BUDŻET NA 2012 ROK PRZYJĘTY

wersja do druku

Podczas ostatniej w tym roku sesji Rady Powiatu Grodziskiego, która odbyła się 27 grudnia, najważniejszym punktem obrad było przyjęcie budżetu Powiatu na 2012 rok. Projekt uchwały budżetowej został wcześniej pozytywnie zaopiniowany przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Poznaniu.

Dochody w 2012 roku wyniosą 35 827 477 zł, w tym dochody bieżące to 31 489 576 zł, natomiast majątkowe wyniosą 4 337 901 zł.

Na dochody składają się przede wszystkim: dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 4 765 800 zł, dotacje celowe na realizację zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 3 000 zł, dotacje celowe na zadania realizowane w drodze umów lub na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 938 969 zł oraz środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków unijnych w wysokości 3 752 545 złotych.

Przyszłoroczne wydatki budżetu Powiatu Grodziskiego ustalono w wysokości 36 000 860 zł, z tego wydatki bieżące to 30 856 903 zł, a wydatki majątkowe 5 143 957 zł.

Kwota wydatków obejmuje między innymi: wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 4 765 800 zł; wydatki związane z realizacją zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 3 000 zł; wydatki związane z realizacją zadań w drodze umów lub na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 1 687 269 zł; wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych w wysokości 4 664 392 zł.

Deficyt budżetu w kwocie 173 383 zł sfinansowany zostanie przychodami z tytułu kredytu. W przyszłorocznym budżecie zaplanowano kredyt długoterminowy w wysokości 970 000 zł.

Radni jednogłośnie uchwalili przyszłoroczny budżet.

  • BUDŻET NA 2012 ROK PRZYJĘTY
  • BUDŻET NA 2012 ROK PRZYJĘTY
w górę