd Powiatu Grodziskiego.

O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

******************************************************************

Załącznik do uchwały nr 601/2018

                                                                                                                                 Zarządu Powiatu Grodziskiego

                                                                                                                                 z dnia 21 maja 2018 roku

 

 

OGŁOSZENIE

            Zarząd Powiatu Grodziskiego ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Grodzisku Wielkopolskim przy ul. Mossego 17. Podmiot leczniczy: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ul. Mossego 17, 62-065 Grodzisk Wielkopolski.

            Informacje o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym dotyczące funkcjonowania Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Grodzisku Wielkopolskim w formie elektronicznej (format PDF), kandydaci mogą uzyskać w Wydziale Inwestycyjno – Gospodarczym i Dróg, Referat Kadr, Spraw Społecznych i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Grodzisku Wielkopolskim budynek B, pokój nr 12, w dniach od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30, tel. 61 44 52 553, 61 44 52 552.

            Kandydat przystępujący do konkursu powinien spełniać wymagania, zgodnie z zapisami art. 46 ust. 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 160 ze zmianami):

 • wykształcenie wyższe;
 • posiadanie wiedzy i doświadczenia dającego rękojmię prawidłowego wykonywania obowiązków kierownika (dyrektora);
 • posiadanie co najmniej pięcioletniego stażu pracy na stanowisku kierowniczym albo ukończenie studiów podyplomowych na kierunku zarządzanie i co najmniej trzyletni staż pracy;
 • brak prawomocnego skazania za przestępstwo popełnione umyślnie.

Oferta musi zawierać:

 • podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem;
 • dokumenty stwierdzające kwalifikacje zawodowe wymagane do zajmowania danego stanowiska, a kandydat na stanowisko, z którym wiąże się posiadanie prawa wykonywania zawodu, dokument potwierdzający to prawo;
 • opisany przez kandydata przebieg pracy zawodowej;
 • dokumenty potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe kandydata. Kopie dokumentów powinny być poświadczone za zgodność z oryginałem, przy czym poświadczenie może być dokonane przez kandydata. Na prośbę właściwego podmiotu lub komisji konkursowej kandydat jest obowiązany przedstawić oryginały dokumentów;
 • informację o kandydacie z Krajowego Rejestru Karnego opatrzoną datą nie wcześniejszą niż miesiąc przed dniem zgłoszenia do konkursu;
 • oświadczenie kandydata o braku prawomocnie orzeczonego wobec niego zakazu wykonywania zawodu, zawieszenia prawa wykonywania zawodu, ograniczenia prawa wykonywania zawodu lub zakazu zajmowania określonego stanowiska;
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach przeprowadzania postępowania konkursowego na dane stanowisko;
 • koncepcję zarządzania Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Grodzisku Wielkopolski.

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z adnotacją „Konkurs na stanowisko Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Grodzisku Wielkopolskim”, wraz z podaniem swojego imienia, nazwiska, adresu oraz  numeru telefonu kontaktowego w terminie 25 dni od daty opublikowania ogłoszenia (t.j. do dnia 15.06.2018 r. do godz. 15.30), w Biurze Obsługi Mieszkańca Starostwa Powiatowego w Grodzisku Wielkopolskim ul. Żwirki i Wigury 1, budynek A, hol główny.
Za datę złożenia oferty uważa się datę wpływu do Starostwa Powiatowego w Grodzisku Wielkopolskim. Oferty, które wpłyną po terminie, nie będą poddane procedurze konkursowej.

Informacja o warunkach pracy i warunkach socjalnych oferowanych przez podmiot leczniczy:

 • Warunki pracy:

zatrudnienie na podstawie umowy cywilnoprawnej lub umowy o pracę;

– praca na stanowisku decyzyjnym związana z odpowiedzialnością w wymiarze pełnego etatu (nienormowany czas pracy);

– stanowisko wyposażone w monitor ekranowy;

– do ustalenia wynagrodzenia zastosowanie ma ustawa z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz. U. z 2017 r., poz. 1222 ze zmianami) i przepisy wykonawcze do tej ustawy;

 • Miejsce wykonywania pracy: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Grodzisku Wielkopolskim ul. Mossego 17, 62-065 Grodzisk Wielkopolski;
 • Warunki socjalne: Podmiot leczniczy nie oferuje dodatkowych świadczeń socjalnych, ponad te, które wynikają z przepisów prawa pracy.

Przewiduje się, że rozpatrzenie kandydatur nastąpi w ciągu 60 dni od dnia publikacji ogłoszenia, w siedzibie Starostwa Powiatowego w Grodzisku Wielkopolskim.

******************************************************************

Załącznik

do UCHWAŁY NR 588/2018 r.

ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO

z dnia  23 kwietnia 2018 r.

 

ZARZĄD POWIATU GRODZISKIEGO

Ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu kultury
i dziedzictwa kulturowego:

Konkurs adresowany jest do organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzących działalność statutową w dziedzinie kultury i dziedzictwa kulturowego.

 1. Rodzaj zadania publicznego:

„Śladami historii – upamiętnienie 100 rocznicy Powstania Wielkopolskiego”

Wnioskodawca zaplanuje wykonanie zadania związanego z upamiętnieniem 100 rocznicy Powstania Wielkopolskiego.

 1. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania:

15 000,00 zł.

 1. Zasady przyznawania dotacji:

Dotacja zostanie przyznana jako forma powierzenia realizacji zadania publicznego wybranemu w drodze otwartego konkursu podmiotowi.

Po ogłoszeniu wyników otwartego konkursu ofert z wyłonionymi podmiotami zostanie zawarta umowa o powierzenie realizacji zadania publicznego, w której określone zostaną szczegółowe warunki przyznania dotacji.

 1. Termin i warunki realizacji zadania:
  1. Zadanie będzie realizowane w okresie od 1 lipca do 30 września 2018 roku.
  2. Warunkiem uczestnictwa w otwartym konkursie ofert jest prowadzenie działalności statutowej w dziedzinie kultury.
  3. Warunki realizacji zadania zostaną określone w umowie o powierzenie realizacji zadania publicznego.
 2. Termin składania ofert:

Oferty należy składać w formie pisemnej według wzoru oferty realizacji zadania publicznego stanowiącego załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2016 r., poz. 1300) w zamkniętej kopercie z dopiskiem:  „Otwarty Konkurs Ofert 2018 na zadanie z zakresu kultury i dziedzictwa kulturowego – Śladami historii – upamiętnienie 100 rocznicy Powstania Wielkopolskiego” w Biurze Obsługi Mieszkańca Starostwa Powiatowego w Grodzisku Wielkopolskim, ul. Żwirki i Wigury 1, 62-065 Grodzisk Wielkopolski, w terminie do dnia 17 maja 2018 r. do godz. 900. Datą złożenia oferty jest data wpływu (doręczenia).

