ogłoszenia zarządu

wersja do druku

Załącznik nr 1 do
UCHWAŁY NR   280/2016
ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO
z dnia   1 grudnia 2016 r.

 

ZARZĄD POWIATU GRODZISKIEGO

ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej

Konkurs adresowany jest do organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzących działalność statutową w dziedzinie pomocy społecznej, pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób.

 1. Rodzaj zadania publicznego: prowadzenie ośrodka interwencji kryzysowej.
 1. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania: w projekcie uchwały budżetowej na 2017 rok zaplanowano kwotę 60 000,00 zł.
 1. Zasady przyznawania dotacji:

Dotacja zostanie przyznana w formie powierzenia realizacji zadania publicznego wybranemu w drodze otwartego konkursu podmiotowi.

Po ogłoszeniu wyników otwartego konkursu ofert z wyłonionym podmiotem zostanie zawarta umowa o powierzenie realizacji zadania publicznego, w której określone zostaną szczegółowe warunki przyznania dotacji.

 1. Termin i warunki realizacji zadania:

1). Zadanie będzie realizowane w 2017 roku.

2). W otwartym konkursie ofert mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe, osoby prawne, jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państw do Kościoła Katolickiego w Rzeczpospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych Kościołów i związków wyznaniowych oraz gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jak również pozostałe podmioty uwzględnione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które łącznie spełniają następujące warunki:

– prowadzą działalność statutową w dziedzinie objętej konkursem

– dysponują odpowiednią bazą lokalową, w której zadanie ma być realizowane,

– dysponują odpowiednio wykwalifikowaną kadrą, legitymującą się udokumentowanymi kwalifikacjami, zdolną do realizacji zadania,

– posiadają doświadczenie niezbędne do realizacji zadania.

3). Warunki realizacji zadania zostaną określone w umowie o powierzenie realizacji zadania publicznego.

 1. Termin składania ofert:

Oferty należy składać w formie pisemnej według wzoru oferty realizacji zadania publicznego stanowiącego załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2016 r., poz. 1300) w zamkniętej kopercie z dopiskiem ,,Otwarty Konkurs Ofert 2017 na zadanie z zakresu pomocy społecznej pod nazwą: prowadzenie ośrodka interwencji kryzysowej”, w Biurze Obsługi Mieszkańca Starostwa Powiatowego w Grodzisku Wielkopolskim, ul. Żwirki i Wigury 1, 62-065 Grodzisk Wielkopolski, w terminie do dnia 23.12.2016 r. , godz. 900. Datą złożenia oferty jest data wpływu (doręczenia).

Nie przewiduje się możliwości uzupełnienia oferty.

 1. Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert oraz termin dokonania wyboru ofert:

1) otwarcie ofert przez komisję konkursową powołaną uchwałą Zarządu Powiatu Grodziskiego, nastąpi dnia 23.12.2016 r., o godz. 0915 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Grodzisku Wielkopolskim,

2) zaopiniowane ofert przez komisję konkursową oraz ich końcowa ocena zostaną dokonane w oparciu o kryteria merytoryczne i formalne określone w art. 14 i 15 ustawy z dnia                         24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz Regulamin prac komisji konkursowej.

3) Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 06.01.2017 r.

 1. Zadanie publiczne było przedmiotem realizacji w poprzednich latach:
 2. a) w 2013 r. zadanie pn. „Prowadzenie całodobowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej”, w drodze otwartego konkursu ofert zostało powierzone Stowarzyszeniu „Dom Pomocna Dłoń” z siedzibą w Błońsku oraz fundacji „Już czas” z siedzibą w Błońsku, kwota przyznanej dotacji 50 000 zł.,
 3. b) w 2014 r. zadanie pn. „Prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej”, w drodze otwartego konkursu ofert zostało powierzone Stowarzyszeniu „Dom Pomocna Dłoń” z siedzibą w Błońsku w formie wsparcia, kwota przyznanej dotacji 60 000,00 zł,
 4. c) w 2015 r. zadanie pn.” Prowadzenie ośrodka interwencji kryzysowej” w drodze otwartego konkursu ofert zostało powierzone Stowarzyszeniu „Dom Pomocna Dłoń” z siedzibą w Błońsku w formie powierzenia realizacji zadania, kwota przyznanej dotacji 60 000,00 zł.
 5. d) w 2016 r. zadanie pn.” Prowadzenie ośrodka interwencji kryzysowej” w drodze otwartego konkursu ofert zostało powierzone Stowarzyszeniu „Dom Pomocna Dłoń” z siedzibą w Błońsku w formie powierzenia realizacji zadania, kwota przyznanej dotacji 60 000,00 zł.
 1. Informacje dodatkowe:

