ogłoszenia, obwieszczenia, zarządzenia starosty

wersja do druku

Grodzisk Wielkopolski, 02.09.2019 r.

GN.6821.3.2019

 

Zawiadomienie

o  zamiarze wszczęcia postępowania

 

Na podstawie 113 ust.5 i 6 , art.114 ust. 4  w związku z  art.124, 124a, 124b  ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018r., poz. 2204),  Starosta Grodziski zawiadamia o zamiarze wszczęcia na wniosek   Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa S.A., Oddział  Geologii i Eksploatacji w Zielonej Górze z 05 sierpnia 2019r. , nr RP 597/19/0000184, postępowania w sprawie  ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o  nieuregulowanym stanie prawnym, położonych w obrębie Gradowice, gm. Wielichowo, oznaczonych geodezyjnie jako działki  nr:

-537/1 o pow. 0,0275ha,

-449/16 o pow.0,1312ha.

Ograniczenie sposobu korzystania  z nieruchomości będzie miało na celu  zezwolenie  Polskiemu Górnictwu Naftowemu i Gazownictwu S.A.  na założenie i przeprowadzenie przez wyżej opisane nieruchomości odcinka rurociągu technologicznego przesyłowego płynu złożowego (gazu ziemnego) DN50 na linii strefa przyodwiertowa Wielichowo 8- strefa przyodwiertowa  Wielichowo 4 wraz z rurociągiem  przesyłu inhibitorów hydratów DN25 ułożonego wzdłuż rurociągu DN50, na długości odpowiednio 2m i 3m, zgodnie z  załącznikami graficznymi do  ww. wniosku

Przy 4 metrowej szerokości pasa  strefy kontrolowanej strefa służebności dla działki nr 449/16 wynosić będzie  8 m2,   a dla działki nr 537/1   – 12 m 2.

Jeżeli w terminie 2 miesięcy od dnia niniejszego ogłoszenia nie zgłoszą się osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do opisanej nieruchomości, postępowanie zostanie wszczęte.

Zgłoszenia  można dokonać  w Starostwie  Powiatowym  w  Grodzisku Wlkp. przy ul. Żwirki i Wigury 1, budynek A, pokój  nr  20, od  poniedziałku  do  piątku  w  godzinach  od 7.30  do 15.30.

*********************************************************************

Grodzisk Wielkopolski, 21.06.2019 r.

GN.6821.1.2019

OBWIESZCZENIE

o wydaniu decyzji o ograniczeniu sposobu korzystania z nieruchomości

o nieuregulowanym stanie prawnym

Starosta Grodziski działając jako statio fisci Skarbu Państwa – stosownie do art. 118a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r. poz. 2208 ze zm.) w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) zawiadamia, że w dniu 10 czerwca 2019 r. została wydana w trybie art. 124 ust. 1, w związku z art. 124a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, decyzja ograniczająca sposób korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w obrębie Komorówko, gm. Rakoniewice, oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 28  o pow. 0,1400ha.

Ograniczenie sposobu korzystania  z ww.  nieruchomości będzie miało na celu  zezwolenie Enea Operator sp. z o.o. wybudowania  linii kablowej nN-0,4 kV typu NAY-J 4x150mm2 , o długości ok 105m ( strefa służebności wynosić będzie 105m ).

 Z treścią decyzji można zapoznać się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Grodzisku Wlkp. przy ul. Żwirki i Wigury 1,   w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami.,  budynek „A”, I piętro, pok. Nr 20

 

*********************************************************************

OGŁOSZENIE

O KONSULTACJACH Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI

 

„Programu współpracy Powiatu Grodziskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok”

Do udziału w konsultacjach zaprasza się wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działające na terenie Powiatu Grodziskiego.

Przedmiot konsultacji:

„Program współpracy Powiatu Grodziskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok”.

Konsultacje trwają od 25 października 2017 roku do dnia 2 listopada 2017 roku.

Treść projektu programu można pobrać poniżej oraz jest on dostępny bezpośrednio w Biurze Obsługi Mieszkańca Starostwa Powiatowego w Grodzisku Wielkopolskim, ul. Żwirki i Wigury 1a.

