SZKOLENIA DLA RODZIN ZASTĘPCZYCH

wersja do druku

Przełom lipca i sierpnia to intensywny czas szkoleń dla dzieci i rodzin w pieczy zastępczej będących w projekcie PLAN NA LEPSZE JUTRO. Były to ostatnie zaplanowane kompleksowe szkolenia przewidziane dla rodzin. Dla rodziców 26 i 27 lipca przeprowadzony został trening integracji emocjonalnej. Tydzień później przeprowadzony został dwudniowy trening komunikacji partnerskiej a w dniach 7-8 sierpnia – coaching rodzicielski. W czasie zajęć rodziców dzieci i młodzież miała prowadzone zajęcia z terapii taktylnej i diagnostyki integracji sensorycznej a najmłodsi uczestnicy – zajęcia animacyjne.

W ramach treningu integracji emocjonalnej uczestnikom szkolenia przekazano informacje w zakresie  inteligencji emocjonalnej, rozróżnienia uczuć i emocji, ich dynamiki oraz ich wpływu na zachowanie. Mowa była również o motywowaniu się i kierowania emocjami, zarówno własnymi jak i innych osób, rozpoznawaniu stanów emocjonalnych własnych oraz innych osób, używania własnych emocji i radzenia sobie ze stanami emocjonalnymi innych osób. Ważnym punktem była również nauka aktywnego słuchana i akceptacji uczuć.

Z kolei trening komunikacji partnerskiej miał za zadanie:

– przekazanie systemowej wiedzy dotyczącej zasad komunikacji międzyludzkiej,

– nauczenia aktywnego słuchania oraz pokonywania barier utrudniających komunikację,

– dostarczenie wiedzy na temat prowadzenia dialogu małżeńskiego,

–  dostarczenie wiedzy na temat typów osobowości oraz ich znaczenia w procesie wzajemnej komunikacji,

– rozpoznawanie swojego stylu komunikacji wobec współmałżonka,

– wypracowanie metod i technik postępowania w trudnych sytuacjach.

Ostatnim szkoleniem był coaching rodzicielski. Ma on za zadanie wspierać rodziców w procesie wychowywania dziecka, dawać im przydatne narzędzia i umiejętności, które w znaczący sposób poprawią jakość wzajemnych relacji i okazywanego dziecku wsparcia. Kluczowym elementem tego procesu są wartości rodzica oraz cele jakie rodzic chce w związku z nimi realizować. W procesie coachingu to rodzic jest ekspertem, a zadaniem coacha jest wspierać rodzica w odpowiedzeniu sobie m.in. pytania: „Co jest dla mnie ważne?” , „Jakim rodzicem chcę być?” , „Jakiego dorosłego chcę wychować?” , „Jakim chcę by był człowiekiem w przyszłości i co mogę zrobić już teraz by mu w tym pomóc?” oraz pomóc rodzicowi wdrożyć jego własne odpowiedzi we wspólną rodzinną codzienność. Rodzic jest przede wszystkim rodzicem, a coachem – jeżeli chce – może bywać. Umiejętność korzystania z narzędzi coachingowych we wspieraniu swojego dziecka stanowić może cenny element repertuaru rodzicielskich umiejętności.

W czasie zajęć dla rodziców dzieci miały swoje własne zajęcia w postaci praktycznych zajęć z terapii taktylnej i diagnostyki integracji sensorycznej a najmłodsi uczestnicy projektu – zajęcia animacyjne. W ten sposób nie tylko zapewniono opiekę dzieciom, ale również w sposób praktyczny przekazano ciekawe umiejętności i wiedzę.

PLAN NA LEPSZE JUTRO to projekt realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grodzisku Wielkopolskim w partnerstwie z ośrodkami pomocy społecznej z terenu powiatu grodziskiego oraz Stowarzyszeniem Rodzinnej Pieczy Zastępczej „Źródełko”, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego WRPO 2014 +.

w górę