Informacje dotyczące otwartego konkursu ofert można uzyskać osobiście w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Grodzisku Wielkopolskim, ul. Żwirki i Wigury 1, 62-065 Grodzisk Wielkopolskim, bud. A,  pok. 25 oraz telefonicznie pod numerem: (061) 44 47 281.

Informacje dotyczące konkursu dostępne są również w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Grodzisku Wielkopolskim, na stronie internetowej Powiatu Grodziskiego pod adresem: www.pgw.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Grodzisku Wielkopolskim.

Zarząd Powiatu Grodziskiego zastrzega sobie prawo do odwołania otwartego konkursu ofert, przesunięcia terminu składania ofert oraz terminu rozstrzygnięcia konkursu.

 

Załącznik nr 2 do
UCHWAŁY NR  280 / 2016
ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO
z dnia 1 grudnia 2016 r.

 

Zaproszenie do zgłaszania kandydatów na przedstawicieli do komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej

 

ZARZĄD POWIATU GRODZISKIEGO

zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do zgłaszania kandydatów na przedstawicieli do komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej.

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej znajduje się na stronach internetowych www.pgw.pl a ponadto w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w siedzibie Starostwa Powiatowego w Grodzisku Wielkopolskim w miejscu przeznaczonym na umieszczenie ogłoszeń.

W pracach komisji nie mogą brać udziału osoby reprezentujące organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, biorące udział w konkursie.

Kandydatów można zgłaszać w terminie do dnia 12.12.2016 r., godz. 1000 pisemnie, w drodze korespondencji e-mail wysłanej na adres pcpr@pgw.pl , osobiście w Starostwie Powiatowym w Grodzisku Wielkopolskim, ul. Żwirki i Wigury 1, 62-065 Grodzisk Wielkopolskim. Do zgłoszenia należy dołączyć kopię (skan) aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego lub informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców, innego rejestru lub ewidencji oraz aktualną kopię statutu bądź aktu założycielskiego.

W przypadku większej liczy zgłoszeń wybór osób reprezentujących organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zostanie przeprowadzony w drodze losowania.

W przypadku braku zgłoszeń wyboru osób reprezentujących organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie dokona Starosta Grodziski.

STAROSTA GRODZISKI
/ – / Mariusz Zgaiński

************************************************************************************************

UCHWAŁA NR 268/2016

ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO

z dnia 8 listopada 2016 r.

 

w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa

 

            Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym  (Dz. U. z 2016 r. poz. 814 ze zm.), art. 4 ust. 1 pkt 1b i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 239 ze zm.) w związku z art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1255), Zarząd Powiatu Grodziskiego uchwala, co następuje:

 

 • 1. 1. Postanawia się ogłosić otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa polegającego na powierzeniu organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego prowadzenia jednego punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Grodzisku Wielkopolskim, zlokalizowanego w Gminnym Centrum Pomocy Środowiskowej PROMESSA w Grodzisku Wlkp., ul. Powstańców Chocieszyńskich 23f.
 1. Treść ogłoszenia stanowi załącznik nr 1 do uchwały.

 

 • 2. 1. Postanawia się zaprosić organizacje pozarządowe prowadzące działalność pożytku publicznego do zgłaszania kandydatów na przedstawicieli do komisji konkursowej.
 1. Treść zaproszenia stanowi załącznik nr 2 do uchwały.