Forma konsultacji:

Wnioski i uwagi do projektu programu należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 2 listopada 2017 r. w BOM – ie Starostwa Powiatowego w Grodzisku Wielkopolskim, przesyłać drogą listowną na adres Starostwo Powiatowe w Grodzisku Wielkopolskim ul. Żwirki i Wigury 1, 62 – 065 Grodzisk Wlkp. (decyduje data wpływu do urzędu) lub pocztą elektroniczną na adres e-mail: promocja@pgw.pl.

Osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest Katarzyna Sielecka – inspektor Wydziału Oświaty, Kultury i Promocji Starostwa Powiatowego w Grodzisku Wielkopolskim, tel. 61 44 52 562, adres e – mail: promocja@pgw.pl.

Starosta Grodziski

   /-/ Mariusz Zgaiński

Do pobrania:

  1. Uchwała Zarządu Powiatu – pobierz /pdf/
  2. Załącznik do uchwały – projekt programu – pobierz /pdf/
  3. Formularz opinii/uwag – pobierz /doc/

 

 

 

OGŁOSZENIE

O KONSULTACJACH Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI

 

 

„Programu współpracy Powiatu Grodziskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 rok”

 

Do udziału w konsultacjach zaprasza się wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe
i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działające na terenie Powiatu Grodziskiego oraz Radę Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Grodziskiego.

 

Przedmiot konsultacji:

 

„Program współpracy Powiatu Grodziskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 rok”.

 

Konsultacje trwają od 28 września 2016 roku do dnia 10 października 2016 roku.

 

Treść projektu programu można pobrać poniżej oraz jest on dostępny bezpośrednio w Biurze Obsługi Mieszkańca Starostwa Powiatowego w Grodzisku Wielkopolskim, ul. Żwirki
i Wigury 1a.

 

Forma konsultacji:

 

Wnioski i uwagi do projektu programu należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 października 2016 r. w BOM – ie Starostwa Powiatowego w Grodzisku Wielkopolskim, przesyłać drogą listowną na adres Starostwo Powiatowe w Grodzisku Wielkopolskim
ul. Żwirki i Wigury 1, 62 – 065 Grodzisk Wlkp. (decyduje data wpływu do urzędu) lub pocztą elektroniczną na adres e-mail: promocja@pgw.pl.

 

Osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest Grażyna Sterczak – naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Promocji Starostwa Powiatowego w Grodzisku Wielkopolskim, tel. 61 44 52 560, adres e – mail: promocja@pgw.pl.

 

 

          Wicestarosta Grodziski

   /-/ Antoni Kłak

 

Do pobrania:

  1. Uchwała Zarządu Powiatu – pobierz /pdf/
  2. Załącznik do uchwały – projekt programu – pobierz /pdf/
  3. Formularz opinii/uwag – pobierz /doc/

 

 

ZARZĄDZENIE NR 29/2015
STAROSTY GRODZISKIEGO
z dnia 12 listopada 2015

w sprawie: powołania Powiatowej Społecznej Rady do spraw Osób Niepełnosprawnych
w Grodzisku Wielkopolskim.

Na podstawie art. 44 b i 44 c ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t. j. Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 ze zmami) w związku z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2003 r. w sprawie organizacji oraz trybu działania wojewódzkich i powiatowych społecznych rad do spraw osób niepełnosprawnych ( Dz. U. Nr 62 poz. 560), Starosta Grodziski zarządza co następuje:

§ 1. Powołuje się Powiatową Społeczną Radę do Spraw Osób Niepełnosprawnych na kadencję w latach 2015 – 2019 w następującym w składzie:

1. Katarzyna Krysmann – przedstawiciel Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom „SERCE” w Rakoniewicach,
2. Maria Olechnowska – przedstawiciel Stowarzyszenia Abstynenckiego „Nowe Życie” w Grodzisku Wlkp.,
3. Barbara Nolka- przedstawiciel Stowarzyszenia „Amazonki” w Grodzisku Wlkp.,
4. Anna Kańduła – przedstawiciel Powiatowego Urzędu Pracy w Grodzisku Wlkp.,
5. Andrzej Hercog- przedstawiciel Stowarzyszenia „Dom Pomocna Dłoń” w Błońsku.