Wzór oferty dostępny jest na stronie www.pgw.pl, w dziale „Informacje”- Ogłoszenia Zarządu.

Nie przewiduje się możliwości uzupełnienia oferty.

 1. Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert oraz termin dokonania wyboru ofert:

1) Otwarcie ofert przez komisję konkursową powołaną Uchwałą Zarządu Powiatu Grodziskiego nr 576/2018 z dnia 9 kwietnia 2018 r., nastąpi dnia 17 maja 2018 r. o godz. 930 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Grodzisku Wielkopolskim.

2) Zaopiniowanie ofert przez komisję konkursową oraz ich końcowa ocena zostaną dokonane w oparciu o kryteria merytoryczne i formalne określone w art. 14 i 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz Regulamin prac komisji konkursowej.

3) Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 30 maja 2018 r.

 1. W poprzednich latach nie były realizowane zadania publiczne w tym samym zakresie.
 2. Informacje dodatkowe:

Informacje dotyczące otwartego konkursu ofert można uzyskać osobiście w Starostwie Powiatowym w Grodzisku Wielkopolskim, ul. Żwirki i Wigury 1, Wydział Oświaty, Kultury i Promocji, p. 20, 21, bud. B, telefonicznie pod numerami 61 44 52 562, 61 44 52 564 oraz mailowo pod adresem e-mail: promocja@pgw.pl

Informacje dotyczące konkursu dostępne są również w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Grodzisku Wielkopolskim, na stronie internetowej Powiatu Grodziskiego pod adresem: www.pgw.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Grodzisku Wielkopolskim.

Zarząd Powiatu Grodziskiego zastrzega sobie prawo do odwołania otwartego konkursu ofert, przesunięcia terminu składania ofert oraz terminu rozstrzygnięcia konkursu.

oferta realizacji zadania publicznego

harmonogram realizacji zadania publicznego

przewidywana kalkulacja kosztów

 

******************************************************************

Załącznik

do Uchwały Nr 551/2018

Zarządu Powiatu Grodziskiego

z dnia 26 lutego 2018 r.

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Zarząd Powiatu Grodziskiego

ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Technicznych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Grodzisku Wielkopolskim,

62-065 Grodzisk Wielkopolski

Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (Dz. U. z 2017r. poz. 1597) oraz spełnia kryteria określone w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z 1 sierpnia 2017r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. z 2017 r. poz. 1597), to jest:

1. Jest nauczycielem mianowanym lub dyplomowanym, który spełnia łącznie następujące wymagania:

a) posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy magister, magister inżynier lub równorzędny, oraz przygotowanie pedagogiczne i kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w szkole wchodzącej w skład zespołu, w której wymagania dotyczące kwalifikacji są najwyższe, oraz

b) ukończył studia wyższe lub studia podyplomowe z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli;

c)posiada co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela lub pięcioletni staż pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego;

d) uzyskał:

– co najmniej dobrą ocenę pracy w okresie ostatnich pięciu lat pracy lub

– pozytywną ocenę dorobku zawodowego w okresie ostatniego roku albo

– w przypadku nauczyciela akademickiego – pozytywną ocenę pracy w okresie ostatnich czterech lat pracy w szkole wyższej,

– przed przystąpieniem do konkursu na stanowisko dyrektora, a w przypadku o którym mowa w art. 63 ust. 11 i 12 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, jeżeli nie przeprowadzono konkursu – przed powierzeniem stanowiska dyrektora;

e) spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;

f) ma pełna zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych;

g) nie był prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną, o której mowa z art.76 ust.1 z dnia 26 stycznia 1982 – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2017., poz. 1189 ze zm.), a w przypadku nauczyciela akademickiego – karą dyscyplinarną, o której mowa w art.140 ust.1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2016 r., poz. 1842 ze zm.) oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne;

h) nie był karany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

i) nie toczy się przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego;

j) nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1311 ze zm.);

k) w przypadku cudzoziemca – posiada znajomość języka polskiego poświadczoną na zasadach określonych w ustawie z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz.U  z 2011 r. poz. 224 i 445 z 2015 r., poz. 1132 oraz z 2017 r. poz. 60).

2. Jest osobą niebędącą nauczycielem, która spełnia łącznie następujące wymagania:

a) posiada obywatelstwo polskie, z tym że wymóg ten nie dotyczy obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia w Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz Konferencji Szwajcarskiej;

b) posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy magister, magister inżynier lub równorzędny;

c) posiada co najmniej pięcioletni staż pracy, w tym co najmniej dwuletni staż pracy na stanowisku kierowniczym;

d) nie toczy się przeciwko niej postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne;

e) spełnia wymagania określone w pkt 1 lit. b, lit. e, lit. f, lit. h, lit. j, lit. k.

 3. Jest nauczycielem mianowanym lub dyplomowanym, zatrudnionym na stanowisku wymagającym kwalifikacji pedagogicznych w urzędzie organu administracji rządowej, kuratorium oświaty, Centrum Edukacji Artystycznej, Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisjach egzaminacyjnych, lub nauczycielem mianowanym lub dyplomowanym urlopowanym lub zwolnionym z obowiązku świadczenia pracy na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 maja 1991 roku o związkach zawodowych (Dz. U. z 2015, poz. 1881) spełniającym wymagania określone w rozporządzeniu, z wyjątkiem wymogu posiadania co najmniej dobrej oceny pracy albo pozytywnej oceny dorobku zawodowego.

 

Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:

 1. Uzasadnienie przystąpienia do konkursu wraz z koncepcją funkcjonowania i rozwoju publicznej szkoły/placówki.
 2. Życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierającego w szczególności informację o:

– stażu pracy pedagogicznej – w przypadku nauczyciela albo

– stażu pracy dydaktycznej – w przypadku nauczyciel akademickiego, albo

– stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym – w przypadku osoby niebędące nauczycielem.

 1. Oświadczenie zawierające następujące dane osobowe kandydata:

– imię (imiona) i nazwisko,

– datę i miejsce urodzenia,

– obywatelstwo,

– miejsce zamieszkania (adres do korespondencji).

 1. Poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w p. 2: świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu lub innych dokumentów potwierdzających okres zatrudnienia.
 2. Poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzające posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplom ukończenia studiów wyższych lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą.
 3. Poświadczonej przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego, o którym mowa w ustawie z dnia 7 października 1999 r. z języku polskim (Dz. U. z 2011 r., poz. 224 i 455, z 2015 r poz. 1132 oraz z 2017 r. poz. 60) – w przypadku cudzoziemca.
 4. Poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym.
 5. Oświadczenia, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane

z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne.

