Organizacje pozarządowe

wersja do druku

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu kultury
i dziedzictwa kulturowego  „Śladami historii – upamiętnienie 100 rocznicy Powstania Wielkopolskiego” 

 

W odpowiedzi na ogłoszony Uchwałą nr 588/2018 z dnia 23 kwietnia 2018 r. przez Zarząd Powiatu Grodziskiego, otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu  kultury i dziedzictwa kulturowego w roku 2018, którego przedmiotem jest wykonanie zadania związanego z upamiętnieniem 100 rocznicy Powstania Wielkopolskiego, w wyznaczonym terminie wpłynęła 1 oferta złożona przez Stowarzyszenie Grupa Rekonstrukcji Historycznej „Grätz” z siedzibą w Grodzisku Wielkopolskim.

Dnia 17 maja 2018 r. w wyniku oceny formalnej i merytorycznej oferta uzyskała pozytywną opinię Komisji Konkursowej powołanej Uchwałą nr 576/2018 z dnia 9 kwietnia 2018 r. do oceny złożonych ofert.

W związku z powyższym realizacja ww. zadania zostanie zlecona Grupa Rekonstrukcji Historycznej „Grätz” z siedzibą w Grodzisku Wielkopolskim.

Na powyższe zadanie została przyznana dotacja w wysokości 15 000,00 zł. (piętnaście tysięcy złotych 00/100)

Wsparcie realizacji zadania nastąpi na podstawie umowy zawartej pomiędzy Powiatem Grodziskim a Stowarzyszeniem Grupa Rekonstrukcji Historycznej „Grätz” z siedzibą w Grodzisku Wielkopolskim.

 

*****************************************************************************************

 

OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO Z ZAKRESU KULTURY I DZIEDZICTWA KULTUROWEGO

Załącznik

do UCHWAŁY NR 588/2018 r.

ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO

z dnia  23 kwietnia 2018 r.

ZARZĄD POWIATU GRODZISKIEGO

Ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu kultury i dziedzictwa kulturowego:

Konkurs adresowany jest do organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzących działalność statutową w dziedzinie kultury i dziedzictwa kulturowego.

 1. Rodzaj zadania publicznego:

„Śladami historii – upamiętnienie 100 rocznicy Powstania Wielkopolskiego”

Wnioskodawca zaplanuje wykonanie zadania związanego z upamiętnieniem 100 rocznicy Powstania Wielkopolskiego.

 1. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania:

15 000,00 zł.

 1. Zasady przyznawania dotacji:

Dotacja zostanie przyznana jako forma powierzenia realizacji zadania publicznego wybranemu w drodze otwartego konkursu podmiotowi.

Po ogłoszeniu wyników otwartego konkursu ofert z wyłonionymi podmiotami zostanie zawarta umowa o powierzenie realizacji zadania publicznego, w której określone zostaną szczegółowe warunki przyznania dotacji.

 1. Termin i warunki realizacji zadania:
  1. Zadanie będzie realizowane w okresie od 1 lipca do 30 września 2018 roku.
  2. Warunkiem uczestnictwa w otwartym konkursie ofert jest prowadzenie działalności statutowej
  w dziedzinie kultury.
  3. Warunki realizacji zadania zostaną określone w umowie o powierzenie realizacji zadania publicznego.
 2. Termin składania ofert:

Oferty należy składać w formie pisemnej według wzoru oferty realizacji zadania publicznego stanowiącego załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2016 r., poz. 1300) w zamkniętej kopercie z dopiskiem:  „Otwarty Konkurs Ofert 2018 na zadanie z zakresu kultury i dziedzictwa kulturowego – Śladami historii – upamiętnienie 100 rocznicy Powstania Wielkopolskiego” w Biurze Obsługi Mieszkańca Starostwa Powiatowego w Grodzisku Wielkopolskim, ul. Żwirki i Wigury 1, 62-065 Grodzisk Wielkopolski, w terminie do dnia 17 maja 2018 r. do godz. 900. Datą złożenia oferty jest data wpływu (doręczenia).

Wzór oferty dostępny jest na stronie www.pgw.pl, w dziale „Informacje”- Ogłoszenia Zarządu.

Nie przewiduje się możliwości uzupełnienia oferty.