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierza się Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Grodzisku Wielkopolskim.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

*******************************************************************************************

OGŁOSZENIE
O KONSULTACJACH Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI

„Programu współpracy Powiatu Grodziskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016 rok”

Do udziału w konsultacjach zaprasza się wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działające na terenie Powiatu Grodziskiego oraz Radę Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Grodziskiego.

Przedmiot konsultacji:

„Program współpracy Powiatu Grodziskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016 rok”.

Konsultacje trwają od 07 listopada do 16 listopada 2015 roku.

Treść projektu programu można pobrać poniżej oraz jest on dostępny bezpośrednio w Biurze Obsługi Mieszkańca Starostwa Powiatowego w Grodzisku Wielkopolskim, ul. Żwirki i Wigury 1a.

Forma konsultacji:

Wnioski i uwagi do projektu programu należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16 listopada 2015 r. w BOM – ie Starostwa Powiatowego w Grodzisku Wielkopolskim, przesyłać drogą listowną na adres Starostwo Powiatowe w Grodzisku Wielkopolskim
ul. Żwirki i Wigury 1, 62 – 065 Grodzisk Wlkp. (decyduje data wpływu do urzędu) lub pocztą elektroniczną na adres e-mail: promocja@pgw.pl.

Osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest Małgorzata Górna – zastępca naczelnika Wydziału Oświaty, Kultury i Promocji Starostwa Powiatowego w Grodzisku Wielkopolskim, tel. 61 44 52 562, adres e – mail: promocja@pgw.pl.

Wicestarosta Grodziski

      /-/ Antoni Kłak

Do pobrania:
1. Uchwała Zarządu Powiatu – pobierz /pdf/
2. Załącznik do uchwały – projekt programu – pobierz /pdf/
3. Formularz opinii/uwag – pobierz /doc/

******************

Wyniki konsultacji projektu „Programu współpracy Powiatu Grodziskiego
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3
ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016”

SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU I WYNIKÓW KONSULTACJI PROJEKTU PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA 2016 ROK.

I. Konsultacje projektu były prowadzone zgodnie z uchwałą Rady Powiatu Grodziskiego Nr II/10/2010 z dnia 9 grudnia 2010 roku w sprawie: przyjęcia „Regulaminu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego, organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji”.

II. Konsultacje odbyły się od 07 listopada do 16 listopada 2015 roku.

III. Informacja o możliwości uczestnictwa w konsultacjach oraz projekt programu zostały zamieszczone na stronie internetowej, BIP oraz tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Grodzisku Wielkopolskim. Zainteresowane podmioty otrzymały możliwość przekazania swoich wniosków i uwag w formie pisemnej lub pocztą elektroniczną.

IV. Niżej wymienione organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zgłosiły wnioski i uwagi, które w znacznej części uwzględniono przy tworzeniu „Programu współpracy Powiatu Grodziskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016”, zaś pozostałe zostaną uwzględnione w projekcie „Programu współpracy Powiatu Grodziskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017” oraz w „Regulaminie konsultowania z radą działalności pożytku publicznego, organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji”.
Podmioty, które wniosły uwagi:
1. Rada Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Grodziskiego,
2. Stowarzyszenie „Złota Jesień” w Rakoniewicach,
3. Stowarzyszenie Ludzi Aktywnych APERTE w Grodzisku Wielkopolskim,
4. Stowarzyszenie GRODZISKI KLUB BIEGACZA w Grodzisku Wielkopolskim.

V. Uwagi zostały przedstawione Zarządowi Powiatu Grodziskiego, który przygotował nowy program, który przedstawiono Radzie Powiatu Grodziskiego na odpowiednich komisjach i sesji w dniu 30 listopada 2015 r.