 1. Oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 2. Oświadczenia, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1311 ze zm.).
 3. Oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art.7 ust.1i ust. 3a ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2016 r. poz. 1721 ze zm. oraz z 2017 r. poz.1530) – w przypadku kandydata na dyrektora publicznej szkoły urodzonego przed 1 sierpnia 1972 r.
 4. Poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego – w przypadku nauczyciela.
 5. Poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego – w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego.
 6. Oświadczenie, że kandydat nie był prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust.1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2017 r, poz. 1189 ze zm.) lub w art. 140 ust.1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2016., poz. 1842 ze zm.) – w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego.
 7. Oświadczenia, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych.
 8. Oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie

z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922)  w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół

Technicznych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Grodzisku Wielkopolskim.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem  „Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Technicznych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Grodzisku Wielkopolskim”  na adres: Starostwo Powiatowe w Grodzisku Wielkopolskim, ul. Żwirki i Wigury 1,  Biuro Obsługi Mieszkańców – parter w budynku A w terminie do 27 marca 2018 r.

Nie dopuszcza się składania ofert w wersji elektronicznej.

Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Zarząd Powiatu Grodziskiego.

O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

******************************************************************

Załącznik nr 1

do Uchwały Nr 552/2018

Zarządu Powiatu Grodziskiego

z dnia 26 lutego 2018 r.

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Zarząd Powiatu Grodziskiego

ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Grodzisku Wielkopolskim, ul. Zbąszyńska 11

62-065 Grodzisk Wielkopolski

Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (Dz. U. z 2017r. poz. 1597) oraz spełnia kryteria określone w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z 1 sierpnia 2017r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. z 2017 r. poz. 1597), to jest:

1. Jest nauczycielem mianowanym lub dyplomowanym, który spełnia łącznie następujące wymagania:

a) posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy magister, magister inżynier lub równorzędny, oraz przygotowanie pedagogiczne i kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w szkole wchodzącej w skład zespołu, w której wymagania dotyczące kwalifikacji są najwyższe, oraz

b) ukończył studia wyższe lub studia podyplomowe z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli;

c) posiada co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela lub pięcioletni staż pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego;

d) uzyskał:

– co najmniej dobrą ocenę pracy w okresie ostatnich pięciu lat pracy lub

– pozytywną ocenę dorobku zawodowego w okresie ostatniego roku albo

– w przypadku nauczyciela akademickiego – pozytywną ocenę pracy w okresie ostatnich czterech lat pracy w szkole wyższej,

– przed przystąpieniem do konkursu na stanowisko dyrektora, a w przypadku o którym mowa w art. 63 ust. 11 i 12 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, jeżeli nie przeprowadzono konkursu – przed powierzeniem stanowiska dyrektora;

e) spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;

f) ma pełna zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych;

g) nie był prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną, o której mowa z art.76 ust.1 z dnia 26 stycznia 1982 – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2017., poz. 1189 ze zm.), a w przypadku nauczyciela akademickiego – karą dyscyplinarną, o której mowa w art.140 ust.1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2016 r., poz. 1842 ze zm.) oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne;

h) nie był karany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

i) nie toczy się przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego;

j) nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1311 ze zm.);

k) w przypadku cudzoziemca – posiada znajomość języka polskiego poświadczoną na   zasadach określonych w ustawie z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz.U. z 2011 r. poz. 224 i 445 z 2015 r., poz. 1132 oraz z 2017 r. poz. 60).

2. Jest osobą niebędącą nauczycielem, która spełnia łącznie następujące wymagania:

a) posiada obywatelstwo polskie, z tym że wymóg ten nie dotyczy obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia w Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz Konferencji Szwajcarskiej;

b) posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy magister, magister inżynier lub równorzędny;

c) posiada co najmniej pięcioletni staż pracy, w tym co najmniej dwuletni staż pracy na stanowisku kierowniczym;

d) nie toczy się przeciwko niej postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne;

e) spełnia wymagania określone w pkt 1 lit. b, lit. e, lit. f, lit. h, lit. j, lit. k.

3. Jest nauczycielem mianowanym lub dyplomowanym, zatrudnionym na stanowisku wymagającym kwalifikacji pedagogicznych w urzędzie organu administracji rządowej, kuratorium oświaty, Centrum Edukacji Artystycznej, Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisjach egzaminacyjnych, lub nauczycielem mianowanym lub dyplomowanym urlopowanym lub zwolnionym z obowiązku świadczenia pracy na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 maja 1991 roku o związkach zawodowych ( Dz. U. z 2015, poz. 1881) spełniającym wymagania określone w rozporządzeniu, z wyjątkiem wymogu posiadania co najmniej dobrej oceny pracy albo pozytywnej oceny dorobku zawodowego.

 Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:

 1. Uzasadnienie przystąpienia do konkursu wraz z koncepcją funkcjonowania i rozwoju publicznej szkoły/placówki.
 2. Życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierającego w szczególności informację o:

– stażu pracy pedagogicznej – w przypadku nauczyciela albo

– stażu pracy dydaktycznej – w przypadku nauczyciel akademickiego, albo

– stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym – w przypadku osoby niebędące nauczycielem.

 1. Oświadczenie zawierające następujące dane osobowe kandydata:

– imię ( imiona ) i nazwisko,

– datę i miejsce urodzenia,

– obywatelstwo,

– miejsce zamieszkania ( adres do korespondencji ).

 1. Poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w p. 2: świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu lub innych dokumentów potwierdzających okres zatrudnienia.
 2. Poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzające posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplom ukończenia studiów wyższych lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą.
 3. Poświadczonej przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego, o którym mowa w ustawie z dnia 7 października 1999 r. z języku polskim (Dz. U. z 2011 r., poz. 224 i 455, z 2015 r poz. 1132 oraz z 2017 r. poz. 60) – w przypadku cudzoziemca.
 4. Poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym.
 5. Oświadczenia, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne.
 1. Oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 2. Oświadczenia, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1311 ze zm.).
 3. Oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art.7 ust.1i ust. 3a ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2016 r. poz. 1721 ze zm. oraz z 2017 r. poz.1530) – w przypadku kandydata na dyrektora publicznej szkoły urodzonego przed 1 sierpnia 1972 r.
 4. Poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego – w przypadku nauczyciela.
 5. Poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego – w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego.
 6. Oświadczenie, że kandydat nie był prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust.1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2017 r, poz. 1189 ze zm.) lub w art. 140 ust.1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2016., poz. 1842 ze zm.) – w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego.
 7. Oświadczenia, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych.
 8. Oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2016 r., poz. 922)  w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Grodzisku Wielkopolskim.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem  „Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Grodzisku Wielkopolskim”  na adres: Starostwo Powiatowe w Grodzisku Wielkopolskim, ul. Żwirki i Wigury 1,  Biuro Obsługi Mieszkańców – parter w budynku A w terminie do 27 marca 2018 r.