 

 • 3. Wykonanie uchwały powierza się Koordynatorowi Zespołu Radców Prawnych.

 

 • 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Uzasadnienie

 

Ogłoszenie otwartego konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej

Załącznik nr 1 do
UCHWAŁY NR 124/2015
ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO
z dnia 02 grudnia 2015 r.

ZARZĄD POWIATU GRODZISKIEGO
ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego
z zakresu pomocy społecznej

Konkurs adresowany jest do organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzących działalność statutową w dziedzinie pomocy społecznej, pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób.

1.    Rodzaj zadania publicznego: prowadzenie ośrodka interwencji kryzysowej.

2.    Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania: w projekcie uchwały budżetowej na 2016 rok zaplanowano kwotę 60 000,00 zł.

3.    Zasady przyznawania dotacji:
Dotacja zostanie przyznana w formie powierzenia realizacji zadania publicznego wybranemu w drodze otwartego konkursu podmiotowi.
Po ogłoszeniu wyników otwartego konkursu ofert z wyłonionym podmiotem zostanie zawarta umowa o powierzenie realizacji zadania publicznego, w której określone zostaną szczegółowe warunki przyznania dotacji.

4.    Termin i warunki realizacji zadania:
1)    Zadanie będzie realizowane w 2016 roku.
2)    W otwartym konkursie ofert mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe, osoby prawne, jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczpospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych Kościołów i związków wyznaniowych oraz gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jak również pozostałe podmioty uwzględnione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które łącznie spełniają następujące warunki:
–    prowadzą działalność statutową w dziedzinie objętej konkursem,
–    dysponują odpowiednią bazą lokalową, w której zadanie ma być realizowane,
–    dysponują odpowiednio wykwalifikowaną kadrą, legitymującą się udokumentowanymi kwalifikacjami, zdolną do realizacji zadania,
–    posiadają doświadczenie niezbędne do realizacji zadania.
3)    Warunki realizacji zadania zostaną określone w umowie o powierzenie realizacji zadania publicznego.

5.    Termin składania ofert:
Oferty należy składać w formie pisemnej według wzoru oferty realizacji zadania publicznego stanowiącego załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r., Nr 6, poz. 25) w zamkniętej kopercie z dopiskiem ,,Otwarty Konkurs Ofert 2016 na zadanie z zakresu pomocy społecznej pod nazwą: prowadzenie ośrodka interwencji kryzysowej”, w Biurze Obsługi Mieszkańca Starostwa Powiatowego w Grodzisku Wielkopolskim, ul. Żwirki i Wigury 1, 62-065 Grodzisk Wielkopolski, w terminie do dnia 28.12.2015 r. , godz. 900. Datą złożenia oferty jest data wpływu (doręczenia).
Nie przewiduje się możliwości uzupełnienia oferty.

6.    Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert oraz termin dokonania wyboru ofert:
1)    otwarcie ofert przez komisję konkursową powołaną uchwałą Zarządu Powiatu Grodziskiego, nastąpi dnia 28.12.2015 r., o godz. 09.15 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Grodzisku Wielkopolskim,
2)    zaopiniowanie ofert przez komisję konkursową oraz ich końcowa ocena zostaną dokonane w oparciu o kryteria merytoryczne i formalne określone w art. 14 i 15 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz Regulamin prac komisji konkursowej,
3)    rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 05.01.2016 r.