Uwagi uwzględnione w programie na 2016 rok przez Zarząd Powiatu Grodziskiego:

I. Powiatowy Urząd Pracy w Grodzisku Wielkopolskim – dopisano na stronie 3, rozdział: REALIZATORZY PROGRAMU – uwaga zgłoszona przez Radę Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Grodziskiego,

II. w szczególności – dopisano na stronie 3, rozdział: FORMY WSPÓŁPRACY – uwaga zgłoszona przez Radę Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Grodziskiego,

III. 5) w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży, wspierania kultury fizycznej oraz turystyki i krajoznawstwa, w tym również środowiska seniorów:
– wspieranie merytoryczne organizacji pozarządowych prowadzących działalność w zakresie imprez rekreacyjnych, kultury fizycznej, turystyki i krajoznawstwa o charakterze powiatowym i ponadpowiatowym,
– upowszechnianie turystyki wśród mieszkańców powiatu, w tym w szczególności dzieci i młodzieży, osób niepełnosprawnych oraz seniorów;
– zmieniono na stronie 4, rozdział: ZAKRES PRZEDMIOTOWY I PRIORYTETOWE ZADANIA PUBLICZNE – uwaga zgłoszona przez wszystkie podmioty,

IV. w zakresie oświaty:
– usunięto na stronie 5, rozdział: ZAKRES PRZEDMIOTOWY I PRIORYTETOWE ZADANIA PUBLICZNE – uwaga zgłoszona przez Radę Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Grodziskiego,

V. Podnoszenie kwalifikacji i kompetencji członków organizacji pozarządowych działających na terenie powiatu grodziskiego. – dopisano na stronie 6, rozdział: SPOSÓB REALIZACJI PROGRAMU – uwaga zgłoszona przez Radę Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Grodziskiego.

Uwagi zgłoszone i zaproponowane do „Programu …” na 2017 rok
przez Zarząd Powiatu Grodziskiego.

1. Rada Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Grodziskiego:
• w dziale VI, pkt 2 – doprecyzowanie zadań priorytetowych i ustalenie ich w liczbie 4.
Proponuje się wykreślenie zadania trzeciego – w zakresie działalności wspierającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości, zadania szóstego – w zakresie ratownictwa i ochrony ludności oraz zadania siódmego – w zakresie oświaty,
• w dziale IX – proponuje się zmianę kwoty środków planowanych na realizację Programu
i ustalenie jej w wysokości 120 000 złotych (słownie: sto dwadzieścia tysięcy złotych) oraz dodanie informacji, że na realizację czterech zadań priorytetowych następuje podział środków według poniższej listy:
– w zakresie pomocy społecznej, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób – kwota 60 000 złotych
– w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych – kwota 20 000 złotych
– w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa kulturowego – kwota 20 000 złotych
– w zakresie kultury fizycznej, wypoczynku dzieci i młodzieży, turystyki i krajoznawstwa – kwota 20 000 złotych.

2. Stowarzyszenie ,,Złota Jesień” w Rakoniewicach:
Ponadto środki finansowe przeznaczone na dofinansowanie tak wielu zadań priorytetowych, zdaniem Zarządu Stowarzyszenia, są zbyt małe.

3. Stowarzyszenie Ludzi Aktywnych APERTE w Grodzisku Wielkopolskim:
– jako priorytetowe traktować zadania nastawione na współpracę i współdziałanie organizacji pozarządowych z terenu powiatu grodziskiego, by wzmacniać integrację.

Program powinien być odzwierciedleniem faktycznych potrzeb i możliwości.