 1. Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert oraz termin dokonania wyboru ofert:

1) Otwarcie ofert przez komisję konkursową powołaną Uchwałą Zarządu Powiatu Grodziskiego nr 576/2018 z dnia 9 kwietnia 2018 r., nastąpi dnia 17 maja 2018 r. o godz. 930 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Grodzisku Wielkopolskim.

2) Zaopiniowanie ofert przez komisję konkursową oraz ich końcowa ocena zostaną dokonane w oparciu o kryteria merytoryczne i formalne określone w art. 14 i 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz Regulamin prac komisji konkursowej.

3) Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 30 maja 2018 r.

 1. W poprzednich latach nie były realizowane zadania publiczne w tym samym zakresie.
 2. Informacje dodatkowe:

Informacje dotyczące otwartego konkursu ofert można uzyskać osobiście w Starostwie Powiatowym w Grodzisku Wielkopolskim, ul. Żwirki i Wigury 1, Wydział Oświaty, Kultury i Promocji, p. 20, 21, bud. B, telefonicznie pod numerami 61 44 52 562, 61 44 52 564 oraz mailowo pod adresem e-mail: promocja@pgw.pl

Informacje dotyczące konkursu dostępne są również w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Grodzisku Wielkopolskim, na stronie internetowej Powiatu Grodziskiego pod adresem: www.pgw.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Grodzisku Wielkopolskim.

Zarząd Powiatu Grodziskiego zastrzega sobie prawo do odwołania otwartego konkursu ofert, przesunięcia terminu składania ofert oraz terminu rozstrzygnięcia konkursu.

*****************************************************************************************

 

OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO Z ZAKRESU KULTURY I DZIEDZICTWA KULTUROWEGO

Załącznik Nr 1

do UCHWAŁY NR 549/2018.

ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO

z dnia 26 lutego 2018 r.

ZARZĄD POWIATU GRODZISKIEGO

 Ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu kultury i dziedzictwa kulturowego:

Konkurs adresowany jest do organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzących działalność statutową w dziedzinie kultury i dziedzictwa kulturowego.

 1. Rodzaj zadania publicznego:

„Śladami historii – upamiętnienie 100 rocznicy Powstania Wielkopolskiego”.

Wnioskodawca zaplanuje wykonanie zadania związanego z upamiętnieniem 100 rocznicy Powstania Wielkopolskiego.

 1. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania:

15 000,00 zł.

 1. Zasady przyznawania dotacji:

Dotacja zostanie przyznana jako forma powierzenia realizacji zadania publicznego wybranemu w drodze otwartego konkursu podmiotowi.

Po ogłoszeniu wyników otwartego konkursu ofert z wyłonionymi podmiotami zostanie zawarta umowa o powierzenie realizacji zadania publicznego, w której określone zostaną szczegółowe warunki przyznania dotacji.

 1. Termin i warunki realizacji zadania:
  1. Zadanie będzie realizowane w okresie od 1 lipca do 30 września 2018 roku.
  2. Warunkiem uczestnictwa w otwartym konkursie ofert jest prowadzenie działalności statutowej w dziedzinie kultury.
  3. Warunki realizacji zadania zostaną określone w umowie o powierzenie realizacji zadania publicznego.
 2. Termin składania ofert:

Oferty należy składać w formie pisemnej według wzoru oferty realizacji zadania publicznego stanowiącego załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2016 r., poz. 1300) w zamkniętej kopercie z dopiskiem:  „Otwarty Konkurs Ofert 2018 na zadanie z zakresu kultury i dziedzictwa kulturowego – Śladami historii – upamiętnienie 100 rocznicy Powstania Wielkopolskiego” w Biurze Obsługi Mieszkańca Starostwa Powiatowego w Grodzisku Wielkopolskim, ul. Żwirki i Wigury 1, 62-065 Grodzisk Wielkopolski, w terminie do dnia 16 kwietnia 2018 r. do godz. 9.00. Datą złożenia oferty jest data wpływu (doręczenia).

Wzór oferty dostępny jest na stronie www.pgw.pl, w dziale „Informacje”- Ogłoszenia Zarządu.

Nie przewiduje się możliwości uzupełnienia oferty.

 1. Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert oraz termin dokonania wyboru ofert:

1) Otwarcie ofert przez komisję konkursową powołaną uchwałą Zarządu Powiatu Grodziskiego, nastąpi dnia 16 kwietnia 2018 r. o godz. 9.30 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Grodzisku Wielkopolskim.