Nie dopuszcza się składania ofert w wersji elektronicznej.

Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Zarząd Powiatu Grodziskiego.

O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

******************************************************************

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu kultury i dziedzictwa kulturowego

Załącznik Nr 1

do UCHWAŁY NR 549/2018.

ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO

z dnia 26 lutego 2018 r.

ZARZĄD POWIATU GRODZISKIEGO

Ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu kultury i dziedzictwa kulturowego:

Konkurs adresowany jest do organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzących działalność statutową w dziedzinie kultury i dziedzictwa kulturowego.

 1. Rodzaj zadania publicznego:

„Śladami historii – upamiętnienie 100 rocznicy Powstania Wielkopolskiego”.

Wnioskodawca zaplanuje wykonanie zadania związanego z upamiętnieniem 100 rocznicy Powstania Wielkopolskiego.

 1. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania: 15 000,00 zł.
 1. Zasady przyznawania dotacji:

Dotacja zostanie przyznana jako forma powierzenia realizacji zadania publicznego wybranemu w drodze otwartego konkursu podmiotowi.

Po ogłoszeniu wyników otwartego konkursu ofert z wyłonionymi podmiotami zostanie zawarta umowa o powierzenie realizacji zadania publicznego, w której określone zostaną szczegółowe warunki przyznania dotacji.

 1. Termin i warunki realizacji zadania:
  1. Zadanie będzie realizowane w okresie od 1 lipca do 30 września 2018 roku.
  2. Warunkiem uczestnictwa w otwartym konkursie ofert jest prowadzenie działalności statutowej
  w dziedzinie kultury.
  3. Warunki realizacji zadania zostaną określone w umowie o powierzenie realizacji zadania publicznego.
 2. Termin składania ofert:

Oferty należy składać w formie pisemnej według wzoru oferty realizacji zadania publicznego stanowiącego załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2016 r., poz. 1300) w zamkniętej kopercie z dopiskiem:  „Otwarty Konkurs Ofert 2018 na zadanie z zakresu kultury i dziedzictwa kulturowego – Śladami historii – upamiętnienie 100 rocznicy Powstania Wielkopolskiego” w Biurze Obsługi Mieszkańca Starostwa Powiatowego w Grodzisku Wielkopolskim, ul. Żwirki i Wigury 1, 62-065 Grodzisk Wielkopolski, w terminie do dnia 16 kwietnia 2018 r. do godz. 9.00. Datą złożenia oferty jest data wpływu (doręczenia).

Wzór oferty dostępny jest na stronie www.pgw.pl, w dziale „Informacje”- Ogłoszenia Zarządu.

Nie przewiduje się możliwości uzupełnienia oferty.

 1. Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert oraz termin dokonania wyboru ofert:

1) Otwarcie ofert przez komisję konkursową powołaną uchwałą Zarządu Powiatu Grodziskiego, nastąpi dnia 16 kwietnia 2018 r. o godz. 9.30 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Grodzisku Wielkopolskim.

2) Zaopiniowanie ofert przez komisję konkursową oraz ich końcowa ocena zostaną dokonane w oparciu o kryteria merytoryczne i formalne określone w art. 14 i 15 ustawy z dnia 24 kwietnia
2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz Regulamin prac komisji konkursowej.

3) Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 30 kwietnia 2018 r.

 1. W poprzednich latach nie były realizowane zadania publiczne w tym samym zakresie.
 2. Informacje dodatkowe:

Informacje dotyczące otwartego konkursu ofert można uzyskać osobiście w Starostwie Powiatowym w Grodzisku Wielkopolskim, ul. Żwirki i Wigury 1, Wydział Oświaty, Kultury i Promocji, p. 20, 21, bud. B, telefonicznie pod numerami 61 44 52 562, 61 44 52 564 oraz mailowo pod adresem e-mail: promocja@pgw.pl

Informacje dotyczące konkursu dostępne są również w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Grodzisku Wielkopolskim, na stronie internetowej Powiatu Grodziskiego pod adresem: www.pgw.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Grodzisku Wielkopolskim.

Zarząd Powiatu Grodziskiego zastrzega sobie prawo do odwołania otwartego konkursu ofert, przesunięcia terminu składania ofert oraz terminu rozstrzygnięcia konkursu.

Załącznik Nr 2

do UCHWAŁY NR 549/2018

ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO

z dnia 26 lutego 2018 r.

Zaproszenie do zgłaszania kandydatów na przedstawicieli do komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu kultury
i dziedzictwa kulturowego.

ZARZĄD POWIATU GRODZISKIEGO

Zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do zgłaszania kandydatów na przedstawicieli do komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu kultury i dziedzictwa kulturowego.

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizacje zadań publicznych z zakresu kultury i dziedzictwa kulturowego znajduje się na stronie internetowej www.pgw.pl a ponadto w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w siedzibie Starostwa Powiatowego w Grodzisku Wielkopolskim w miejscu przeznaczonym na umieszczenie ogłoszeń.

W pracach komisji nie mogą brać udziału osoby reprezentujące organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, biorące udział w konkursie.

Kandydatów można zgłaszać w terminie do dnia 6 kwietnia 2018 r., do godz.1500 pisemnie, w drodze korespondencji e-mail wysłanej na adres promocja@pgw.pl, osobiście w Starostwie Powiatowym w Grodzisku Wielkopolski., ul. Żwirki i Wigury 1, 62-065 Grodzisk Wielkopolski. Do zgłoszenia należy dołączyć kopię (skan) aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sadowego lub informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców, innego rejestru lub ewidencji oraz aktualną kopię statutu bądź aktu założycielskiego.

W przypadku większej liczby zgłoszeń wybór osób reprezentujących organizacje pozarządowe lub podmioty  wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zostanie przeprowadzony w drodze losowania.

W przypadku braku zgłoszeń wyboru osób reprezentujących organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie dokona Starosta Grodziski.

Wzory zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej:

oferta realizacji zadania publicznego

harmonogram realizacji zadania publicznego

przewidywana kalkulacja kosztów

 

******************************************************************

UCHWAŁA NR 283/2016
ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO
z dnia 13 grudnia 2016 r.

w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększenia świadomości prawnej społeczeństwa

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. 2016 poz. 814 ze zm.) oraz art. 15 ust. 2h ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. 2016 poz. 1817) w zw. z art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. 2015 poz. 1255), Zarząd Powiatu Grodziskiego uchwala co następuje:

§ 1. Postanawia się zaakceptować przedstawioną przez komisję konkursową propozycję rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa polegającego na powierzeniu organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego prowadzenia w roku 2017 jednego punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Grodzisku Wielkopolskim, zlokalizowanym w Gminnym Centrum
Pomocy Środowiskowej PROMESSA w Grodzisku Wlkp., ul. Powstańców Chocieszyńskich 23f i udzielić dotacji wybranemu oferentowi – Wielkopolskiemu Centrum Pomocy Prawnej i Mediacji z siedzibą w Nowym Tomyślu w wysokości 60.725,88 zł.

