NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA W POWIECIE GRODZISKIM

wersja do druku

Uwaga! Zgodnie z Ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej, od 1 lutego ruszają na terenie powiatu grodziskiego punkty, które taką pomoc będą świadczyły dla osób fizycznych, określonych w art. 4 ww. ustawy.

Zgodnie z tym artykułem, bezpłatna pomoc prawna przysługuje osobie:

1) której w okresie 12 miesięcy poprzedzających zwrócenie się o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163, z późn. zm.) i wobec której w tym okresie nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia lub

2) która posiada ważną Kartę Dużej Rodziny, o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. poz. 1863), lub

3) która uzyskała zaświadczenie, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1206 oraz z 2015 r. poz. 693), lub

4) która posiada ważną legitymację weterana albo legitymację weterana poszkodowanego, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa (Dz. U. Nr 205, poz. 1203), lub

5) która nie ukończyła 26 lat, lub

6) która ukończyła 65 lat, lub

7) która w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej znalazła się w sytuacji zagrożenia lub poniosła straty.

Nieodpłatna pomoc prawna dla wyżej określonej grupy osób obejmuje:

1) poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących jej uprawnieniach lub o spoczywających na niej obowiązkach lub

2) wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub

3) udzielenie pomocy w sporządzeniu projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo-administracyjnym, lub

4) sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym.

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje zagadnień dotyczących spraw podatkowych, związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, prawa celnego, dewizowego i handlowego oraz związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej (z wyjątkiem zagadnień dotyczących rozpoczęcia tej działalności).

Podstawą udzielenia bezpłatnej pomocy prawnej będzie okazanie stosownego dokumentu, potwierdzającego posiadane uprawnienia do skorzystania z tej formy i w związku z tym, osoba uprawniona, o której mowa w:

1) ust. 1 pkt 1 – wykazuje przez przedłożenie oryginału albo odpisu decyzji o przyznaniu świadczenia z pomocy społecznej lub zaświadczenia o udzieleniu świadczenia, o którym mowa w art. 106 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;

2) ust. 1 pkt 2 – wykazuje przez przedłożenie ważnej Karty Dużej Rodziny, o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny;

3) ust. 1 pkt 3 – wykazuje przez przedłożenie zaświadczenia, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego;

4) ust. 1 pkt 4 – wykazuje przez przedłożenie ważnej legitymacji weterana albo legitymacji weterana poszkodowanego, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa;

5) ust. 1 pkt 5 i 6 – wykazuje przez przedłożenie dokumentu stwierdzającego tożsamość;

6) ust. 1 pkt 7 – wykazuje przez złożenie oświadczenia, że zachodzi co najmniej jedna z okoliczności wymienionych w tym przepisie.

3. Osoba uprawniona, o której mowa w ust. 1 pkt 1, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej składa pisemne oświadczenie, że nie wydano wobec niej decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia.

4. Osobie uprawnionej, o której mowa w ust. 1 pkt 1-6, wymagającej niezwłocznego uzyskania nieodpłatnej pomocy prawnej w przypadku sytuacji kryzysowej lub zdarzenia losowego, nieodpłatna pomoc prawna jest udzielana na podstawie pisemnego oświadczenia, że jest ona uprawniona do jej uzyskania na podstawie ust. 1 pkt 1-6, a z uwagi na sytuację kryzysową lub zdarzenie losowe nie jest w stanie przedstawić dokumentów wymienionych w ust. 2 pkt 1-5.

5. Oświadczenia, o których mowa w ust. 2 pkt 6 oraz ust. 3 i 4, osoba uprawniona składa udzielającemu nieodpłatnej pomocy prawnej pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nich klauzuli o następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

6. Oświadczenia, o których mowa w ust. 2 pkt 6 oraz ust. 3 i 4, przechowuje się w warunkach uniemożliwiających dostęp do nich osób trzecich.

7. Starosta jest administratorem danych osobowych zawartych w oświadczeniach, o których mowa w ust. 2 pkt 6 oraz ust. 3 i 4.

Dodatkowo, przed udzieleniem pomocy można zażądać okazania dokumentu tożsamości.

Ponadto osoba udzielająca porad, może z ważnych powodów odmówić udzielenia takiej pomocy, jednocześnie wskazując możliwość z jej skorzystania w innych punktach na obszarze powiatu.

Każda udzielona forma nieodpłatnej pomocy prawnej jest odnotowywana przez radcę lub adwokata w specjalnej karcie.

PUNKTY NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ NA TERENIE POWIATU GRODZISKIEGO:

PUNKT STAŁY:    GRODZISK WIELKOPOLSKI, PROMESSA, UL. POWSTAŃCÓW CHOCIESZYŃSKICH 23F

poniedziałki       godz. 9.00 – 13.00

wtorki                  godz. 10.00 – 14.00

środy                    godz. 14.00 – 18.00

czwartki               godz. 14.00 – 18.00

piątki                    godz. 10.00 – 14.00

Nieodpłatnych porad prawnych udzielać będzie głównie mgr prawa Marcin Brambor, Fundacja K. Ladorudzkiego z siedzibą w Nowym Tomyślu (lub w zastępstwie inny prawnik).

 

PUNKT:    KAMIENIEC, SIEDZIBA URZĘDU GMINY, UL. 1000-LECIA PAŃSTWA POLSKIEGO 25

 

PUNKT:    GRANOWO, SIEDZIBA URZĘDU GMINY, UL. SPORTOWA 2

 

PUNKT:  ROSTARZEWO, RATUSZ W ROSTARZEWIE, PLAC POWSTAŃCÓW WLKP.
ZAMIENNIE (ŚRODA) WEDŁUG DYŻURÓW Z:
PUNKT:  GRODZISK WIELKOPOLSKI, STAROSTWO POWIATOWE W GRODZISKU WIELKOPOLSKIM, UL. ŻWIRKI I WIGURY 1A, SALKA I PIĘTRO

 

PUNKT:  WIELICHOWO, CENTRUM KULTURY W WIELICHOWIE, UL. POCZTOWA 16

 

PUNKT:  RAKONIEWICE, HALA WIDOWISKOWO-SPORTOWA W RAKONIEWICACH, UL. NOWOTOMYSKA 3

 

DYŻURY PRAWNIKÓW I RADCÓW W PUNKTACH W KOLEJNYCH MIESIĄCACH (miesiąc, dzień, godziny, miejscowość) 2016 ROKU:

MARZEC

KWIECIEŃ

MAJ

CZERWIEC

LIPIEC

SIERPIEŃ

WRZESIEŃ

PAŹDZIERNIK

LISTOPAD

GRUDZIEŃ

USTAWA DOTYCZĄCA NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ

UCHWAŁA NR 495/2017 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO z dnia 20 listopada 2017 r.

UCHWAŁA NR 509/2017 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO z dnia 18 grudnia 2017 r.

w górę