4. Stowarzyszenie GRODZISKI KLUB BIEGACZA w Grodzisku Wielkopolskim:
1. Postulujemy o wykreślenie poniższych punktów z zadań priorytetowych powiatu z zakresu:
Pkt 3) działalności wspierającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości,
Pkt 6) ratownictwa i ochrony ludności,
2. Aby zaspokajać potrzeby publiczne mieszkańców powiatu grodziskiego, postulujemy o zwiększenie kwoty na realizację zadań publicznych do kwoty 120 tysięcy zł, przy jednoczesnym podziale kwoty na konkretne zadania priorytetowe (zgodnie z dotychczasową numeracją):
Zad 1.
pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób – 60 tysięcy,
Zad 2.
działalność na rzecz osób niepełnosprawnych – 20 tysięcy,
Zad 4.
kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa kulturowego – 20 tysięcy,
Zad 5.
wspieranie kultury fizycznej, wypoczynku dzieci i młodzieży, turystyki i krajoznawstwa –
20 tysięcy.
3. W celu wzmocnienia czynnika społecznego wnosimy również o uwzględnieniu w składzie Komisji Konkursowej powoływanej przez Zarząd Powiatu, członka Rady Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Grodziskiego lub innej organizacji pozarządowej z terenu powiatu grodziskiego.

Uwagi zgłoszone i zaproponowane do „REGULAMINU KONSULTOWANIA Z RADĄ…”:

1. Stowarzyszenie Ludzi Aktywnych APERTE w Grodzisku Wielkopolskim:
– rozpocząć proces konsultacji w połowie roku,
– aktywnie stosować różne narzędzia i kanały komunikacji by zapewnić jak największy udział organizacji pozarządowych w procesie tworzenia Programu.

2. Stowarzyszenie GRODZISKI KLUB BIEGACZA w Grodzisku Wielkopolskim:
Postulujemy wpisanie w projekcie programu informacji o rozpoczęciu konsultacji programu na kolejny rok pod koniec II kwartału.

*******************************************************************************************

OGŁOSZENIE
STAROSTY GRODZISKIEGO

z dnia 18.09.2015 roku

w sprawie możliwości zgłaszania kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych.

W związku z art. 44b i 44c ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t. j. Dz. U. z 2011 r., nr 127, poz. 721 ze zm.) oraz zgodnie z §9 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2003 r. w sprawie organizacji oraz trybu działania wojewódzkich i powiatowych społecznych rad do spraw osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2003 r. Nr 62, poz. 560) Starosta Grodziski informuje o możliwości zgłaszania kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych w powiecie grodziskim.

1.Kandydaci do Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych mogą być zgłaszani przez działające na terenie powiatu grodziskiego organizacje pozarządowe, fundacje oraz jednostki samorządu terytorialnego (powiat i gminy).
2.Zgłaszający może zgłosić wyłącznie 1 kandydata.
3.W zgłoszeniu należy podać :
– nazwę i adres organizacji, organu dokonującego zgłoszenie,
– imię i nazwisko kandydata,
– miejsce zamieszkania oraz numer telefonu kandydata na członka Rady,
– oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na powołanie w skład Rady,
– oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetworzenie jego danych osobowych dla celów związanych z przeprowadzeniem wyborów oraz funkcjonowania Rady.
4. Zgłoszenie podpisują upoważnieni do składania oświadczenie woli przedstawiciele zgłaszającego.
5. Zgłoszenie kandydata wraz z uzasadnieniem w formie pisemnej należy przesłać pod adres: Starostwa Powiatowego w Grodzisku Wielkopolskim, ul. Żwirki i Wigury 1, 62-064 Grodzisk Wielkopolskim lub złożyć w Kancelarii Starostwa Powiatowego do 30 października 2015r. do godz. 15 00, w kopercie z dopiskiem ,,Kandydatura do Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych w powiecie grodziskim”.
6. Powołanie przez Starostę Grodziskiego 5 członków Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych nastąpi w terminie do dnia 29.11.2015r.
7.Powiatowa Społeczna Rada do Spraw Osób Niepełnosprawnych jest organem opiniodawczym- doradczym Starosty. Do zakresu jej działania należy:
1) inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do:
-integracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych,
– realizacji praw osób niepełnosprawnych,
2)opiniowanie projektów powiatowych programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych,
3) ocena realizacji programów,
4)opiniowanie projektów uchwał i programów przyjmowanych przez Radę Powiatu Grodziskiego pod kątem ich skutków dla osób niepełnosprawnych.
8. Kadencja Rady trwa 4 lata.