2) Zaopiniowanie ofert przez komisję konkursową oraz ich końcowa ocena zostaną dokonane w oparciu o kryteria merytoryczne i formalne określone w art. 14 i 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz Regulamin prac komisji konkursowej.

3) Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 30 kwietnia 2018 r.

 1. W poprzednich latach nie były realizowane zadania publiczne w tym samym zakresie.
 2. Informacje dodatkowe:

Informacje dotyczące otwartego konkursu ofert można uzyskać osobiście w Starostwie Powiatowym w Grodzisku Wielkopolskim, ul. Żwirki i Wigury 1, Wydział Oświaty, Kultury i Promocji, p. 20, 21, bud. B, telefonicznie pod numerami 61 44 52 562, 61 44 52 564 oraz mailowo pod adresem e-mail: promocja@pgw.pl

Informacje dotyczące konkursu dostępne są również w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Grodzisku Wielkopolskim, na stronie internetowej Powiatu Grodziskiego pod adresem: www.pgw.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Grodzisku Wielkopolskim.

Zarząd Powiatu Grodziskiego zastrzega sobie prawo do odwołania otwartego konkursu ofert, przesunięcia terminu składania ofert oraz terminu rozstrzygnięcia konkursu.

Załącznik Nr 2

do UCHWAŁY NR 549/2018

ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO

z dnia 26 lutego 2018 r.

Zaproszenie do zgłaszania kandydatów na przedstawicieli do komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu kultury
i dziedzictwa kulturowego.

ZARZĄD POWIATU GRODZISKIEGO

Zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do zgłaszania kandydatów na przedstawicieli do komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu kultury i dziedzictwa kulturowego.

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizacje zadań publicznych z zakresu kultury i dziedzictwa kulturowego znajduje się na stronie internetowej www.pgw.pl a ponadto w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w siedzibie Starostwa Powiatowego w Grodzisku Wielkopolskim w miejscu przeznaczonym na umieszczenie ogłoszeń.

W pracach komisji nie mogą brać udziału osoby reprezentujące organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, biorące udział w konkursie.

Kandydatów można zgłaszać w terminie do dnia 6 kwietnia 2018 r., do godz.1500 pisemnie, w drodze korespondencji e-mail wysłanej na adres promocja@pgw.pl, osobiście w Starostwie Powiatowym w Grodzisku Wielkopolski., ul. Żwirki i Wigury 1, 62-065 Grodzisk Wielkopolski. Do zgłoszenia należy dołączyć kopię (skan) aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sadowego lub informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców, innego rejestru lub ewidencji oraz aktualną kopię statutu bądź aktu założycielskiego.

W przypadku większej liczby zgłoszeń wybór osób reprezentujących organizacje pozarządowe lub podmioty  wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zostanie przeprowadzony w drodze losowania.

W przypadku braku zgłoszeń wyboru osób reprezentujących organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie dokona Starosta Grodziski.

 

 

Program współpracy Powiatu Grodziskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018

 

RADA DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO
Powiatu Grodziskiego

Rada Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Grodziskiego działa w oparciu o przepisy Uchwały Rady Powiatu Grodziskiego Nr VI/42/2015 z dnia 28 kwietnia 2015 roku w sprawie określenia trybu powołania członków oraz organizacji i trybu działania Rady Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Grodziskiego.
Rada powołana została na dwa lata.

SKŁAD

lp.

imię i nazwisko

organizacja

1.
Dorota Jaśkowiak

przedstawiciel
Rady Powiatu Grodziskiego

2.
Piotr Stasiłowicz

przedstawiciel
Rady Powiatu Grodziskiego

3.