7.    Zrealizowane w latach 2013, 2014 i 2015 zadania publiczne tego samego rodzaju:
a)    w 2013 r. zadanie pn. „Prowadzenie całodobowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej”, w drodze otwartego konkursu ofert zostało powierzone Stowarzyszeniu „Dom Pomocna Dłoń” z siedzibą w Błońsku oraz Fundacji „Już czas” z siedzibą w Błońsku, kwota przyznanej dotacji 50 000 zł.,
b)    w 2014 r. zadanie pn. „Prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej”, w drodze otwartego konkursu ofert zostało powierzone Stowarzyszeniu „Dom Pomocna Dłoń” z siedzibą w Błońsku w formie wsparcia, kwota przyznanej dotacji 60 000,00 zł,
c)    w 2015 r. zadanie pn.” Prowadzenie ośrodka interwencji kryzysowej” w drodze otwartego konkursu ofert zostało powierzone Stowarzyszeniu „Dom Pomocna Dłoń” z siedzibą w Błońsku w formie powierzenia realizacji zadania, kwota przyznanej dotacji 60 000,00 zł.

8.    Informacje dodatkowe:
Informacje dotyczące otwartego konkursu ofert można uzyskać osobiście w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Grodzisku Wielkopolskim, ul. Żwirki i Wigury 1, 62-065 Grodzisk Wielkopolskim oraz telefonicznie pod numerem: (061) 44 47 281.

Informacje dotyczące konkursu dostępne są również w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Grodzisku Wielkopolskim, na stronie internetowej Powiatu Grodziskiego pod adresem: www.pgw.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Grodzisku Wielkopolskim.
Zarząd Powiatu Grodziskiego zastrzega sobie prawo do odwołania otwartego konkursu ofert, przesunięcia terminu składania ofert oraz terminu rozstrzygnięcia konkursu.

Załącznik nr 2 do
UCHWAŁY NR 124/2015
ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO
z dnia 02 grudnia 2015 r.

Zaproszenie do zgłaszania kandydatów na przedstawicieli do komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej

ZARZĄD POWIATU GRODZISKIEGO

zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do zgłaszania kandydatów na przedstawicieli do komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej.

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej znajduje się na stronach internetowych www.pgw.pl a ponadto w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w siedzibie Starostwa Powiatowego w Grodzisku Wielkopolskim w miejscu przeznaczonym na umieszczenie ogłoszeń.

W pracach komisji nie mogą brać udziału osoby reprezentujące organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, biorące udział w konkursie.

Kandydatów można zgłaszać w terminie do dnia 07.12.2015 r., godz. 1000 pisemnie, w drodze korespondencji e-mail wysłanej na adres pcpr@pgw.pl , osobiście w Starostwie Powiatowym w Grodzisku Wielkopolskim, ul. Żwirki i Wigury 1, 62-065 Grodzisk Wielkopolskim. Do zgłoszenia należy dołączyć kopię (skan) aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego lub informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców, innego rejestru lub ewidencji oraz aktualną kopię statutu bądź aktu założycielskiego.

W przypadku większej liczy zgłoszeń wybór osób reprezentujących organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zostanie przeprowadzony w drodze losowania.

W przypadku braku zgłoszeń wyboru osób reprezentujących organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie dokona Starosta Grodziski.

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego
z zakresu pomocy społecznej
„Prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej”

POBIERZ

********************************

Ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa

UCHWAŁA NR 115/2015
ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO
z dnia 12 listopada 2015 r.

w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego
z zakresu

udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym  (Dz. U. z 2015 r. poz. 1445), art. 4 ust. 1 pkt 1b i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 ze zm.) w związku z art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1255), Zarząd Powiatu Grodziskiego uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Postanawia się ogłosić otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa polegającego na powierzeniu organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego prowadzenia jednego punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Grodzisku Wielkopolskim, zlokalizowanym w Gminnym Centrum Informacji Turystycznej przy ul. Przemysłowej 7.
2. Treść ogłoszenia stanowi załącznik nr 1 do uchwały.

§ 2. 1. Postanawia się zaprosić organizacje pozarządowe prowadzące działalność pożytku publicznego do zgłaszania kandydatów na przedstawicieli do komisji konkursowej.
2. Treść zaproszenia stanowi załącznik nr 2 do uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Koordynatorowi Zespołu Radców Prawnych.

§ 4.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

     STAROSTA GRODZISKI
/ – / Mariusz Zgaiński

Załącznik Nr 1
do UCHWAŁY NR 115/2015
ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO
z dnia  12 listopada 2015 r.