*******************************************************************************************
Załącznik do Zarządzenia nr 17/2015
Starosty Grodziskiego
z dnia 7 lipca 2015 roku

OGŁOSZENIE

o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie koncesji
na świadczenie usług użyteczności publicznej
w zakresie wykonywania drogowych przewozów pasażerskich
organizowanych przez Powiat Grodziski od 1 stycznia 2017 roku

1. Podstawa prawna:
Art. 7 ust 2 Rozporządzenia (WE) Nr 1370/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23  października 2007 roku dotyczącego usług publicznych w zakresie kolejowego i drogowego transportu pasażerskiego oraz uchylającego rozporządzenia Rady (EWG) Nr 1191/69 i (EWG) Nr 1107/70 (Dz. U. UE L 315 z dnia 3 grudnia 2007r.) oraz art. 23 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 19 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 roku o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2011r., Nr 5, poz. 13 ze zmianami):

2. Nazwa i adres właściwego organizatora:
Powiat Grodziski
ul. Żwirki i Wigury 1
62 – 065 Grodzisk Wielkopolski

3. Określenie przewidywanego trybu udzielania zamówienia:
Zawarcie umowy koncesji w trybie przepisów ustawy z dnia 9 stycznia 2009 roku o koncesji na roboty budowlane lub usługi (t.j. Dz. U. z 2015r., poz. 113).

4. Określenie rodzaju transportu oraz linii komunikacyjnych lub sieci komunikacyjnych,
na których będą wykonywane przewozy:
a) określenie rodzaju transportu: pasażerski transport drogowy, przewozy autobusowe;
b) określenie sieci komunikacyjnej: przewozy autobusowe w publicznym transporcie zbiorowym na sieci komunikacyjnej obejmującej obszar Powiatu Grodziskiego, dla której Powiat Grodziski jest organizatorem publicznego transportu zbiorowego.

5. Przewidywana data rozpoczęcia postępowania o udzielenie zamówienia:
lipiec 2016 roku

6. Zmiana informacji:
Na podstawie art. 23 ust. 5 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 roku o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2011r., Nr 5, poz. 13 ze zmianami) zastrzega się możliwość zmiany powyższych informacji.

STAROSTA

/-/ Mariusz Zgaiński

*******************************************************************************************

OGŁOSZENIE
STAROSTY GRODZISKIEGO

z dnia 14 kwietnia 2015 roku

w sprawie możliwości zgłaszania kandydatów na członka Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych.

W związku z art. 44b i 44 c ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t. j. Dz. U. z 2011 r., nr 127, poz. 721 ze zm.) oraz zgodnie z §9 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2003 r. w sprawie organizacji oraz trybu działania wojewódzkich i powiatowych społecznych rad do spraw osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2003 r. Nr 62, poz. 560).

Starosta Grodziski informuje o możliwości zgłaszania kandydatów na członka Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych w powiecie grodziskim, w związku z koniecznością uzupełnienia składu Rady.

1.Kandydaci do Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych mogą być zgłaszani przez działające na terenie powiatu grodziskiego organizacje pozarządowe, fundacje oraz jednostki samorządu terytorialnego (powiat i gminy).

2.Zgłaszający może zgłosić wyłącznie 1 kandydata.

3.W zgłoszeniu należy podać :
– nazwę i adres organizacji, organu dokonującego zgłoszenie,
– imię i nazwisko kandydata,
– miejsce zamieszkania oraz numer telefonu kandydata na członka Rady,
– oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na powołanie w skład Rady.

4. Zgłoszenie podpisują upoważnieni do składania oświadczenie woli przedstawiciele zgłaszającego.

5. Zgłoszenie kandydata wraz z uzasadnieniem w formie pisemnej należy przesłać pod adres Starostwa Powiatowego w Grodzisku Wielkopolskim, ul. Żwirki i Wigury 1, 62-064 Grodzisk Wielkopolskim lub złożyć w Kancelarii Starostwa Powiatowego w terminie 14 dni od dnia opublikowania ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego, w kopercie z dopiskiem ,,Kandydatura do Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych w powiecie grodziskim”.

w górę