INFORMACJA STAROSTY GRODZISKIEGO

wersja do druku

Na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów, z dniem 1 stycznia 2019 r. prawo użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe przekształca się w prawo własności tych gruntów.

Przez grunty zabudowane na cele mieszkaniowe należy rozumieć nieruchomości zabudowane wyłącznie budynkami:

  1. mieszkalnymi jednorodzinnymi lub
  2. mieszkalnymi wielorodzinnymi, w których co najmniej połowę liczby lokali stanowią lokale mieszkalne, lub
  3. których mowa w pkt 1 lub 2, wraz z budynkami gospodarczymi, garażami, innymi obiektami budowlanymi lub urządzeniami budowlanymi, umożliwiającymi prawidłowe i racjonalne korzystanie z budynków mieszkalnych.

Zgodnie z ww. ustawą przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo  własności następuje odpłatnie. Wysokość opłaty jest równa wysokości opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego, która obowiązywałaby w dniu przekształcenia. Opłata jest wnoszona przez okres 20 lat, licząc od dnia przekształcenia. Opłatę wnosi się w terminie do dnia 31 marca każdego roku, z tym że opłata za rok 2019 płatna jest do dnia 29 lutego 2020 roku.

Obowiązek wnoszenia opłaty obciąża każdoczesnego właściciela nieruchomości, w odniesieniu do której istnieje roszczenie o opłatę, przez okres pozostały do wnoszenia tej opłaty, począwszy od dnia 1 stycznia roku następującego po roku, w którym nastąpiło nabycie nieruchomości. Oznacza to, iż na każdym nowym nabywcy nieruchomości, w stosunku do której nie została wniesiona opłata jednorazowa lub nie zostały wniesione wszystkie należne opłaty, ciążyć będzie odpowiedzialność z tytułu tego obowiązku.

Właściciel gruntu w każdym czasie trwania obowiązku wnoszenia opłaty przekształceniowej może zgłosić Staroście Grodziskiemu (w stosunku do nieruchomości będących przed przekształceniem nieruchomościami Skarbu Państwa na terenie Powiatu Grodziskiego) na piśmie zamiar jednorazowego wniesienia opłaty przekształceniowej w kwocie pozostającej do spłaty. Wysokość opłaty jednorazowej odpowiada iloczynowi wysokości opłaty obowiązującej w danym roku kalendarzowym oraz liczby lat pozostałych do upływu lat 20.

W przypadku wniesienia opłaty jednorazowej za przekształcenie gruntu stanowiącego własność Skarbu Państwa, przysługuje bonifikata od tej opłaty w wysokości:

1)      60 % – w przypadku gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w roku, w którym nastąpiło przekształcenie

2)      50 % – w przypadku gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w drugim roku po przekształceniu

3)      40 % – w przypadku gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w trzecim roku po przekształceniu

4)      30 % – w przypadku gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w czwartym roku po przekształceniu

5)      20 % – w przypadku gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w piątym roku po przekształceniu

6)      10 % – w przypadku gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w szóstym roku po przekształceniu.

Podstawę ujawnienia prawa własności gruntu w księdze wieczystej oraz ewidencji gruntów i budynków stanowić będzie zaświadczenie potwierdzające przekształcenie, wydane przez Starostę Grodziskiego. Zaświadczenie wydawane jest  z urzędu nie później niż w terminie 12 miesięcy od dnia przekształcenia, albo na wniosek właściciela w terminie 4 miesięcy od dnia otrzymania wniosku. Zaświadczenie wydawane na wniosek właściciela gruntu podlegać będzie opłacie skarbowej w wysokości 50 złotych.

Wzór wniosku o wydanie takiego zaświadczenia stanowi załącznik do poniższej informacji.

 W związku z powyższym proszę nie uiszczać opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe, stanowiących własność Skarbu Państwa.

W przypadku nieruchomości przeznaczonych na cele inne niż mieszkaniowe opłaty roczne należy wnosić jak dotychczas.

 Powyższa  informacja stanowi wyciąg z przepisów ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (t.j. DZ.U z 2018r, poz.1716).

            Dodatkowe informacje można uzyskać w siedzibie Starostwa Powiatowego w Grodzisku Wielkopolskim, w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami, pokój Nr 20,  telefon 614452530, 614452531.

 Starosta Grodziski

 /-/ Mariusz Zgaiński

w górę