§ 2. Realizacja zadania, o którym mowa w § 1, nastąpi na podstawie umowy zawartej pomiędzy wybranym oferentem a Powiatem Grodziskiem według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie
wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań z dnia 17 sierpnia 2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 1300).

§ 3. Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert zostanie opublikowane na stronie Biuletynu Informacji Publicznej i na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Grodzisku Wlkp. oraz zamieszczone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego
w Grodzisku Wlkp.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Powiatu i Zespołowi Radców Prawnych.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

******************************************************************

Załącznik nr 1 do
UCHWAŁY NR   280/2016
ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO
z dnia   1 grudnia 2016 r.

 

ZARZĄD POWIATU GRODZISKIEGO

ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej

Konkurs adresowany jest do organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzących działalność statutową w dziedzinie pomocy społecznej, pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób.

 1. Rodzaj zadania publicznego: prowadzenie ośrodka interwencji kryzysowej.
 1. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania: w projekcie uchwały budżetowej na 2017 rok zaplanowano kwotę 60 000,00 zł.
 1. Zasady przyznawania dotacji:

Dotacja zostanie przyznana w formie powierzenia realizacji zadania publicznego wybranemu w drodze otwartego konkursu podmiotowi.

Po ogłoszeniu wyników otwartego konkursu ofert z wyłonionym podmiotem zostanie zawarta umowa o powierzenie realizacji zadania publicznego, w której określone zostaną szczegółowe warunki przyznania dotacji.

 1. Termin i warunki realizacji zadania:

1). Zadanie będzie realizowane w 2017 roku.

2). W otwartym konkursie ofert mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe, osoby prawne, jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państw do Kościoła Katolickiego w Rzeczpospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych Kościołów i związków wyznaniowych oraz gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jak również pozostałe podmioty uwzględnione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które łącznie spełniają następujące warunki:

– prowadzą działalność statutową w dziedzinie objętej konkursem

– dysponują odpowiednią bazą lokalową, w której zadanie ma być realizowane,

– dysponują odpowiednio wykwalifikowaną kadrą, legitymującą się udokumentowanymi kwalifikacjami, zdolną do realizacji zadania,

– posiadają doświadczenie niezbędne do realizacji zadania.

3). Warunki realizacji zadania zostaną określone w umowie o powierzenie realizacji zadania publicznego.

 1. Termin składania ofert:

Oferty należy składać w formie pisemnej według wzoru oferty realizacji zadania publicznego stanowiącego załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2016 r., poz. 1300) w zamkniętej kopercie z dopiskiem ,,Otwarty Konkurs Ofert 2017 na zadanie z zakresu pomocy społecznej pod nazwą: prowadzenie ośrodka interwencji kryzysowej”, w Biurze Obsługi Mieszkańca Starostwa Powiatowego w Grodzisku Wielkopolskim, ul. Żwirki i Wigury 1, 62-065 Grodzisk Wielkopolski, w terminie do dnia 23.12.2016 r. , godz. 900. Datą złożenia oferty jest data wpływu (doręczenia).

Nie przewiduje się możliwości uzupełnienia oferty.

 1. Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert oraz termin dokonania wyboru ofert:

1) otwarcie ofert przez komisję konkursową powołaną uchwałą Zarządu Powiatu Grodziskiego, nastąpi dnia 23.12.2016 r., o godz. 0915 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Grodzisku Wielkopolskim,

2) zaopiniowane ofert przez komisję konkursową oraz ich końcowa ocena zostaną dokonane w oparciu o kryteria merytoryczne i formalne określone w art. 14 i 15 ustawy z dnia                         24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz Regulamin prac komisji konkursowej.

3) Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 06.01.2017 r.

 1. Zadanie publiczne było przedmiotem realizacji w poprzednich latach:
 2. a) w 2013 r. zadanie pn. „Prowadzenie całodobowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej”, w drodze otwartego konkursu ofert zostało powierzone Stowarzyszeniu „Dom Pomocna Dłoń” z siedzibą w Błońsku oraz fundacji „Już czas” z siedzibą w Błońsku, kwota przyznanej dotacji 50 000 zł.,
 3. b) w 2014 r. zadanie pn. „Prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej”, w drodze otwartego konkursu ofert zostało powierzone Stowarzyszeniu „Dom Pomocna Dłoń” z siedzibą w Błońsku w formie wsparcia, kwota przyznanej dotacji 60 000,00 zł,
 4. c) w 2015 r. zadanie pn.” Prowadzenie ośrodka interwencji kryzysowej” w drodze otwartego konkursu ofert zostało powierzone Stowarzyszeniu „Dom Pomocna Dłoń” z siedzibą w Błońsku w formie powierzenia realizacji zadania, kwota przyznanej dotacji 60 000,00 zł.
 5. d) w 2016 r. zadanie pn.” Prowadzenie ośrodka interwencji kryzysowej” w drodze otwartego konkursu ofert zostało powierzone Stowarzyszeniu „Dom Pomocna Dłoń” z siedzibą w Błońsku w formie powierzenia realizacji zadania, kwota przyznanej dotacji 60 000,00 zł.
 1. Informacje dodatkowe:

Informacje dotyczące otwartego konkursu ofert można uzyskać osobiście w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Grodzisku Wielkopolskim, ul. Żwirki i Wigury 1, 62-065 Grodzisk Wielkopolskim, bud. A,  pok. 25 oraz telefonicznie pod numerem: (061) 44 47 281.

Informacje dotyczące konkursu dostępne są również w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Grodzisku Wielkopolskim, na stronie internetowej Powiatu Grodziskiego pod adresem: www.pgw.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Grodzisku Wielkopolskim.

Zarząd Powiatu Grodziskiego zastrzega sobie prawo do odwołania otwartego konkursu ofert, przesunięcia terminu składania ofert oraz terminu rozstrzygnięcia konkursu.

Załącznik nr 2 do
UCHWAŁY NR  280 / 2016
ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO
z dnia 1 grudnia 2016 r.

Zaproszenie do zgłaszania kandydatów na przedstawicieli do komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej

 

ZARZĄD POWIATU GRODZISKIEGO

zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do zgłaszania kandydatów na przedstawicieli do komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej.

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej znajduje się na stronach internetowych www.pgw.pl a ponadto w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w siedzibie Starostwa Powiatowego w Grodzisku Wielkopolskim w miejscu przeznaczonym na umieszczenie ogłoszeń.

