FUNKCJONOWANIE STAROSTWA POWIATOWEGO W GRODZISKU WIELKOPOLSKIM OD DNIA 1 CZERWCA 2020 ROKU

wersja do druku

UWAGA!!!

W związku z koniecznością przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się koronawirusa SARS-CoV-2 Starostwo Powiatowe w Grodzisku Wlkp. od dnia 1 czerwca 2020r. do odwołania wprowadza ograniczenia w funkcjonowaniu:

 • do budynków Starostwa można wejść wyłącznie w celu załatwienia sprawy mieszczącej się w zakresie kompetencji powiatu grodziskiego,
 • klienci mogą przebywać wyłącznie w wyznaczonych do tego obszarach, przy czym bezpośrednio przy stanowisku obsługi przebywać może jedna osoba,
 • do budynku A wejść można wyłącznie w celu złożenia dokumentów w Biurze Obsługi Mieszkańca lub – po wcześniejszym telefonicznym umówieniu na dany dzień i godzinę – w celu załatwienia indywidualnej sprawy, odebrania dokumentów lub zapoznania się z aktami sprawy,
 • do budynku B wejść można wyłącznie po wcześniejszym telefonicznym umówieniu na dany dzień i godzinę w celu załatwienia sprawy w Wydziale Komunikacji,
 • dopuszczalna liczba klientów przebywających, w tym samym czasie, w jednym pomieszczeniu wynosi 1 osobę na jedno stanowisko obsługi, z wyłączeniem pracowników; powyższego ograniczenia nie stosuje się do:
  a) dziecka do ukończenia 13. roku życia,
  b) osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności, osoby z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, osoby z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego lub osoby, która ze względu na stan zdrowia nie może poruszać się samodzielnie,
  c) osoby o ograniczonej możliwości prowadzenia własnych spraw w urzędzie,
  d) osoby wymagającej pomocy tłumacza,
  e) innej osoby, w przypadkach wynikających z odrębnych przepisów.
 • w budynku B w kolejce osób oczekujących na załatwienie sprawy w Wydziale Komunikacji znajdować się mogą nie więcej niż 3 osoby, przy czym muszą one zachować pomiędzy sobą bezpieczną odległość co najmniej 1,5 m,
 • do budynku przy ul. Mossego 14 wejść można wyłącznie w celu załatwienia indywidualnej sprawy, odebrania dokumentów lub zapoznania się z aktami sprawy, po wcześniejszym telefonicznym umówieniu na dany dzień i godzinę,
 • do budynku przy ul. Rakoniewickiej 40 wejść można wyłącznie po wcześniejszym telefonicznym umówieniu na dany dzień i godzinę, dokumenty należy składać w budynku A Starostwa przy ul. Żwirki i Wigury 1,
 • zapoznanie się z aktami sprawy odbywa się w miejscu do tego wyznaczonym w obecności pracownika Starostwa,
 • kasa w Starostwie jest nieczynna, płatności można dokonywać wyłącznie drogą elektroniczną,
 • zawieszona pozostaje możliwość osobistego składania skarg i wniosków;
 • zawieszone pozostaje osobiste udzielanie porad prawnych w punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej w Starostwie, nieodpłatne porady prawne udzielane są telefonicznie pod numerem telefonu 791 719 710; szczegółowe zasady udzielania nieodpłatnych porad prawnych zamieszczone są na stronie internetowej: http://bip.pgw.pl/Article/get/id,52554.html

 

Istnieje możliwość wrzucenia korespondencji do skrzynki podawczej ustawionej przy wejściu do Starostwa (budynek A, ul. Żwirki i Wigury 1 w Grodzisku Wielkopolskim). W takim przypadku osoba wnosząca korespondencję nie otrzyma potwierdzenia złożenia dokumentu/ów. W przypadku skorzystania z tej możliwości Starostwo prosi o podanie w składanych dokumentach numeru telefonu kontaktowego i/lub adresu e-mail.

Zaleca się klientom, aby w miarę możliwości, we wszystkich sprawach prowadzonych przez Starostwo kontaktowali się z pracownikami telefonicznie lub mailowo, a korespondencję przesyłali pocztą tradycyjną lub za pośrednictwem ePUAP.

Numery telefonów i adresy mailowe do poszczególnych Wydziałów są dostępne na stronie internetowej: https://pgw.pl/samorzad/starostwo/wydzialy/ lub w Biuletynie Informacji Publicznej: http://bip.pgw.pl/m,5703,informacje-podstawowe.html. Wykaz numerów telefonów, pod które należy dzwonić w celu uzyskania informacji lub umówienia wizyty wywieszone są także na drzwiach budynków Starostwa.

Klienci przebywający na terenie Starostwa obowiązani są do:

 • zakrywania ust i nosa zgodnie z aktualnymi, powszechnie obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii,
 • zdezynfekowania dłoni zaraz po wejściu do budynku, przy użyciu środka do dezynfekcji rąk lub założenia rękawiczek jednorazowych,
 • przestrzegania granic obszarów wyznaczonych do obsługi klientów,
 • przestrzegania instrukcji bezpieczeństwa udzielanych przez pracowników Starostwa.

 

Ograniczenia obowiązują od dnia 1 czerwca 2020 r. przez czas obowiązywania stanu epidemii lub do odwołania.

w górę