ZARZĄD POWIATU GRODZISKIEGO

ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa.

Konkurs ma na celu wyłonienie organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego, która będzie prowadziła w Powiecie Grodziskim jeden punkt nieodpłatnej pomocy prawnej na zasadach określonych w ustawie z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. 2015 poz. 1255).

1. Rodzaj zadania:
Powierzenie prowadzenia w 2016 roku jednego punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, o którym mowa w ustawie z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej, zlokalizowanego w Grodzisku Wielkopolskim, w Gminnym Centrum Informacji Turystycznej przy ul. Przemysłowej 7.

2. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania:
59.946,00 zł.

3. Zasady przyznawania dotacji:
Dotacja zostanie przyznana jako forma powierzenia realizacji zadania publicznego wybranej w drodze otwartego konkursu organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego.
Po ogłoszeniu wyników otwartego konkursu ofert z wyłonioną organizacją pozarządową zostanie zawarta umowa o powierzenie realizacji zadania publicznego, w której określone zostaną szczegółowe warunki przyznania dotacji.

4. Termin i warunki realizacji zadania:
Zadanie będzie realizowane w okresie od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.
Zadanie może być realizowane przez organizację pozarządową prowadzącą działalność pożytku publicznego w zakresie, o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 1b ustawy dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, która spełnia łącznie następujące warunki:
1)    posiada co najmniej dwuletnie doświadczenie w wykonywaniu zadań wiążących się z udzielaniem porad prawnych lub informacji prawnych;
2)    przedstawi zawarte umowy lub promesy ich zawarcia z adwokatem, radcą prawnym, doradcą podatkowym lub osobą, o której mowa w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej;
3)    daje gwarancję należytego wykonania zadania, w szczególności przez złożenie pisemnego zobowiązania:
a)    zapewnienia poufności w związku z udzielaniem nieodpłatnej pomocy prawnej i jej dokumentowaniem,
b)    zapewnienia profesjonalnego i rzetelnego udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, w szczególności w sytuacji, gdy zachodzi konflikt interesów.
O powierzenie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej nie może ubiegać się organizacja pozarządowa, która w okresie dwóch lat poprzedzających przystąpienie do otwartego konkursu ofert nie rozliczyła się z dotacji przyznanej na wykonanie zadania publicznego lub wykorzystała dotację niezgodnie z celem jej przyznania, jak również organizacja pozarządowa, z którą Starosta rozwiązał umowę. Termin dwóch lat biegnie odpowiednio od dnia rozliczenia się z dotacji i zwrotu nienależnych środków wraz z odsetkami albo rozwiązania umowy.