W pracach komisji nie mogą brać udziału osoby reprezentujące organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, biorące udział w konkursie.

Kandydatów można zgłaszać w terminie do dnia 12.12.2016 r., godz. 1000 pisemnie, w drodze korespondencji e-mail wysłanej na adres pcpr@pgw.pl , osobiście w Starostwie Powiatowym w Grodzisku Wielkopolskim, ul. Żwirki i Wigury 1, 62-065 Grodzisk Wielkopolskim. Do zgłoszenia należy dołączyć kopię (skan) aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego lub informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców, innego rejestru lub ewidencji oraz aktualną kopię statutu bądź aktu założycielskiego.

W przypadku większej liczy zgłoszeń wybór osób reprezentujących organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zostanie przeprowadzony w drodze losowania.

W przypadku braku zgłoszeń wyboru osób reprezentujących organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie dokona Starosta Grodziski.

STAROSTA GRODZISKI
/ – / Mariusz Zgaiński

************************************************************************************************

UCHWAŁA NR 268/2016

ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO

z dnia 8 listopada 2016 r.

 

w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa

 

            Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym  (Dz. U. z 2016 r. poz. 814 ze zm.), art. 4 ust. 1 pkt 1b i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 239 ze zm.) w związku z art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1255), Zarząd Powiatu Grodziskiego uchwala, co następuje:

 • 1. 1. Postanawia się ogłosić otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa polegającego na powierzeniu organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego prowadzenia jednego punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Grodzisku Wielkopolskim, zlokalizowanego w Gminnym Centrum Pomocy Środowiskowej PROMESSA w Grodzisku Wlkp., ul. Powstańców Chocieszyńskich 23f.
 1. Treść ogłoszenia stanowi załącznik nr 1 do uchwały.
 • 2. 1. Postanawia się zaprosić organizacje pozarządowe prowadzące działalność pożytku publicznego do zgłaszania kandydatów na przedstawicieli do komisji konkursowej.
 1. Treść zaproszenia stanowi załącznik nr 2 do uchwały.
 • 3. Wykonanie uchwały powierza się Koordynatorowi Zespołu Radców Prawnych.
 • 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Uzasadnienie

Ogłoszenie otwartego konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej

Załącznik nr 1 do
UCHWAŁY NR 124/2015
ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO
z dnia 02 grudnia 2015 r.

ZARZĄD POWIATU GRODZISKIEGO
ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego
z zakresu pomocy społecznej

Konkurs adresowany jest do organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzących działalność statutową w dziedzinie pomocy społecznej, pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób.

1.    Rodzaj zadania publicznego: prowadzenie ośrodka interwencji kryzysowej.

2.    Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania: w projekcie uchwały budżetowej na 2016 rok zaplanowano kwotę 60 000,00 zł.

3.    Zasady przyznawania dotacji:
Dotacja zostanie przyznana w formie powierzenia realizacji zadania publicznego wybranemu w drodze otwartego konkursu podmiotowi.
Po ogłoszeniu wyników otwartego konkursu ofert z wyłonionym podmiotem zostanie zawarta umowa o powierzenie realizacji zadania publicznego, w której określone zostaną szczegółowe warunki przyznania dotacji.

4.    Termin i warunki realizacji zadania:
1)    Zadanie będzie realizowane w 2016 roku.
2)    W otwartym konkursie ofert mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe, osoby prawne, jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczpospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych Kościołów i związków wyznaniowych oraz gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jak również pozostałe podmioty uwzględnione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które łącznie spełniają następujące warunki:
–    prowadzą działalność statutową w dziedzinie objętej konkursem,
–    dysponują odpowiednią bazą lokalową, w której zadanie ma być realizowane,
–    dysponują odpowiednio wykwalifikowaną kadrą, legitymującą się udokumentowanymi kwalifikacjami, zdolną do realizacji zadania,
–    posiadają doświadczenie niezbędne do realizacji zadania.
3)    Warunki realizacji zadania zostaną określone w umowie o powierzenie realizacji zadania publicznego.

5.    Termin składania ofert:
Oferty należy składać w formie pisemnej według wzoru oferty realizacji zadania publicznego stanowiącego załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r., Nr 6, poz. 25) w zamkniętej kopercie z dopiskiem ,,Otwarty Konkurs Ofert 2016 na zadanie z zakresu pomocy społecznej pod nazwą: prowadzenie ośrodka interwencji kryzysowej”, w Biurze Obsługi Mieszkańca Starostwa Powiatowego w Grodzisku Wielkopolskim, ul. Żwirki i Wigury 1, 62-065 Grodzisk Wielkopolski, w terminie do dnia 28.12.2015 r. , godz. 900. Datą złożenia oferty jest data wpływu (doręczenia).
Nie przewiduje się możliwości uzupełnienia oferty.

6.    Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert oraz termin dokonania wyboru ofert:
1)    otwarcie ofert przez komisję konkursową powołaną uchwałą Zarządu Powiatu Grodziskiego, nastąpi dnia 28.12.2015 r., o godz. 09.15 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Grodzisku Wielkopolskim,
2)    zaopiniowanie ofert przez komisję konkursową oraz ich końcowa ocena zostaną dokonane w oparciu o kryteria merytoryczne i formalne określone w art. 14 i 15 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz Regulamin prac komisji konkursowej,
3)    rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 05.01.2016 r.

7.    Zrealizowane w latach 2013, 2014 i 2015 zadania publiczne tego samego rodzaju:
a)    w 2013 r. zadanie pn. „Prowadzenie całodobowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej”, w drodze otwartego konkursu ofert zostało powierzone Stowarzyszeniu „Dom Pomocna Dłoń” z siedzibą w Błońsku oraz Fundacji „Już czas” z siedzibą w Błońsku, kwota przyznanej dotacji 50 000 zł.,
b)    w 2014 r. zadanie pn. „Prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej”, w drodze otwartego konkursu ofert zostało powierzone Stowarzyszeniu „Dom Pomocna Dłoń” z siedzibą w Błońsku w formie wsparcia, kwota przyznanej dotacji 60 000,00 zł,
c)    w 2015 r. zadanie pn.” Prowadzenie ośrodka interwencji kryzysowej” w drodze otwartego konkursu ofert zostało powierzone Stowarzyszeniu „Dom Pomocna Dłoń” z siedzibą w Błońsku w formie powierzenia realizacji zadania, kwota przyznanej dotacji 60 000,00 zł.

8.    Informacje dodatkowe:
Informacje dotyczące otwartego konkursu ofert można uzyskać osobiście w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Grodzisku Wielkopolskim, ul. Żwirki i Wigury 1, 62-065 Grodzisk Wielkopolskim oraz telefonicznie pod numerem: (061) 44 47 281.