Karolina
Konieczna – Nowak

przedstawiciel
Zarządu Powiatu Grodziskiego

4.
Piotr Bartkowiak
WICEPRZEWODNICZĄCY

przedstawiciel
Zarządu Powiatu Grodziskiego

5.
Marcin Brudło
PRZEWODNICZĄCY
STOWARZYSZENIE Ludzi Aktywnych
APERTE
w Grodzisku Wielkopolskim
6.
Michał Sokół STOWARZYSZENIE
Grodziski Klub Biegacza
w Grodzisku Wielkopolskim
7.
Dariusz Wajs TOWARZYSTWO Miłośników
Ziemi Rakoniewickiej
w Rakoniewicach
8.
Agnieszka Chojnacka STOWARZYSZENIE Wspierania Inicjatyw Gospodarczych
oraz Rozwoju Ziemi Granowskiej
w Granowie

KONTAKT

Marcin Brudło – PRZEWODNICZĄCY     mbrudlo76@gmail.com
Piotr Bartkowiak – WICEPRZEWODNICZĄCY     piotr@pcprgw.pl

OSOBA DO KONTAKTU:
Starostwo Powiatowe w Grodzisku Wielkopolskim
Wydział Oświaty, Kultury i Promocji
ul. Żwirki i Wigury 1
62 – 065 Grodzisk Wielkopolski
tel: 61/44 52 560, 564
 Małgorzata Górna        mgorna@spgw.pl
Małgorzata Gracz        mgracz@spgw.pl

PROTOKOŁY

1. PROTOKÓŁ NR 1 – 14 września 2015 rok
2. PROTOKÓŁ NR 2 – 8 października 2015 rok
3. PROTOKÓŁ NR 3 – 12 listopada 2015 rok

PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU GRODZISKIEGO
Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI,
O KTÓRYCH MOWA W ART. 3 UST. 3
USTAWY O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE
NA ROK 2016

**********************************************************************************

Związek Kombatantów RP i byłych Więźniów Politycznych
62-066 Granowo

Związek Kombatantów RP i byłych Więźniów Politycznych
PROMESSA
ul. Powstańców Chocieszyńskich 23 f
62 – 065 Grodzisk Wielkopolski
Prezes – Anna Jany

Związek Kombatantów RP i byłych Więźniów Politycznych
Maksymilianowo 8
64 – 061 Kamieniec
Prezes – Henryk Jankowski

Związek Kombatantów RP i byłych Więźniów Politycznych
Pl. Powstańców Chocieszyńskich 28/3
62 – 067 Rakoniewice
Prezes – Edward Polak

Związek Kombatantów RP i byłych Więźniów Politycznych
64 – 050 Wielichowo

Stowarzyszenie Polaków Poszkodowanych przez III Rzeszę
PROMESSA
ul. Powstańców Chocieszyńskich 23f
62 – 065 Grodzisk Wielkopolski

Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów
PROMESSA
ul. Powstańców Chocieszyńskich 23 F
62 – 065 Grodzisk Wielkopolski
Prezes – Bogusław Pakuła

Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów
ul. Rolna 6/3
64 – 061 Kamieniec
Prezes – Stefan Strażyński

Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów
ul. Kutrzeby 27
64 – 050 Wielichowo
Prezes – Aniela Sobecka

Grodziskie Stowarzyszenie „Amazonki”
PROMESSA
ul. Powstańców Chocieszyńskich 23f
62 – 065 Grodzisk Wielkopolski
tel. 61 44 45953, 663 785 609
Prezes – Ewa Michałkiewicz

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym
Warsztaty Terapii Zajęciowej
ul. Rakoniewicka 16
62 – 065 Grodzisk Wielkopolski
tel. 61 44 47 346
Przewodnicząca Stowarzyszenia – Anna Hoffmann

Stowarzyszenie Abstynenckie „Nowe Życie”
Świetlica Socjoterapeutyczna
ul. Kościelna 4
62 – 065 Grodzisk Wielkopolski
tel. 61 44 47 898
Prezes Stowarzyszenia – Ryszard Olechnowski

Stowarzyszenie „Dom Pomocna Dłoń”  
Błońsko 37a
64 – 308 Jabłonna
tel. 44 43 001
www.blonsko.pl
Prezes – Andrzej Herzog

Dom Samotnej Matki BETLEJEMKA
ul. Rzemieślnicza 7
62 – 068 Rostarzewo
tel. 44 42 826
Dyrektor – Wojciech Michnikowski

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom „SERCE”
ul. Słoneczna 3
Warsztaty Terapii Zajęciowej
ul. Krystyny 30
62 – 067 Rakoniewice
tel. 44 41 462
Prezes – Mirosława Sworowska