5. Termin składania ofert:
Oferty należy składać według wzoru określonego w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 roku w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25), obowiązującego do czasu wydania nowych przepisów wykonawczych do art. 19 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w zamkniętej kopercie z dopiskiem:  Otwarty Konkurs Ofert na zadanie z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa – prowadzenie jednego punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Grodzisku Wlkp., ul. Przemysłowa 7, w Biurze Obsługi Mieszkańca Starostwa Powiatowego w Grodzisku Wielkopolskim, ul. Żwirki i Wigury 1, 62 – 065 Grodzisk Wielkopolski, w terminie do dnia 4 grudnia 2015 r. do godz. 15.00. Datą złożenia oferty jest data wpływu (doręczenia).
Do oferty należy dołączyć następujące załączniki:
1)    Aktualny odpis z rejestru (KRS) lub inny dokument potwierdzający status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących;
2)    W przypadku, gdy organizacja nie podlega wpisowi w Krajowym Rejestrze Sądowym – statut, sprawozdania finansowe za rok ubiegły;
3)    W przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotu składającego ofertę niż wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru – dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta.
4)    Zawarte umowy lub promesy ich zawarcia z adwokatem, radcą prawnym, doradcą podatkowym lub osobą, o której mowa w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej.
5)    Pisemne zobowiązania:
a)    zapewnienia poufności w związku z udzielaniem nieodpłatnej pomocy prawnej i jej dokumentowaniem,
b)    zapewnienia profesjonalnego i rzetelnego udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, w szczególności w sytuacji, gdy zachodzi konflikt interesów
6)    Dokumenty potwierdzające spełnienie warunku posiadania co najmniej dwuletniego doświadczenia w wykonywaniu zadań wiążących się z udzielaniem porad prawnych lub informacji prawnych.
Kopie wymaganych załączników powinny być potwierdzone przez oferenta za zgodność z oryginałem. Oferta złożona bez wymaganych załączników jest niekompletna i zostanie odrzucona z przyczyn formalnych.
Rozpatrywane będą wyłącznie oferty kompletne, złożone w terminie określonym w ogłoszeniu konkursowym. Nie przewiduje się możliwości uzupełnienia oferty.
Z organizacją wyłonioną w konkursie zostanie podpisana umowa, w której zostaną określone szczegółowe warunki prowadzenia zadania oraz sposób finansowania i rozliczenia się z przyznanej dotacji.
Nie będą rozpatrywane z powodów formalnych oferty:
o    złożone przez podmioty nieuprawnione,
o    złożone po terminie,
o    niekompletne,
o    dotyczące zadania nieujętego w niniejszym ogłoszeniu konkursowym.
Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji. Dotację na realizację zadania publicznego otrzyma podmiot, którego oferta zostanie wybrana w postępowaniu konkursowym.

6. Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert oraz termin dokonania wyboru ofert:
Otwarcie ofert przez komisję konkursową powołaną uchwałą Zarządu Powiatu Grodziskiego, nastąpi dnia 7 grudnia 2015 r. o godz. 10.00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Grodzisku Wlkp.
Oferty zostaną ocenione pod względem:
1) możliwości realizacji zadania publicznego przez organizację pozarządową,
2) przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania;
3) proponowanej jakości wykonania zadania i kwalifikacji osób, przy udziale których organizacja pozarządowa będzie realizować zadanie publiczne;
4) uwzględnia planowanego przez organizację pozarządową wkładu rzeczowego, osobowego, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków;
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 11 grudnia 2015 r.

7. Zadanie publiczne nie było przedmiotem realizacji w poprzednich latach.

8. Informacje dodatkowe:
Informacje dotyczące otwartego konkursu ofert można uzyskać osobiście w Starostwie Powiatowym w Grodzisku Wlkp., ul. Żwirki i Wigury 1, Zespół Radców Prawnych,  bud. A, p. 23 oraz telefonicznie pod numerem 61 44 52 532 (poniedziałek, piątek) lub pod numerem telefonu 509 843 094 (r.pr. Magdalena Adamczewska).

Informacje dotyczące konkursu dostępne są również w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Grodzisku Wlkp., na stronie internetowej Powiatu Grodziskiego pod adresem: www.pgw.pl, w dziale „Informator’- Ogłoszenia Zarządu, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Grodzisku Wlkp.

Zarząd Powiatu Grodziskiego zastrzega sobie prawo do odwołania otwartego konkursu ofert, przesunięcia terminu składania ofert oraz terminu rozstrzygnięcia konkursu.

Załącznik Nr 2
do UCHWAŁY NR 115/2015
ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO
z dnia  12 listopada 2015 r.

Zaproszenie do zgłaszania kandydatów na przedstawicieli do komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z  zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa

ZARZĄD POWIATU GRODZISKIEGO

zaprasza organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do zgłaszania kandydatów na przedstawicieli do komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z  zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa.

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizacje zadań publicznych z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa znajduje się na stronie internetowej www.pgw.pl .

W pracach komisji nie mogą brać udziału osoby reprezentujące organizacje pozarządowe biorące udział w konkursie.