Informacje dotyczące konkursu dostępne są również w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Grodzisku Wielkopolskim, na stronie internetowej Powiatu Grodziskiego pod adresem: www.pgw.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Grodzisku Wielkopolskim.
Zarząd Powiatu Grodziskiego zastrzega sobie prawo do odwołania otwartego konkursu ofert, przesunięcia terminu składania ofert oraz terminu rozstrzygnięcia konkursu.

Załącznik nr 2 do
UCHWAŁY NR 124/2015
ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO
z dnia 02 grudnia 2015 r.

Zaproszenie do zgłaszania kandydatów na przedstawicieli do komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej

ZARZĄD POWIATU GRODZISKIEGO

zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do zgłaszania kandydatów na przedstawicieli do komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej.

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej znajduje się na stronach internetowych www.pgw.pl a ponadto w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w siedzibie Starostwa Powiatowego w Grodzisku Wielkopolskim w miejscu przeznaczonym na umieszczenie ogłoszeń.

W pracach komisji nie mogą brać udziału osoby reprezentujące organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, biorące udział w konkursie.

Kandydatów można zgłaszać w terminie do dnia 07.12.2015 r., godz. 1000 pisemnie, w drodze korespondencji e-mail wysłanej na adres pcpr@pgw.pl , osobiście w Starostwie Powiatowym w Grodzisku Wielkopolskim, ul. Żwirki i Wigury 1, 62-065 Grodzisk Wielkopolskim. Do zgłoszenia należy dołączyć kopię (skan) aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego lub informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców, innego rejestru lub ewidencji oraz aktualną kopię statutu bądź aktu założycielskiego.

W przypadku większej liczy zgłoszeń wybór osób reprezentujących organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zostanie przeprowadzony w drodze losowania.

W przypadku braku zgłoszeń wyboru osób reprezentujących organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie dokona Starosta Grodziski.

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego
z zakresu pomocy społecznej
„Prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej”

POBIERZ

********************************

Ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa

UCHWAŁA NR 115/2015
ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO
z dnia 12 listopada 2015 r.

w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego
z zakresu

udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym  (Dz. U. z 2015 r. poz. 1445), art. 4 ust. 1 pkt 1b i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 ze zm.) w związku z art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1255), Zarząd Powiatu Grodziskiego uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Postanawia się ogłosić otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa polegającego na powierzeniu organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego prowadzenia jednego punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Grodzisku Wielkopolskim, zlokalizowanym w Gminnym Centrum Informacji Turystycznej przy ul. Przemysłowej 7.
2. Treść ogłoszenia stanowi załącznik nr 1 do uchwały.

§ 2. 1. Postanawia się zaprosić organizacje pozarządowe prowadzące działalność pożytku publicznego do zgłaszania kandydatów na przedstawicieli do komisji konkursowej.
2. Treść zaproszenia stanowi załącznik nr 2 do uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Koordynatorowi Zespołu Radców Prawnych.

§ 4.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

     STAROSTA GRODZISKI
/ – / Mariusz Zgaiński

Załącznik Nr 1
do UCHWAŁY NR 115/2015
ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO
z dnia  12 listopada 2015 r.

ZARZĄD POWIATU GRODZISKIEGO

ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa.

Konkurs ma na celu wyłonienie organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego, która będzie prowadziła w Powiecie Grodziskim jeden punkt nieodpłatnej pomocy prawnej na zasadach określonych w ustawie z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. 2015 poz. 1255).

1. Rodzaj zadania:
Powierzenie prowadzenia w 2016 roku jednego punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, o którym mowa w ustawie z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej, zlokalizowanego w Grodzisku Wielkopolskim, w Gminnym Centrum Informacji Turystycznej przy ul. Przemysłowej 7.

2. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania:
59.946,00 zł.

3. Zasady przyznawania dotacji:
Dotacja zostanie przyznana jako forma powierzenia realizacji zadania publicznego wybranej w drodze otwartego konkursu organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego.
Po ogłoszeniu wyników otwartego konkursu ofert z wyłonioną organizacją pozarządową zostanie zawarta umowa o powierzenie realizacji zadania publicznego, w której określone zostaną szczegółowe warunki przyznania dotacji.

4. Termin i warunki realizacji zadania:
Zadanie będzie realizowane w okresie od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.
Zadanie może być realizowane przez organizację pozarządową prowadzącą działalność pożytku publicznego w zakresie, o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 1b ustawy dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, która spełnia łącznie następujące warunki:
1)    posiada co najmniej dwuletnie doświadczenie w wykonywaniu zadań wiążących się z udzielaniem porad prawnych lub informacji prawnych;
2)    przedstawi zawarte umowy lub promesy ich zawarcia z adwokatem, radcą prawnym, doradcą podatkowym lub osobą, o której mowa w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej;
3)    daje gwarancję należytego wykonania zadania, w szczególności przez złożenie pisemnego zobowiązania:
a)    zapewnienia poufności w związku z udzielaniem nieodpłatnej pomocy prawnej i jej dokumentowaniem,
b)    zapewnienia profesjonalnego i rzetelnego udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, w szczególności w sytuacji, gdy zachodzi konflikt interesów.
O powierzenie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej nie może ubiegać się organizacja pozarządowa, która w okresie dwóch lat poprzedzających przystąpienie do otwartego konkursu ofert nie rozliczyła się z dotacji przyznanej na wykonanie zadania publicznego lub wykorzystała dotację niezgodnie z celem jej przyznania, jak również organizacja pozarządowa, z którą Starosta rozwiązał umowę. Termin dwóch lat biegnie odpowiednio od dnia rozliczenia się z dotacji i zwrotu nienależnych środków wraz z odsetkami albo rozwiązania umowy.