Gminne Stowarzyszenie Kobiet Aktywnych
ul. Powstańców Chocieszyńskich 23f
62 – 065 Grodzisk Wielkopolski
tel. 61 44 45 336
Prezes – Dorota Momot

Zarząd Gminego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci
ul. 1000 – lecia PP 25
64 – 061 Kamieniec
Prezes – Agnieszka Stopa

Parafialny Zespół Caritas przy parafii św. Faustyny
Os. Wojska Polskiego 108
62 – 065 Grodzisk Wielkopolski
tel. 44 40 244

Parafialny Zespół Caritas przy parafii św. Marcina i Stanisława Biskupa
ul. Krystyny 25A
62 – 067 Rakoniewice
tel. 44 41 031
Ks. Zbigniew Stelmach

Stowarzyszenie „Złota Jesień”
ul. Krystyny 30
62 – 067 Rakoniewice
tel. 605 247 092
Prezes – Dorota Jaśkowiak

Grodziskie Stowarzyszenie Sportowe
Os. Wojska Polskiego 25
62 – 065 Grodzisk Wielkopolski
tel. 44 46 033
Prezes – Jerzy Piątyszek

Grodziskie Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości
ul. Bernarda 4
62 – 065 Grodzisk Wlkp.
Dyrektor – Kazimierz Borowski

Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Gospodarczych oraz Rozwoju Ziemi Granowskiej
ul. Poznańska
62 – 066 Granowo
Prezes – Agnieszka Chojnacka

Stowarzyszenie Grodziska Kolej Drezynowa
Grąblewo 66
62 – 065 Grodzisk Wielkopolski
kontakt – 504 159 996
www.drezyny.kolej.one.pl
Prezes – Mikołaj Rzanny

Stowarzyszenie Kobiet Gminy Kamieniec
ul. Szkolna 2
64 – 061 Kamieniec

Koło Emerytów Związku Nauczycielstwa Polskiego
ul. Stary Rynek
62 – 065 Grodzisk Wielkopolski
Prezes – Wanda Hojan

Powiatowy Związek OSP RP
ul. Wawrzyniaka 18
62 – 065 Grodzisk Wielkopolski
Prezes Zarządu – Zdzisław Jankowski

Stowarzyszenie Ziemi Grodziskiej Leader
ul. Powstańców Chocieszyńskich 23 F
62 – 065 Grodzisk Wielkopolski
(budynek PROMESY, piętro II)
tel. 61 44 44 486

Uczniowski Klub Sportowy DYSKOBOLIA
ul. Powst. Chocieszyńskich 23 D
62 – 065 Grodzisk Wielkopolski
tel. 061 44 44 902
Prezes – Artur Kalinowski

Stowarzyszenie Grodziski Klub Biegacza
ul. Żwirki i Wigury 2/A
62 – 065 Grodzisk Wielkopolski
Prezes – Michał Sokół

Grodziskie Stowarzyszenie „Amazonki”
ul. Powstańców Chocieszyńskich 23f
62 – 065 Grodzisk Wielkopolski

Grodziskie Stowarzyszenie na Rzecz Współpracy z Zagranicą
ul. Stary Rynek 1
62 – 065 Grodzisk Wielkopolski
Prezes – Marek Kinecki

Klub Oficerów Rezerwy Ligi Obrony Kraju
ul. Słowackiego 33
62 – 065 Grodzisk Wielkopolski

Ludowy Klub Piłkarski „Inter Zdrój”
Zdrój 11/1
62 – 065 Grodzisk Wielkopolski

Motocyklowe Stowarzyszenie Pomocy Polakom za Granicą „WSCHÓD – ZACHÓD”
ul. Nowotomyska 82
62 – 065 Grodzisk Wielkopolski
Prezes – Piotr Lusina

Parafialny Zespół Caritas przy parafii św. Faustyny
Os. Wojska Polskiego 108
62 – 065 Grodzisk Wielkopolski
tel. 61 44 40 244

STOWARZYSZENIE
Miłośników Wsi Wielkopolskiej
Słocin 75
62 – 065 Grodzisk Wielkopolski
Prezes – Katarzyna Maria Lusina

STOWARZYSZENIE
Harcerzy z Tamtych Lat
PROMESSA
ul. Powstańców Chocieszyńskich 23f
62 – 065 Grodzisk Wielkopolski
Prezes – Zofia Nowakowska

w górę