Kandydatów można zgłaszać w terminie do dnia 26 listopada 2015 r., godz.1500 pisemnie, w drodze korespondencji e-mail wysłanej na adres madamczewska@spgw.pl, osobiście w Starostwie Powiatowym w Grodzisku Wlkp., ul. Żwirki i Wigury 1, 62-065 Grodzisk Wlkp. Do zgłoszenia należy dołączyć kopię (skan) aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sadowego, innego rejestru lub ewidencji oraz kopię statutu.

W przypadku większej liczby zgłoszeń, wybór osób reprezentujących organizacje pozarządowe lub podmioty  wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zostanie przeprowadzony w drodze losowania.

W przypadku braku zgłoszeń wyboru osób reprezentujących organizacje pozarządowe lub podmioty  wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie dokona Starosta Grodziski.

STAROSTA GRODZISKI
/ – / Mariusz Zgaiński

********************************

Ogłoszenie Zarządu Powiatu Grodziskiego o naborze do Rady Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Grodziskiego.

Załącznik
do Uchwały Nr  75/2015
Zarządu Powiatu Grodziskiego
z dnia 10 sierpnia 2015 r.

Ogłoszenie
Zarządu Powiatu Grodziskiego
o naborze do Rady Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Grodziskiego
na czterech członków – przedstawicieli organizacji pozarządowych
oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3
ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
prowadzących działalność statutową na terenie Powiatu Grodziskiego

Na podstawie § 4 Uchwały Nr VI/42/2015 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie określenia trybu powołania członków oraz organizacji i trybu działania Rady Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Grodziskiego zaprasza się organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do zgłaszania kandydatów na członków Rady Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Grodziskiego (zwanej dalej Radą) poprzez wypełnienie karty zgłoszenia kandydata stanowiącej załącznik Nr 1 do Uchwały nr VI/ 42/2015 Rady Powiatu Grodziskiego z 28 kwietnia 2015 r., dostępnej  do pobrania na stronie www.pgw.pl
Kandydatury należy składać do dnia 31 sierpnia 2015 r. za pośrednictwem poczty lub osobiście w Biurze Obsługi Mieszkańca w Starostwie Powiatowym w Grodzisku Wielkopolskim, ul. Żwirki i Wigury 1, 62 – 065 Grodzisk Wielkopolski (decyduje data wpływu zgłoszenia do starostwa).

Lista zgłoszonych kandydatów zostanie opublikowana w terminie do 07.09.2015 r.

Termin zebrania organizacji, podczas którego zostanie wybranych czterech przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzących działalność statutową na terenie Powiatu Grodziskiego, wyznacza się na dzień 14.09.2015 r. g. 12.00, budynek B, salka Starostwa Powiatowego w Grodzisku Wlkp.

********************************

LISTA ZGŁOSZONYCH KANDYDATÓW

spełniających wymogi formalne
określone w OGŁOSZENIU o naborze kandydatów na członków
I kadencji Rady Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Grodziskiego
– przedstawicieli organizacji pozarządowych
oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
prowadzących działalność statutową na terenie Powiatu Grodziskiego

 

L.P.

IMIĘ I NAZWISKO KANDYDATA

ORGANIZACJA ZGŁASZAJĄCA KANDYDATA

1.        Joanna Buchwald

STOWARZYSZENIE
POMOCY DZIECIOM „SERCE”
w Rakoniewicach
ul. Krystyny 30, tel. 609 491 273

2.        Michał Sokół

STOWARZYSZENIE
Grodziski Klub Biegacza
w Grodzisku Wielkopolskim
ul. Żwirki i Wigury 2a, tel. 503 043 348

3.        Hanna Gula

Grodziskie STOWARZYSZENIE
Uniwersytet Trzeciego Wieku
w Grodzisku Wielkopolskim
ul. Powst. Chociesz. 23F, tel. 515 004 363

4.        Agnieszka Chojnacka

STOWARZYSZENIE Wspierania Inicjatyw Gospodarczych
oraz Rozwoju Ziemi Granowskiej
w Granowie
ul. Sportowa 2, tel. 61 44 72 001

5.        Dariusz Wajs

Towarzystwo Miłośników
Ziemi Rakoniewickiej
w Rakoniewicach
ul. Rzemieślnicza 2, e – mail: tmzrce@gmail.com

6.        Jan Grochowy

Ochotnicza Straż Pożarna
w Śniatach
ul. Ratajczaka 34, tel. 607 249 415

 

7.        Marcin Brudło

Stowarzyszenie Ludzi Aktywnych
APERTE
w Grodzisku Wielkopolskim
Os. Wojska Polskiego 12/24, tel. 609 550 953

8.       