5. Termin składania ofert:
Oferty należy składać według wzoru określonego w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 roku w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25), obowiązującego do czasu wydania nowych przepisów wykonawczych do art. 19 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w zamkniętej kopercie z dopiskiem:  Otwarty Konkurs Ofert na zadanie z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa – prowadzenie jednego punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Grodzisku Wlkp., ul. Przemysłowa 7, w Biurze Obsługi Mieszkańca Starostwa Powiatowego w Grodzisku Wielkopolskim, ul. Żwirki i Wigury 1, 62 – 065 Grodzisk Wielkopolski, w terminie do dnia 4 grudnia 2015 r. do godz. 15.00. Datą złożenia oferty jest data wpływu (doręczenia).
Do oferty należy dołączyć następujące załączniki:
1)    Aktualny odpis z rejestru (KRS) lub inny dokument potwierdzający status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących;
2)    W przypadku, gdy organizacja nie podlega wpisowi w Krajowym Rejestrze Sądowym – statut, sprawozdania finansowe za rok ubiegły;
3)    W przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotu składającego ofertę niż wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru – dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta.
4)    Zawarte umowy lub promesy ich zawarcia z adwokatem, radcą prawnym, doradcą podatkowym lub osobą, o której mowa w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej.
5)    Pisemne zobowiązania:
a)    zapewnienia poufności w związku z udzielaniem nieodpłatnej pomocy prawnej i jej dokumentowaniem,
b)    zapewnienia profesjonalnego i rzetelnego udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, w szczególności w sytuacji, gdy zachodzi konflikt interesów
6)    Dokumenty potwierdzające spełnienie warunku posiadania co najmniej dwuletniego doświadczenia w wykonywaniu zadań wiążących się z udzielaniem porad prawnych lub informacji prawnych.
Kopie wymaganych załączników powinny być potwierdzone przez oferenta za zgodność z oryginałem. Oferta złożona bez wymaganych załączników jest niekompletna i zostanie odrzucona z przyczyn formalnych.
Rozpatrywane będą wyłącznie oferty kompletne, złożone w terminie określonym w ogłoszeniu konkursowym. Nie przewiduje się możliwości uzupełnienia oferty.
Z organizacją wyłonioną w konkursie zostanie podpisana umowa, w której zostaną określone szczegółowe warunki prowadzenia zadania oraz sposób finansowania i rozliczenia się z przyznanej dotacji.
Nie będą rozpatrywane z powodów formalnych oferty:
o    złożone przez podmioty nieuprawnione,
o    złożone po terminie,
o    niekompletne,
o    dotyczące zadania nieujętego w niniejszym ogłoszeniu konkursowym.
Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji. Dotację na realizację zadania publicznego otrzyma podmiot, którego oferta zostanie wybrana w postępowaniu konkursowym.

6. Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert oraz termin dokonania wyboru ofert:
Otwarcie ofert przez komisję konkursową powołaną uchwałą Zarządu Powiatu Grodziskiego, nastąpi dnia 7 grudnia 2015 r. o godz. 10.00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Grodzisku Wlkp.
Oferty zostaną ocenione pod względem:
1) możliwości realizacji zadania publicznego przez organizację pozarządową,
2) przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania;
3) proponowanej jakości wykonania zadania i kwalifikacji osób, przy udziale których organizacja pozarządowa będzie realizować zadanie publiczne;
4) uwzględnia planowanego przez organizację pozarządową wkładu rzeczowego, osobowego, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków;
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 11 grudnia 2015 r.

7. Zadanie publiczne nie było przedmiotem realizacji w poprzednich latach.

8. Informacje dodatkowe:
Informacje dotyczące otwartego konkursu ofert można uzyskać osobiście w Starostwie Powiatowym w Grodzisku Wlkp., ul. Żwirki i Wigury 1, Zespół Radców Prawnych,  bud. A, p. 23 oraz telefonicznie pod numerem 61 44 52 532 (poniedziałek, piątek) lub pod numerem telefonu 509 843 094 (r.pr. Magdalena Adamczewska).

Informacje dotyczące konkursu dostępne są również w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Grodzisku Wlkp., na stronie internetowej Powiatu Grodziskiego pod adresem: www.pgw.pl, w dziale „Informator’- Ogłoszenia Zarządu, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Grodzisku Wlkp.

Zarząd Powiatu Grodziskiego zastrzega sobie prawo do odwołania otwartego konkursu ofert, przesunięcia terminu składania ofert oraz terminu rozstrzygnięcia konkursu.

Załącznik Nr 2
do UCHWAŁY NR 115/2015
ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO
z dnia  12 listopada 2015 r.

Zaproszenie do zgłaszania kandydatów na przedstawicieli do komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z  zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa

ZARZĄD POWIATU GRODZISKIEGO

zaprasza organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do zgłaszania kandydatów na przedstawicieli do komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z  zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa.

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizacje zadań publicznych z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa znajduje się na stronie internetowej www.pgw.pl .

W pracach komisji nie mogą brać udziału osoby reprezentujące organizacje pozarządowe biorące udział w konkursie.

Kandydatów można zgłaszać w terminie do dnia 26 listopada 2015 r., godz.1500 pisemnie, w drodze korespondencji e-mail wysłanej na adres madamczewska@spgw.pl, osobiście w Starostwie Powiatowym w Grodzisku Wlkp., ul. Żwirki i Wigury 1, 62-065 Grodzisk Wlkp. Do zgłoszenia należy dołączyć kopię (skan) aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sadowego, innego rejestru lub ewidencji oraz kopię statutu.

W przypadku większej liczby zgłoszeń, wybór osób reprezentujących organizacje pozarządowe lub podmioty  wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zostanie przeprowadzony w drodze losowania.

W przypadku braku zgłoszeń wyboru osób reprezentujących organizacje pozarządowe lub podmioty  wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie dokona Starosta Grodziski.

STAROSTA GRODZISKI
/ – / Mariusz Zgaiński

********************************

Ogłoszenie Zarządu Powiatu Grodziskiego o naborze do Rady Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Grodziskiego.

Załącznik
do Uchwały Nr  75/2015
Zarządu Powiatu Grodziskiego
z dnia 10 sierpnia 2015 r.

Ogłoszenie
Zarządu Powiatu Grodziskiego
o naborze do Rady Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Grodziskiego
na czterech członków – przedstawicieli organizacji pozarządowych
oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3
ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
prowadzących działalność statutową na terenie Powiatu Grodziskiego

Na podstawie § 4 Uchwały Nr VI/42/2015 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie określenia trybu powołania członków oraz organizacji i trybu działania Rady Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Grodziskiego zaprasza się organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do zgłaszania kandydatów na członków Rady Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Grodziskiego (zwanej dalej Radą) poprzez wypełnienie karty zgłoszenia kandydata stanowiącej załącznik Nr 1 do Uchwały nr VI/ 42/2015 Rady Powiatu Grodziskiego z 28 kwietnia 2015 r., dostępnej  do pobrania na stronie www.pgw.pl
Kandydatury należy składać do dnia 31 sierpnia 2015 r. za pośrednictwem poczty lub osobiście w Biurze Obsługi Mieszkańca w Starostwie Powiatowym w Grodzisku Wielkopolskim, ul. Żwirki i Wigury 1, 62 – 065 Grodzisk Wielkopolski (decyduje data wpływu zgłoszenia do starostwa).

Lista zgłoszonych kandydatów zostanie opublikowana w terminie do 07.09.2015 r.

Termin zebrania organizacji, podczas którego zostanie wybranych czterech przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzących działalność statutową na terenie Powiatu Grodziskiego, wyznacza się na dzień 14.09.2015 r. g. 12.00, budynek B, salka Starostwa Powiatowego w Grodzisku Wlkp.

********************************

w górę