UWAGA WAŻNE. Komunikat dla fundacji i stowarzyszeń

wersja do druku

Komunikat

w sprawie przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu przez fundacje lub stowarzyszenia

Starosta Grodziski uprzejmie informuje, że od 13.07.2018 r. fundacje i stowarzyszenia posiadające osobowość prawną są zobowiązane przekazywać Staroście informacje o tym, że przyjmują lub dokonują płatności w gotówce o wartości równej lub przekraczającej równowartość 10 000 euro, bez względu na to, czy płatność jest przeprowadzana jako pojedyncza operacja, czy kilka operacji, które wydają się ze sobą powiązane.

W związku z powyższym Starosta wnosi o przekazanie ww. informacji tj. dotyczącej tego, że przyjmują lub dokonują płatności w gotówce o wartości równej lub przekraczającej równowartość 10 000 euro, bez względu na to, czy płatność jest przeprowadzana jako pojedyncza operacja, czy kilka operacji, które wydają się ze sobą powiązane

do Starostwa Powiatowego w Grodzisku Wlkp.  w terminie do dnia 31 października 2019 r.

W przypadku, gdyby taka operacja miała miejsce po 31.10.2019 roku, Starosta Grodziski wnosi o bieżące informowanie go o tych płatnościach.

Informacje te będą stanowić element sprawozdawczy dla Generalnego Inspektora Informacji Finansowej.

                                                                                                        

Starosta Grodziski

/-/ Mariusz Zgaiński

Starosta Grodziski informuje, że 13 lipca 2018 r. weszła w życie ustawa z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2019 r. poz. 1115 ze zm.).

 

Stosownie do treści art. 2 ust. 1 pkt 21 i 22 ustawy, instytucjami obowiązanymi są:

  • fundacje ustanowione na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1491 ze zm.) w zakresie, w jakim przyjmują lub dokonują płatności w gotówce o wartości równej lub przekraczającej równowartość 10 000 euro, bez względu na to, czy płatność jest przeprowadzana jako pojedyncza operacja, czy kilka operacji, które wydają się ze sobą powiązane,
  • stowarzyszenia posiadające osobowość prawną, utworzone na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2019 r. poz.713 ze zm.) w zakresie, w jakim przyjmują lub dokonują płatności w gotówce o wartości równej lub przekraczającej równowartość 10 000 euro, bez względu na to, czy płatność jest przeprowadzana jako pojedyncza operacja, czy kilka operacji, które wydają się ze sobą powiązane.

 

W związku z powyższym Starosta Grodziski w ramach sprawowanego nadzoru lub kontroli nad fundacjami i stowarzyszeniami Powiatu Grodziskiego, jako instytucjami obowiązanymi w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu ma obowiązek pozyskiwać od fundacji i stowarzyszeń informacje dotyczące przyjmowania lub dokonywania przez nie płatności w gotówce o wartości równej lub przekraczającej równowartość 10 000 euro, bez względu na to, czy płatność jest przeprowadzana jako pojedyncza operacja, czy kilka operacji, które wydają się ze sobą powiązane. Informacje te stanowią podstawę do złożenia przez Starostę Grodziskiego informacji o poszczególnych kategoriach instytucji obowiązanych oraz rocznego planu kontroli Generalnemu Inspektorowi Informacji Finansowej.

Do obowiązków fundacji i stowarzyszeń będących instytucjami obowiązanymi w rozumieniu przepisów ustawy, m.in. należy:

1) wyznaczenie kadry kierowniczej wyższego szczebla odpowiedzialnej za wykonywanie obowiązków określonych w ustawie (art. 6 w zw. z art. 2 ust. 2 pkt 9),

2) wyznaczenie spośród członków organu zarządzającego fundacji/stowarzyszenia osoby odpowiedzialnej za wdrożenie obowiązków określonych w ustawie (art. 7),

3) wyznaczenie pracownika zajmującego kierownicze stanowisko w fundacji/stowarzyszeniu odpowiedzialnego za zapewnienie zgodności działalności fundacji/stowarzyszenia oraz jej pracowników i innych osób wykonujących czynności na rzecz tej instytucji obowiązanej z przepisami ustawy. Wyznaczony pracownik jest również odpowiedzialny za przekazywanie w imieniu instytucji obowiązanej zawiadomień, o których mowa w art. 74 ust. 1, art. 86 ust. 1,art. 89 ust. 1 i art. 90. (art. 8),

4) identyfikacja i ocena ryzyka związanego z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu odnoszącego się do działalności fundacji/stowarzyszenia oraz sporządzanie w postaci papierowej lub elektronicznej oceny tego ryzyka (art. 27),

5) stosowanie środków bezpieczeństwa finansowego wobec klientów fundacji/stowarzyszenia (art. 33 – 37, art. 39 i art. 41),

6) stosowanie wzmożonych środków bezpieczeństwa finansowego w przypadkach wyższego ryzyka prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu (art. 43, art. 44 i art. 46),

7) dokumentowanie zastosowanych środków bezpieczeństwa finansowego oraz wyników bieżącej analizy przeprowadzanych transakcji (art. 34 ust. 3),

8) prowadzenie bieżącej analizy przeprowadzanych transakcji, w stosunku do klientów wobec, których stosuje się wzmożone środki bezpieczeństwa finansowego (art. 43 ust. 3),

9) podejmowanie działań określonych w art. 43 ust. 4 w przypadku ujawnienia transakcji nietypowej, nienaturalnie złożonej oraz opiewającej na wysokie kwoty, które wydają się nie mieć uzasadnienia prawnego lub gospodarczego,

10) przechowywanie dokumentacji uzyskanej w wyniku stosowania środków bezpieczeństwa finansowego oraz dowodów m.in. potwierdzających przeprowadzane transakcje (art. 49),
11) wprowadzenie wewnętrznej procedury w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (art. 50),

12) przekazywanie do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej informacji o przyjętej wpłacie lub dokonanej wypłacie środków pieniężnych o równowartości przekraczającej 15 000 euro (art. 72 ust. 1 pkt 1),

13) zawiadamianie w trybie i na zasadach określonych w ustawie Generalnego Inspektora Informacji Finansowej o okolicznościach, które mogą wskazywać na podejrzenie popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu (art. 74),

14) wstrzymywanie transakcji w trybie i na zasadach określonych w ustawie,

15) stosowanie szczególnych środków ograniczających wobec osób i podmiotów określonych w ustawie (art. 117).

Wymieniony powyżej katalog obowiązków fundacji i stowarzyszeń obowiązanych ustawą nie jest pełny, dlatego konieczne jest zapoznanie się szczegółowo z przepisami ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.

 

Zgodnie z art. 130 ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu fundacje i stowarzyszenia będące instytucjami obowiązanymi w rozumieniu ustawy, podlegają kontroli wykonywania ww. obowiązków.

W ramach sprawowanego nadzoru lub kontroli kontrolę sprawuje:

  • Generalny Inspektor Informacji Finansowej będący równocześnie koordynatorem kontroli,  
  • naczelnicy urzędów celno-skarbowych,
  • właściwy minister lub starostwa w odniesieniu do fundacji,
  • właściwy wojewoda lub starostwa w odniesieniu do stowarzyszeń.

Kontrola, o której mowa w art. 130 ustawy, może być przeprowadzona w zakresie i na zasadach określonych w ustawie przez ww. organy na podstawie rocznego planu kontroli bądź doraźnie. Instytucje obowiązane, które nie dopełnią obowiązków nałożonych przez w/w ustawę  podlegają karom administracyjnym, pieniężnym, a także odpowiedzialności karnej.

 

w górę