Agata

Stachowska – Kinecka

Grodziskie STOWARZYSZENIE
na Rzecz Współpracy z Zagranicą
w Grodzisku Wielkopolskim
ul. Stary Rynek 1, tel. 61 44 53 052

 

Przedstawiciele organizacji pozarządowych zostaną wybrani w drodze głosowania (spośród zgłoszonych kandydatów) na spotkaniu, które odbędzie się w dniu 14 września 2015 r. o godzinie 12.00 budynek B, salka Starostwa Powiatowego w Grodzisku Wielkopolskim.

 

Starosta Grodziski

/ – / Mariusz Zgaiński

 


OGŁOSZENIE O KONKURSIE na kandydata na stanowisko dyrektora Liceum Ogólnokształcącego im. J. Słowackiego w Grodzisku Wielkopolskim

Załącznik
do Uchwały Nr 29/2015
Zarządu Powiatu Grodziskiego
z dnia 10 lutego 2015 r.

OGŁOSZENIE O KONKURSIE
Zarząd Powiatu Grodziskiego ogłasza konkurs
na kandydata na stanowisko dyrektora
Liceum Ogólnokształcącego im. J. Słowackiego w Grodzisku Wielkopolskim
ul. 3 Maja 7 , 62-065 Grodzisk Wielkopolski

1.   Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone w §1, § 2, § 5 oraz w § 10 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 2009 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek (Dz. U. Nr 184, poz. 1436 z późn. zm.).
2.   Zgodnie z § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 kwietnia 2010 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. Nr 60, poz. 373 z późn. zm.), oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:
a) uzasadnienie przystąpienia do konkursu wraz z koncepcją funkcjonowania i rozwoju publicznej szkoły;
b) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz poświadczającego obywatelstwo kandydata,
c) życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o:
– stażu pracy pedagogicznej — w przypadku nauczyciela albo
– stażu pracy dydaktycznej — w przypadku nauczyciela akademickiego,
– stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym – w przypadku osoby niebędącej nauczycielem,
d) oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w lit. c,
e) oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów wyższych lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą,
f) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym, wydane przez upoważnionego lekarza,
g) oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne,
h) oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
i) oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 168),
j) oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i ust. 3a ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2013 r., poz. 1388),
k) oryginał lub poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego,
l) oryginał lub poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego — w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,
m) oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. — Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2014 r., poz. 191) lub w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. — Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r. , poz. 572 ze zm.) — w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,
n) oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych – w przypadku osoby niebędącej nauczycielem,
o) oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz.1182 ze zm.) w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora.

3.  Oferty należy składać w: Biurze Obsługi Mieszkańca w Starostwie Powiatowym w Grodzisku Wielkopolskim, ul Żwirki i Wigury 1 , 62-065 Grodzisk Wielkopolski w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem „Konkurs na kandydata na dyrektora Liceum Ogólnokształcącego” w terminie do dnia 30 marca 2015 r. do godziny 15.00.
4.   Ogłoszenie zostanie umieszczone na :
a) tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Grodzisku Wielkopolskim,
b) na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Grodzisku Wielkopolskim – www.pgw.pl,
c) na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Powiatu Grodziskiego.

Przyjmuje się, że oferty są złożone w terminie, gdy wpłyną do Biura Obsługi Mieszkańca w Starostwie Powiatowym w Grodzisku Wielkopolskim w ww. terminie.

Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Zarząd Powiatu Grodziskiego

O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

w górę